Úřední deska

Oznámení

3. 5. 2018

Děkan přírodovědecké fakulty oznamuje konání obhajob disertačních prací

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
PřF-A-18/02 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 15. 6. 2018
PřF-A-16/03-ÚZ01 Jednací řád AS PřF UP I. úplné znění účinné dnem 16.5.2018 16. 5. 2018
4 Jednací řád Vědecké rady PřF UP 1. 3. 2006
5 Statut Přírodovědecké fakulty UP (úplné znění účinné dnem 24. 2. 2017) 22. 9. 2004
2 Volební řád Akademického senátu PřF UP (úplné znění účinné dnem 1. 1. 2017) 17. 3. 1999

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
PřF-B-17/02 Hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců PřF UP 21. 12. 2017
A-17/11-RD Dodatek č. 2 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 9. 2017
A-17/8-SD Dodatek č. 1 k Hospodářské směrnici pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 28. 4. 2017
A-17/6-SD Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 30. 3. 2017
A-17/2-MPD Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 20. 3. 2017
A-17/1/PD Stanovení termínu pro vložení rozhodujících údajů pro dělení příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na pracoviště PřF UP pro rok 2017 do databáze OBD 17. 1. 2017
A-16/6/RD Změna hodnoty stravovacích poukázek na PřF UP 1. 1. 2017
A-15/7/SD Směrnice děkana PřF UP, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1. 1. 2016
A-15/6/MPD Metodický pokyn k poskytování cestovních náhrad na PřF UP 1. 12. 2015
A-15/9/RD Dodatek č. 1 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 12. 2015
A-14/13/PD Ustanovení vyřazovací komise PřF UP 1. 10. 2014
A-14/10/OD Opatření děkana, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP 1. 9. 2014
A-14/8/RD Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 9. 2014
A-17/4-SD Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1. 9. 2014
A-14/9/OD Opatření děkana k udělování ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací a vynikajícím pedagogům PřF UP 18. 6. 2014
1/2014 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13. 1. 2014
1/2011 Opatření děkana upřesňující harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů 14. 6. 2011
1/2010 Opatření děkana PřF UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP a Rigorózního řádu UP 1. 1. 2010
4/2008 Výnos o registraci a proplácení dokladů za knihy 16. 12. 2008

Anglické verze inzerce — English version

Doručení veřejnou vyhláškou

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Akademický senát

Příští zasedání akademického senátu se uskuteční 16. května 2018 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty.

Zápis ze zasedání AS PřF UP ze dne 7. března 2018

(starší zápisy viz Akademický senát PřF)

Vědecká rada

Zasedání vědecké rady se uskuteční 18. dubna 2018 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty.

Zápis ze zasedání Vědecké rady PřF UP 6. prosince 2017

(starší zápisy viz Vědecká rada PřF)