Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Den otevřených dveří

V akademickém roce 2016/2017 se Den otevřených dveří na přírodovědecké fakultě uskuteční
25. listopadu 2016 a 21. ledna 2017 od 9:00 do 14:00 hod. 

Den otevřených dveří 25. listopadu 2016

Plakát ke stažení

Využijte příležitosti prohlédnout si fakultu na vlastní oči, navštívit jednotlivé katedry či laboratoře. Získáte podrobné informace o nabídce studijních oborů, podmínkách přijímacího řízení, možnosti vyjet na zahraniční studijní pobyty, případně obdržíte propagační materiály. Zjistíte, jaké zázemí fakulta i Univerzita Palackého studentům nabízí. Informace poskytnou ve dvou informačních blocích v 9:00 a 11:00 (v aule) zástupci vedení fakulty, přítomni budou i pracovníci studijního oddělení. Při prohlídkách jednotlivých pracovišť se potkáte rovněž s akademickými pracovníky a v neposlední řadě i se současnými studenty.

BIOCHEMIE

Katedra biochemie

 • Obory bakalářské: Biochemie, Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství
 • Obory navazující magisterské: Biochemie, Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 2. podlaží, učebna č. 2.005
Kdy: od 9:00 do 14:00 (10:00 a 12:00 prezentace chemických oborů)
Možnost exkurze na pracovišti Katedry biochemie a laboratoří Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Kdy: v 10:00 a ve 13:00 (sraz na vrátnici areálu PřF, Šlechtitelů 27, Olomouc)
V rámci dne otevřených dveří zástupce katedry biochemie seznámí zájemce o studium oborů Biochemie, Bioinformatika a Biotechnologie a genové inženýrství s požadavky na přijetí, s náplní studia, uplatněním absolventů v praxi a zajímavostmi z daného oboru. Odpovíme všechny otázky spojené s vaším zájmem o studium u nás. V listopadovém termínu mohou zájemci navštívit laboratoře katedry biochemie a Centra regionu Haná v Holici (laboratoře, učebny, skleníky, přístrojové vybavení).
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.

Nahoru

BIOLOGIE, EKOLOGIE

Katedra botaniky

 • Obor bakalářský: Biologie pro dvouoborové studium učitelství
 • Obory navazující magisterské: Učitelství biologie pro SŠ, Botanika

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 2. podlaží, naproti aule
Kdy: od 9:00 do 11:30
Pracovníci katedry podají podrobné informace o možnostech studia Botaniky a Učitelství biologie pro střední školy. Se zájemci bude možno domluvit termín exkurze na Katedru botaniky v Holici (laboratoře, učebny, skleníky, přístrojové vybavení) ve všední dny během ledna.
Kontaktní osoba: PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Dr., Katedra botaniky PřF UP

Katedra buněčné biologie a genetiky

 • Obor bakalářský: Molekulární a buněčná biologie
 • Obor navazující magisterský: Molekulární a buněčná biologie

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 2. podlaží
Kdy: od 9:00 do 14:00
Informace o studiu Molekulární a buněčné biologie budou podávány před aulou. Návštěvu katedry, v pracovní dny, je možno dohodnout individuálně.
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.

Laboratoř růstových regulátorů

 • Obor bakalářský: Experimentální biologie
 • Obory navazující magisterské: Experimentální biologie, Experimentální biologie rostlin

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 2. podlaží, naproti aule
Kdy: od 9:00 do 11:30
Informace o studiu budou podávány v 2. podlaží, naproti aule budovy PřF. Prohlídky pracoviště budou uskutečněny dle osobní domluvy a zájemců v pracovní dny.
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Mikulík Ph.D.

Katedra zoologie a ornitologická laboratoř

 • Obor bakalářský: Biologie a ekologie
 • Obor navazující magisterský: Zoologie

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 1. podlaží, učebna č. 1.037
Kdy: od 9:00 do 11:30
Zástupce katedry podá v přízemí budovy PřF podrobné informace o studiu oborů garantovaných katedrou. Představen bude obor bakalářského studia „Biologie a ekologie“ a obor navazujícího studia „Zoologie. Budou poskytnuty informace týkající se průběhu a náplně studia uvedených oborů, požadavků na přijetí a zodpovězeny případné další dotazy. Prohlídky pracoviště katedry je možné uskutečnit v pracovních dnech na základě osobní domluvy zájemců s pracovníky katedry.
Kontaktní osoba: RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.

Katedra ekologie a životního prostředí

 • Obory bakalářské: Ekologie a ochrana životního prostředí, Biologie a environmentální výchova pro dvouoborové studium učitelství
 • Obory navazující magisterské: Ekologie a ochrana životního prostředí, Ochrana a tvorba krajiny, Hydrobiologie, Učitelství biologie a environmentální výchovy pro SŠ

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 1. podlaží, učebna 1.031
Kdy: od 9:00 do 11:30
Veškeré informace týkající se studia oborů budou poskytnuty v přízemí budovy PřF. Přítomní zástupci katedry formou prezentace představí jednotlivé obory a zodpoví všechny dotazy zájemců. K dispozici budou letáky s detailními informacemi o studiu a uplatnění absolventů. Prohlídky pracoviště budou uskutečněny podle osobní domluvy a zájemců v pracovní dny.
Kontaktní osoba: prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., Dr.

Nahoru

FYZIKA, SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Katedra experimentální fyziky

 • Obory bakalářské: Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Fyzika pro dvouoborové studium učitelství
 • Obory navazující magisterské: Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Učitelství fyziky pro SŠ

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 4. podlaží
Kdy: od 9:00 do 14:00 hod.

Učitelství fyziky:
Obecné informace o oboru budou poskytovány v prostoru chodby katedry. Proběhnou ukázky v laboratoři školních pokusů (RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.) a v laboratoři mechaniky a molekulové fyziky (Mgr. Lucie Kolářová; Mgr. Pucholt).

Aplikovaná fyzika:
Představeny budou laboratoř digitální obrazové analýzy (doc. Bartoněk), laboratoř číslicových měřicích přístrojů a virtuální instrumentace (doc. Pechoušek) a laboratoř elektroniky, elektřiny a magnetismu (Mgr. Vůjtek). Pro zájemce o návštěvu výzkumného centra RCPTM v areálu Holice bude představena laboratoř magnetických měření (doc. Tuček).

Nanotechnologie:
Přehled aktivit oddělení bude prezentován na posterech umístěných na chodbě před katedrou. Dále budou představeny výukové laboratoře pro nanotechnologie (Mgr. Ingr) a atomovou a jadernou fyziku (Mgr. Procházka, Mgr. Novák). Budou probíhat ukázky měření na skenovacím elektronovém mikroskopu (příp. dalších), ukázky chování magnetických nanočástic a dalších materiálů a postupů. Formou videopřenosu budou zprostředkovány laboratoře spektroskopických metod v budově VTP UP.

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Katedra optiky

 • Obory bakalářské: Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optometrie

 • Obory navazující magisterské: Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optometrie

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 4. podlaží
Kdy: od 9:00 do 14:00
Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky laboratoří a specializovaných učeben a možnost se osobně pobavit se studenty jednotlivých oborů a vyučujícími.
Exkurze: Laboratoř kvantové optiky a kvantové informatiky, Laboratoř digitální optiky, Laboratoř infraoptiky, Laboratoř optoelektroniky, Laboratoře optometrie – měření vlastností lidského oka a brýlová technologie.
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. (fyzikální obory), RNDr. František Pluháček, Ph.D. (optometrie)

Katedra biofyziky

 • Obory bakalářské: Biofyzika, Molekulární biofyzika
 • Obory navazující magisterské: Biofyzika, Molekulární biofyzika

V budově PřF na tř. 17. listopadu 12, Olomouc, ve 4. podlaží, podají pracovníci katedry podrobné informace o možnostech studia Biofyziky a Molekulární biofyziky. Se zájemci bude možno domluvit termín exkurze do nových laboratoří na katedře biofyziky v Holici.
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR v.v.i.

 • Obory bakalářské: Přístrojová fyzika, Počítačová fyzika, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie

 • Obory navazující magisterské: Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie

Kde: laboratoře SLO, 17. listopadu 50a, Olomouc (vchod ze Šmeralovy ulice), informace a doprovod z budovy PřF zajištěny u stánku UP Crowd v přízemí fakulty.
Kdy: od 9:00 do 13:00
Budou zpřístupněny vybrané laboratoře s prezentací aktuálně řešených projektů: Optická laboratoř – podíl SLO na řešení mezinárodních projektů detekce kosmického záření, Laboratoř laserové mikroskopie – pohled do mikrosvěta, Laboratoř koherenční zrnitosti – demonstrace vzniku a struktury koherentní zrnitosti, Laboratoř kvantové optiky – zpracování kvantové infromace, Laboratoř laserových průmyslových technologií – ovlivnění materiálů laserovým zářením. V konferenčním sále budou probíhat popularizační přednášky Skupiny částicové fyziky s praktickou ukázkou činnosti nové částicové kamery.
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.

Nahoru

GEOLOGIE, GEOGRAFIE

Katedra geologie

 • Obory bakalářské: Environmentální geologie, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (pro dvouoborové studium učitelství)
 • Obory navazující magisterské: Environmentální geologie, Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 1. podlaží, prostory katedry geologie, geopark PřF UP
Kdy: od 9:00 do 14:00
Veškeré informace týkající se studia oboru Environmentální geologie a Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání budou poskytnuty v přízemí budovy PřF. Přítomní zástupci katedry formou prezentace představí jednotlivé obory a zodpoví všechny dotazy zájemců. K dispozici budou letáky s detailními informacemi o studiu a uplatnění absolventů. Prohlídka přístrojového vybavení a dalšího zázemí katedry – laboratoř elektronové mikroanalýzy, laboratoř optické mikroskopie, geofyzikální vybavení, sbírky mineralogie, paleontologie a regionální geologie, geopark PřF UP.
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.                  

Katedra geografie

 • Obory bakalářské: Regionální geografie, Geografie pro dvouoborové studium učitelství
 • Obory navazující magisterské: Regionální geografie, Učitelství geografie pro SŠ

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 2. podlaží, Olomouc, počítačová učebna č. 2.003 a prostor před učebnou
Kdy: od 9:00 do14:00  
Kde: 2. podlaží, počítačová učebna č. 2.003 a prostor před učebnou
Kdy: od 9:00 do 14:00
Představíme vám obsah a náplň studia geografie na Přírodovědecké fakultě UP. Dozvíte se podrobnosti o jednotlivých geografických studijních oborech. Seznámíme vás s jejich strukturou, nabídkou předmětů, možnostmi odborných exkurzí, praxí, zahraničních studijních stáží a spolupráce na výzkumných projektech. Zodpovíme také vaše otázky týkající se průběhu přijímacího řízení i budoucího uplatnění absolventů. Ukážeme vám příklady výsledků práce našich studentů i pedagogů a budete mít možnost seznámit se s částí přístrojového a softwarového vybavení naší katedry.
Kontaktní osoby: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., Mgr. Jan Hercik, Ph.D.

Katedra geoinformatiky

 • Obor bakalářský: Geoinformatika a geografie
 • Obor navazující magisterský: Geoinformatika

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 2. podlaží, před aulou
Kdy: od 9:00 do 14:00
V rámci exkurze od 11:00 hod. na katedře geoinformatiky (17. listopadu 50, naproti menze) se návštěvníci mohou těšit na:

 • prohlídka specializovaných učeben (na GIS a dálkový průzkum Země)
 • testování unikátního zařízení na sledování pohybu očí při práci s počítačem
 • předvedení dálkově řízeného zařízení (dronů) pro fotografování krajiny z nízkých výšek
 • ukázky map a atlasů, jejich tvorby a užití
 • modelování zemského povrchu a procesů v krajině.

Kontaktní osoby: Ing. Zdena Dobešová, Ph.D., Mgr. Jitka Doležalová

Katedra rozvojových studií

 • Obory bakalářské: Mezinárodní rozvojová studia, Environmentální studia a udržitelný rozvoj
 • Obory navazující magisterské: Mezinárodní rozvojová studia
 • Obory navazující magisterské v anglickém jazyce: International Development Studies; Foresight for Environment and Development

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 2. podlaží, před učebnou 2.004
Kdy: od 9:00 do 14:00
Zájemcům o studium představíme bakalářský a navazující magisterský obor Mezinárodní rozvojová studia (MRS) a bakalářský studijní obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj (ESUR). Zároveň se budete moci seznámit s obory International Development Studies (IDS) a Foresight for Environment and Development (FESUR), které jsou vyučované v anglickém jazyce. Zástupci katedry vás seznámí se studijními plány, nabídkou předmětů (včetně velké nabídky jazyků) a domácích i zahraničních exkurzí. Specialitou katedry je široká možnost studia v zahraničí na některé z více než 20 zahraničních partnerských univerzit v rámci programu ERASMUS+ (včetně univerzit v Nové Kaledonii, Francouzské Guyaně,  Izraeli, Bhútánu, JAR a Zambii) a finanční podpora zahraničních odborných a výzkumných stáží studentů v rozvojových zemích v rámci interního Vavrouškova stipendia.
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.

Nahoru

CHEMIE

Den otevřených dveří na chemii

 • Obory bakalářské: Chemie, Aplikovaná chemie, Bioanorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Nanomateriálová chemie, Chemie pro víceoborové studium
 • Obory navazující magisterské: Analytická chemie, Anorganická chemie, Bioanorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Fyzikální chemie, Materiálová chemie, Organická chemie, Učitelství chemie pro SŠ

Kde: učebna č. 2.005, chemické katedry – 2. a 3. podlaží budovy PřF UP, 17. listopadu 12; Katedra biochemie – areál PřF UP, Šlechtitelů 27.
Kdy: od 9:00 do 14:00 (10:00 a 12:00 prezentace chemických oborů v učebně č. 2.005
+ následné exkurze na jednotlivé katedry)
Zájemcům o studium podáme detailní informace o náplni studia všech chemických studijních oborů akreditovaných na PřF UP v Olomouci pro školní rok 2017/2018. Během prezentace a následných exkurzí se Vám budeme snažit zodpovědět všechny zvídavé otázky, které se dotýkají studia chemických oborů na PřF UP. V rámci dne otevřených dveří máte jedinečnou příležitost navštívit také jednotlivé chemické katedry, které v současnosti patří mezi nejlépe hodnocené v rámci České republiky. Budete mít tak možnost se seznámit s jejich vědeckým zaměřením a unikátním vybavením, kterým disponují. 
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Harmonogram hromadných exkurzí (navazujících na prezentaci oborů):
11:00 (13:00)  Katedra organické chemie
11:15 (13:15)  Katedra fyzikální chemie
11:30 (13:30)  Katedra anorganické chemie
11:45 (13:45)  Katedra analytické chemie
Exkurze v areálu PřF UP na ulici Šlechtitelů, Katedra biochemie – dle individuální domluvy (kontaktní osoba: doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.)

Nahoru

INFORMATIKA

Katedra informatiky

 • Obory bakalářské: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání, Bioinformatika (částečně)
 • Obory navazující magisterské: Informatika, Aplikovaná informatika, Bioinformatika (částečně)

Prezentace možností studia informatiky na UP
Kde: budova PřF na tř. 17. listopadu 12, Olomouc, 5. podlaží, učebna 5.008
Kdy: 10:00–10:45 a 12:00–12:45
Zástupce vedoucího katedry informatiky pro studijní záležitosti RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., stručně představí naše pracoviště a obory, které je u nás možné studovat. Věnovat se bude zejména zaměření jednotlivých studijních oborů a rozdílům mezi nimi. Zmíněny budou také různorodé přístupy k výuce informatiky na různých vysokých školách v ČR. Po prezentaci vám budou zodpovězeny případné dotazy týkající se studia informatických oborů v Olomouci.

Informační a populárně naučné stánky
Kde: budova PřF na tř. 17. listopadu 12, Olomouc, 5. podlaží, atrium před učebnami 5.002 až 5.004, učebna 5.003
Kdy: 8:30–13:30
Zaměstnanci a studenti katedry informatiky si pro vás připraví několik zajímavých a poučných aktivit. Na jednotlivých stáncích se budete moci seznámit s principem využití fuzzy regulátorů při řízení balancujícího robota sestaveného ze stavebnice LEGO Mindstorms, pozorovat vizualizaci výpočtu řešení problému obchodního cestujícího pomocí genetického algoritmu či porovnat různé historické i moderní způsoby zápisu algoritmu. K dispozici bude také informační stánek, kde vám rádi zodpovíme téměř jakékoli dotazy.

Ukázky studentských prací
Kde: budova PřF na tř. 17. listopadu 12, Olomouc, 5. podlaží, učebna 5.003
Kdy: 8:30–13:30
Návštěvníci si zde budou moci vyzkoušet několik programů vytvořených našimi studenty v rámci řešení ročníkových projektů, bakalářských a diplomových prací.

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.

Nahoru

MATEMATIKA, APLIKOVANÁ MATEMATIKA

Katedra algebry a geometrie

 • Obory bakalářské: Diskrétní matematika, Matematika pro dvouoborové studium učitelství – prezenční i kombinovaná forma studia, Deskriptivní geometrie pro dvouoborové studium učitelství – prezenční i kombinovaná forma studia
 • Obory navazující magisterské: Diskrétní matematika, Učitelství matematiky pro SŠ – prezenční i kombinovaná forma studia (dvouoborové studim), Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ – prezenční i kombinovaná forma studia (dvouoborové studim), Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové) – pouze kombinovaná forma studia jen pro vystudované učitele jako doplnění aprobace, Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové) – pouze kombinovaná forma studia jen pro vystudované učitele jako doplnění aprobace

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 5. podlaží
Kdy: od 9:00 do 14:00
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Chodorová, Ph. D.

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

 • Obory bakalářské: Aplikovaná statistika, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Matematika a její aplikace
 • Obory navazující magisterské: Aplikace matematiky v ekonomii, Matematika a její aplikace

Kde: budova PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, 2. podlaží – učebna 2.006
Kdy: od 9:00 do 14:00
Návštěvníci se mohou seznámit s náplní jednotlivých oborů, průběhem studia, uplatněním našich absolventů a podmínkami přijetí ke studiu na jednotlivé obory. Od zástupců katedry i současných studentů se dále dozví, jak je to při studiu s jazyky, studentskými odbornými praxemi, stravováním, sportováním, ubytováním, apod. K nahlédnutí budou k dispozici studijní texty používané při výuce, ukázky bakalářských a diplomových prací a přijímací testy z předchozích let.
Zájemci budou informováni i o dalším ročníku Letní školy matematiky, týdenního intenzivního kurzu matematiky, který katedra každoročně pořádá pro studenty nastupující do prvních ročníků oborů na PřF UP.
Kontaktní osoba: RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

Nahoru

Pevnost poznání

Kde: Areál Korunní pevnůstky (17. listopadu 7)
V rámci Dne otevřených dveří se představí také interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Pro studenty maturitních ročníků bude mít od 9:00 do 17:00 otevřeno zdarma. Animátoři zájemce seznámí s jednotlivými tematickými expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli především odborníci z přírodovědecké fakulty. Chybět nebude ani projekce v digitálním planetáriu. Více informací na: www.pevnostpoznani.cz
Kontaktní osoba: Martina Vysloužilová

Nahoru

Stránka aktualizována: 21. 11. 2016, Jitka Mayerová