Postup stavebních prací v areálu v Holici

pondělí 20. listopad 2017, 14:18

 

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa byla zahájena v květnu 2017. Vzhledem k následnému schválení a zajištění financování dalších staveb v holickém areálu z programu OP VVV) a kvůli dalším plánovaným stavbám v lokalitě se počítá s přerušením prací v zimních měsících roku 2017/2018 a 2018/2019. Harmonogram stavby zohledňuje konání vědecké konference v areálu v dubnu 2018. V tomto termínu se stavební práce pozastaví, aby nekomplikovaly provoz a zdárný průběh konference.

Letos bude dokončen a předán do předčasného užívání úsek stavby B a B1 – tedy prostor mezi menzou a objektem H a menzou a objektem G (RCPTM), který bude dokončen včetně finálních povrchových úprav (dlažba, živice). Od objektu č. 53 směrem k dokončenému úseku B bude vybudovaná a předaná do předčasného užívání provizorní komunikace z panelů, která bude sloužit pro pěší provoz a vozidla zásobování. Přístupy do objektů od této komunikace budou zajištěny po dřevěných lávkách (podrobněji viz přiložená situace – fialovou barvou jsou znázorněny panely, žlutě lávky).

V květnu 2018 bude zahájen úsek stavby C1 a C2 (to je severní část areálu podél objektů  VTPB a VTPC  a propojení na hlavní komunikační trasu podél objektu 47 až k objektu 53). Tato část bude dokončena včetně finálních povrchů a příslušných sadových úprav do 31. října 2018.

V termínu od 1. července do 31. srpna 2018 bude rozebrána část provizorní komunikace a dokončeny finální povrchy komunikací a chodníků v úseku A (tj. prostor mezi objekty 51, 49 a H a zpevněná plocha před VTPA).

V květnu 2019 budou zahájeny práce na úsecích D a E. Úsek D zahrnuje část areálu jižně od skleníků příslušných k objektům č. 53 a 51, úsek E zahrnuje část hlavní areálové trasy od objektu 53 až k objektu 51. Úseky budou dokončeny do 15. září 2019, sadové úpravy pak do 31. října 2019.

V areálu jsou rovněž realizovány inženýrské sítě, v úseku A, B1,B2,C2 a E jsou již z větší části dokončeny a budou letos předány do předčasného užívání. Sítě příslušející k úseku C1 budou realizovány současně s komunikacemi v tomto úseku.  

 

Situační výkres úseků stavby Rekonstrukce areálových komunikací