Seznam přednášek 2018/2019

Bakalářské studium jednooborové

Studium probíhá v prezenční formě, studijní obor Aplikovaná informatika se studuje i ve formě kombinované.

Bakalářské studium dvouoborové (učitelské)

Studium probíhá v prezenční formě a ve vybraných studijních oborech ve formě kombinované.
Studijní plán se u dvouoborového studia skládá ze studijních plánů oborů v kombinaci, z předmětů společného základu a bakalářské práce, kterou si student volí jen v jednom z oborů.

Navazující magisterské studium jednooborové

Studium probíhá v prezenční formě.

Navazující magisterské studium jednoborové (učitelské)

Studijní plány učitelských oborů v navazujícím magisterském programu Matematika.
Studium je určeno k doplnění aprobace pouze pro absolventy navazujícího magisterského, resp. magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Studium probíhá jen v kombinované formě.

Celouniverzitní nabídka předmětů typu "C"

Student si může zapsat volitelné předměty uvedené ve studijních programech ostatních fakult UP nebo v celouniverzitní nabídce pro příslušný akademický rok pouze s celkovou hodnotou nejvýše 4 kreditů. Celkový počet kreditů za volitelné předměty absolvované na jiných fakultách UP nesmí přesáhnout 8 kreditů za celé studium (Čl. II směrnice děkana přírodovědecké fakulty A-17/4-SD).

Předměty celouniverzitní nabídky volitelných předmětů pro akademický rok 2018/2019

Vysvětlivky zkratek

přednáška
Semseminář
Cvcvičení
Zkzkouška
Zpzápočet
Kokolokvium
Szvstátní závěrečná zkouška
Odpobhajoba diplomové práce
Zzimní semestr
Lletní semestr
*předměty podmíněné prerekvizitami nebo vylučující předměty
Spočet hodin za semestr
DSpočet dnů za semestr
TSpočet týdnů za semestr
HRpočet hodin za rok
TRpočet týdnů za rok