Vědy o Zemi

Katedra geografie

Katedra nabízí tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský obor Regionální geografie, jehož absolventi mají uplatnění v regionálních rozvojových agenturách, veřejné správě nebo jiných organizacích zabývajících se řízením a plánovaním prostorových jednotek. Kromě toho poskytuje vysokoškolské vzdělání pro učitelství zeměpisu na středních školách v několika aprobačních kombinacích, a to v prezenční i kombinované formě.

Základní i aplikovaný výzkum na katedře geografie vychází ze zpracování digitálních prostorových informací technologiemi GIS. Výzkum se orientuje například na problematiku městského klimatu, obnovitelných zdrojů energie, hazardu a jiných sociálně-patologických jevů. Světových výsledků dosáhl v posledním období hlavně výzkum regionů a regionální taxonomie, konkrétně modelování a identifikace zákonitostí prostorového rozložení sídelních a regionálních systémů.

geography.upol.cz

Katedra geoinformatiky

Katedra garantuje prezenční studium v bakalářském oboru Geoinformatika a geografie, navazujícím magisterském oboru Geoinformatika a doktorském oboru Geoinformatika a kartografie (též v kombinované formě). Nabízí také doktorské studium Geoinformatics and Cartography v anglickém jazyce (v prezenční i kombinované formě). Hlavní důraz je kladen na znalosti a dovednosti v problematice geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země, tematické a digitální kartografie, modelování a simulace prostorových jevů a územního plánování. O absolventy je na trhu práce velký zájem.

Vědecko-výzkumná činnost katedry se soustředí na tři oblasti: prostorové modelování geografických jevů v GIS, digitální kartografii a bezkontaktní monitoring krajiny. Do výuky a výzkumu zapojujeme nejnovější technologie, například 3D tisk, drony, senzorové sítě, zařízení na sledování pohybu očí či virtuální realitu. Na pracovišti se řešila řada odborných studií a grantů, bylo vypracováno mnoho posudků a poskytnuty desítky konzultací. Kvality katedry podtrhuje i velké množství vydaných publikací.

geoinformatics.upol.cz

Katedra geologie

Katedra zajišťuje teoretickou i praktickou výuku geologických, mineralogických, paleontologických a dalších příbuzných disciplín v bakalářských a navazujících magisterských oborech Environmentální geologie a oboru Geologie a ochrana životního prostředí, který je součástí dvouoborových studijních programů Učitelství pro střední školy. Dále nabízí doktorské studium v oboru Geologické vědy. Důraz je kladen na praktické dovednosti absolventů, zejména mikroskopické práce a aplikace geologie, geochemie a geofyziky v problematice životního prostředí.

Na katedře běží základní i aplikovaný výzkum, naučně-popularizační činnost i spolupráce s komerční sférou. Hlavní témata výzkumu zahrnují procesy transportu a sedimentace a historický vývoj kontaminace v říčním prostředí, problematika mobilizace arzenu v geologickém prostředí, stratigrafie a petrologie paleozoických hornin, geneze minerálů, petrologie stavebních hmot a aplikovaná geofyzika. Výsledky jsou pravidelně publikovány v nejprestižnějších geovědních světových časopisech. Katedra disponuje moderním vybavením pro mělkou geofyziku, petrofyziku, geochemii a mikroskopické techniky včetně elektronové mikroskopie a mikroanalýzy.

geology.upol.cz

Katedra rozvojových a environmentálních studií

Nabízí tříletý bakalářský, dvouletý navazující magisterský a čtyřletý doktorský obor Mezinárodní rozvojová studia, který je jedním z prvních tohoto typu v České republice a ve střední a východní Evropě. Od roku 2014 mohou zájemci studovat také tříletý bakalářský studijní obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj, od akademického roku 2017/2018 také magisterský studijní obor v anglickém jazyce Foresight for Environment and Development. Na katedře lze studovat rovněž anglickou formu programu International Development Studies.

Výzkum směřuje do čtyř hlavních oblastí, jimiž jsou indikátory rozvoje a udržitelnosti, evaluace rozvojových intervencí, dopady politik vyspělých států na rozvojové země a vnitřní podmínky rozvojových zemí. Členové katedry zaměřují svoji pozornost například i na otázky ekonomického růstu a jeho rozvojových souvislostí, aplikace GIS v rozvoji či propojení sportu a rozvoje.  

development.upol.cz