Doporučení v souvislosti s Covid-19

Informace a opatření UP k výuce www.upol.cz/covid-19

Pravidla pro výuku na PřF UP v souvislosti s Covid-19 od 11. ledna 2021

Vláda omezuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

  • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů (na PřF UP Optometrie a Experimentální biologie) a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  • účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
  • účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Od 25. listopadu 2020 byla na studijním oddělení obnovena standardní otevírací doba.

Vzhledem k hygienickým omezením, které se vztahují na pořádání hromadných akcí, spojených s pandemií koronaviru, jsme byli nuceni přistoupit ke zrušení promocí absolventů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, které se měly uskutečnit v listopadu 2020. Náhradní termín je v řešení.

Aktuální informace o provozu Knihovny UP jsou prezentovány na webových stránkách Knihovny UP.