Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa 2017

středa 20. prosinec 2017, 11:46

Letos byl dokončen a předán do předčasného užívání úsek stavby B1 a B2 – tedy komunikace, parkoviště a chodníky mezi menzou a objektem H  a menzou a objektem G (na základě Rozhodnutí  stavebního úřadu – povolení předčasného užívání Č.j. SMOL/277404/2017/PS/Vyh ze dne 30.11.2017). Rovněž bylo na základě příslušných rozhodnutí nebo kolaudačních souhlasů a dohody uzavřené mezi zhotovitelem stavby a objednatelem povoleno předčasné užívání již zrealizovaných inženýrských sítí, nádrže GMO a studny.

Pro pěší již slouží provizorní komunikace z panelů, přístupy z ní do objektů jsou zajištěny po dřevěných lávkách. Od 1. ledna 2018 bude možné provizorní komunikaci, která je jednosměrná směrem od menzy, využívat i pro vozidla zásobování.  

Zhotovitel předal staveniště zpět objednateli k užívání kromě oplocené části u vjezdové brány z ulice Šlechtitelů.

Výstavba dalších etap projektu Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury- I. etapa bude zahájena na jaře 2018. O předání staveniště zpět zhotoviteli, zahájení prací a harmonogramu výstavby dalších etap budeme předem informovat.

Omlouváme se za komplikace způsobené výstavbou a žádáme o dodržování zvýšené opatrnosti při pohybu areálem.