Docent ekologie se zaměřením na půdní biologii

pátek 1. červen 2018, 9:53

Informace o katedře ekologie a životního prostředí a její činnosti

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2018

Požadavky:

 • titul doc. a Ph.D. v oboru
 • vědecké zaměření na půdní biologii, ekologii a etologii bezobratlých
 • min. 7 let praxe v oboru
 • aktuální vědecká publikační činnost v oboru v mezinárodních časopisech
 • zkušenosti s řešením grantů/projektů
 • zkušenosti z pedagogické praxe
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice

Další požadavky na uchazeče:

 1. Akceptace „Poučení o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání“;
 2. Předpoklady pro aktivní spolupráci na rozvoji pracoviště;
 3. Bezúhonnost (dokládá se na základě vyžádání);
 4. Zaslání vyplněné tabulky celkového počtu výsledků podle druhu výsledku v RIV (viz níže) za celou dobu svého odborného působení a přehled publikační činnosti za posledních 5 let rovněž strukturovaný podle kategorií uvedených v tabulce.

Celkové počty výsledků definovaných v aktuálně platné Metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (podle RIV).

1a. článek v odborném periodiku impaktovaném (druh výsledku Jimp)
1b. článek v odborném periodiku neimpaktovaném (druh výsledku Jneimp)
1c. článek v českém odborném recenzovaném časopise (druh výsledku Jrec)
2a. odborná kniha (druh výsledku B)
2b. kapitola v odborné knize (druh výsledku C)
3. článek ve sborníku (druh výsledku D)
4. patent (druh výsledku P)
5. užitný nebo průmyslový vzor (druh výsledku F)
6. poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno (druh výsledku Z)
7. prototyp, funkční vzorek (druh výsledku G)
8. poskytovatelem realizovaný výsledek (druh výsledku H)
9. specializovaná mapa (druh výsledku L)
10. certifikovaná metodika a postup (druh výsledku N)
11. software (druh výsledku R)
12. výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu (druh výsledku V)
Celkový počet citací včetně autocitací na všechny práce navrhovatele podle Web of Science:
H-index podle Web of Science:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 1. 7. 2018.