Fakultní orgány

Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

Děkan

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
585 634 001
martin.kubala@upol.cz

 V přípravě

Předseda akademického senátu

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
585 634 100
tomas.opatrny@upol.cz

Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. (*1966) vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů v oborech matematika a fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Profesorem byl jmenován v roce 2007.

Učitelskou praxi zahájil na ZŠ Komenium, v roce 1990 nastoupil jako asistent na Katedru teoretické fyziky PřF UP, kde pod vedením profesora Jana Peřiny zahájil doktorské studium v oblasti kvantové fyziky. Po obhájení dizertace působil na postdoktorské pozici na Univerzitě Fridricha Schillera v Jeně, kde pracoval především na problematice rekonstrukce kvantových stavů. Na zpracování kvantové informace se pak zaměřil během svého dalšího postdoktorského zahraničního angažmá, a to na Weizmannově institutu v Izraeli. Působil rovněž na univerzitě v Erlangenu a na Texas A&M University v College Station.

Po návratu na domovskou fakultu se ve výzkumu věnuje především zpracování kvantové informace. Zajímají ho ale i mnohé další oblasti fyziky, včetně termodynamiky černých děr. Na svém kontě má podle databáze Web of Science 81 publikací, které se dočkaly 1800 citací. Jeho h-index činí 23. Významná je i jeho pedagogická činnost, na fakultě učí zejména termodynamiku a statistickou fyziku, kmity a vlny, vědeckou komunikaci, atomovou optiku a některé další předměty.

Profesor Opatrný se aktivně zapojuje do akademického života, v letech 2006-2014 působil po dvě období ve funkci proděkana pro vědeckovýzkumné záležitosti. Od roku 2014 je členem fakultního akademického senátu a byl místopředsedou Akademickém senátu Univerzity Palackého. Byl členem Rady vysokých škol a vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Od roku 2017 je členem Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Věnuje se rovněž popularizaci fyziky a práci s talentovanou mládeží. Mimo jiné se podílí na organizaci Turnaje mladých fyziků, kde působí i v roli mezinárodního porotce.

Je ženatý a má dvě děti. Volné chvíle nejraději tráví jízdou na kole nebo kanoi, hraje na banjo.

Proděkani

Proděkan pro mezinárodní záležitosti,
statutární zástupce děkana

prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
585 634 272
miloslav.dusek@upol.cz

 • mezinárodní mobilita studentů a akademických pracovníků
 • internacionalizace studia a pracovišť fakulty
 • propagace fakulty v zahraničí a zajišťování informací o fakultě v angličtině
 • garance předmětu Vědeckovýzkumná stáž v rámci doktorského studia

Proděkan pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
585 634 415
karel.lemr@upol.cz

 • příprava zasedání Vědecké rady fakulty
 • habilitační a profesorská řízení
 • jmenování členů komisí a oponentů pro rigorózní řízení
 • studentské vědecké soutěže, institucionální granty FRUP a IGA
 • podpora účasti pracovišť fakulty v grantových soutěžích

Proděkan pro studijní záležitosti
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
585 634 710
eduard.bartl@upol.cz

 • řízení a kontrola agendy bakalářských a magisterských studijních programů od přijímacího řízení až po promoce
 • jmenování členů komisí pro bakalářské a magisterské státní zkoušky
 • navrhování udělení prospěchových a sociálních stipendií
 • vyřizování disciplinárních záležitosti studentů
 • dohled nad činností Kabinetu cizích jazyků a Centra pedagogické přípravy

Proděkan pro vnější vztahy
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
585 634 605
karel.hron@upol.cz

 • rozvoj spolupráce se středními školami, zejména fakultními, a organizacemi přírodovědného zaměření v ČR
 • garance informací o fakultě pro zaměstnance a veřejnost (Zpravodaj PřF, webové stránky, Facebook, Twitter)
 • garance propagačních materiálů fakulty, zaštiťuje účast fakulty na studijních veletrzích typu Gaudeamus
 • záštita fakultních popularizačních akcí (Veletrh vědy a výzkumu, Noc vědců apod.)
 • podíl na činnostech vedoucích k zvýšení uplatnitelnosti absolventů (Okno do praxe)
 • spolupráce s absolventy, rozvoj v oblasti péče o zaměstnance

Proděkan pro transfer technologií
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
585 634 420
libor.kvitek@upol.cz

 • zprostředkování přenosu informací a aktivit mezi Vědeckotecnickým parkem UP a fakultou v souvislosti s nabízenými aktivitami pro komercionalizaci výsledků výzkumu na fakultě
 • zprostředkování přenosu informací a aktivit mezi Projektovým servisem UP a fakultou v souvislosti s možností zapojení fakultních pracovišť do mezinárodních výzkumných projektů
 • koordinace aktivit spojených s vědecko-výzkumnými projekty OP VVV na všech fakultních pracovištích včetně jejich přípravy pro další období
 • koordinace aktivit spojených s projekty H2020 na všech pracovištích fakulty včetně jejich přípravy pro další období
 • realizace aktivit podporujících propojení vědecko-výzkumných center (CRH a RCPTM) s ostatními pracovišti obdobného zaměření na PřF i celé UP s cílem zvýšit úspěšnost komercionalizace výsledků jejich vědecko-výzkumné práce

Tajemník

Ing. Jana Zimová
585 634 008, fax: 585 634 002
tajemnik.prf@upol.cz

Ing. Jana Zimová (*1963) je absolventkou Vysokého učení technického v Brně, kde vystudovala obor Pozemní stavby. Tajemnicí přírodovědecké fakulty je od roku 2014.

Rozsáhlé manažerské zkušenosti v oblasti řízení pracovního týmu či organizace a plánování získala během působení ve veřejné správě. Specializovala se zejména na oblast územního plánování, rozsáhlé znalosti této problematiky uplatnila především v letech 1996 až 2007, kdy vedla odbor koncepce a rozvoje na olomouckém magistrátu. Pracovala i na Městském úřadu v Kopřivnici jako vedoucí odboru výstavby, územního plánování, architektury a dopravy i jako samostatný referent na novojičínském územním pracovišti Pozemkového fondu ČR. Zkušenosti má i s působením v soukromém sektoru.
 
S Univerzitou Palackého spojila profesní dráhu v roce 2008. Řídila výstavbu všech objektů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, které vznikly v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v areálu přírodovědecké fakulty v místní části Holice. Byla poradcem rektora UP v oblasti investiční výstavby. Během těchto aktivit získala či prohloubila svoje bohaté zkušenosti v oblasti projektového a finančního řízení vysokých škol, které využívá ve funkci tajemníka.

Svoji erudici v oblasti územního plánování prokazovala Jana Zimová i jako členka Asociace pro urbanismus a územní plánování a redakční rady časopisu Urbanismus a územní plánování.

Jana Zimová je vdaná, má dvě děti. Volný čas věnuje hlavně rodině, a pokud to jde, ráda vyrazí na lyže, kolo nebo si zaplavat. K jejím zálibám patří i četba.

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Zastupuje akademické pracovníky (14 zástupců) a studenty (7 zástupců). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

Složení akademického senátu

Akademičtí pracovníci

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
předseda
katedra optiky
tel.: 58563 4100
e-mail: opatrny@optics.upol.cz

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D
1. místopředseda
katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
tel.: 58563 4603
e-mail: tomas.furst@upol.cz

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
katedra analytické chemie
tel.: 58563 4403
e-mail: petr.bednar@upol.cz

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
katedra geografie
tel.: 58563 4504
e-mail: milos.fnukal@upol.cz

prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
katedra biofyziky
tel.: 58563 4153
e-mail: petr.ilik@upol.cz

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
katedra algebry a geometrie
tel.: 58563 4649
e-mail: marek.jukl@upol.cz 

doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
katedra experimentální fyziky
tel.: 58563 4301
e-mail: libor.machala@upol.cz

doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
katedra botaniky
tel.: 58563 4825
e-mail: vladan.ondrej@upol.cz

doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
katedra ekologie a životního prostředí
tel.: 58563 4569
e-mail: martin.rulik@upol.cz

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
katedra geografie
tel.: 58563 4511
e-mail: irena.smolova@upol.cz

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
katedra organické chemie
tel.: 58563 2196
e-mail: miroslav.soural@upol.cz

prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
laboratoř růstových regulátorů
tel.: 58563 4850
e-mail: miroslav.strnad@upol.cz

prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
Centrum regionu Haná
tel.: 58563 4927
e-mail: marek.sebela@upol.cz 

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
katedra geoinformatiky
tel.: 58563 4513
e-mail: vit.vozenilek@upol.cz

Studenti

Jakub Žák
2. místopředseda
e-mail: jakub.zak01@upol.cz

Mgr. Lucie Borková
e-mail: lucie.borkova@upol.cz

Bc. Martin Jašek
e-mail: martin.jasek01@upol.cz

Mgr. Martin Hönig
e-mail: martin.honig@upol.cz

Mgr. Lukáš Weber
e-mail: lukas.weber01@upol.cz

Michal Jandík
e-mail: michal.jandik01@upol.cz

Bc. Roman Chvátal
e-mail: roman.chvatal01@upol.cz

Pracovní komise

Ekonomická komise

Složení:
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. – předsedkyně
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Bc. Roman Chvátal
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Mgr. Lukáš Weber

Legislativní komise

Složení:
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. – předseda
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Mgr. Lucie Borková
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
Jakub Žák

Dokumenty

Základní dokumenty definující činnost senátu:

Statut UP (úplné znění účinné dnem 8. 3. 2017)

Statut PřF UP (úplné znění účinné dnem 24. 2. 2017)

Volební řád AS PřF UP (úplné znění účinné dnem 1. 1. 2017)

Jednací řád AS PřF UP (účinný dnem 1. 1. 2017)

Zápisy ze zasedání

Zápisy ze zasedání AS PřF v období 2014–2017

Volby děkana 2018

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity. Vědecká rada schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem. Vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

Dokumenty

Základní dokumenty definující činnost vědecké rady:

Statut UP (úplné znění účinné dnem 8. 3. 2017)

Statut PřF UP (úplné znění účinné dnem 24. 2. 2017)

Jednací řád Vědecké rady PřF UP

Informace pro členy vědecké rady

Termíny zasedání Vědecké rady v roce 2017:

 • 15. března – podklady k zasedání (pdf)
 • 3. května – podklady k zasedání (pdf)
 • 11. října – podklady k zasedání (pdf)
 • 6. prosince - podklady k zasedání (pdf)

Probíhající habilitační a profesorská řízení

Kuchařka procesů

Složení vědecké rady

Fyzika:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. RNDr. Jan Peřina Jr., Ph.D.

Matematika a informatika:
prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Chemie:
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Biologie:
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Vědy o Zemi:
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Externí členové vědecké rady:

Fyzika:
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc., FJFI ČVUT v Praze
prof. Jan Řídký, CSc., FZÚ AV ČR v Praze
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., PřF OU v Ostravě

Matematika a informatika:
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc., PřF MU v Brně
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., FSI VUT v Brně
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., FEI VŠB-TU v Ostravě

Chemie:
prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc., ÚIACH AV ČR v Brně
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., FCHT UP v Pardubicích
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc., PřF UK v Praze

Biologie:
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., ÚEB AV ČR Olomouc
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., VÚRV v Praze-Ruzyni
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., ÚEB AV ČR v Praze

Vědy o Zemi:
doc. Ing. Jiří Horák, Dr., IG VŠB-TU v Ostravě
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc., PřF MU Brno
doc. Ing. Petr Rapant, CSc., IG VŠB-TU v Ostravě

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda akademického senátu, tajemník fakulty, vedoucí studijního oddělení a vedoucí personálního a mzdového oddělení.

Členové kolegia děkana

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. – děkan
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. – předseda akademického senátu
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. – proděkan pro mezinárodní záležitosti, statutární zástupce děkana
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. – proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. – proděkan pro transfer technologií
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. – proděkan pro mimouniverzitní spolupráci
Ing. Jana Zimová – tajemník
Mgr. Jiří Mazal – vedoucí studijního oddělení
Mgr. Dagmar Petrželová – vedoucí personálního a mzdového oddělení

Zápisy z jednání

Zápisy z kolegia děkana v období 2016–2017