Proč studovat na PřF UP

 • Připravili jsme pestrou nabídku oborů v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie i věd o Zemi, které absolventům zajistí dobrou pozici na trhu práce. Již během studia fakulta zprostředkovává spolupráci se zaměstnavateli, studenti v nich mohou absolvovat odborné praxe a stáže, brigády či trainee programy.
 • Od roku 2009 sídlí většina fakultních pracovišť v nově postavené budově na ulici 17. listopadu nedaleko městského centra. Dynamicky se rozvíjí i areál v místní části Holice. Díky tomu mají studenti k dispozici moderní učebny, knihovny i špičkově vybavené laboratoře. Samozřejmostí je vstřícný přístup vyučujícího ke studentům.
 • Zkušenosti a znalosti studenti přejímají od špičkových odborníků, z nichž mnozí  dosahují excelentních vědeckých výsledků. Přírodovědecká fakulta tak má velký podíl na úspěších Univerzity Palackého v mezinárodních žebříčcích vysokých škol.
 •  V areálu v Holici se vedle biologických kateder nacházejí i dvě nedávno vybudovaná výzkumná centra – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Do výzkumných týmů jsou začleněni i studenti, kteří dosahují na významná tuzemská i zahraniční ocenění (Cena ministra školství pro vynikající studenty, Cena Josepha Fouriera atd.).
 • Přírodovědecká nabízí studentům řadu různých stipendií – od prospěchového, přes ubytovací až po stipendium na podporu střednědobých a dlouhodobých mobilit.
   
 • Fakulta klade velký důraz na internacionalizaci. Studenti mají možnost vyjíždět pravidelně na zahraniční stáže, studijní pobyty a letní školy. Fakulta nabízí kurzy v angličtině i studentům ze zahraničí, takže se v jejích prostorách potkávají mladí lidé z různých koutů světa. Fakulta spolupracuje s univerzitami a vědeckými pracovišti z celého světa.

Studenti mohou využívat kvalitního univerzitního zázemí. V blízkosti hlavní budovy fakulty se nachází vysokoškolské koleje i menza, jejich provoz zajišťuje Správa kolejí a menz. Výdejna jídel se nachází i v areálu v místní části Holice.

 • Olomouc poskytuje zázemí skutečného univerzitního města – ke 100 000 obyvatel během akademického roku přibude přes 20 000 univerzitních studentů a to už je opravdu znát! Město uspokojí potřeby sportovního, kulturního i společenského vyžití.

Bakalářské a magisterské studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci rozvíjí vzdělávací, studijní a vědeckou činnost v matematice a informatice, fyzice, chemii, biologii a ekologii, v geografii a geologii, jim příbuzných oborech a pedagogických kombinacích obsahujících tyto obory. Akreditované studijní programy jsou realizovány v prezenční a kombinované formě studia.

Maturanti jsou přijímáni ke studiu bakalářských studijních programů, po jejichž absolvování pak mají možnost pokračovat v navazujících magisterských studijních programech (a pak v doktorských studijních programech). Bakalářské studijní programy jsou tříleté a jejich absolventi získají titul „bakalář“. Navazující magisterské studijní programy jsou dvouleté a jejich absolventi získají titul „magistr“. Oba typy studijních programů jsou ukončeny obhajobou písemné bakalářské, resp. diplomové práce a státní zkouškou.

 • Absolventi bakalářských studijních programů jiných vysokých škol, kteří mají zájem pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, mohou být u většiny studijních oborů k tomuto studiu přijati buď bez přijímací zkoušky (při splnění stanovených podmínek, viz promíjení přijímacích zkoušek), nebo na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky, kterou vykonají v rozsahu naší bakalářské státní zkoušky příslušného oboru.
 • Nejlepší absolventi magisterských studijních programů mají u většiny oborů možnost pokračovat v doktorském studijním programu na naší fakultě i na jiných vysokých školách v ČR i v zahraničí.
 • Absolventi neučitelských studijních oborů nalézají uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách, v průmyslové praxi, u soukromých firem a dalších organizací a institucí.
 • Absolventi učitelského magisterského studia, které je koncipováno jako kombinace dvou studijních oborů, získají kvalifikaci středoškolského učitele.