Podmínky obnoveného testování zaměstnanců UP

Středa 24. listopad 2021, 16:24

V těchto dnech zahajuje Univerzita Palackého – dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 20. listopadu 2021 se změnou opatřením MZ ČR ze dne 22. listopadu 2021 – znovu testování svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. Podmínky jsou však od předchozího systému testování zaměstnanců na UP odlišné a test nemusí podstupovat každý zaměstnanec, podrobnosti naleznete níže.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance testovat prostřednictvím rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování („samotest“), a to s frekvencí jedenkrát za týden. Povinnost zaměstnavatele poprvé zajistit splnění povinností testovat zaměstnance je do pondělí 29. listopadu 2021.

Zaměstnanec je povinen podstoupit test, pokud se na něj nevztahuje výjimka, kterou musí zaměstnavateli prokázat. Testování v zaměstnání se nemusí podrobit zaměstnanec, který:

 1. je očkován proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku (zaměstnanec prokazuje předložením certifikátu o provedeném očkování);
 2. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (zaměstnanec prokazuje předložením záznamu v ISINu nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb);
 3. podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (zaměstnanec prokazuje předložením záznamu v ISINu nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb);
 4. podstoupil v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem (zaměstnanec prokazuje předložením záznamu v ISINu nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb).

V případě, že se zaměstnanec odmítne podrobit testu, nařizuje se mu nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor nebo obdobný prostředek), dodržovat rozestup 1,5 m od ostatních, stravovat se odděleně a nestýkat se nad míru nezbytnou s ostatními (musí organizačně zajistit zaměstnavatel). Zaměstnavatel je pak povinen ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS Olomouckého kraje) to, že se jeho zaměstnanec odmítl podrobit testu, a to bez zbytečného odkladu.

Pokud bude antigenním testem shledáno, že je zaměstnanec pozitivní, musí tento uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště, uvědomit poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele anebo svého praktického lékaře (pokud z nějakého důvodu nemůže tyto osoby uvědomit, je zaměstnanec povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popř. orgán ochrany veřejného zdraví) a do výsledku potvrzujícího PCR testu se jeho absence považuje za překážku na straně zaměstnavatele.

Zjednodušený souhrn povinností zaměstnance ve věci testování nejpozději od 29. 11. 2021:

 • na výzvu zaměstnavatele musí zaměstnanec podstoupit testování pomocí samotestu
 • pokud se na zaměstnance vztahuje některá z výjimek, pak tuto výjimku musí zaměstnavateli předložit a prokázat stanoveným způsobem (výjimky a)–d) jsou uvedeny v textu výše)
 • v případě pozitivního výsledku samotestu je zaměstnanec povinen postupovat následovně:
  • bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti
  • opustit pracoviště
  • uvědomit bezodkladně o výsledku testu závodního lékaře zaměstnavatele či svého praktického lékaře (pokud není možné uvědomit závodního ani praktického lékaře, je nutné uvědomit kteréhokoliv poskytovatele zdravotních služeb, případně KHS Olomouckého kraje)
  • podrobit se konfirmačnímu PCR testu (žádanka bude vystavena závodním, praktickým či jiným lékařem, příp. KHS)

Pokud bude antigenním testem shledáno, že je zaměstnanec pozitivní, a ten bude kontaktovat praktického lékaře pro vystavení žádanky na PCR test a zavedení údajů zaměstnance do informačního systému infekčních nemocí (ISIN), bude zaměstnanec muset lékaři uvést identifikační číslo (IČ) zaměstnavatele. IČ Univerzity Palackého v Olomouci je 61989592.

Společným zájmem vedení univerzity i všech zaměstnanců je vytvořit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Jedním z preventivních kroků v rámci protiepidemických opatření je jednak testování všech zaměstnanců, na které se nevztahuje výjimka, ale současně též nabídka testování těm, kteří jsou očkovaní či nemoc prodělali. Testování je pro tyto zaměstnance dobrovolné a má sloužit jak pro pocit vlastní odpovědnosti, tak jako projev kolegiality, protože nositelem nákazy může být kdokoli z nás. Podrobnosti k systému testování poskytne zaměstnanci příslušná fakulta či součást univerzity.

Studentů se toto testování organizované Univerzitou Palackého netýká a zůstávají v platnosti dosavadní podmínky na UP včetně prokazování bezinfekčnosti na kolejích.

Zpět