Děkanát

Sekretariát děkana

Sekretariát děkana zajišťuje chod kanceláře děkana a tajemnice fakulty. Provádí organizační a administrativní práce související s výkonem funkce děkana, mimo jiné zprostředkovává jednání děkana se zaměstnanci a organizacemi, zajištuje evidenci vnitřních předpisů a vnitřních norem děkana, eviduje úkoly, sleduje jejich plnění a informuje o nich děkana nebo tajemnici a určené zaměstnance. Dále vyřizuje úkony spojené s přijímaním, oběhem, vyřizováním, podepisováním, odesíláním, archivací a vyřazováním písemností. Zajišťuje zápisy z kolegia děkana a rezervace zasedacích místností na děkanátě.

Mgr. Iveta Turovská
sekretářka děkana
585 634 009
iveta.turovska@upol.cz

Vladimíra Gužiaková
asistentka tajemnice fakulty
585 634 021
vladimira.guziakova@upol.cz

Studijní oddělení

Studijní oddělení zajišťuje veškerou administrativní agendu týkající se bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia, rigorózního řízení a celoživotního vzdělávání, včetně vedení matriky a statistických údajů o studiu. Vystavuje potvrzení o studiu současným i bývalým studentům. Administrativně zajišťuje přípravu informačních materiálů o přijímacích zkouškách, přihlášky ke studiu, vyrozumění o výsledcích přijímacích zkoušek a zápisy ke studiu. Vyřizuje žádosti o stipendia. Oddělení se též podílí na akreditacích studijních programů, tvorbě seznamu přednášek a rozvrhu fakulty i organizování promocí.

Úřední hodiny

Pondělí 9:00—11:00 hod. 13:30—14:30 hod.
Úterý 9:00—11:00 hod. 13:30—14:30 hod.
Středa zavřeno 13:30—14:30 hod.
Čtvrtek 9:00—11:00 hod. 13:30—14:30 hod.
Pátek    zavřeno  
     

Korespondenční adresa

Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
tř. 17. listopadu 12
779 00 Olomouc

Personální složení

Mgr. Jiří Mazal
vedoucí studijního oddělení
585 634 010
jiri.mazal@upol.cz

agenda: přijímací řízení, stipendia

Mgr. Martina Karásková
studijní referentka
585 634 012
martina.karaskova@upol.cz

studijní agenda: doktorské studijní programy (vyjma programů Geologické vědy, Geoinformatika a geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie), celoživotní vzdělávání

Marcela Vykydalová
studijní referentka
585 634 015
marcela.vykydalova@upol.cz

studijní agenda: Environmentální geologie, Geografie, Geografie a regionální rozvoj, Regionální geografie, Geoinformatika a geografie, Geoinformatika, Geoinformatika a kartografie, Mezinárodní rozvojová studia, Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, Environmentální studia a udržitelný rozvoj; doktorské studium: Geologické vědy, Geoinformatika a geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie

Mgr. Hana Štefanová
studijní referentka
585 634 006
hana.stefanova@upol.cz

studijní agenda: studijní obory v programech Ekologie a ochrana prostředí, Matematika, Aplikovaná matematika, Informatika – prezenční forma; programy Matematika, Aplikovaná matematika, Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Informatika, Aplikovaná informatika, Informační technologie – prezenční forma; Informatika pro vzdělávání maior, Učitelství informatiky pro střední školy maior

Jitka Hanzlíková
studijní referentka
585 634 013
jitka.hanzlikova@upol.cz

studijní agenda: studijní obory v programech Biologie, Biochemie, Specializace ve zdravotnictví; studijní programy Biologie a ekologie, Fytopatologie, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství
rigorózní řízení ve studijních programech Biochemie, Biologie

Mgr. Marcela Chytilová
studijní referentka
585 634 014
marcela.chytilova@upol.cz

studijní agenda: učitelské kombinace, sdružené (dvouoborové) studium – prezenční i kombinovaná forma, vyjma Informatiky pro vzdělávání maior a Učitelství informatiky pro střední školy maior
studijní obor/program Aplikovaná informatika – kombinovaná forma, Informační technologie – kombinovaná forma

Mgr. Agnes Hausknotzová
studijní referentka
585 634 050
agnes.hausknotzova@upol.cz

studijní agenda: studijní obory v programech Fyzika, Chemie
rigorózní řízení ve studijních programech Aplikovaná matematika, Ekologie a ochrana prostředí, Fyzika, Geografie, Geologie, Chemie, Matematika, Informatika

Dana Gronychová
samostatný odborný referent pro zahraniční styky v oblasti studijních záležitostí
585 634 058
dana.gronychova@upol.cz

agenda: Erasmus+ KA103, KA107, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, všechny anglické studijní programy

Mgr. Waleria Słowiková
referent pro zahraniční vztahy
585 634 061
waleria.slowikova@upol.cz

agenda: zahraniční doktorandi, kteří obdrželi Fischerovo stipendium, internacionalizace, anglický web

Jitka Mayerová
koordinátor akreditačního řízení
585 634 149
jitka.mayerova@upol.cz

agenda: správce databáze STAG, akreditační řízení, rezervace učeben pro výuku, "Malý STAG"

Bc. Radek Scholler
koordinátor akreditačního řízení
585 634 026
radek.scholler@upol.cz

Personální a mzdové oddělení

Personální a mzdové oddělení fakulty má na starosti příslušnou agendu pro přibližně 1 100 zaměstnanců v pracovním poměru a další zaměstnance spolupracující na dohody konané mimo pracovní poměr, a to tuzemských i zahraničních. Vyřizuje personální agendu spojenou s nástupy, změnami a výstupy zaměstnanců. Zajišťuje zákonem stanovenou komunikaci a hlášení k pracovněprávním vztahům správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu. Oddělení spolupracuje na výběru nových zaměstnanců, organizuje a administrativně zabezpečuje výběrová řízení. Koordinuje BOZP na fakultě, eviduje pracovně lékařské prohlídky. Sleduje čerpání dovolené a nároků na dovolenou. Mzdové účetní zajišťují výpočet mezd, kontrolují správnost zadání docházky, benefitů a čerpání mezd ze stanovených zdrojů. Zpracovávají daňová přiznání a evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců. K vysílání do zahraničí (zahraniční pracovní cesty apod.) pro zaměstnance vyřizují povinné vybavení k cestě formulářem A1 (potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení).

Mgr. Dagmar Petrželová
vedoucí oddělení
585 634 003, 774 047 588
dagmar.petrzelova@upol.cz


Úřední hodiny mzdových účetních:

Pondělí, středa 7:30-11:00 a 13:00-15:00
Úterý, čtvrtek 7:30-11:00

V době mzdové uzávěrky (první tři pracovní dny v měsíci a poslední pracovní den v měsíci) pouze ve výjimečných a neodkladných případech na základě předchozí dohody.

Ivona Kristková
mzdová účetní
585 634 039
ivona.kristkova@upol.cz

Libuše Pěčková
mzdová účetní
585 634 031
libuse.peckova@upol.cz

 

Úřední hodiny personálních referentek:

Pondělí 7:30-11:00 a 13:00-15:00
Mimo úřední hodiny je možné využít objednání schůzky z nabídky termínů v rezervačním systému (přihlášení stejné jako do Portálu):

Rezervace

 

Mgr. Veronika Vašková
personální referentka
585 634 032
veronika.vaskova@upol.cz

personální agenda PS, DPČ a DPP:
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Katedra algebry a geometrie, Katedra informatiky, Katedra experimentální fyziky, Katedra optiky, Společná laboratoř optiky, Katedra biofyziky, Katedra anorganické chemie, Katedra fyzikální chemie, Katedra analytické chemie, Katedra organické chemie, Katedra biochemie, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
 

Veronika Caletková
personální referentka
585 634 033
veronika.caletkova@upol.cz

personální agenda PS, DPČ a DPP:
Katedra botaniky, Laboratoř růstových regulátorů, Katedra zoologie, Katedra ekologie a životního prostředí, Katedra buněčné biologie a genetiky, Katedra experimentální biologie, Katedra chemické biologie, Katedra geografie, Katedra geologie, Katedra geoinformatiky, Katedra rozvojových a environmentálních studií, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Kabinet cizích jazyků, Botanická zahrada, Správa budov, Centrum popularizace vědy a výzkumu (Pevnost poznání)
 

Oddělení vnějších a vnitřních vztahů

Oddělení má na starosti vnitřní i vnější PR, spolupracuje s médii, vydává tiskové zprávy na úrovni fakulty. Zajišťuje komunikaci se studenty a uchazeči o studium, absolventy, zaměstnanci, seniory fakulty, základními a středními školami, spolupracujícími organizacemi oborově navazujícími na fakultu, oslovuje širokou veřejnost. Pořádá nebo se podílí na organizaci akcí pro tyto cílové skupiny, včetně exkurzí na fakultě i řady velkých popularizačních a propagačních akcí, jako jsou například Noc vědců, Přírodovědný jarmark (známý i pod názvem Veletrh vědy a výzkumu), Okno do praxe, Ples Přírodovědecké fakulty UP, významné výroční promoce a další. Podporuje spojení se zájemci o studium na Dni otevřených dveří a řadě studijních veletrhů v Čechách i na Slovensku. Zajišťuje spolupráci s fakultními školami. Připravuje a pořizuje propagační materiály fakulty, spravuje fakultní webové stránky, Facebook, Twitter, Instagram, má na starosti databázi absolventů. Pravidelně vydává Zpravodaj PřF a newsletter určený fakultním školám. Pod oddělení spadá také administrace ubytování v rekreačním zařízení PřF UP v Karlově pod Pradědem.

Mgr. Dagmar Petrželová
vedoucí oddělení
585 634 003, 774 047 588
dagmar.petrzelova@upol.cz

Šárka Chovancová
redaktor, samostatný odborný pracovník pro vnější vztahy
585 634 004, 776 095 547
sarka.chovancova@upol.cz

Mgr. Magdaléna Ondrušáková
event manager, samostatný odborný pracovník pro vnější vztahy
585 634 397, 732 600 897
magdalena.ondrusakova@upol.cz

Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení zajišťuje kontrolu, evidenci i vystavování objednávek a faktur, kontroluje a eviduje platby dodavatelských faktur a platby na účet. Má na starosti chod pokladny, zabezpečuje valuty pro zahraniční služební cesty a vyúčtování cestovních příkazů. V ekonomické oblasti spolupracuje s řešiteli projektů. Zpracovává dokumentaci o hmotném a nehmotném majetku, připravuje měsíční a roční uzávěrky.

Ing. Dagmar Kopecká
vedoucí oddělení
585 634 054
dagmar.kopecka@upol.cz

agenda: evidence projektů

Kateřina Drozdová
účetní
585 634 064
katedrina.drozdova@upol.cz

agenda: platby v rámci ČR, odběratelské faktury, proplácení CP na účet

Petra Hoffmanová
účetní
585 634 056
petra.hoffmanova@upol.cz

agenda: zahraniční cestovní příkazy

Hana Pořízková
účetní
585 634 057
hana.porizkova@upol.cz

agenda: objednávky a dodavatelské faktury

Bc. Věra Šebelová
účetní
585 634 052
vera.sebelova@upol.cz

agenda: evidence majetku

Petra Štecová
účetní
585 634 053
petra.stecova@upol.cz

agenda: odběratelské faktury, zahraniční faktury

Hana Vrzalová
účetní
585 634 078
hana.vrzalova@upol.cz

agenda: dodavatelské faktury

Irena Sičová
pokladní, účetní
585 634 034
irena.sicova@upol.cz

agenda: pokladna

Úřední hodiny pokladny:
Po 9:30–11:30 a 14:00–15:00
Út 14:00–15:00
St 9:30–11:30 a 14:00–15:00
Čt 14:00–15:00

Oddělení pro vědu a výzkum

Organizace zasedání vědecké rady, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda RIV bodů, ediční komise, Čestné uznání rektora, Cena děkana PřF UP. To vše patří do kompetencí oddělení pro vědu a výzkum.

Bc. Barbora Krudencová
referentka pro vědu a výzkum
585 634 155
barbora.krudencova@upol.cz

agenda: Vědecká rada, habilitační a profesorská řízení, Cena děkana, Čestné uznání rektora, ediční činnost

Oddělení projektové podpory

Oddělení projektové podpory (OPP) zajišťuje administraci při podání a realizaci vědeckých i nevědeckých projektů na PřF UP (fondy, EU, jednotlivá ministerstva ČR, GA ČR, TA ČR), předává podklady pro projekty mezi RUP UP/PS UP a řešiteli projektů. OPP vede agendu PřF UP pro celouniverzitní projekty. Dále má na starosti kompletní agendu projektů IGA na fakultě a spolupracuje při organizaci oponentních řízení dalších vědeckých projektů, zejména MŠMT. V neposlední řadě je OPP klíčovým uživatelem pro vkládání smluv do Centrální evidence smluv.

Mgr. Miriam Delongová
referentka projektové podpory
585 634 022
miriam.delongova@upol.cz

agenda: projekty GA ČR, MŠMT (mimo OP VVV), Ministerstva zdravotnictví, Evropské fondy (Horizont Evropa), juniorské projekty UP

Ing. Bc. Tea Pokorná
projektová manažerka
585 634 051
tea.pokorna@upol.cz

agenda: OP VVV (Podpora mobility na UP II), OP Jan Amos Komenský (OP JAK), OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), OP Životní prostředí, IROP, ITI olomoucké aglomerace, OP Doprava, Mezinárodní visegradský fond, Interreg (všechny programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce)

Mgr. Silvie Šavrňáková
referentka projektové podpory
585 634 011
silvie.savrnakova@upol.cz

agenda: CES, projekty TA ČR, projekty Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, MPO - Národní plán obnovy, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí atd., projekty IGA

Mgr. Eva Jungová
projektová manažerka
t.č. na mateřské dovolené

Oddělení technické podpory

Členové oddělení technické podpory asistují při přípravě a provádění drobných i větších investičních zakázek, včetně prvotní spolupráce s uživateli, při níž se definují technické požadavky jednotlivých záměrů. Oddělení dále zaštiťuje pořizování projektových dokumentací včetně stavebních povolení a rovněž zodpovídá za kontrolu kvality u prováděných staveb.

Milan Sigmund
stavební technik
585 634 970
michal.sigmund@upol.cz

Jana Frantíková
administrativně správní pracovník
585 634 074
jana.frantikova@upol.cz

agenda: komunikace se stavebním a katastrálním úřadem, agenda výrobních výborů a kontrolních dnů staveb fakulty, kompletace a archivace dokumentů ke stavbám

Správa budov

Správa budov zajišťuje a zodpovídá za provoz jednotlivých budov a jejich technologických zařízení v areálech fakulty na Envelopě a na ulici Šlechtitelů. Technický úsek provádí revize, kontroly a servisy dle platné legislativy, samostatně provádí drobné opravy a zajišťuje podklady pro výběr zhotovitele větších oprav a rekonstrukcí. Dále zabezpečuje dodávky lihu, dusíku pro potřeby fakulty a dezinfekce, zajišťuje likvidace nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a elektroodpadu, stěhování, malování prostor. Zpracovává provozní řády, vede projektovou i provozní dokumentaci, zabezpečuje nepřetržitou havarijní službu.

Provozní úsek zajišťuje úklid a ostrahu všech budov fakulty, odpadové hospodářství, provoz fakultních vozidel. Jeho součástí je úsek údržby zeleně, který pečuje o zeleň v obou areálech. Spadá pod něj spisová služba, která se skládá z podatelen a archivu fakulty. Hlavní úlohou podatelny je zajistit odbornou správu dokumentů, která spočívá v evidenci příchozí a odchozí pošty, dále v jejím rozdělování, oběhu, vyřizování, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení všech dokumentů v digitální i analogové podobě. Pracoviště podatelny se nacházejí v hlavní budově na 17. listopadu 12 a v areálu v Holici na ulici Šlechtitelů 27. Archiv zajišťuje uložení veškerých spisů a jiných dokumentů po jejich vyřízení. Dokumenty jsou do archivu předávány zpravidla jednou ročně na základě předávacího protokolu. Po uplynutí takzvané skartační lhůty jsou ve skartačním řízení zničeny (pokud nemají trvalý historický význam), nebo jsou předány Archivu UP.

Technický úsek Envelopa

Ing. Ondřej Kolář
vedoucí technik – areál Envelopa
585 634 037, 777 775 737
ondrej.kolar@upol.cz

agenda: řízení údržby, zodpovědnost za bezporuchový provoz, opravy a údržba objektů a technologických zařízení, reklamace, energie, veřejné zakázky, garant zpracování osobních údajů pro oblast správy budov a kamerových systémů PřF UP

Filip Zlámal
referent správy budov – areál Envelopa
585 634 035, 775 902 489
filip.zlamal@upol.cz

agenda: nákup materiálu na opravy a údržbu, agenda klíčů, přesměrování telefonních linek, parkovací karty (areál Envelopa a Holice)

Jana Frantíková
administrativně správní pracovník
585 634 074, 731 648 125
jana.frantikova@upol.cz

agenda: zajišťování agendy nakupování a likvidace lihu, dezinfekce, likvidace nebezpečného odpadu, příprava podkladů pro veřejné zakázky, kompletace a archivace dokumentů správy budov

Mgr. Jan Jendřejek
technicko-hospodářský pracovník
585 634 144, 732 761 218
jan.jendrejek@upol.cz

agenda: zajišťování správy audiovizuální techniky (projektory, projekční plátna, ozvučovací zařízení), zajišťování poradenství a nákupy nové AV techniky pro PřF UP – Envelopa

Technický úsek Holice

Ladislav Huslar
vedoucí technik – areál Holice
585 634 964, 734 188 945
ladislav.huslar@upol.cz

agenda: řízení údržby, zodpovědnost za bezporuchový provoz, opravy a údržba objektů a technologických zařízení, reklamace, energie

Bc. Milan Labounek
referent správy budov – areál Holice
585 634 911, 734 864 866
milan.labounek@upol.cz

agenda: nákup materiálu na opravy a údržbu, agenda klíčů a přístupových systémů, přesměrování telefonních linek, zajišťování údržby a drobných oprav

Provozní úsek Envelopa a Holice

Věra Holišová
vedoucí provozu – areál Envelopa a Holice
585 634 038 (Envelopa), 585 634 932 (Holice), 733 690 766
vera.holisova@upol.cz

agenda: řízení úklidu a ostrahy, provozní záležitosti, odpadové hospodářství, vozový park fakulty, údržba zeleně, zajištění materiálu pro provoz a úklid budov

Mgr. Lucie Matějíčková
referent správy budov
t. č. na mateřské dovolené

Spisová služba

Podatelna

585 634 019 (17. listopadu 12) 585 634 993 (Šlechtitelů, Holice)

Úřední hodiny:
Po–Pá 9:00–11:00 a 13:00–14:30 (17. listopadu 12)
Po-Pá 11:45–13:30 (Šlechtitelů, Holice)

Renáta Hanáková
administrativně správní pracovník
585 634 019, 585 634 993
renata.hanakova@upol.cz

agenda: správa došlých a odchozích zásilek v digitální i analogové podobě
v elektronické spisové službě Magion

David Nejezchleb
administrativně správní pracovník
585 634 018, 585 634 993
david.nejezchleb@upol.cz

agenda: správa došlých a odchozích zásilek v digitální i analogové podobě v elektronické spisové službě Magion

Archiv

Mgr. Marek Otava
archivář
585 634 023
marek.otava@upol.cz

agenda: příjem, zpracování a zpřístupňování veškerých spisů a dokumentů určených k uložení ve spisovně; skartační řízení; CES; pronájmy prostor externím zájemcům, rezervace místností pro interní účely (mimo výuku), organizační zajištění průběhu pronájmů a jejich fakturace

Důležité kontakty

Pohotovost údržba – areál Holice 739 544 869

Vrátnice

17. listopadu 12 (hlavní budova): 585 634 060, 733 690 765
vratnice_Envelopa@upol.cz

17. listopadu 50a (modrá budova “SLO”): 585 631 545
vratnice_SLO@upol.cz

17. listopadu 50 (červená budova “VLD”): 585 634 303
vratnice_VLD@upol.cz

Šlechtitelů 27: 585 634 960, 734 391 909
vratnice_Holice@upol.cz