Fakultní orgány

Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

Děkan

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
585 634 001
dekan.prf@upol.cz

Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., získal vysokoškolské vzdělání na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval obor Fyzika se specializací Biofyzika a chemická fyzika. Tamtéž absolvoval také doktorské studium a následně jeden rok působil jako asistent. Od roku 2005 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pracovně zabýval biofyzikou a v roce 2010 se zde habilitoval.

Odborně je zaměřen na využití optických spektroskopií ke studiu vztahu mezi strukturou a vlastnostmi organických molekul a zejména biologických makromolekul. Dlouhodobě se věnuje jednomu z nejvýznamnějších enzymů živočišných buněk, sodno-draselné pumpě, kde kromě zkoumání struktury a funkce analyzuje také její interakce s farmakologicky významnými látkami.

Velké úsilí věnuje rovněž pedagogické části akademické práce. Na katedře biofyziky vybudoval studijní obor Molekulární biofyzika a je garantem bakalářského i navazujícího magisterského studia. Průkopnickým počinem na poli popularizace jsou jím organizované projekty Badatel a Newton pro středoškolské studenty, které pomáhají motivovat ty nejtalentovanější studenty ke studiu v Olomouci.

Martin Kubala vede od 1. února 2022 přírodovědeckou fakultu v druhém funkčním období.

Předseda akademického senátu

doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
585 631 547
k.lemr@upol.cz

Doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D., je absolventem oboru Optika a optoelektronika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Disertační práci s názvem "Experimental quantum information processing with photon pairs" obhájil v roce 2012. V témže roce mu za ni byla udělena Cena Siemens. Již od doby svého doktorského studia až po současnost působí jako člen Společné laboratoře optiky. V letech 2008 až 2014 byl také vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu AV ČR a mezi lety 2004 a 2010 vyučujícím fyziky na Slovanském gymnáziu v Olomouci.

Hlavním zaměřením jeho vědecké činnosti je oblast experimentální kvantové optiky a kvantového zpracování informace. V rámci této vědní disciplíny vede kvalifikační práce studentů bakalářského, magisterského i doktorského stupně a intenzivně spolupracuje s kolegy ze zahraničí. Kvantovému zpracování informace se věnuje rovněž jeho habilitační práce obhájená v roce 2016. V posledních letech v rámci mezioborové spolupráce participuje na vývoji optických metod pro průzkum kulturního dědictví.

Karel Lemr se podílí nejen na výuce vysokoškolských studentů, ale také na popularizaci fyziky směrem k veřejnosti. Účastní se popularizačních projektů pořádaných jak univerzitou, tak jinými vzdělávacími subjekty.

Proděkani

Proděkan pro mezinárodní záležitosti,
statutární zástupce děkana

prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
585 634 272
miloslav.dusek@upol.cz

 • mezinárodní mobilita studentů a akademických pracovníků
 • internacionalizace studia a pracovišť fakulty
 • propagace fakulty v zahraničí a zajišťování informací o fakultě v angličtině
 • Fischerova stipendia

Prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr., (*1964), vystudoval kvantovou a nelineární optiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tamtéž získal i doktorát. Od roku 1994 pracuje na Katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP. V roce 2007 byl jmenován profesorem.

Zabývá se kvantovou optikou a kvantovým zpracováním a přenosem informace. V devadesátých letech se podílel na vývoji prototypu zařízení pro kvantovou distribuci kryptografického klíče. Je autorem více než 80 odborných publikací, které byly více než 2800krát citovány, a autorem monografie Koncepční otázky kvantové teorie. Působil také na Boston University (1999) a ve Slovenské akademii věd (2001).

V letech 2010-2014 byl proděkanem pro vnější vztahy, od roku 2010 působí ve vědecké radě fakulty. Proděkanem PřF pro mezinárodní záležitosti je od roku 2018. Byl také členem meziresortní komise pro hodnocení výzkumných záměrů. Mnoho let předsedal konferenci v rámci symposia SPIE Security+Defence. V současnosti je členem redakční rady Scientific Reports, podílí se na hodnocení projektů EC a je za ČR členem Quantum Community Network.

Aktivně se podílel a podílí na popularizaci vědy, je například zakladatelem a spoluorganizátorem Olomouckého fyzikálního kaleidoskupu. Během svého působení na katedře optiky byl zapojen do řešení nebo byl řešitelem mnoha výzkumných projektů. Participuje na výuce od bakalářského po doktorský stupeň studia. Pod jeho vedením úspěšně absolvovalo sedm doktorských studentů.
 

Proděkan pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
775 370 586
jan.hlavac@upol.cz

 • příprava zasedání Vědecké rady PřF
 • habilitační a profesorská řízení
 • podpora zakládání vědeckých týmů na PřF
 • podpora obnovy vybavení pro vědeckou a tvůrčí práci pracovišť PřF

Prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D., (*1969) je absolventem oboru Analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ph.D. v oboru Organická chemie získal v roce 1997 na UP v Olomouci. V témže oboru byl v roce 2001 jmenován docentem a v roce 2015 profesorem.

Svou výzkumnou činnost zaměřuje na vývoj nových syntetických metod využitelných pro přípravu organických sloučenin, syntézu sloučenin s protinádorovou aktivitou, systémů pro cílenou dopravu léčiv a monitorování jejich uvolňování a v poslední době vývoji nových fluorescenčních sond pro detekci nejrůznějších biochemických procesů a přítomnosti relevantních biomolekul uvnitř buněk. Výsledky svého výzkumu publikoval jako spoluautor ve více než 90 vědeckých článcích, které byly citovány více jak 750 krát.

Zkušenosti s řízením lidských zdrojů a vědeckých projektů získal dlouholetým působením ve funkci vedoucího katedry organické chemie, dále pak předsednictvím Odborné skupiny organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické, členstvím v panelu GA ČR, grantovém výboru nadace Experientia, apod.

Jako řešitel nebo spoluřešitel se podílel na řadě výzkumných projektů zaměřených na organickou či medicinální chemii. Do jeho výzkumné práce byli zahrnuti studenti všech stupňů studia a řada pracovníků ze zahraničí v rámci své postdoktorandské stáže.

Ve volném čase hledá nové výzvy v oblasti péče o mořské živočichy, sportovní kynologie a rozvoje svých tělesných a duševních kapacit pro pohodové přežití dnešní doby.
 

Proděkan pro studijní záležitosti
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
585 634 104
jan.riha@upol.cz

 • řízení a kontrola agendy bakalářských a magisterských studijních programů od přijímacího řízení až po promoce
 • jmenování členů komisí pro bakalářské a magisterské státní zkoušky
 • navrhování udělení prospěchových a sociálních stipendií
 • vyřizování disciplinárních záležitostí studentů
 • dohled nad činností Kabinetu cizích jazyků a Kabinetu pedagogické přípravy

Mgr. Jan Říha, Ph.D., (*1973) vystudoval obor Učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tamtéž absolvoval doktorské studium, obor Obecná fyzika a matematická fyzika. Od roku 1999 pracoval na Katedře teoretické fyziky Přírodovědecké fakulty UP, od jejího zrušení v roce 2006 je členem Katedry experimentální fyziky UP.

Zabývá se optickou aktivitou krystalů, aplikací programu Wolfram Mathematica v přírodních vědách a didaktikou fyziky. Jako hlavní řešitel se podílel na rozvoji fakulty několika projekty OP RLZ, OP VK a OP VVV. V rámci pedagogické činnosti vede matematické semináře pro fyziky a semináře matematického software, podílí se na výuce v předmětech teorie elektromagnetického pole, paprsková a vlnová optika, elektřina a magnetismus, základy moderní fyziky a kvantová teorie molekul.
 

Proděkan pro doktorské studium
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
585 634 532
ondrej.babek@upol.cz

 • agenda spojená s doktorským studiem
 • komunikace s oborovými radami a jednotlivými pracovišti ohledně standardů doktorského studia
 • příprava nové akreditace doktorských studijních programů
 • garance předmětu Vědeckovýzkumná stáž v rámci doktorského studia a Management vědy a výzkumu

Prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., (*1969) je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Geologie a geochemie. Docentem byl jmenován v roce 2005 a profesorem v roce 2014.

Od roku 1996 působí na katedře geologie PřF UP Olomouc; v letech 2006-2017 působil rovněž na Ústavu geologických věd PřF MU. Jeho hlavním odborným zájmem je stratigrafie a její aplikace v paleoklimatologii, historii změn mořské hladiny a historii antropogenní kontaminace. Dosud je (spolu)autorem cca 100 publikací, z nichž 60 je registrováno na WoS a bylo citováno více než 800 krát; jeho h-index je 18. Materiál pro svůj výzkum sbírá po celém světě, mimo jiné v Irsku, francouzských Pyrenejích, Alpách, Belgii, Utahu a Nevadě, na Sibiři nebo v jižní Číně. Dosud byl řešitelem nebo spoluřešitelem >10 projektů GAČR a podílel se na řešení dalších národních i mezinárodních projektů.

Prof. Bábek učí kurzy historické a obecné geologie, sedimentologie, stratigrafie, paleoklimatologie a je činný i organizačně. Od roku 2010 je vedoucím katedry geologie PřF UP, je bývalým členem Vědecké rady PřF UP a současným členem Vědecké rady UP. Je aktivní v národní i mezinárodní geologické komunitě, např. jako člen Českého národního geologického komitétu, bývalý člen panelu P210 GAČR, hlasující člen Subcommission of Carboniferous Stratigraphy při IUGS, člen redakční rady časopisu Bulletin of Geosciences, nebo jako národní korespondent pro ČR při International Association of Sedimentologists (IAS).

Ondřej Bábek je ženatý a má dvě děti. K jeho koníčkům patří cestování spojené s fotografováním, zejména po horách, rekreační sport (kolo, běžky, tenis) a především hra na banjo.
 

Proděkan pro vnější vztahy
Mgr. Ota Blahoušek
585 634 853
ota.blahousek@upol.cz

 • rozvoj partnerství se středními školami, zejména fakultními, a spolupracujícími organizacemi
 • garance informací o fakultě pro zaměstnance, studenty a veřejnost (Zpravodaj PřF, webové stránky, sociální sítě)
 • garance propagačních materiálů fakulty, zaštiťuje účast fakulty na studijních veletrzích
 • studentské soutěže
 • záštita fakultních popularizačních akcí (Přírodovědný jarmark, Noc vědců apod.) a spolupráce s Pevností poznání a Botanickou zahradou
 • podíl na činnostech vedoucích k zvýšení uplatnitelnosti absolventů (Okno do praxe)
 • spolupráce s absolventy, garance výročních promocí
 • rozvoj v oblasti péče o zaměstnance a studenty
 • podpora fakultních studentských spolků

Mgr. Ota Blahoušek (*1974) je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Systematická biologie a ekologie. Od roku 1999 působí jako odborný pracovník a tajemník pro vědu v Laboratoři růstových regulátorů, společném pracovišti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Věnoval se studiu cytokininů, jejich roli při interakcích rostlin a jejich patogenů. V roce 2004 absolvoval tříměsíční stáž na pracovišti Department of Plant Systems Biology v Research Department of the Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology and Ghent University v Belgii. Byl členem České společnosti experimentální biologie rostlin a Phytochemical Society of Europe. V letech 2002-2006 byl členem Akademického senátu PřF UP.

V letech 2008–2015 zajišťoval tvorbu multimediálních materiálů v řadě projektů OP VK určeným pro rozvoj komunikace a e-learningu. Dále se podílel na grafické a technické přípravě Bulletinu České společnosti experimentální biologie rostlin, výročních zpráv Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. V letech 2001–2020 byl členem odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat.

Zajištuje část administrativních záležitostí katedry (příprava akreditačních materiálů, tvorba rozvrhu, publikační činnost), přípravu a výrobu propagačních, grafických a multimediálních materiálů, webových stránek, Facebooku, Instagramu, přípravuje konference.

Věnuje se fotografii a videotvorbě, spolupracuje na tvorbě dokumentů s environmentální a přírodovědnou tematikou. Volný čas tráví s rodinou, fotoaparátem, dronem nebo na kole – ideálně vše dohromady v přírodě.

Tajemnice

Ing. Lenka Káňová
585 634 008
lenka.kanova@upol.cz

Ing. Lenka Káňová (*1971) absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Národohospodářství. Tajemnicí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je od 1. 4. 2018.

Po celou dobu své profesní praxe se specializuje na management, ekonomiku, účetnictví, a administrativu. Kariéru odstartovala v Československé obchodní bance, kde měla v péči klientelu středních podniků a správu úvěrů. Výukou ekonomických předmětů na středních školách získala vlastní pedagogické zkušenosti.

Jejím významným zaměstnavatelem se na dvanáct let stala Ostravská univerzita v Ostravě. Na této vysoké škole působila na postech vedoucí ekonomického oddělení a finanční manažerky vědeckých a výzkumných projektů dotovaných operačními programy Evropské unie. Od roku 2010 se v roli tajemníka přírodovědecké fakulty věnovala činnostem řízení hospodaření a vnitřní správy fakulty, sestavování a kontrolování rozpočtu, rozdělování finančních prostředků a sledování jejich čerpání, správě budov a dalšího majetku včetně jejího pořizování, metodickému vedení všech pracovišť fakulty v oblasti personální a ekonomické.

Lenka Káňová má dvě děti. Ve volném čase ráda sportuje, k jejím koníčkům patří lyžování, turistika a cyklistika.
 

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Zastupuje akademické pracovníky (14 zástupců) a studenty (7 zástupců). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

Stránky Akademického senátu PřF

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity, schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě. Vědecká rada navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě. Vědecká rada rovněž  navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v případě řízení uskutečňovaných na fakultě. Vědecká rada vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

Dokumenty

Základní dokumenty definující činnost vědecké rady:

Statut UP

Statut PřF UP a Jednací řád Vědecké rady PřF UP

Zápisy ze zasedání

Informace pro členy vědecké rady

Zasedání Vědecké rady PřF UP v roce 2024

 • 4. prosince 2024 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 9. října 2024 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 15. května 2024 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 21. února 2024 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty

Zasedání Vědecké rady PřF UP v roce 2023

 • 6. prosince 2023 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 4. října 2023 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 24. května 2023 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 8. března 2023 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty

Zasedání Vědecké rady PřF UP v roce 2022

 • 23. listopadu 2022 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 5. října 2022 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 4. května 2022 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 9. března 2022 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty

Zasedání Vědecké rady PřF UP v roce 2021

 • 8. prosince 2021 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 3. listopadu 2021 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 12. května 2021 - od 10:00 v aule přírodovědecké fakulty, přímý přenos na avp.upol.cz/stream
 • 10. března 2021 - od 10:00 v aule přírodovědecké fakulty

Probíhající habilitační a profesorská řízení

Kuchařka procesů

Členové vědecké rady

Matematika a informatika:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.

Fyzika:
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.

Chemie:
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.

Biologie a ekologie:
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Vědy o Zemi:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.

Externí členové vědecké rady

Matematika a informatika:
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Fyzika:
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., Univerzita Karlova, MFF, Fyzikální ústav
doc. Dr. Mgr. Kamil Postava, Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola báňská
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Chemie:
prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta

Biologie a ekologie:
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc., Mendelova univerzita v Brně, Ústav molekulární biologie a radiobiologie

Vědy o Zemi:
Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc., Masarykova univerzita, Geografický ústav

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda akademického senátu, tajemník fakulty, vedoucí studijního oddělení a vedoucí personálního a mzdového oddělení.

Členové kolegia děkana

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. – děkan
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D. – předseda akademického senátu
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. – proděkan pro mezinárodní záležitosti, statutární zástupce děkana
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
Mgr. Jan Říha, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. – proděkan pro doktorské studium
Mgr. Ota Blahoušek – proděkan pro vnější vztahy
Ing. Lenka Káňová – tajemnice
Mgr. Jiří Mazal – vedoucí studijního oddělení
Mgr. Dagmar Petrželová – vedoucí personálního a mzdového oddělení

Zápisy z jednání

Etická komise

Na přírodovědecké fakultě byla k 1. lednu 2020 zřízena Etická komise PřF UP jako další orgán PřF UP. Do působnosti komise náleží:

 • vydávat stanoviska v etických otázkách, zejména při posuzování splnění etických standardů pro experimenty konané zaměstnanci PřF UP či studenty studujícími ve studijních programech uskutečňovaných na PřF UP
 • posuzovat podezření na porušení Etického kodexu UP zaměstnanci PřF UP nebo studenty studujícími ve studijních programech uskutečňovaných na PřF UP
 • vyjadřovat se k dalším etickým otázkám souvisejícím se vzdělávací a tvůrčí činností PřF UP předloženým jí Akademickým senátem PřF UP nebo děkanem PřF UP

Novela č. 1 ke Statutu Etické komise PřF UP účinná od 15. října 2020 (PřF-B-19/08-N01)
Statut Etické komise PřF UP (1. úplné znění) účinné od 15. října 2020 (PřF-B-19/08-ÚZ1)
Statut Etické komise PřF UP účinný od 1. ledna 2020 (PřF-B-19/08)

Členové Etické komise

Akademičtí pracovníci

Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. – místopředseda
doc. Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.

Studenti

Mgr. Jan Chasák
Mgr. Adam Stražovec

Usnesení k uzavřeným kauzám

2021

2020

Další dokumenty jsou dostupné po přihlášení na files.upol.cz

Disciplinární komise

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Členy této komise jmenuje a odvolává po schválení senátem děkan z řad členů akademické obce fakulty, přičemž jedna polovina jejich členů jsou studenti. Návrh na jmenování člena disciplinární komise může děkanovi předložit senát; předložení návrhu senátem se považuje současně za schválení jmenování dle předchozí věty. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté.

Členové disciplinární komise

Akademičtí pracovníci

doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. – předsedkyně
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Mgr. Jan Říha, Ph.D.

Studenti

Mgr. Kateřina Cermanová
Mgr. Michal Koutný
Mgr. Ludmila Včelařová
 

Zápisy z jednání

Komise pro pokusná zvířata

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat byla na Přírodovědecké fakultě UP zřízena s účinností od 18. listopadu 2020 jako další orgán PřF UP.

Do působnosti komise dle paragrafu 15g zákona 246/1992 náleží:

 • Poskytuje poradenství osobám, které zacházejí s pokusnými zvířaty.
 • Předkládá návrhy na opatření k ochraně pokusných zvířat.
 • Vyjadřuje se k předloženým projektům pokusů na zvířatech.
 • Kontroluje, zda jsou o pokusech vedeny protokoly stanovené příslušným projektem pokusů.
 • Zpracovává a odevzdává státnímu orgánu příslušnému ke schvalování projektů pokusů souhrnnou zprávu o činnosti.

Norma PřF Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě (I. úplné znění)
PřF-B-20/04-ÚZ01.

Členové komise pro pokusná zvířata

Osoby odpovědné za péči o zvířata:

Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
doc. Mgr. Miloš Krist, Ph.D.

Pověřený kvalifikovaný odborník:

prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Odborná komise pracoviště:

doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr. - předseda
Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
doc. Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Mgr. Lukáš Weber

Další pohotovostní telefony zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)