Fakultní školy

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci úzce spolupracuje s vybranými školami, se kterými uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci. Školám byl propůjčen titul “Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci”. V současné době se jedná o 49 fakultních škol v pěti krajích České republiky. O udržování vzájemných kontaktů se starají i zhruba tři desítky studentských koordinátorů a obdobný počet koordinátorů z řad akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty UP. 

Spolupráce se rozvíjí zejména v těchto oblastech: 

  • příprava budoucích učitelů, fakultní školy umožňují realizaci pedagogických praxí studentů učitelských oborů fakulty;
  • didaktické výzkumy a tvorba výukových materiálů;
  • podpora zájmu středoškolských studentů o studium na Přírodovědecké fakultě UP;
  • spolupráce na propagaci tradičních popularizačních akcí fakulty jako jsou Den otevřených dveří; Veletrh vědy a výzkumu, Noc vědců, Olomoucká muzejní noc, Dny evropského dědictví, Týden vědy a techniky a dalších akcí pořádaných jednotlivými pracovišti přírodovědecké fakulty, ke kterým patří Fyzikální kaleidoskop, Letní škola Jevíčko, Matematický klokan atd.;
  • realizace odborných exkurzí, přednášek či pokusů; 
  • práce s talentovanými studenty – vedení zájmových kroužků, SOČ, spolupráce na projektu Badatel, organizace olympiád, odborných soutěží pro děti a mládež;
  • podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů – nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty, pořádání seminářů pro učitele přírodovědných oborů;
  • společné grantové projekty – spolupráce při vyhledávání, přípravě a realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu.

Nově je pro fakultní školy připravována akce Roadshow Přírody 2019/2020. Jedná se o šňůru atraktivních přednášek realizovaných přímo na fakultních školách.

Seznam fakultních škol

Přehled fakultních škol včetně garantů a koordinátorů najdete v tabulce (pdf).

Logo fakultní školy

Akce pro školy

O akcích pořádaných přírodovědeckou fakultou pro školy a veřejnost  ve školním roce 2018/2019 se dozvíte v informační brožuře.

Nabídka akcí přírodovědecké fakulty pro školy a veřejnost na školní rok 2018/2019

Informační brožura seznamuje s dlouhodobě plánovanými akcemi akademického roku 2018/2019 a jednotlivými popularizačními aktivitami oborů přírodovědecké fakulty. Katedry a pracoviště nabízejí pro školy široké spektrum přednášek, komentovaných prohlídek či exkurzí z nejrůznějších oblastí matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi. Brožura je k dispozici v elektronické formě ke stažení v pdf

Přehled akcí přírodovědecké fakulty najdete také v kalendáři akcí (formát *pdf)

Další nabídkou pro fakultní školy a ostatní zájemce jsou hromadné exkurze, program lze po domluvě přizpůsobit požadavkům škol. 

Máte-li zájem o zaslání brožur v tištěné podobě, zprostředkování exkurzí na pracovištích přírodovědecké fakulty nebo v případě nabídky spolupráce využijte následujícího kontaktu:
Mgr. Dagmar Petrželová, e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz, tel. 585 634 003.

Pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta je výzkumně zaměřená fakulta. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi, včetně studijních programů zaměřených na přípravu učitelů přírodovědných oborů.

Spot přírodovědecké fakulty "Studuj Přírodu!"

Informace o studiu, podrobný katalog studijních oborů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 najdete na stránce www.studujprf.upol.cz.

Setkání ředitelů fakultních škol

Pro koordinátory fakultních škol