Děkanát

Sekretariát děkana

Sekretariát děkana zajišťuje chod kanceláře děkana a tajemnice fakulty. Provádí organizační a administrativní práce související s výkonem funkce děkana, mimo jiné zprostředkovává jednání děkana se zaměstnanci a organizacemi, zajištuje evidenci vnitřních předpisů a vnitřních norem děkana, eviduje úkoly, sleduje jejich plnění a informuje o nich děkana nebo tajemnici a určené zaměstnance. Dále vyřizuje úkony spojené s přijímaním, oběhem, vyřizováním, podepisováním, odesíláním, archivací a vyřazováním písemností. Zajišťuje zápisy z kolegia děkana a rezervace zasedacích místností na děkanátě.

Mgr. Iveta Turovská
sekretářka děkana
tel.: 585 634 009, fax: 585 634 002
e-mail: iveta.turovska@upol.cz

Vladimíra Gužiaková
asistentka tajemnice fakulty
tel.: 585 634 021
e-mail: vladimira.guziakova@upol.cz

 

Studijní oddělení

Studijní oddělení zajišťuje veškerou administrativní agendu týkající se bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia, rigorózního řízení a celoživotního vzdělávání, včetně vedení matriky a statistických údajů o studiu. Vystavuje potvrzení o studiu současným i bývalým studentům. Administrativně zajišťuje přípravu informačních materiálů o přijímacích zkouškách, přihlášky ke studiu, vyrozumění o výsledcích přijímacích zkoušek a zápisy ke studiu. Vyřizuje žádosti o stipendia. Oddělení se též podílí na akreditacích studijních programů, tvorbě seznamu přednášek a rozvrhu fakulty i organizování promocí.

Důležité upozornění

V souvislosti se zákazem vstupu studentů do univerzitních prostor, který platí od pátku 13. 3. 2020 do odvolání, zajišťuje studijní oddělení přírodovědecké fakulty provoz výhradně prostřednictvím e-mailové, případně telefonické komunikace.

Úřední hodiny

Pondělí 9:00—11:00 hod. 13:30—14:30 hod.
Úterý 9:00—11:00 hod. 13:30—14:30 hod.
Středa Zavřeno 13:30—14:30 hod.
Čtvrtek 9:00—11:00 hod. 13:30—14:30 hod.
Pátek    Zavřeno  
     

Korespondenční adresa

Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
tř. 17. listopadu 12
771 46 Olomouc

Personální složení

Mgr. Jiří Mazal
vedoucí studijního oddělení
přijímací řízení, stipendia
tel.: 585 634 010
e-mail: jiri.mazal@upol.cz

Ing. Jana Camfrlová
studijní agenda:
studijní programy (všechny obory): Fyzika, Chemie
rigorózní řízení ve studijních programech Aplikovaná matematika, Ekologie a ochrana prostředí, Fyzika, Geografie, Geologie, Chemie, Matematika, Informatika
tel.: 585 634 050
e-mail: jana.camfrlova@upol.cz

Mgr. Martina Karásková
studijní agenda:
doktorské studijní programy vyjma Geografie
celoživotní vzdělávání
tel.: 585 634 012
e-mail: martina.karaskova@upol.cz

Marcela Vykydalová
studijní agenda: studijní program Geografie
– bakalářský, navazující magisterský, doktorský
studijní program Geologie – bakalářský, navazující magisterský
tel.: 585 634 015
e-mail: marcela.vykydalova@upol.cz 

Mgr. Hana Štefanová
studijní agenda:
studijní programy Ekologie a ochrana prostředí, Matematika, Informatika (prezenční forma)
tel.: 585 634 006
e-mail: hana.stefanova@upol.cz

Jitka Hanzlíková
studijní agenda:
studijní programy (všechny obory): Biologie, Biochemie, Specializace ve zdravotnictví
rigorózní řízení ve studijních programech Biochemie, Biologie
tel.: 585 634 013
e-mail: jitka.hanzlikova@upol.cz

Mgr. Marcela Chytilová
studijní agenda učitelských kombinací, dvouoborové studium (prezenční i kombinovaná forma)
obor Aplikovaná informatika – kombinovaná forma
tel. 585 634 014
e-mail: marcela.chytilova@upol.cz 

Dana Gronychová
samostatný odborný referent pro zahraniční styky v oblasti studijních záležitostí
tel.: 585 634 058
e-mail: dana.gronychova@upol.cz

Mgr. Waleria Słowiková
referent pro zahraniční vztahy
tel.: 585 634 061
e-mail: waleria.slowikova@upol.cz

Jitka Mayerová
správce databáze STAG
akreditační řízení
rezervace učeben pro výuku
"Malý STAG"
tel.: 585 634 149
e-mail: jitka.mayerova@upol.cz

Bc. Radek Scholler
koordinátor akreditačního řízení
tel.: 585 634 026
e-mail: radek.scholler@upol.cz

Personální a mzdové oddělení

Personální a mzdové oddělení fakulty má na starosti příslušnou agendu pro přibližně 1000 zaměstnanců v pracovním poměru a další zaměstnance spolupracující na dohody konané mimo pracovní poměr, a to tuzemských i zahraničních. Vyřizuje personální agendu spojenou s nástupy, změnami a výstupy zaměstnanců. Zajišťuje zákonem stanovenou komunikaci a hlášení k pracovněprávním vztahům správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu. Oddělení spolupracuje na výběru nových zaměstnanců, organizuje a administrativně zabezpečuje výběrová řízení. Koordinuje BOZP na fakultě, eviduje pracovně lékařské prohlídky. Sleduje čerpání dovolené a nároků na dovolenou. Mzdové účetní zajišťují výpočet mezd, kontrolují správnost zadání docházky, benefitů a čerpání mezd ze stanovených zdrojů. Zpracovávají daňová přiznání a evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců.

Mgr. Dagmar Petrželová
vedoucí oddělení
tel.: 585 634 003, 774 047 588
e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz


Úřední hodiny mzdových účetních:

Pondělí, středa 7:30-11:00 a 13:00-15:00
Úterý, čtvrtek 7:30-11:00

V době mzdové uzávěrky (první tři pracovní dny v měsíci a poslední pracovní den v měsíci) pouze ve výjimečných a neodkladných případech na základě předchozí dohody.

Ivona Kristková
mzdová účetní
tel: 585 634 039
e-mail: ivona.kristkova@upol.cz

Libuše Pěčková
mzdová účetní
tel.: 585 634 031
e-mail: libuse.peckova@upol.cz

 

Úřední hodiny personálních referentek:

Pondělí 7:30-11:00 a 13:00-15:00
Mimo úřední hodiny je možné využít objednání schůzky z nabídky termínů v rezervačním systému (přihlášení stejné jako do Portálu):

Rezervace

Veronika Caletková

Mgr. Veronika Vašková

 

Mgr. Veronika Vašková
personální referentka
tel: 585 634 032
e-mail: veronika.vaskova@upol.cz
personální agenda PS, DPČ a DPP:
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Katedra algebry a geometrie, Katedra informatiky, Katedra experimentální fyziky, Katedra optiky, Společná laboratoř optiky, Katedra biofyziky, Katedra anorganické chemie, Katedra fyzikální chemie, Katedra analytické chemie, Katedra organické chemie, Katedra biochemie, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
 

Veronika Caletková
personální referentka
tel: 585 634 033
e-mail: veronika.caletkova@upol.cz 
personální agenda PS, DPČ a DPP:
Katedra botaniky, Laboratoř růstových regulátorů, Katedra zoologie, Katedra ekologie a životního prostředí, Katedra buněčné biologie a genetiky, Katedra geografie, Katedra geologie, Katedra geoinformatiky, Katedra rozvojových a environmentálních studií, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Kabinet cizích jazyků, Botanická zahrada, Správa budov, Centrum popularizace vědy a výzkumu (Pevnost poznání)
 

Mgr. Anna Mlynářová
personální referentka
tel: 585 634 059
e-mail: anna.mlynarova@upol.cz
personální agenda vyřizování formulářů A1 při pracovních cestách zaměstnanců

Ing. Bc. Tea Pokorná
personální referentka
t. č. na mateřské dovolené

Oddělení vnějších a vnitřních vztahů

Oddělení má na starosti vnitřní i vnější PR fakulty. Zajišťuje komunikaci se studenty i zaměstnanci, absolventy a seniory fakulty, základními a středními školami včetně fakultních škol, uchazeči o studium, partnerskými firmami, veřejností i médii. Pořádá nebo se podílí na organizaci akcí pro tyto cílové skupiny, včetně exkurze na fakultě i řady popularizačních a propagačních akcí, jako jsou například Noc vědců, Veletrh vědy, Den otevřených dveří, Okno do praxe, Ples Přírodovědecké fakulty UP, zlaté a stříbrné promoce a další. Spravuje a aktualizuje databázi absolventů, organizuje spolupráci s fakultními školami i koordinátory na partnerských školách. Připravuje a pořizuje propagační materiály fakulty, spravuje fakultní webové stránky a Facebook, vydává Zpravodaj PřF, zajišťuje prezentaci fakulty uvnitř i vně univerzity.

Mgr. Dagmar Petrželová
vedoucí oddělení
tel.: 585 634 003, 774 047 588
e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz

Šárka Chovancová
redaktor, samostatný odborný pracovník pro vnější vztahy
tel.: 585 634 004
e-mail: sarka.chovancova@upol.cz

Mgr. Magdaléna Ondrušáková
event manager, samostatný odborný pracovník pro vnější vztahy
tel.: 585 634 397, 732 600 897
e-mail: magdalena.ondrusakova@upol.cz

Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení zajišťuje kontrolu, evidenci i vystavování objednávek a faktur, kontroluje a eviduje platby dodavatelských faktur a platby na účet. Má na starosti chod pokladny, zabezpečuje valuty pro zahraniční služební cesty a vyúčtování cestovních příkazů. V ekonomické oblasti spolupracuje s řešiteli projektů. Zpracovává dokumentaci o hmotném a nehmotném majetku, připravuje měsíční a roční uzávěrky.

Ing. Dagmar Kopecká
vedoucí oddělení
evidence projektů
tel.: 585 634 054
e-mail: dagmar.kopecka@upol.cz

Kateřina Drozdová
platby v rámci ČR, odběratelské faktury, proplácení CP na účet
tel.: 585634064
e-mail: katerina.drozdova@upol.cz

Petra Hoffmanová
zahraniční cestovní příkazy
tel.: 585 634 056
e-mail: petra.hoffmanova@upol.cz

Hana Pořízková
objednávky a dodavatelské faktury
tel: 585 634 057
e-mail: hana.porizkova@upol.cz

Věra Šebelová
evidence majetku
tel.: 585 634 052
e-mail: vera.sebelova@upol.cz

Petra Štecová
odběratelské faktury, zahraniční faktury
tel.: 585 634 053
e-mail: petra.stecova@upol.cz

Hana Vrzalová
dodavatelské faktury
tel.: 585 634 078
e-mail: hana.vrzalova@upol.cz

Pokladna:
Irena Sičová

tel.: 585 634 034
e-mail: irena.sicova@upol.cz
Úřední hodiny pokladny:
Po 9:30–11:30 a 14:00–15:00
Út 14:00–15:00
St 9:30–11:30 a 14:00–15:00
Čt 14:00–15:00
Pá 9:30–11:30 a 14:00–15:00

Oddělení pro vědu a výzkum

Organizace zasedání vědecké rady, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesory, agenda RIV bodů, ediční komise či Ceny děkana. To vše patří do kompetencí oddělené vědy a výzkumu. Slouží také jako podatelna vědeckých projektů, poskytuje pomoc při podání, řešení a uzavírání vědeckých projektů na přírodovědecké fakultě a zajišťuje předávání dokumentů mezi rektorátem a řešiteli. Má na starosti kompletní agendu projektů FRUP a IGA na fakultě a spolupracuje při organizaci oponentních řízení dalších vědeckých projektů, zejména ministerstva školství. Je klíčovým uživatelem pro vkládání smluv do Centrální evidence smluv a Registru smluv.

Úřední hodiny:
v pracovních dnech denně 9:00—11:00 hod.

Mgr. Miriam Delongová
referentka pro vědu a výzkum
agenda: koordinátorka kvality, ediční činnost, projekty FRUP, MŠMT (mimo OP VVV) a MZ, juniorské projekty UP, archiv
tel.: 585 634 022
e-mail: miriam.delongova@upol.cz

Mgr. Alena Jarošová
referentka pro vědu a výzkum
agenda: CES, Vědecká rada (vč. řízení), projekty ministerstev (mimo MŠMT a MZ)
tel.: 585 634 011
e-mail: alena.jarosova@upol.cz

Ing. Ivana Saitzová
referentka pro vědu a výzkum
agenda: GAČR, TAČR, IGA
tel.: 585 634 065
e-mail: ivana.saitzova@upol.cz  

Oddělení projektové podpory

Oddělení projektové podpory bylo zřízeno jako pracoviště poskytující servis žadatelům a řešitelům projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v rámci přírodovědecké fakulty, a to jak projektů fakultních, tak celouniverzitních. Podílí se na tvorbě projektových žádostí a zabývá se zejména specifickými otázkami, jako je např. metodika stanovení nepřímých nákladů pro projekty jednotlivých výzev. Poskytuje žadatelům/řešitelům všech výzev OP VVV v rámci fakulty obecnou součinnost v metodických otázkách z oblasti financování, účetnictví, využití systému SAP apod.

Mgr. Lenka Copková
vedoucí oddělení
tel.: 585 634 051
e-mail: lenka.copkova@upol.cz

Mgr. Eva Jungová
projektová manažerka
t.č. na mateřské dovolené

Ing. Ivana Saitzová
projektová manažerka
tel.: 585 634 065
e-mail: ivana.saitzova@upol.cz  

Mgr. et. Mgr. Jan Stoklasa, Ph.D.
analytik
e-mail: jan.stoklasa@upol.cz

Lucie Zdařilová
projektová manažerka
tel.: 585 634 062
e-mail: lucie.zdarilova@upol.cz

Oddělení technické podpory

Členové oddělení technické podpory asistují při přípravě a provádění drobných i větších investičních zakázek, včetně prvotní spolupráce s uživateli, při níž se definují technické požadavky jednotlivých záměrů. Oddělení dále zaštiťuje pořizování projektových dokumentací včetně stavebních povolení a rovněž zodpovídá za kontrolu kvality u prováděných staveb.

Ing. Michal Karták
vedoucí oddělení
tel.: 585 634 076, mobil: 739 343 250
e-mail: michal.kartak@upol.cz

Ing. Jana Nováková
technik realizace staveb
tel.: 585 634 074, 603 166 022
e-mail: jana.novakova1@upol.cz

Milan Sigmund
stavební technik
tel.: 585 634 970
e-mail: milan.sigmund@upol.cz

Lucie Zdařilová
odborná referentka
tel.: 585 634 062
e-mail: lucie.zdarilova@upol.cz

Jana Frantíková
administrativně správní pracovník
tel.: 585 634 074
e-mail: jana.frantikova@upol.cz
komunikace se stavebním a katastrálním úřadem, agenda výrobních výborů a kontrolních dnů staveb fakulty, kompletace a archivace dokumentů ke stavbám

Správa budov

Správa budov zajišťuje a zodpovídá za provoz jednotlivých budov a jejich technologických zařízení v areálech fakulty na Envelopě a na ulici Šlechtitelů. Technický úsek provádí revize, kontroly a servisy dle platné legislativy, samostatně provádí drobné opravy a zajišťuje podklady pro výběr zhotovitele větších oprav a rekonstrukcí. Zpracovává provozní řády, vede projektovou i provozní dokumentaci, zabezpečuje nepřetržitou havarijní službu.

Provozní úsek zajišťuje úklid a ostrahu všech budov fakulty, odpadové hospodářství, stěhování, malování prostor i provoz fakultních vozidel. Jeho součástí je úsek údržby zeleně, který pečuje o zeleň v obou areálech. Spadá pod něj spisová služba, která se skládá z podatelen a archivu fakulty. Hlavní úlohou podatelny je zajistit odbornou správu dokumentů, která spočívá v evidenci příchozí a odchozí pošty, dále v jejím rozdělování, oběhu, vyřizování, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení všech dokumentů v digitální i analogové podobě. Pracoviště podatelny se nacházejí v hlavní budově na 17. listopadu 12 a v areálu v Holici na ulici Šlechtitelů 27. Archiv zajišťuje uložení veškerých spisů a jiných dokumentů po jejich vyřízení. Dokumenty jsou do archivu předávány zpravidla jednou ročně na základě předávacího protokolu. Po uplynutí takzvané skartační lhůty jsou ve skartačním řízení zničeny (pokud nemají trvalý historický význam), nebo jsou předány Archivu UP.

Technický úsek Envelopa

Ing. Ondřej Kolář
vedoucí technik – areál Envelopa
tel.: 585 634 037, 777 775 737
e-mail: ondrej.kolar@upol.cz
řízení údržby, zodpovědnost za bezporuchový provoz, opravy a údržba objektů a technologických zařízení, reklamace, energie

Filip Zlámal
referent správy budov – areál Envelopa
tel.: 585 634 035, 775 902 489
e-mail: filip.zlamal@upol.cz
nákup materiálu na opravy a údržbu, agenda klíčů, přesměrování telefonních linek, parkovací karty (areál Envelopa a Holice)

Technický úsek Holice

Ladislav Huslar
vedoucí technik – areál Holice
tel.: 585 634 964, 734 188 945
e-mail: ladislav.huslar@upol.cz
řízení údržby, zodpovědnost za bezporuchový provoz, opravy a údržba objektů a technologických zařízení, reklamace, energie

Bc. Milan Labounek
referent správy budov – areál Holice
tel.: 585 634 911, 734 864 866
e-mail: milan.labounek@upol.cz
nákup materiálu na opravy a údržbu, agenda klíčů a přístupových systémů, přesměrování telefonních linek, zajišťování údržby a drobných oprav

Provozní úsek Envelopa a Holice

Věra Holišová
vedoucí provozu – areál Envelopa a Holice
tel.: 585 634 038 (Envelopa), 585 634 932 (Holice), 733 690 766
e-mail: vera.holisova@upol.cz
řízení úklidu a ostrahy, provozní záležitosti, odpadové hospodářství, vozový park fakulty, údržba zeleně, zajištění materiálu pro provoz a úklid budov

Mgr. Lucie Matějíčková
referent správy budov
t. č. na mateřské dovolené

Spisová služba

Podatelna

tel.: 585 634 019 (17. listopadu 12)
tel.: 585 634 993 (Šlechtitelů, Holice)

Úřední hodiny:
Po–Pá 9:00–11:00 a 13:00–14:30 (17. listopadu 12)
Po-Pá 11:45–13:30 (Šlechtitelů, Holice)

Renáta Hanáková
administrativně správní pracovník
tel.: 585 634 019, 585 634 993
e-mail: renata.hanakova@upol.cz
správa došlých a odchozích zásilek v digitální i analogové podobě
v elektronické spisové službě Magion

David Nejezchleb
administrativně správní pracovník
tel.: 585 634 018, 585 634 993
e-mail: david.nejezchleb@upol.cz
správa došlých a odchozích zásilek v digitální i analogové podobě
v elektronické spisové službě Magion

Archiv

Mgr. Marek Otava
archivář
tel.: 585 634 023
e-mail: marek.otava@upol.cz 
příjem, zpracování a zpřístupňování veškerých spisů a dokumentů určených k uložení ve spisovně; skartační řízení; CES; pronájmy prostor externím zájemcům, rezervace místností pro interní účely (mimo výuku), organizační zajištění průběhu pronájmů a jejich fakturace

Důležité kontakty

Pohotovost údržba – areál Holice 739 544 869

Vrátnice

17. listopadu 12 (hlavní budova): 585 634 060, 733 690 765
e-mail: vratnice_Envelopa@upol.cz

17. listopadu 50a (modrá budova “SLO”): 585 631 545
e-mail: vratnice_SLO@upol.cz

17. listopadu 50 (červená budova “VLD”): 585 634 303
e-mail: vratnice_VLD@upol.cz

Šlechtitelů 27: 585 634 960, 734 391 909
e-mail: vratnice_Holice@upol.cz