Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Úřední deska

Oznámení

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Akreditované studijní programy

Akreditované studijní programy

Výběrová řízení, pracovní nabídky

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

V současné době nejsou na přírodovědecké fakultě vyhlášena žádná výběrová řízení.

Informace pro studenty

Harmonogram akademického roku 2016/2017

Poznámka: na úřední desce Univerzity Palackého najdete:

  • informace o poplatcích,
  • ceník za ubytování,
  • Studijní a zkušební řád UP,
  • Stipendijní řád UP,
  • Disciplinární řád UP,
  • Řád vysokoškolské koleje UP,
  • nostrifikace
  • a další informace platné pro celou univerzitu.

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Jakub Průša, osobní číslo R15354, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou č.j. UPOL-107246/3907-2016, uloženou na Studijním oddělení PřF UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil přírodovědecké fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12. 1. 2017, oznámení bude sňato dne 28. 1. 2017.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Probíhající řízení:

doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem v oboru Optika a optoelektronika
RNDr. David Friedecký, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Analytická chemie
Manoj Bhanudas Gawande – habilitační řízení v oboru Fyzikální chemie
Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Ekologie
Mgr. Petr Jandačka, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Aplikovaná fyzika
Mgr. Karel Lemr, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Optika a optometrie
Ing. David Milde, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Analytická chemie
doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem v oboru Optika a optoelektronika
Ing. Petr Smýkal, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Botanika

Podrobnosti k probíhajícím habilitačním a profesorským řízením uvádíme na stránce Vědecké rady PřF.

Na činnost fakulty se vztahují i vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci a interní instrukce (normy) vydávané orgány univerzity, platné pro celou univerzitu, které jsou uvedeny na úřední desce Univerzity Palackého.

Akademický senát PřF

Příští zasedání akademického senátu se uskuteční 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty.

Zápis ze zasedání AS PřF 14. prosince 2016
(starší zápisy viz Akademický senát PřF)

Vědecká rada PřF

Příští zasedání vědecké rady se uskuteční 15. března 2017.

Zápis ze zasedání Vědecké rady PřF UP 7. prosince 2016
(starší zápisy viz Vědecká rada PřF)

Nahoru

Stránka aktualizována: 12. 01. 2017, Jitka Mayerová