Fakultní školy

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci úzce spolupracuje s vybranými školami, se kterými uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci. Školám byl propůjčen titul "Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci". V současné době se jedná o 49 fakultních škol v pěti krajích České republiky.

Mapa fakultních škol

O udržování vzájemných kontaktů se starají koordinátoři z řad studentů i akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty UP.

Spolupráce se rozvíjí zejména v těchto oblastech:

  • příprava budoucích učitelů, fakultní školy umožňují realizaci pedagogických praxí studentů učitelských oborů fakulty;
  • didaktické výzkumy a tvorba výukových materiálů;
  • podpora zájmu středoškolských studentů o studium na Přírodovědecké fakultě UP;
  • spolupráce na propagaci tradičních popularizačních akcí fakulty jako jsou Den otevřených dveří; Veletrh vědy a výzkumu, Noc vědců, Olomoucká muzejní noc, Dny evropského dědictví, Týden vědy a techniky a dalších akcí pořádaných jednotlivými pracovišti přírodovědecké fakulty, ke kterým patří Fyzikální kaleidoskop, Letní škola Jevíčko, Matematický klokan atd.;
  • realizace odborných exkurzí, přednášek či pokusů;
  • práce s talentovanými studenty - vedení zájmových kroužků, SOČ, spolupráce na projektu Badatel, organizace olympiád, odborných soutěží pro děti a mládež;
  • podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů - nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty, pořádání seminářů pro učitele přírodovědných oborů;
  • společné grantové projekty - spolupráce při vyhledávání, přípravě a realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu.

Nově je pro fakultní školy připravována akce Roadshow Přírody 2019/2020. Jedná se o šňůru atraktivních přednášek realizovaných přímo na fakultních školách.

Seznam fakultních škol

Přehled fakultních škol včetně garantů a koordinátorů najdete v tabulce (pdf).

Logo fakultní školy

Akce pro školy

O akcích pořádaných přírodovědeckou fakultou pro školy a veřejnost ve školním roce 2018/2019 se dozvíte v informační brožuře.

Nabídka akcí přírodovědecké fakulty pro školy a veřejnost na školní rok 2020/2021

Informační brožura seznamuje s dlouhodobě plánovanými akcemi akademického roku 2020/2021 a jednotlivými popularizačními aktivitami oborů přírodovědecké fakulty. Katedry a pracoviště nabízejí pro školy široké spektrum přednášek, komentovaných prohlídek či exkurzí z nejrůznějších oblastí matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi. Nově je v brožuře přidáno Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
pdf

Další nabídkou pro fakultní školy a ostatní zájemce jsou hromadné exkurze, program lze po domluvě přizpůsobit požadavkům škol.

Máte-li zájem o zaslání brožur v tištěné podobě, zprostředkování exkurzí na pracovištích přírodovědecké fakulty nebo v případě nabídky spolupráce využijte následujícího kontaktu:
Mgr. Dagmar Petrželová, e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz, tel. 585 634 003.

Pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta je výzkumně zaměřená fakulta. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi, včetně studijních programů zaměřených na přípravu učitelů přírodovědných oborů.

Spot přírodovědecké fakulty "Studuj Přírodu!"

Brožura k technickým údajům o budově přírodovědecké fakulty

Tato brožura vznikla pro návštěvníky a zájemce o technické údaje i další zajímavosti hlavní budovy přírodovědecké fakulty a jejího nejbližšího venkovního prostranství nacházejího se v lokalitě Envelopa. Vydána byla v roce 2019.
pdf

Všeobecná informační brožura o přírodovědecké fakultě

Poslední aktualizace této brožury o Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 2020. Najdete v ní základní údaje o fakultě, jejich zaměstnanacích a studentech, možnostech studia, pedagogické a vědecké činnosti i popularizačních aktivitách.
pdf

Všeobecná brožura o Univerzitě Palackého

Aktuální verze materiálu o Univerzitě Palackého v Olomouci vznikla v roce 2020. Najdete v ní základní údaje o univerzitě a jejích součástech. Samostatná dvoustrana je věnována naší přírodovědecké fakultě.
pdf

Informační brožura o Pevnosti poznání

Pevnost poznání byla otevřena v rámci přírodovědecké fakulty v roce 2015. Toto interaktivní muzeum vědy nabízí školní programy, vědecké kroužky, letní vědecké tábory a v každém semestru dětskou univerzitu. Poskytuje prostor i pro vyžití seniorů a je také místem pořádání významných popularizačních akcí pro širokou veřejnost. Za správnost informací a obsah brožury odpovídá Pevnost poznání.
pdf

Informace o studiu, podrobný katalog studijních oborů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 najdete na stránce Zájemci o studium

Setkání ředitelů fakultních škol

Pro koordinátory fakultních škol