Úřední deska

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
PřF-A-19/01-N01 Novela č. 1 Vnitřního předpisu PřF UP o provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP 1.9.2024
PřF-A-19/01-ÚZ01 Vnitřní předpis PřF UP o provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP (I. úplné znění) 1.9.2024
PřF-A-04/05-N16 Novela č. 16 Statutu PřF UP 4.4.2023
PřF-A-04/05-ÚZ17 Statut Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (XVII. úplné znění) 4.4.2023
PřF-A-06/04-N01 Novela Jednacího řádu Vědecké rady PřF UP 21.5.2021
PřF-A-06/04-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady PřF UP (I. úplné znění) 21.5.2021
PřF-A-16/03-N02 Novela Jednacího řádu Akademického senátu PřF UP 26.1.2021
PřF-A-16/03-ÚZ02 Jednací řád Akademického senátu PřF UP, II.úplné znění 26.1.2021
PřF-A-99/01-N09 Změna Volebního řádu Akademického senátu PřF UP 30.4.2020
PřF-A-99/01-ÚZ09 Volební řád Akademického senátu PřF UP, IX. úplné znění 30.4.2020
PřF-A-19/01 Vnitřní předpis PřF UP o provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP 1.9.2019

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
A-15/7/SD-N07 Novela č. 7 ke Směrnici děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP 1.9.2024
A-15/7/SD-ÚZ07 Směrnice děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (VII. úplné znění) 1.9.2024
PřF-B-24/04 Novela č. 7 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 8.7.2024
PřF-B-19/05-N05 Novela č. 5 k Metodice dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP 1.7.2024
PřF-B-19/05-ÚZ05 Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP (V. úplné znění) 1.7.2024
PřF-B-24/03 Pravidla zajištění bezpečnosti informací na Přírodovědecké fakultě UP 11.6.2024
PřF-B-18/04-N06 Novela č. 6 k Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP 1.6.2024
PřF-B-18/04-ÚZ06 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP (VI. úplné znění) 1.6.2024
PřF-B-24/02 Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 1.5.2024
PřF-B-24/01 Stipendium na podporu studia v ČR na Univerzitě Palackého v Olomouci na období duben - prosinec 2024 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 11.4.2024
A-15/7/SD-N06 Novela č. 6 ke Směrnici děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP 2.2.2024
A-15/7/SD-ÚZ06 Směrnice děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (VI. úplné znění) 2.2.2024
PřF-B-18/11-N02 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF UP (Novela č.2) 1.1.2024
PřF-B-18/11-ÚZ02 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF UP (druhé úplné znění) 1.1.2024
PřF-B-23/05 Rozhodnutí děkana o zrušení pracovního místa 30.11.2023
PřF-B-19/05-N04 Novela č. 4 k Metodice dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP 18.7.2023
PřF-B-19/05-ÚZ04 Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP (IV. úplné znění) 18.7.2023
PřF-B-23/02 Novela č. 6 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2 MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 14.7.2023
PřF-B-19/07-N02 Novela č. 2 ke Statutu Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor 17.3.2023
PřF-B-19/07-ÚZ02 Statut Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor (II. úplné znění) 17.3.2023
PřF-B-22/01 Novela č. 5 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 22.7.2022
PřF-B-21/02 Ochránce práv studentů PřF UP 1.7.2021
PřF-B-21/03 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na PřF UP v Olomouci 11.6.2021
PřF-B-21/01 Novela č.4 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 7.4.2021
PřF-B-20/05 Statut Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů 1.1.2021
PřF-B-20/04-N01 Novela č.1 k Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě 26.11.2020
PřF-B-20/04-ÚZ01 Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě (I. úplné znění) 26.11.2020
PřF-B-20/04 Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě 19.11.2020
PřF-B-19/08-ÚZ1 Statut Etické komise PřF UP (I. úplné znění) 15.10.2020
PřF-B-19/08-N01 Novela č.1 ke Statutu Etické komise PřF UP 15.10.2020
PřF-B-20/02 Novela č.3 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 24.4.2020
PřF-B-19/06 Novela č.2 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 18.4.2019
PřF-B-19/04 Hlášení škod na PřF UP 11.4.2019
PřF-B-19/03 Rozhodnutí o zrušení normy 6.3.2019
PřF-B-18/11-ÚZ01 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF UP (první úplné znění) 11.1.2019
PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF 1.12.2018
PřF-B-18/10 Provozní řád podzemních garáží PřF UP v Olomouci 26.11.2018
PřF-B-18/09 Provozní řád autoprovozu PřF UP 20.11.2018
PřF-B-18/03 Opatření děkana PřF UP o přiřazení počtů kreditů vyučovacím předmětům 26.6.2018
PřF-B-18/02 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 15.6.2018
A-17/2-MPD-N01 Novela č. 1 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů 19.3.2018
A-17/8-SD Dodatek č. 1 k Hospodářské směrnici pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 28.4.2017
A-17/2-MPD Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 20.3.2017
A-14/10/OD Opatření děkana, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP 1.9.2014
A-17/4-SD Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1.9.2014
1/2011 Opatření děkana upřesňující harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů 14.6.2011
1/2010 Opatření děkana PřF UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP a Rigorózního řádu UP 1.1.2010
4/2008 Výnos o registraci a proplácení dokladů za knihy 16.12.2008

Plný seznam vnitřních předpisů a norem PřF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Rozhodnutí

Číslo normy Název Účinnost od
Rozhodnutí o zrušení části normy PrF-B-18/11 Rozhodnutí rektora o zrušení části normy PřF UP č. PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků na PřF UP 11.1.2019

Ostatní dokumenty

  Název Účinnost od
Návštěvní řád Návštěvní řád Studovny PřF UP, 17. listopadu 12 1. 4. 2021
Metodický pokyn pro
distanční zkoušení
Metodický postup pro distanční (online) formy kontroly splnění studijních povinností studentů na UP 27. 4. 2020
Návštěvní řád Návštěvní řád PřF UP, 17. listopadu 12 1. 3. 2020

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Anglické verze inzerce — English version

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Obhajoby disertačních prací

doktorand studijní program studijní obor datum konání pozvánka
Hussein S. Hussein Geological Sciences 1. srpen 2024
10.00 hod.
pdf

Akademický senát

Informace k Akademickému senátu PřF UP jsou vedeny na samostatné stránce zde.

Vědecká rada

Informace k Vědecké radě PřF UP jsou vedeny na samostatné stránce zde.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)