Doporučení v souvislosti s covid-19

aktualizováno 8. července 2021

Informace a opatření UP k výuce www.upol.cz/covid-19


Pravidla pro výuku na PřF UP v souvislosti s covid-19 od 9. července 2021

Od 9. července 2021 dochází ke změně stávajícího mimořádného opatření, pokud je v jeden okamžik účastno více, než 10 osob, a to následovně:

 • zkoušky (běžné, anebo také státní závěrečné), akademické obřady, přijímací zkoušky, CŽV (zde dle svého charakteru, zpravidla však budou podléhat níže uvedenému), pokud se jich v jeden okamžik účastní více, než 10 osob:
  • maximální počet účastníků, pokud se akce bude konat venku, je 5000, pokud je prostor rozdělen na sektory, pak nesmí být přítomnost více účastníků, než je 1 stojící účastník na 4 m2 plochy určené pro stání (+ účastníci musí dodržovat 2m rozestup, pokud se nejedná o osoby ze společné domácnosti)
  • akce konaná uvnitř: max. 2000 osob, nesmí být přítomno více účastníků, než 75% kapacity, všichni musí být usazení
   (+ další úprava v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících, než 2000 osob)
  • vzdálenost od přednášejícího je minimálně 2 m
  • mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky covid-19 a
   a)
   předloží potvrzení o negativním výsledku PCR testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb, který není starší 7 dnů,
   b) předloží potvrzení o negativním výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb, který není starší 72 hodin,
   c) předloží čestné prohlášení anebo potvrzení zaměstnavatele či školy, že v posledních 72 hodinách absolvoval testování v rámci zaměstnání či školy s negativním výsledkem,
   d) doloží, že v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19,
   e) na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování, s negativním výsledkem
   f) doloží potvrzení o absolvování očkování proti covidu-19, a to konkrétně, že:
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

         (anebo ekvivalent ze zahraničí dle stanovených podmínek)

 • zkoušky (běžné, anebo také státní závěrečné), akademické obřady, přijímací zkoušky, CŽV (zde dle svého charakteru, zpravidla však budou podléhat níže uvedenému), pokud se jich v jeden okamžik neúčastní více, než 10 osob, mohou probíhat bez omezení.

Povinnost použití respirátorů v budovách fakulty

Všem osobám se ve vnitřních prostorech fakulty s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Tento zákaz se nevztahuje na

 • studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje,
 • akademické pracovníky při poskytování vzdělávání s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje,
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry.

Konec povinného testování

Od 1. července končí plošné testování studentů a zaměstnanců UP na fakultách, kolejích a dalších univerzitních jednotkách. Podrobnější informace

Od 9. července se musí testem nebo dokladem o dokončeném očkování prokázat zaměstnanci a studenti při příjezdu ze zahraničí. Podrobnosti


Na studijním oddělení je standardní otevírací doba.

Vzhledem k hygienickým omezením, které se vztahují na pořádání hromadných akcí, spojených s pandemií koronaviru, jsme byli nuceni přistoupit ke zrušení promocí absolventů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, které se měly uskutečnit v listopadu 2020. Náhradní termín je v řešení.

Aktuální informace o provozu Knihovny UP jsou prezentovány na webových stránkách Knihovny UP.


Realizace praktické výuky všech prvních ročníků a druhých ročníků bakalářského studia

V případě praktické, tj. zejména laboratorní a terénní, výuky studentů jiných ročníků než závěrečných, bude velmi pravděpodobně na některých pracovištích nutné přistoupit k blokové výuce těchto předmětů v letních měsících, tj. v červnu, červenci a srpnu. Vyučující a studenty prosíme v tomto o vstřícnou komunikaci a součinnost. Žádáme zkoušející o spolupráci s vedoucími kateder při vypisování zkouškových termínů. Prioritou by vždy měla být realizace praktické výuky, která z důvodu mimořádných opatření nemohla proběhnout řádně dle rozvrhu v zimním a letním semestru. V odůvodněných případech (na základě individuální žádosti studenta s relevantním zdůvodněním, případně na základě vyjádření garanta předmětu nebo vedoucího pracoviště o neuskutečnění se výuky praktického předmětu z objektivních důvodů) vyjdeme studentům vstříc a předměty odepíšeme.