Aktuality VaV

Výzvy

 • Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
  navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva

 • NAKI II.
  Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II. Návrhy projektů je možné podávat do 30. dubna 2019 do 14.00
  a) poštou na adresu: Ministerstvo kultury, Odbor výzkumu a vývoje, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
  b) osobním doručením do podatelny Ministerstva kultury na adresu Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

  Návrhy projektů zpracované dle zadávací dokumentace odevzdávejte na oddělení VaV PřF Mgr. Aleně Jarošové nejpozději do pátku 26. dubna do 10:00, aby bylo možné zajistit jejich včasné podání. Veškeré informace k výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete zde.


  Poskytovatel pořádá dne 2. dubna 2019 od 10:00 informativní seminář
  v zasedací místnosti ministerstva „Konírna“. Vzhledem k omezené kapacitě míst je možná účast jedné osoby za uchazeče. Účast ve formátu „název instituce - jméno osoby“ potvrďte v termínu do 27. března 2019 na emailovou adresu marketa.hovorkova@mkcr.cz.

 • Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR

  Grantová agentura České republiky vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu grantových projektů s předpokládaným zahájením řešení v roce 2020.

  Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na jejich prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávacích dokumentacích k jednotlivým typům soutěže.

  Zadávací dokumentace jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele na adrese zde  https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

  Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na webových stránkách GA ČR na adrese www.gacr.cz/v internetové on-line aplikaci (GRIS) vytvořené GA ČR k tomuto účelu.

  Návrh projektu musí být vyplněn v této aplikaci a z ní konvertován do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci. Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději posledního dne soutěžní lhůty.

  Vygenerované návrhy budou zasílány prostřednictvím pracovníka Oddělení VaV datovou schránkou poskytovateli dotace. Vzhledem k očekávanému množství návrhů a omezené kapacitě datové schránky posílejte Vaše návrhy v pdf. formátu na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz  nejpozději do středy 3. 4. 2019.

  Vyhlášení jednotlivých soutěží:

  Standardní

  Juniorské

  Mezinárodní

  EXPRO

 • Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu. Fakultní termín pro odevzdání návrhů je 8. dubna 2019, více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo dne 31. ledna 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - VES19BAVORSKO. Termín pro podávání návrhů je 19. 3. 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo dne 1. února 2019 6. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA LTE219 pro podávání projektů v rámci  programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Termín pro podávání návrhů je 25. 3. 2019. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo dne 21. února 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Termín pro podávání návrhů je 3. dubna 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021. Termín pro podávání návrhů je 25. dubna 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021. Termín pro podávání návrhů je 25. června 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové. Více informací zde.


Důležité informace

Upozornění pro řešitele a spoluřešitele projektů GAČR

Na základě výsledků kontroly projektů si dovolujeme upozornit řešitele a spoluřešitele na skutečnost,  že školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

Projektový servis UP Vás zve na dva kurzy, které ve dnech 6. a 7. března povede Dr. Seán McCarthy. Více informací a rezervace zde

Získané projekty GA ČR pro rok 2018 - přehled

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí...

Registr smluv - vyhledávání: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani 

Praktické informace pro podávání a řešení projektů GAČR 2019 - přehled

Vkládání výsledků do OBD

Výsledky do OBD je třeba vložit nejpozději do 15. 2. 2019. Později vložené výsledky nebude možné zohlednit při tvorbě rozpočtu na rok 2019. Dr. Rieger dále upozorňuje, že je důležité vkládat průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s plným křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamu se v RIVu ukazuje jako vizitka celé univerzity.

Následují odpovědi na některé FAQ, které souvisejí s vkládáním článků do OBD:

1. Mám vložit článek do OBD, když jsem první autor? - ANO

2. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP stejné fakulty? - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor

3. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP, ale z jiné fakulty?  - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor

4. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor není z UP? - ANO  - u publikací, kde spolupracuje více VO je třeba, aby byly výsledky synchronizovány tak, aby při tvorbě tzv. "konsolidovaného výsledku" v rámci RIV výsledky jednotlivých institucí korespondovaly - je třeba se domluvit se spoluautory. Takto lze zamezit tzv. "podvodné duplicitě". 

Autoři, případně administrátoři na pracovištích, mohou využít nápovědu na stránce wiki.upol.cz/upwiki/OBD_%E2%80%93_N%C3%A1vody.

Soutěže a ceny

Cena Jean-Marie Lehna za chemii 2019

Cenu Jean-Marie Lehna za chemii společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Solvay CR. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia. Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Soutěže se mohou účastnit:
- Studenti české nebo slovenské národnosti mladší 33 let v den předávání Ceny (27. 6.)
- Studenti doktorského studia na české vysoké škole nebo výzkumné instituci, případně absolventi, kteří obhájili svoji doktorskou práci v roce 2018 nebo 2019
- Studenti, kteří nikdy nespolupracovali se společností Solvay.
- Studenti, kteří jsou autory alespoň jednoho odborného článku publikovaného nebo akceptovaného k publikaci v mezinárodním renomovaném časopise.
Další informace lze nalézt např. v odkazu:
spoluprace.ifp.cz/cz/vedecka-spoluprace/propagace-vedy/vedecke-ceny-2021/cena-jean-marie-lehn-1/

Podmínky soutěže naleznete zde a leták zde.

Uzávěrka přihlášek na UP je 27. března 2019 ve 12:00. Přihlášky do soutěže (formou odborného životopisu zároveň prokazujícím splnění podmínek soutěže) posílejte prosím přímo na moji emailovou adresu (secjpetr@gmail.com nebo jan.petr@upol.cz).


Vybraní kandidáti pak budou muset do 26. dubna dodat elektronicky veškeré podklady přímo na Francouzské velvyslanectví, viz podmínky soutěže.

Jan Petr