Obhajoby disertačních prací

čtvrtek 3. květen 2018, 15:20

Děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci oznamuje konání obhajob disertačních prací studentů doktorských studijních programů:

Disertační práce spolu s oponentskými posudky jsou k dispozici v IS STAG.