Zájemci o studium

Proč studovat na PřF UP

 • Připravili jsme pestrou nabídku oborů v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie i věd o Zemi, které absolventů zajistí dobrou pozici na trhu práce. Již během studia fakulta zprostředkovává spolupráci se zaměstnavateli, studenti v nich mohou absolvovat odborné praxe a stáže, brigády či trainee programy.
 • Od roku 2009 sídlí většina fakultních pracovišť v nově postavené budově na ulici 17. listopadu nedaleko městského centra. Dynamicky se rozvíjí i areál v místní části Holice. Díky tomu mají studenti k dispozici moderní učebny, knihovny i špičkově vybavené laboratoře. Samozřejmostí je vstřícný přístup vyučujícího ke studentům.
 • Zkušenosti a znalosti studenti přejímají od špičkových odborníků, z nichž mnozí  dosahují excelentních vědeckých výsledků. Přírodovědecká fakulta tak má velký podíl na úspěších Univerzity Palackého v mezinárodních žebříčcích vysokých škol.
 •  V areálu v Holici se vedle biologických kateder nacházejí i dvě nedávno vybudovaná výzkumná centra – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Do výzkumných týmů jsou začleněni i studenti, kteří dosahují na významná tuzemská i zahraniční ocenění (Cena ministra školství pro vynikající studenty, Cena Josepha Fouriera atd.).
 • Přírodovědecká nabízí studentům řadu různých stipendií – od prospěchového, přes ubytovací až po stipendium na podporu střednědobých a dlouhodobých mobilit.

 • Fakulta klade velký důraz na internacionalizaci. Studenti mají možnost vyjíždět pravidelně na zahraniční stáže, studijní pobyty a letní školy. Fakulta nabízí kurzy v angličtině i studentům ze zahraničí, takže se v jejích prostorách potkávají mladí lidé z různých koutů světa. Fakulta spolupracuje s univerzitami a vědeckými pracovišti z celého světa.

Studenti mohou využívat kvalitního univerzitního zázemí. V blízkosti hlavní budovy fakulty se nachází vysokoškolské koleje i menza, jejich provoz zajišťuje Správa kolejí a menz. Výdejna jídel se nachází i v areálu v místní části Holice.

 • Olomouc poskytuje zázemí skutečného univerzitního města – ke 100 000 obyvatel během akademického roku přibude přes 20 000 univerzitních studentů a to už je opravdu znát! Město uspokojí potřeby sportovního, kulturního i společenského vyžití.

Nabídka studia

Bakalářské a magisterské studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci rozvíjí vzdělávací, studijní a vědeckou činnost v matematice a informatice, fyzice, chemii, biologii a ekologii, v geografii a geologii, jim příbuzných oborech a pedagogických kombinacích obsahujících tyto obory. Akreditované studijní programy jsou realizovány v prezenční a kombinované formě studia.

Maturanti jsou přijímáni ke studiu bakalářských studijních programů, po jejichž absolvování pak mají možnost pokračovat v navazujících magisterských studijních programech (a pak v doktorských studijních programech). Bakalářské studijní programy jsou tříleté a jejich absolventi získají titul „bakalář“. Navazující magisterské studijní programy jsou dvouleté a jejich absolventi získají titul „magistr“. Oba typy studijních programů jsou ukončeny obhajobou písemné bakalářské, resp. diplomové práce a státní zkouškou.

 • Absolventi bakalářských studijních programů jiných vysokých škol, kteří mají zájem pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, mohou být u většiny studijních oborů k tomuto studiu přijati buď bez přijímací zkoušky (při splnění stanovených podmínek, viz promíjení přijímacích zkoušek), nebo na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky, kterou vykonají v rozsahu naší bakalářské státní zkoušky příslušného oboru.
 • Nejlepší absolventi magisterských studijních programů mají u většiny oborů možnost pokračovat v doktorském studijním programu na naší fakultě i na jiných vysokých školách v ČR i v zahraničí.
 • Absolventi neučitelských studijních oborů nalézají uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách, v průmyslové praxi, u soukromých firem a dalších organizací a institucí.
 • Absolventi učitelského magisterského studia, které je koncipováno jako kombinace dvou studijních oborů, získají kvalifikaci středoškolského učitele.
 • Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Doktorské studium

Doktorský studijní program se ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“). Doktorské studijní programy jsou na PřF UP akreditovány v prezenční nebo kombinované formě s dobou studia čtyři roky. Studenti prezenční formy dostávají základní stipendium s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

 • Prezenční studium – studenti dostávají základní stipendium ve výši 12 200 Kč (od 1.1.2019 13 350) měsíčně s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
 • Kombinované studium – studenti výše uvedené výhody nemají.

Katalog studijních oborů

Seznam všech oborů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia najdete v katalogu.

Doporučená úroveň znalostí studenta na začátku vysokoškolského studia přírodovědných oborů odpovídá požadavkům nepovinné státní zkoušky Matematika+.

Bakalářské studijní programy pro akademický rok 2019/2020

Informace o studiu, podrobný katalog studijních oborů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020. 

Bakalářské studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na UP se uskuteční 19. ledna 2019.

Program Dne otevřených dveří přírodovědecké fakulty.

Přijímací řízení

Bakalářské studium – přihláška

Administrativní poplatek: 690 Kč

Termín podání přihlášky: do 28. února 2019. Termíny přijímacích zkoušek přijímacího řízení budou upřesněny. Uchazeči o studium obdrží pozvánky přibližně měsíc před termínem konání přijímacích zkoušek.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. Vytištěnou zkrácenou verzi příhlášky zasílejte písemně pouze v případě, že žádáte o prominutí přijímací zkoušky.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

 • Vytiskněte zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu a spolu s vyžadovanými materiály tyto dokumenty zašlete na adresu: Studijní oddělení PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Tyto dokumenty jsou považovány za Žádost o prominutí přijímací zkoušky (není tedy potřeba psát samostatný text, ve kterém budete žádat o prominutí). Termín pro podání žádosti je stejný jako pro podání přihlášky. U poštou doručené zásilky rozhoduje den odeslání.
 • Přihláška musí být vytištěna oboustranně tak, aby byl prospěch ze střední školy na druhé straně, a to potvrzený školou (neposílejte jednotlivá vysvědčení ani katalogové listy). Pouze v případě, že jste již odmaturovali a není možné získat potvrzený prospěch, dodejte jednotlivá vysvědčení úředně ověřená.
 • Dodejte případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek, např. kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo jiné soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek (nebo jejich slovenské verze). Jejich pozdější doložení není možné, výjimkou je certifikát z NSZ a olympiád.

Možnosti prominutí příjímacích zkoušek

 • Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
 • Přijetí na základě stanovených podmínek
 • Výběrová zkouška ze středoškolské matematiky Matematika+

O podrobnostech k prominutí přijímacích zkoušek se informujte na studujprf.upol.cz.

Splnění podmínek automaticky neznamená prominutí přijímací zkoušky.

Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2019). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (cps.upol.cz). S ohledem na náročnost zvoleného oboru/programu a budoucí uplatnění absolventa doporučujeme obrátit se na garanta oboru/programu uvedeného v katalogu oborů nebo na výše uvedené Centrum podpory studentů ještě před podáním samotné přihlášky.

Administrativní poplatek

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se nevrací. Při podání více přihlášek může také dojít ke kolizi termínů přijímacích zkoušek, ani v tomto případě se poplatek nevrací a náhradní termíny nejsou vypisovány.

Podmínky pro přijímací řízení

Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Bakalářské studijní programy

Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady oborů úspěšně složit přijímací zkoušky. Od přijímací zkoušky bude upuštěno u vybraných oborů v případě, kdy počet přihlášených nepřesáhne kapacitu oboru.

Bakalářské obory bez přijímacích zkoušek, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti oboru:

Matematika a její aplikace, Aplikovaná statistika, Bioinformatika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika - Geografie, Informatika pro vzdělávání - Geografie, Aplikovaná informatika (kombinovaná forma), Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Bakalářské obory, u nichž lze požádat o prominutí přijímací zkoušky:

Diskrétní matematika, Matematika - Biologie, Matematika - Deskriptivní geometrie (prezenční a kombinovaná forma), Matematika - Geografie (prezenční a kombinovaná forma), Matematika - Informatika pro vzdělávání, Matematika - Anglická filologie*, Matematika - Francouzská filologie*, Matematika - Ruská filologie*, Matematika - Historie*, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Environmentální geologie, Geoinformatika a geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, Geografie - Biologie a environmentální výchova, Geografie - Anglická filologie*, Geografie - Ruská filologie*, Geografie - Francouzská filologie*, Geografie - Historie*, Geografie -Sociologie*, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Aplikovaná chemie, Bioanorganická chemie, Chemie, Nanomateriálová chemie, Chemie pro víceoborové studium - Biologie a environmentální výchova, Chemie pro víceoborové studium - Biologie, Chemie pro víceoborové studium - Fyzika, Chemie pro víceoborové studium - Geografie, Chemie pro víceoborové studium - Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Chemie pro víceoborové studium - Matematika, Molekulární a buněčná biologie, Biologie a ekologie, Experimentální biologie, Biologie - Geografie, Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Ekologie a ochrana životního prostředí, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Přístrojová fyzika, Počítačová fyzika, Biofyzika, Molekulární biofyzika, Fyzika - Informatika pro vzdělávání, Fyzika - Matematika, Fyzika - Biologie, Aplikovaná informatika (prezenční forma), Informatika, Deskriptivní geometrie - Geografie (kombinovaná forma)

* možnost prominutí se vztahuje pouze na obor garantovaný na Přírodovědecké fakultě UP

Bakalářské obory s přijímacími zkouškami bez možnosti prominutí (s výjimkou NSZ):

Bioorganická chemie a chemická biologie, Optometrie

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek

1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

PřF UP v Olomouci přijme do všech bakalářských studijních programů ty studenty, kteří v rámci NSZ úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí minimálního percentilu 90, není-li v níže uvedené tabulce stanoven percentil nižší. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat zasláním vytištěné zkrácené přihlášky, ke které bude doložen doklad potvrzující splnění stanovených podmínek (certifikát). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2018/2019 zapíší, bude jim formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

2. Přijetí na základě stanovených podmínek

Pokud splňujete některou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky a chcete-li o její prominutí zažádat, je nutné zaslat vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu. Vytiskněte ji oboustranně, aby známky ze střední školy byly na druhé straně. Vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s potvrzenými známkami se považuje za žádost. Další informace v části „přihláška ke studiu“.

3. Výběrová zkouška ze středoškolské matematiky Matematika+

Uchazečům, kteří se prokáží splněním výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+, bude prominuta přijímací zkouška z matematiky v studijních programech B1101 Matematika, B1103 Aplikovaná matematika a B1801 Informatika.

Konkrétní informace o promíjení přijímacích zkoušek u jednotlivých bakalářských programů najdete v přehledné tabulce (pdf)

Bližší podrobnosti při promíjení přijímacích zkoušek:

 • máte-li předmět pouze jako seminář (např. seminář z biologie), uveďte jej jako známku z biologie
 • uvádí se známky vždy za 2. pololetí, u maturitního ročníku za 1. pololetí
 • průměry známek se hodnotí vždy za každý ročník zvlášť, ne za všechny dohromady
 • do průměru ze střední školy se nezapočítává známka z chování
 • jsou-li součástí promíjení přijímací zkoušky dva předměty (např. biologie, chemie), hodnotí se každý zvlášť
 • pro prominutí přijímacích zkoušek z předmětů přijímací zkoušky chemie, matematika, biologie, fyzika je nutné, abyste tento předmět měli alespoň ve třech (u učitelské matematiky a oboru Diskrétní matematika ve čtyřech) ročnících
 • v případě biologie je nutné, aby žádná posuzovaná známka nebyla klasifikována stupněm „dobrý“ nebo horším
 • nezapomeňte na případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek nebo výsledek slovenské verze testu).

Splnění podmínek automaticky neznamená prominutí přijímací zkoušky, žádosti jsou posuzovány v závislosti na kapacitách konkrétního oboru. O vyhovění žádosti o prominutí přijímací zkoušky nejsou uchazeči zvlášť informováni a obdrží až dopis o návrhu na přijetí nebo pozvánku k přijímací zkoušce koncem dubna, u druhého kola přijímacího řízení do konce července.
Při posuzování žádosti nebude brán zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy, pozdější doložení není možné s výjimkou certifikátu z NSZ a olympiád. Můžete je donést přímo k přijímacím zkouškám. Termín pro podání žádosti je stejný jako pro podání přihlášky. Pro poštou doručené zásilky rozhoduje den odeslání. Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení se dokládá až u zápisu.

Promíjení přijímacích zkoušek – navazující magisterské programy

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní obory. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) – tzv. přímá prostupnost při absolvovaní určitého bakalářského studijního programu (oboru), nebo splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky.

O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně, a to formou zaslání vytištěné zkrácené přihlášky. Studenti Přírodovědecké fakulty UP, kteří mají přímou prostupnost, žádost nezasílají. Jako přílohu doložte úředně ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost úředně ověřenou kopií Diploma Supplement.

Přehledné zpracování podmínek pro navazující magisterské studijní programy (pdf)

Písemné přijímací zkoušky (testy) z roku 2018

Písemné přijímací zkoušky z loňského přijímacího řízení.

Bakalářské studium

Studijní program Aplikovaná matematika, studijní obor:

Studijní program Geografie, studijní obory:

Studijní program Biochemie, studijní obory:

Studijní program Chemie, studijní obory:

Studijní program Ekologie, studijní obory:

         Ekologie a ochrana životního prostředí
         písemný test


Studijní program Biologie, studijní obory:

Studijní program Informatika, studijní obory:

Studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor:

Učitelské kombinace studijních oborů:

Navazující magisterské studium

Studijní program Geografie, studijní obor:

Studijní program Biochemie, studijní obor:

Studijní program Geologie, studijní obor:

         Enviromentální geologie
         Písemný test

Studijní program Chemie, studijní obor:

Studijní program Biologie, studijní obor:

Studijní program Fyzika, studijní obor:

          Biofyzika, Molekulární biofyzika
          písemný test

Studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor:

Doktorské studium – přihláška

Termín pro podání přihlášky: do 30. dubna 2019

Administrativní poplatek: 690 Kč.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce.

Studenti mohou být přijati na základě přijímací zkoušky, která je obvykle ústní a koná se většinou ve druhé polovině června.

Přihláška ke studiu

Před podáním přihlášky je nutné si domluvit téma disertační práce – přehled témat pro akademický rok 2018/2019 je zveřejněn níže.

Přihlášku je možné podat formou elektronické přihlášky. Je třeba vytisknout zkrácenou verzi přihlášky a potvrdit ji podpisem.

K přihlášce je třeba přiložit:

 • ověřený opis diplomu, pokud již uchazeč o studium úspěšné ukončil magisterské studium (ověření není třeba u diplomů vydaných na PřF UP)
 • životopis
 • přehled publikační činnosti
 • tématické zaměření doktorské práce (v elektronické přihlášce lze vybrat ze seznamu aktuálních témat)

Adresa pro podání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, studijní oddělení, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.

Rámcová témata disertačních prací

Témata budou průběžně doplňována.

Aplikovaná matematika

studijní obor Aplikovaná matematika


Biochemie

studijní obor Biochemie

Využití MALDI-TOF/TOF pro biochemickou analýzu fermentovaných potravinářských výrobků
Application of MALDI-TOF/TOF for biochemical analysis of fermented food product
Školitel: Prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
Předpokládá se proteinová analýza mléčných výrobků a vína. Půjde o profilování a identifikaci mikroorganismů a jejich proteinů. Bude se používat hmotnostní spektrometrie MALDI, dále chromatografie, elektroforéza a spektrofotometrie. Ve výsledku půjde o nalezení indikátorů kvality a kontaminace.

Úloha posttranslačních modifikací proteinových cysteinů v signálních drahách sulfanu během rostlinných odpovědí na biotrofní patogeny
Role of post-translational modifications of protein cysteins in signalling pathways of hydrogen sulfide in plant responses to biotrophic pathogens
Školitel: Doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
Posttranslační modifikace proteinových cysteinů, zahrnující oxidaci, nitrosylaci a persulfidaci, jsou důležitým mechanismem regulace biologické aktivity a lokalizace proteinů. Protínají se zde signální dráhy klíčových plynných hormonů oxidu dusnatého (NO), vedoucí k S-nitrosaci cysteinů, a sulfanu (H2S), vedoucí k persulfidaci (též označované jako S-sulfhydrataci). Cílem práce je přispět k objasnění úlohy S-nitrosylace a persulfidaci ve vývoji a patogenezi významných biotrofních patogenů hospodářských plodin, zejména v mechanismech rozpoznání patogenů a jejich elicitorů a mechanismech resistence hostitelských buněk. Tyto mechanismy budou studovány na modelových patosystémech tabák-Phytophthora spp. a Solanum spp.-P.neolycopersici kombinací biochemických, proteomických a mikroskopických přístupů.

Zapojení auxinu během iniciace nodalny-kořen v ječmenu (Hordeum vulgare L.)
Role of auxin during crown-root initiation in barley (Hordeum vulgare L.)
Školitel: Dr. Véronique Bergougnoux-Fojtik
Kořenový systém jednoklíčků se liší od kořenů dikotů svou vláknitou strukturou charakterizovanou post-embryonálními kořeny, které se nazývají nodální kořeny (CR). I když je již dlouhou dobu známo, že fytohormon auxin hraje rozhodující roli při zahájení CR u rýže nebo kukuřice, pro ječmen není k dispozici žádné omezené množství informací. Kromě toho mechanismy, kterými je ještě třeba rozumět auxinovým činům. Během doktorského studia musí žadatel odpovědět na tuto otázku. Za tímto účelem bude návrh PhD organizován do dvou hlavních výzkumných aktivit:
1) V návaznosti na signál auxin během zahájení CR použitím a / nebo produkcí transgenních linií ječmene exprimujících auxinový reportér nebo fúze transportéru PIN-auxinu s GFP.
2) Funkční charakterizaci transkripčního faktoru patřícího do rodiny „auxin responsive factor“ (ARF).

Fytochemie konopí: chemické profilování jako nástroj pro charakterizaci genotypů
Školitel: Ing. Sanja Ćavar Zeljković, Ph.D.
Disertační práce bude věnována profilování hlavních sekundárních metabolitů (kanabionoidů, terpenoidů, fenylpropanoidů) a neproteinogenních aminokyselin. Tyto látky jsou známé jako rostlinné chemotaxonomické markery a/nebo jsou zodpovědné za chemický polymorfismus rostlin. Tato práce také zahrnuje optimalizaci izolačních protokolů a chromatografických metod pro stanovení a kvantifikaci hlavních chemotaxonomických markerů a bioaktivních sloučenin v různých genotypech a chemotypech druhů konopí. Kromě toho budou posouzeny rozdílné biologické aktivity genotypů a chemotypů konopí. Dosažené výsledky lze aplikovat ve forenzní a farmaceutické oblasti a napomáhají optimalizaci kultivačních podmínek, které jsou požadovány pro standardizovanou produkci různých genotypů konopí.

Biochemie sirných sloučenin česneku
Školitel: Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
Disertační práce bude věnována studiu prekurzorů S-alk(en)yl cysubstrátů aliinasy.

Chemická charakterizace genotypů ostropestřce mariánského
Školitel: Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
Disertační práce bude věnována hodnocení kvality vybraných genotypů ostropestřce mariánského z kolekce genové banky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Fenotypové a chemické profilování hrachu setého v reakci na sucho
Školitel: Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
Disertační práce bude věnována hodnocení kvality vybraných genotypů hrachu setého s ohledem na odolnost vůči suchu.

Biologie

studijní obor Botanika

studijní obor Experimentální biologie

studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Analýza 3D organizace jaderného genomu u rostlin s kontrastním množstvím jaderné DNA
Školitel: doc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.

Analýza genových oblastí B chromozomů
Školitel: Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.

Imunomodulační účinky xenobiotik aktivujících aryluhlovodíkový receptor
Školitel: Doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Mikrobiální katabolity tryptofanu jako modulátory signální dráhy aryl uhlovodíkového receptoru AhR
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák DrSc., Ph.D.

Modulace signální dráhy pregnanového X receptoru PXR látkami indolové struktury
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák DrSc., Ph.D.

studijní obor Zoologie

Ekologie a ochrana prostředí

studijní obor Ekologie

Populační ekologie a ochrana křečka polního
Population ecology and conservation of the common hamster
Školitel: prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Personalita u půdních bezobratlých
Personality in soil invertebrates
Školitel: doc. RNDr. Ivan H. Tuf, Ph.D.

Emise CO2 a CH4 z malých periodických tůní
CO2 and CH4 emissions from small floodplain pools
Školitel: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Indikátory kvality půdy v agroekosystémech
Soil quality indicators in agroecosystems
Školitel: prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Vliv změn využití půdy na její degradaci zasolením
Effect of land use change on degradation by salinization
Školitel: prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Fylogeneze a taxonomie Curculigo (Hypoxidaceae) na Borneu
Phylogeny and taxonomy of Curculigo (Hypoxidaceae) in Borneo
Školitel: RNDr. Martin Dančák, Ph.D.

Fyzika

studijní obor Aplikovaná fyzika

studijní obor Biofyzika

Matematické modelování fotosyntetických procesů
Školitel: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Fotosyntéza je jeden z nejdůležitějších biologických procesů na Zemi. Jednou z možností studia fotosyntézy je provádět její matematické modelovaní, které umožní testovat hypotézy vyvozené z experimentálních měření, ale i provádět predikce. Dosud vytvořené modely se obvykle zabývaly pouze dílčími aspekty funkce fotosyntézy. Cílem práce bude vytvořit komplexní matematický model fotosyntézy popisující co možná nejvíce změřených experimentálních „fotosyntetických signálů“.

Ochranný elektronový transport v tylakoidních membránách
Školitel: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Fotosyntetický přenos elektronů v tylakoidních membránách chloroplastů směřuje obvykle k asimilaci CO2. Za podmínek, kdy Calvinův cyklus není schopen elektrony využít k asimilaci CO2 (zavřené průduchy rostlin, neaktivované enzymy Calvinova cyklu, …), jsou tyto „fotosyntetické“ elektrony nadbytečné a také pro tylakoidní membrány nebezpečné. Evolučně nižší (nekvetoucí) rostliny se jich zbavují například formou enzymatické reakce s kyslíkem. Práce bude zaměřena na studium různých forem ochranného (alternativního) elektronového transportu spojených s redukcí molekulárního kyslíku při náhlé změně světelných podmínek.

Strukturní změny fotosyntetického aparátu při optimalizaci konverze světelné energie u rostlin a řas
Školitel: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Jak suchozemské rostliny, tak i vodní řasy, mají schopnost optimalizovat fotosyntetickou aktivitu při různých okolních podmínkách. Na úrovni tylakoidní membrány je tato optimalizace doprovázena specifickými strukturními změnami fotosyntetického aparátu. Charakterizace těchto strukturních změn pomocí elektronové mikroskopie a obrazové analýzy pomůže lépe porozumět mechanismu aklimace fotosyntetických organizmů na měnící se vnější podmínky.

Antioxidační vlastnosti prenylipidů u Arabidopsis thaliana
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Prenyllipidy (karotenoidy a prenylchinony) jsou antioxidanty singletního kyslíku tvořeného ve fotosystému II vyšších rostlin během fotooxidativního stresu. Bude studován molekulární mechanismus antioxidační funkce karotenoidů, tokoferolů a plastochinonů během působení fotooxidačního stresu u Arabidopsis thaliana.

Tvorba volných kyslíkových radikálů v lidských nádorových buňkách
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Přenos elektronu v mitochondriální membráně je spojen s tvorbou volných kyslíkových radikálů. Cílem této práce bude studovat tvorbu superoxidového aniontového radikálu v komplexu I a III v mitochondriích lidských nádorových buněk.

Studium oxidativních metabolických procesů pomocí ultra-slabé emise fotonů
Školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Oxidace biomolekul (lipidů a proteinů) je spojena s tvorbou elektronově excitovaných molekul, které při přechodu z excitovaného do základního stavu vyzařují fotony. Oxidace biomolekul spojená s tvorbou elektronově excitovaných stavů může být zahájena reaktivními formami kyslíku nebo enzymaticky. V této práci bude studována role reaktivních forem kyslíku (superoxidový aniontový a hydroxylový radikál) v tvorbě elektronově excitovaných stavů.

Bimetalické nanočástice přizpůsobené k zobrazování biomolekul využitím povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie
Školitel: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Nanočástice vzácných kovů, zejména zlata a stříbra, jsou dlouhodobě využívané v povrchem zesílené Ramanově spektroskopii (SERS). V poslední době se zkoumají nejen různé tvary těchto nanočástic a jejich možnosti zesílení signálu Ramanových spekter zkoumaných biomolekul, ale též kombinace dvou kovů. Při kombinaci dvou kovů může docházet ke tvorbě částic typu jádro-slupka anebo ke tvorbě slitin v závislosti na volbě kovů a podmínkách syntézy. Pro cílenou detekci biomolekul je pak často zapotřebí povrchová úprava připravených nanočástic, tzn. modifikace jejich povrchu. Tu lze docílit většinou chemickými postupy, a to přímo při syntéze nebo post-synteticky. Cílem této disertační práce je laboratorní vývoj nových opakovaně připravitelných bimetalických nanočástic vykazujících povrchový plasmon ve vhodné oblasti optického spektra. Součástí práce je fyzikálně-chemická charakterizace připravených nanočástic a jejich aplikace pro SERS detekci vybraných biomolekul nejen in vitro, ale ve vybraných případech též in vivo (ve spolupráci s pracovištěm ve Francii).

Trimetalické nanoklastry: syntézy, fyzikálně chemické a biologické vlastnosti
Školitel: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Obdobně jako bimetalické nanoklastry tak též trimetalické nanoklastry spadají do kompozitních nanomateriálů obsahujících biokompatibilní organickou složku a funkční anorganickou složku. V porovnání s bimetalickými  je výzkum trimetalických nanoklastrů teprve na samém počátku.  Uplatnění  trimetalických nanoklastrů se očekává např. v zobrazování založeném na duálních vlastnostech těchto nanoklastrů (např. optických a magnetických), v katalýze aj. Cílem této disertační práce je vývoj nových laboratorně připravených trimetalických nanoklastrů, jejich charakterizace a testy jejich interakcí s buňkami; posledně zmiňované ve spolupráci s renomovaným vědeckým pracovištěm v Praze.

Mechanismy kombinovaného účinku cytostatik na bázi přechodných kovů a jiných protinádorově působících léčiv
Školitelka: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Cílem studia bude vyvinout nové kombinace protinádorově účinných látek schopných synergického cytostatického působení a porozumět tomu, jak tyto kombinace protinádorově působících agens ovlivňují vlastnosti biomakromolekul s využitím moderních metod molekulární a buněčné biofyziky a farmakologie.

Ovlivnění mechanismu protinádorového účinku vybraných metalofarmak ionizujícím zářením
Školitel: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Budou studovány nové kombinace vybraných protinádorově působících metalofarmak a ionizujícího záření, a to zejména kombinace schopné duálního ovlivňování mechanismů rezistence nádorových buněk a současně vlastností genetického materiálu; provedeny budou detailní studie mechanismů cytotoxicity, poškození DNA, účinnosti ovlivňovat opravu DNA, buněčné odpovědi a signální dráhy. K dosažení těchto cílů budou využity moderní metody biochemie, molekulární biofyziky a onkologie a buněčné farmakologie. Budou tedy studovány nové přístupy vedoucí ke zdokonalení účinnosti metalofarmak usmrcovat nádorové buňky.

studijní obor Didaktika fyziky

studijní obor Optika a optoelektronika

Geografie

studijní obor Geoinformatika a kartografie

studijní obor Mezinárodní rozvojová studia


Indikátory biodiverzity pro udržitelný management lesních ekosystémů v globálním i regionálním měřítku
Školitel: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
Indikátory biodiverzity na různých prostorových a časových škálách. Udržitelný lesnický management v rámci konceptu udržitelného rozvoje a Globálních rozvojových cílů milenia (SDG). Biodiverzita a udržení ekosystémových služeb lesů. Multikriteriální analýza aplikace indikátorů biodiverzity v globálním měřítku. Případová studie ve vybraném regionu rozvojového světa.

Geologie

studijní obor Geologické vědy

Chemie

studijní obor Analytická chemie

studijní obor Anorganická chemie

studijní obor Didaktika chemie

studijní obor Fyzikální chemie

studijní obor Organická chemie

Design a syntéza nových heterocyklických sloučenin s potenciální antimikrobiální aktivitou
Design and synthesis of novel heterocyclic compounds with potent antimicrobial activity
Školitel: RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
Cílem této disertační práce bude design a syntéza nových heterocyklických sloučenin s potenciální biologickou aktivitou, zejména pak antimikrobiální. Pomocí klasické roztokové syntézy či syntézy na pevné fázi budou připravovány série nových derivátů a následně testovány na řadu jak gram-pozitivních tak gram-negativních bakterií. Dle výsledků biologického testování budou struktury dále upravovány, případně hledán zcela nový farmakofor.

Dusíkaté heterocyklické sloučeniny: syntéza, vývoj nových metod, studium fyzikálně-chemických vlastností a reactivity
Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds: Synthesis, Method Development, Study of Physical-Chemical Properties and Reactivity
Školitel:
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
Téma disertační práce bude zaměřeno na syntézu dusíkatých heterocyklických sloučenin s potencionální biologickou relevancí, případně vývoji nových syntetických metod. U připravených sloučenin budou studovány fyzikálně-chemické vlastnosti, reaktivita a potencionální biologická aktivita.

Příprava nových semisyntetických triterpenů a studium jejich biologických vlastností
Preparation of new semisynthetic triterpenes and study of their biological properties
Školitel:
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
V rámci této práce budou připravovány nové deriváty přírodních látek - triterpenů za účelem zlepšení jejich protinádorové aktivity a farmakologických vlastností. Triterpenický skelet lupanu, oleananu, ursanu nebo friedelinu bude modifikován zejména zavedením heterocyklů, dále budou připravovány sekoderiváty, výše oxidované deriváty a konjugáty s dalšími molekulami. Aktivní molekuly budou dále využity pro studium mechanizmu účinku a budou hledány prodrugs, které by měly zlepšit jejich rozpustnost a biodostupnost.

Výzkum nových fluorescenčních systémů pro použití v molekulární elektronice a chemické biologii
Study of new fluorescent systems for applications in molecular electronics and chemical biology
Školitel: prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
Molekulární elektronika je obor zaměřený na výzkum chemických sloučenin, které mohou nahrazovat různé elektronické součástky. Hlavním motivem studií v této oblasti je minimalizace rozměrů elektronických zařízení. Přestože celá řada chemických sloučenin byla již popsána jako součást operačních zesilovačů ovladatelných změnou prostředí a jejich kombinace dala vznik některým složitějším obvodům, jejich praktické aplikace jsou z mnoha důvodů dosud omezeny. Jedna z nejrozšířenějších oblastí využití takovýchto molekul je chemická biologie, kde jedním z důležitých cílů je co nejpřesnější detekce signifikantních markerů charakteristických pro relevantní metabolické přeměny nebo vizualizace doručení léčiva na předem určené místo a jeho uvolnění.
Předložené téma bude zaměřeno na vývoj molekulárně elektronických součástek, které budou zcela nové nebo získají důležité výhody oproti stávajícím systémům. Aplikace těchto molekulárně elektronických zařízení bude směřována do oblasti chemické biologie s cílem detekovat více různých analytů (markerů) pomocí jednoho systému. Multianalytické systémy budou vyvíjeny i bez nutnosti jejich molekulárně elektronické podstaty.

Informatika

studijní obor Informatika

Matematika

studijní obor Algebra a geometrie

studijní obor Didaktika matematiky


studijní obor Matematická analýza

Další vzdělávání

Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkoušku lze konat v oboru, ve kterém přírodovědecká fakulta uskutečňuje magisterský program a má v rámci jeho akreditace oprávnění přiznávat akademický titul "RNDr.".

Rigorózní řízení – přihláška

Uchazeč si podává přihlášku se všemi náležitostmi:

 • úředně ověřenou kopii magisterského vysokoškolského diplomu
 • kopii dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • strukturovaný životopis
 • seznam publikací

Přihláška musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat určení oboru státní rigorózní zkoušky, téma a název rigorózní práce.

Podepsanou přihlášku doručí uchazeč osobně nebo jako poštovní zásilku na adresu: Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Současně s přihláškou uchazeč zasílá podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soubory ke stažení:

Za náklady spojené s rigorózním řízením se vybírá poplatek. Pro akademický rok 2017/2018 je poplatek stanoven ve výši 6996 Kč.

Rigorózní řízení – obory

Studijní program Matematika:

 • Diskrétní matematika
 • Matematika a její aplikace / Applied Matematics
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
 • Učitelství matematiky pro střední školy

Studijní program Aplikovaná matematika:

 • Aplikace matematiky v ekonomii

Studijní program Geologie:

 • Environmentální geologie
 • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Studijní program Geografie:

 • Geoinformatika
 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Učitelství geografie pro střední školy

Studijní program Biochemie:

 • Biochemie / Biochemistry
 • Bioinformatika

Studijní program Chemie:

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Bioorganická chemie a chemická biologie
 • Fyzikální chemie
 • Materiálová chemie / Material Chemistry
 • Organická chemie
 • Učitelství chemie pro střední školy

Studijní program Biologie:

 • Botanika
 • Molekulární a buněčná biologie
 • Zoologie
 • Hydrobiologie
 • Experimentální biologie
 • Experimentální biologie rostlin
 • Učitelství biologie pro střední školy

Studijní program Ekologie a ochrana prostředí:

 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Ochrana a tvorba krajiny

Studijní program Fyzika:

 • Aplikovaná fyzika
 • Biofyzika
 • Digitální a přístrojová optika
 • Molekulární biofyzika
 • Obecná fyzika a matematická fyzika
 • Optika a optoelektronika
 • Učitelství fyziky pro střední školy

Studijní program Informatika:

 • Informatika

Celoživotní vzdělávání

Přírodovědecká fakulta nabízí v rámci Programu celoživotního vzdělávání:

 • doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na středních školách – je určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů
 • souběžné doplňující studium pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na středních školách – pro stávající studenty přírodovědecké fakulty

Přihlašování do programu celoživotního vzdělávání probíhá prostřednictvím portálu czv.upol.cz. Přihlášky do kurzů v akademickém roce 2018/19 lze podávat od 1. července do 10. září 2018.

Doplňkové pedagogické studium

Forma: kombinované studium
Standardní délka studia: 2 roky
Poplatek: 11 000 Kč ročně (5 500 Kč za semestr)
Garant studia: Centrum pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci

Studium je realizováno v rámci kurzů CŽV a je určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů (matematika, informatika, fyzika, geografie, biologie) a oborů příbuzných, kteří mají zájem doplnit si vystudovaný obor o způsobilost k vyučování na středních školách ve všeobecně vzdělávacích předmětech Biologie, Fyzika, Matematika, Technické kreslení, Výpočetní technika, Základy přírodních věd,  Zeměpis a ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech jim příbuzných.

Absolvováním kurzu programu CŽV získává jeho absolvent Osvědčení o znalostech a dovednostech v oblasti pedagogických věd podle § 9 odst. 1 bodu C zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Při malých počtech zájemců (méně než 5 účastníků) probíhá výuka dle individuálních studijních plánů, při větším počtu je organizována kontaktní výuka v termínech dohodnutých s účastníky (obvykle v pátek). Zkoušky z jednotlivých předmětů jsou hodnoceny podle Studijního a zkušebního řádu UP a Opatření děkana PřF k SZŘ UP. Detailně jsou o organizaci studia účastníci informováni při zápisu ke studiu. Uchazeči jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky, doložení absolutoria magisterského nebo inženýrského studia daného oboru a strukturovaného životopisu. Dekret o přijetí ke studiu obdrží uchazeč u zápisu po předložení potvrzení o zaplacení poplatku.

Bližší informace podá referentka studijního oddělení PřF UP Mgr. Martina Karásková, e-mail martina.karaskova@upol.cz, tel. 585 634 026.

Obsah studia:

Povinné předměty
Společný základ
KPS/SPSYU Úvod do psychologie
KEF/VP Výukový proces
KPS/SPSP Pedagogická a sociální psychologie
KEF/OSDID Obecná a školní didaktika
KEF/PPPR Průběžná pedagogická praxe pro DS

Oborové disciplíny
KAG/SPPR Souvislá pedagogická praxe pro DS
KXY/DID Oborová didaktika 1 a 2

Povinně volitelné předměty
(Účastník CŽV si zapisuje nejméně dva z uvedených předmětů dle vlastního uvážení a požadavků oboru.)

KPS/VKPSU Vybrané kapitoly z psychologie a patopsychologie
KFC/PPPU Právní předpisy pro učitele
KEF/KTS Kurikulární tvorba ve škole
KEF/KVS Kvalita ve škole
Další oborové předměty dle uvážení garanta oboru.

Závěrečná zkouška
KEF/SZZPP Pedagogika a psychologie (Součástí je obhajoba portfolia prací.)
KXY/SZZDO Didaktika oboru

Souběžné doplňující studium

Souběžné doplňující studium pro stávající studenty navazujících magisterských oborů přírodovědecké fakulty je nabízeno v oborech: učitelství biologie, učitelství chemie, učitelství fyziky, učitelství geografie, učitelství matematiky a učitelství environmentální výchovy.

Vstupní poplatek na výdaje spojené s realizací tohoto typu studia činí 5 000 Kč.

Studijní plány pro jednotlivé obory celoživotního vzdělávání si můžete prohlédnout v IS/STAG .

Kontakt pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Studijní oddělení
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc

e-mail: studijni.prf@upol.cz

tel.: 585 634 010

Kontakt na studijní oddělení je možné volit i podle oboru.