Spolupráce

Spolupráce s firmami

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o.

Přírodovědecká fakulta UP dlouhodobě spolupracuje s HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o. Společnost podporuje studenty matematických a fyzikálních oborů formou mimořádných stipendií za výjimečné výsledky při studiu, za nejlepší bakalářské/diplomové práce, při praxích a stážích v jejich firmě. Společnost je také partnerem fakulty při pořádání akcí, jako jsou například Okno do praxe, fakultní ples, studentská vědecká soutěž O cenu děkana či popularizační akce pro širokou veřejnost.

Teva Czech Industries, s.r.o.

Se společností Teva Czech Industries, s.r.o. Přírodovědecká fakulta UP spolupracuje dlouhodobě, smlouvy o spolupráci a finanční podpoře byly poprvé podepsány už v roce 2008. Obě strany se společně zapojují do výzkumných a vědeckých i vzdělávacích projektů. Firma velmi intenzivně umožňuje realizaci praxí a stáží studentů PřF UP na jednotlivých svých pracovištích podle oborového zaměření studentů. Teva rovněž podporuje chemickou sekci ceny děkana, hradí exkurze studentů ve firmě, Letní školu Jevíčko apod.

Okno do praxe

Okno do praxe aneb setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty přírodovědecké fakulty je akce, jejímž cílem je poskytnout studentům prostřednictvím zaměstnavatelů informace týkající se možností získání odborných zkušeností, zaměstnání, trainee programů, brigád, studijních praxí a stáží. Zaměstnavatelé na akci přibližují studentům firemní prostředí a firemní kulturu, průběh výběrového řízení, požadavky na absolventy, seznamuje s problémy, se kterými se absolventi potýkají po nástupu do zaměstnání a v neposlední řadě stručné seznámení se společností.
Více informací

Olympiády, soutěže

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je nejstarší česká oborová olympiáda pro žáky základních a středních škol, kteří v ní soutěží v řešení úloh elementární matematiky.
První oficiální ročník této soutěže se konal ve školním roce 1951/52. Postupným vývojem se ustálil následující formát: Soutěží se v kategoriích Z5-Z9 pro 5.-9. třídu základních škol a odpovídající ročníky gymnázií, kategoriích C a B pro první a druhý ročník středních škol, kategorii A pro dva závěrečné ročníky středních škol a kategorii P, která je zaměřena na informatiku. Kategorie Z5-Z8 přitom po školním kole končí kolem okresním, kategorie Z9, C a B přidávají i kolo krajské, kategorie A a P pak končí ústředním kolem, ze kterého se studenti mohou kvalifikovat do družstev pro Mezinárodní matematickou olympiádu a Středoevropskou matematickou olympiádu, Mezinárodní olympiádu v informatice a Středoevropskou olympiádu v informatice. PřF UP podporuje činnost krajské komise a semináře pro řešitele matematické olympiády, ve spolupráci s DDM Olomouc se pak podílí na organizaci krajských kol soutěže.
Více informací

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda je po Matematické olympiádě druhá nejstarší česká oborová olympiáda pro žáky základních a středních škol, kteří v ní soutěží v řešení více teoretických i praktických fyzikálních problémů a úloh. Počátky soutěže jsou přitom neoddělitelně spjaty s Olomoucí a PřF UP - ve školním roce 1957/1958 uspořádala pobočka JČMF v Olomouci fyzikální soutěž pro žáky středních škol v kraji, v následujícím školním roce se přidaly pobočky JČMF v Praze a v Brně a v listopadu 1959 pak podle směrnic ve Věstníku MŠK byl zorganizován první ročník FO. Z olomouckých zakladatelů připomeňme prvního předsedu Ústředního výboru prof. RNDr. Bedřicha Havelku, DrSc. a první jednatele prof. RNDr. Miroslava Laitocha, CSc. a prof. RNDr. Ing. Jaroslava Pospíšila, DrSc. PřF UP garantuje činnost krajské komise a semináře pro řešitele, ve spolupráci s DDM Olomouc se pak podílí na organizaci krajských kol soutěže.
Více informací

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž pro žáky základních a středních škol, kteří v ní soutěží v teoretických a praktických znalostech z přírodopisu a biologie. Soutěž je rozčleněna do čtyř věkových kategorií, A, B, C a D, a probíhá prostřednictvím jednotlivých školních, okresních a krajských kol. Nejvyšší kategorie A je pak zakončena celostátním Ústředním kolem, a jeho vítěz a nejúspěšnější účastníci reprezentují Českou republiku v Mezinárodní biologické olympiádě (IBO). Univerzita Palackého, reprezentována zejména prof. RNDr. Vítězslavem Bičíkem, CSc., se historicky aktivně podílela na organizaci soutěže, stála za zrodem Mezinárodní biologické olympiády, jejíž první ročník se konal v roce 1990 právě na olomoucké přírodovědecké fakultě. V současnosti PřF UP, pod vedením členky Předsednictva BiO Mgr. Dany Šafářová, Ph.D., garantuje činnost okresní a krajské komise BiO, ve spolupráci s DDM Olomouc a SVČ Atlas-BIOS se podílí na organizaci okresních a krajských kol soutěže.
Více informací

Přírodovědný klokan

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006 v rámci projektu "STM-Morava". V současné době soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Přírodovědný klokan figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je také zařazena do programu Excelence.
Více informací

Matematický klokan

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla počátkem 90. let ve Francii podle vzoru australské soutěže. Dnes se této soutěže účastní již přes šest milionů soutěžících z více než padesáti zemí čtyř kontinentů sdružených v Kangourou sans frontières. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s katedrou matematiky PdF UP v Olomouci a katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A a do programu Excelence.
Více informací

Projekt Badatel

Projekt Badatel nabízí středoškolským studentům možnost vyzkoušet si výzkumnou práci formou pravidelných stáži v univerzitních laboratořích pod vedením špičkových expertů v daných oborech. Výsledky svého bádání mohou studenti prezentovat na každoroční Konferenci mladých přírodovědců. Projekt slouží studentům také jako odrazový můstek pro účast v národních i mezinárodních soutěžích.
Více informací

Profesní společnosti

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) je profesní společnost, sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky jejíž počátky sahají do roku 1862. JČMF je členem Rady vědeckých společností ČR. Za cíl si klade podporovat rozvoj matematiky a fyziky nad rámec akademických institucí a to zejména popularizací, péčí o talenty a vydáváním odborných stanovisek k souvisejícím aktuálním problémům. Pořádá konference, semináře a setkání, podílí se na organizaci soutěží na všech úrovních škol, vydává časopisy, učebnice a monografie, popularizuje nové i klasické poznatky před laickou veřejností atd. Univerzita Palackého v Olomouci (zvláště PřF a PdF) je pak přirozeným regionálním centrem, kde se soustředí činnost této odborné společnosti, protože zde pracuje mnoho jejích členů. Spolupráce se zaměřuje ma organizaci soutěží (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Matematický klokan), pořádání odborných seminářů a vydávání časopisu Matematika-Fyzika-Informatika.
Více informací

Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže v Olomouci je mimo jiné pověřeným organizátorem soutěží pro žáky základních a středních škol Olomouckého kraje. Přírodovědecká fakulta UP s ním spolupracuje především při organizaci oborových soutěží a olympiád (matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, biologická olympiáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, oblastní kolo soutěže v robotice First Lego League atd.).
Více informací

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)