Úřední deska

Oznámení

12. 5. 2023

Výsledky voleb do AS UP pro volební období 2023–2026 konaných ve dnech 3.–11. května 2023.

Volby do AS UP

Začátkem května čekají Univerzitu Palackého v Olomouci (UP) volby nového akademického senátu. Klíčový řídicí orgán univerzity, který schvaluje její rozpočet, reviduje univerzitní předpisy či dohlíží na dění na kolejích a v menzách, bude na UP úřadovat od září 2023 po necelé tři roky. Voliči jsou členové a členky akademické obce, tj. všichni studenti či studentky a akademičtí pracovníci či akademické pracovnice.

Volby proběhnou elektronicky od 3. května (12:00) do 11. května (12:00). Kompletní harmonogram voleb je zveřejněn zde.

Další podrobnosti k volbám do Akademického senátu UP naleznete na webu k volbám.

Kandidátní listina za Přírodovědeckou fakultu UP:

Kandidáti z řad akademických pracovníků
Jméno Rok narození Pracoviště
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. 1982 Katedra algebry a geometrie
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 1969 Katedra algebry a geometrie
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 1966 Katedra optiky
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 1970 Katedra geografie
 
Kandidáti z řad studentů
Jméno Rok narození Studijní program, ročník studia
Bc. Jan Stehlík 1999 Organická chemie, Fyzikální chemie; NMgr., 2. ročník

Harmonogram akademického roku

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
PřF-A-04/05-N16 Novela č. 16 Statutu PřF UP 4.4.2023
PřF-A-04/05-ÚZ17 Statut Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (XVII. úplné znění) 4.4.2023
PřF-A-06/04-N01 Novela Jednacího řádu Vědecké rady PřF UP 21.5.2021
PřF-A-06/04-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady PřF UP (I. úplné znění) 21.5.2021
PřF-A-16/03-N02 Novela Jednacího řádu Akademického senátu PřF UP 26.1.2021
PřF-A-16/03-ÚZ02 Jednací řád Akademického senátu PřF UP, II.úplné znění 26.1.2021
PřF-A-99/01-N09 Změna Volebního řádu Akademického senátu PřF UP 30.4.2020
PřF-A-99/01-ÚZ09 Volební řád Akademického senátu PřF UP, IX. úplné znění 30.4.2020
PřF-A-19/01 Vnitřní předpis PřF UP o provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP 1.9.2019

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
PřF-B-23/03 Děkanské volno 25.9.2023
A-15/7/SD-N05 Novela č. 5 ke Směrnici děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP 21.7.2023
A-15/7/SD-ÚZ05 Směrnice děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (V. úplné znění) 21.7.2023
PřF-B-19/05-N04 Novela č. 4 k Metodice dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP 18.7.2023
PřF-B-19/05-ÚZ04 Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP (IV. úplné znění) 18.7.2023
PřF-B-23/02 Novela č. 6 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2 MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 14.7.2023
PřF-B-18/04-ÚZ05 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP 3.7.2023
PřF-B-18/04-N05 Novela č. 5 k Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP 3.7.2023
A-14/8-N10 Novela č. 10 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 1.5.2023
PřF-B-23/01 Stipendium na podporu studia v ČR na UP v Olomouci na období duben-prosinec 2023 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 21.4.2023
PřF-B-19/07-N02 Novela č. 2 ke Statutu Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor 17.3.2023
PřF-B-19/07-ÚZ02 Statut Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor (II. úplné znění) 17.3.2023
A-14/8-N09 Novela č. 9 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 27.2.2023
A-14/8-N08 Novela č.8 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 1.10.2022
PřF-B-22/01 Novela č. 5 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 22.7.2022
A-14/8-N07 Novela č.7 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UPOL 1.10.2021
PřF-B-21/02 Ochránce práv studentů PřF UP 1.7.2021
PřF-B-21/03 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na PřF UP v Olomouci 11.6.2021
PřF-B-21/01 Novela č.4 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 7.4.2021
PřF-B-20/05 Statut Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů 1.1.2021
A-15/7/SD-ÚZ03 Směrnice děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (III. úplné znění účinné dnem 1.1.2021) 1.1.2021
PřF-B-20/04-N01 Novela č.1 k Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě 26.11.2020
PřF-B-20/04-ÚZ01 Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě (I. úplné znění) 26.11.2020
PřF-B-20/04 Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě 19.11.2020
PřF-B-19/08-ÚZ1 Statut Etické komise PřF UP (I. úplné znění) 15.10.2020
PřF-B-19/08-N01 Novela č.1 ke Statutu Etické komise PřF UP 15.10.2020
PřF-B-20/02 Novela č.3 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 24.4.2020
A-14/8-N06 Novela č.6 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu 1.4.2020
A-14/8-NO4 Novela č.4 k Rozhodnutí děkana PřF UP č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 1.9.2019
A-14/8-ÚZ01 Rozhodnutí děkana PřF Up č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP (I. úplné znění) 1.9.2019
A-14/8-NO5 Novela č.5 k Rozhodnutí děkana PřF UP č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 1.8.2019
PřF-B-19/06 Novela č.2 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 18.4.2019
PřF-B-19/04 Hlášení škod na PřF UP 11.4.2019
PřF-B-19/03 Rozhodnutí o zrušení normy 6.3.2019
PřF-B-18/11-ÚZ01 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF UP (první úplné znění) 11.1.2019
PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF 1.12.2018
PřF-B-18/10 Provozní řád podzemních garáží PřF UP v Olomouci 26.11.2018
PřF-B-18/09 Provozní řád autoprovozu PřF UP 20.11.2018
PřF-B-18/03 Opatření děkana PřF UP o přiřazení počtů kreditů vyučovacím předmětům 26.6.2018
PřF-B-18/02 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 15.6.2018
A-17/2-MPD-N01 Novela č. 1 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů 19.3.2018
A-17/11-RD Dodatek č. 2 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1.9.2017
A-17/8-SD Dodatek č. 1 k Hospodářské směrnici pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 28.4.2017
A-17/2-MPD Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 20.3.2017
A-14/10/OD Opatření děkana, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP 1.9.2014
A-17/4-SD Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1.9.2014
1/2011 Opatření děkana upřesňující harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů 14.6.2011
1/2010 Opatření děkana PřF UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP a Rigorózního řádu UP 1.1.2010
4/2008 Výnos o registraci a proplácení dokladů za knihy 16.12.2008

Plný seznam vnitřních předpisů a norem PřF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Rozhodnutí

Číslo normy Název Účinnost od
Rozhodnutí o zrušení části normy PrF-B-18/11 Rozhodnutí rektora o zrušení části normy PřF UP č. PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků na PřF UP 11.1.2019

Ostatní dokumenty

  Název Účinnost od
Návštěvní řád Návštěvní řád Studovny PřF UP, 17. listopadu 12 1. 4. 2021
Metodický pokyn pro
distanční zkoušení
Metodický postup pro distanční (online) formy kontroly splnění studijních povinností studentů na UP 27. 4. 2020
Návštěvní řád Návštěvní řád PřF UP, 17. listopadu 12 1. 3. 2020

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Anglické verze inzerce — English version

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Obhajoby disertačních prací

doktorand studijní program studijní obor datum konání pozvánka
Mgr. Tomáš Urbanec Informatika Informatika 12. října 2023
v 11.00 hod.
pdf
Mgr. Jiří Balun Informatika Informatika 12. října 2023
ve 13.00 hod.
pdf

Akademický senát

Informace k Akademickému senátu PřF UP jsou vedeny na samostatné stránce zde.

Vědecká rada

Informace k Vědecké radě PřF UP jsou vedeny na samostatné stránce zde.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)