Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Bakalářské a magisterské studium

Akademický rok 2016/2017

Informace o přijímacím řízení na bakalářské a magisterské studijní obory

Druhé kolo přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě UP

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje pro rovnoměrné naplnění studijních oborů na fakultě druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017.

Termín pro podání přihlášek: do 15. července 2016
Přihlášky lze podávat od 15. dubna 2016.

Přehled studijních programů a oborů pro druhé kolo přijímacího řízení

Bakalářské studijní programy – prezenční studium

Studijní program B1101 Matematika:

 • Matematika – Biologie  
 • Matematika – Deskriptivní geometrie  
 • Matematika – Informatika pro vzdělávání  
 • Matematika – Geografie 

Studijní program B1103 Aplikovaná matematika:

 • Aplikovaná statistika 

Studijní program B1201 Geologie:

 • Environmentální geologie

Studijní program B1406 Biochemie:

 • Bioinformatika

Studijní program B1407 Chemie:

 • Chemie – Fyzika 
 • Chemie – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
 • Chemie – Matematika 
 • Chemie – Geografie 

Studijní program B1501 Biologie:

 • Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání 
 • Biologie – Geografie 

Studijní program B1701 Fyzika:

 • Obecná fyzika a matematická fyzika 
 • Optika a optoelektronika 
 • Přístrojová fyzika 
 • Molekulární biofyzika 
 • Digitální a přístrojová optika
 • Počítačová fyzika 
 • Aplikovaná fyzika 
 • Biofyzika 
 • Fyzika – Biologie 
 • Fyzika – Informatika pro vzdělávání 
 • Fyzika – Matematika 
 • Fyzika – Geografie 

Studijní program B1801 Informatika:

 • Informatika pro vzdělávání – Geografie

Bakalářské studijní programy – kombinované studium

Studijní program B1101 Matematika:

 • Matematika – Deskriptivní geometrie 
 • Matematika – Geografie 

Navazující magisterské studijní programy – prezenční studium
 
Studijní program N1201 Geologie:

 • Environmentální geologie

Studijní program N1501 Biologie:

 • Fyziologie rostlin

Studijní program N1601 Ekologie a ochrana prostředí:

 • Ekologie a ochrana životního prostředí 
 • Ochrana a tvorba krajiny 

Studijní program N1801 Informatika:

 • Informatika 

Navazující magisterské studijní programy – kombinované studium:

Studijní program N1101 Matematika:

 • Učitelství matematiky pro střední školy (jednooborové) 
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (jednooborové)

Informace o přijímacím řízení

Termín podání přihlášky:
pro první kolo přijímacího řízení: do 29. 2. 2016
pro druhé kolo přijímacího řízení: do 15. července 2016
doktorské studijní programy: do 31. května 2016

Termíny přijímacích zkoušek:
30. května – 3. června 2016 (1. kolo přijímacího řízení)
Termín přijímacích zkoušek pro druhé kolo přijímacího řízení bude upřesněn

Administrativní poplatek:  580 Kč
Při neúčasti u přijímacích zkoušek se poplatek nevrací.

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)
Konstantní symbol:
379
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 11 Olomouc
Identifikační údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Nahoru

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na přírodovědecké fakultě se podává elektronickou formou pomocí E-přihlášky. Zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. Zkrácenou verzi přihlášky zasílejte písemně pouze v případě, že žádáte o prominutí přijímací zkoušky. O prominutí je třeba žádat písemně a je třeba doložit:

 • písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky (stačí volná formulace)
 • zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu
 • u bakalářských studijních programů: prospěch potvrzený školou – neposílejte jednotlivá vysvědčení, ani maturitní vysvědčení; vysvědčení zasílejte pouze v případě, že nemůžete získat prospěch potvrzený školou (pokud jste již např. maturovali před delší dobou), známky uvádějte vždy za 2. pololetí, u 4. ročníku za 1. pololetí, pokud teprve maturujete
 • u navazujících magisterských studijních programů: ověřené kopie Diploma Supplement u uchazečů, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci
 • případně další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek nebo výsledek slovenské verze testu)
 • žádost se všemi materiály odešlete na adresu Studijní oddělení PřF UP, 17. listopadu 12/1192, 771 46 Olomouc.

Nahoru

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady oborů úspěšně složit přijímací zkoušky. U vybraných oborů může děkan uchazečům přijímací zkoušky na základě jejich písemné žádosti prominout.

Obory, u nichž lze požádat o prominutí přijímací zkoušky:

Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Matematika – Deskriptivní geometrie, Matematika – Geografie, Matematika – Informatika pro vzdělávání, Environmentální geologie, Geografie – Biologie a environmentální výchova, Bioinformatika, Aplikovaná chemie, Ekochemie, Chemie, Nanomateriálová chemie, Chemie pro víceoborové studium – Fyzika, Chemie pro víceoborové studium – Geografie, Chemie pro víceoborové studium – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Chemie pro víceoborové studium – Matematika,

Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Nanotechnologie, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Molekulární biofyzika, Počítačová fyzika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika – Matematika, Fyzika – Informatika pro vzdělávání, Aplikovaná informatika a Informatika.

Obory s přijímacími zkouškami:

Matematika – Biologie, Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Environmentální studia a udržitelný rozvoj, Geoinformatika a geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, Geografie – Anglická filologie, Geografie – Historie, Geografie – Sociologie, Geografie – Ruská filologie, Geografie – Francouzská filologie, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Bioorganická chemie a chemická biologie, Bioanorganická chemie, Chemie pro víceoborové studium – Biologie, Biologie a ekologie, Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Biologie – Geografie, Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Ekologie a ochrana životního prostředí, Optometrie.

Nahoru

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek

1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

PřF UP v Olomouci přijme do všech studijních programů ty studenty, kteří v rámci NSZ úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů v základní verzi (OSP Z) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí minimálního percentilu 90. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat písemně. Žádost musí jako přílohu obsahovat doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (certifikát). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 zapíší, bude jim formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

2. Přijetí na základě stanovených podmínek

Pokud je součástí podmínek průměr známek na střední škole, zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2016 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat písemně. Žádost se podává spolu se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat prospěch potvrzený střední školou. Neposílejte jednotlivá vysvědčení, ani maturitní vysvědčení; vysvědčení zasílejte pouze v případě, že nemůžete získat prospěch potvrzený školou (pokud jste již např. maturovali před delší dobou). Přiložte případně další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek nebo výsledek slovenské verze testu).

Při posuzování žádosti nebude brán zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy, pozdější doložení není možné. Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení se dokládá až u zápisu.

Promíjení přijímacích zkoušek – navazující magisterské programy

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní obory. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) – tzv. přímá prostupnost při absolvovaní určitého bakalářského studijního programu (oboru), nebo splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky.

O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se zasílá společně se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií Diploma Supplement.

Nahoru

Stránka aktualizována: 06. 05. 2015, Vladimír Kubák