Prohlášení vedení PřF UP k podkladovým dokumentům ke vzniku nového vysokoškolského ústavu

Přírodovědecká fakulta
Foto: Jan Pokorný
čtvrtek 4. říjen 2018, 8:28

Vedení PřF UP se pečlivě seznámilo s podklady, které mu byly minulý týden poskytnuty v souvislosti s přípravou založení vysokoškolského ústavu "Český institut vědy a technologií" ("Czech Institute of Science and Technology", dále jen "CIST"). Vzhledem k tomu, že se v těchto podkladech nehovoří o pouhém záměru, ale jsou v nich popisovány detailní podmínky vzniku ústavu, považuje vedení PřF UP za vhodné se k nastalé situaci vyjádřit. Je tak učiněno v tomto prohlášení a v komentářích k předloženým podkladům.

Vedení PřF UP deklaruje, že vnímá rozvoj a podporu bádání jako nezbytnou součást rozvoje fakulty a univerzity. Rovněž konstatuje, že rizika popisovaná v Důvodové zprávě ke "Zřízení vysokoškolského ústavu" jsou popsána poměrně vágně a náklady a rizika související se vznikem CISTu nejsou uvedena vůbec. Při návrhu takto drastického zásahu do organizační struktury univerzity je třeba diskutovat všechny smysluplné možnosti. Je vhodné se inspirovat u kvalitních univerzit, situaci lze řešit i jinými způsoby než zřízením vysokoškolského ústavu a až po analýze alternativ lze vybrat nejvhodnější řešení. K tomuto řešení je pak nutné následně zpracovat návrh technického provedení s ekonomickou a administrativní analýzou celého procesu i jejich dopadů.

Z komentářů k přiloženým podkladům je patrné, že předložený návrh považujeme za neakceptovatelný. Domníváme se, že na hledání řešení by se měli podílet oficiální zástupci samosprávných orgánů všech fakult, nejen fakult bezprostředně dotčených. Důsledky v dohledné budoucnosti mohou dopadnout i na ně, jako součásti UP, popř. se mohou dostat do podobné situace i jejich pracoviště.

Vedení PřF UP má zájem o budování kvalitní fakulty jako součásti kvalitní univerzity. Je třeba ovšem zdůraznit, že kvalitní pracoviště stojí na kvalitních pracovnících. Ti naši k nim bezesporu patří a zaslouží si, aby byl jejich hlas slyšet, když se jedná o jejich budoucnosti.


V Olomouci dne 3. října 2018


doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., děkan PřF UP

prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum

prof. RNDr. Miloslav Dušek, proděkan pro zahraniční záležitosti

prof. RNDr. Ondřej Bábek, Ph.D., proděkan pro doktorské studium

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc., proděkan pro transfer technologií

doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy