Chemie

Katedra analytické chemie

Katedra garantuje studium v bakalářském oboru Chemie a v navazujícím magisterském i doktorském oboru Analytická chemie. Katedra má akreditaci pro habilitační a profesorské řízení v oboru Analytická chemie. Studenti mají možnost získávat zkušenosti v zahraničí, absolventi se uplatňují v průmyslových podnicích, kontrolních laboratořích či ve výzkumu. Členové katedry se podílejí na zajištění chemických olympiád a popularizačních akcí a podporují zájem středoškoláků i veřejnosti o chemii.

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení. Naši pracovníci vyvíjejí metody pro diagnostické účely, analýzu potravin a potravních doplňků, metabolitů, léčiv a drog, pozornost věnují rovněž toxikologické a forenzní analýze. Navrhujeme nové postupy zkoumání autenticity uměleckých děl. Výzkum využívá mezinárodní spolupráce. Dosažené výsledky jsou publikovány v prestižních vědeckých časopisech a nacházejí využití v průmyslové praxi v České republice i zahraničí.

www.ach.upol.cz

Katedra anorganické chemie

Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Bioanorganická chemie, Anorganická chemie a Chemie pro učitelské obory v bakalářském, navazujícícím magisterském i doktorském studiu. Zájemci mohou již během studia spolupracovat na výzkumných úkolech katedry a při studiu didaktiky chemie se mohou podílet na tvorbě a modernizaci školních chemických pokusů, výukových materiálů či organizaci chemických olympiád a zájmových kroužků pro studenty základních a středních škol.

Ve výzkumu se členové katedry zaměřují na vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin na bázi komplexů přechodných prvků s medicínským aplikačním potenciálem, například látky s protinádorovými, protizánětlivými nebo antidiabetickými účinky. Věnují se přípravě a studiu komplexů s průmyslovým aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu a také na vývoj hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur využitelných v oblasti cíleného transportu malých molekul, například léčiv.

www.agch.upol.cz

Katedra biochemie

Katedra biochemie garantuje studium v bakalářském a magisterském stupni oborů Biochemie a Bioinformatika a ve spolupráci s Centrem regionu Haná oboru Biotechologie a genové inženýrství. V doktorském stupni katedra garantuje obor Biochemie. Zajišťuje rovněž výuku biochemie v rámci odborného studia chemie, systematické biologie a ekologie, molekulární biologie, experimentální biologie, biofyziky a v učitelských kombinacích s chemií.

Výzkumná činnost je zaměřena na studium mechanismů obrany rostlin a jejich kontrolu se zaměřením na úlohu reaktivních forem kyslíku a dusíku, na praktické aplikace enzymů, jako je vývoj biosenzorů a imobilizace enzymů a dále na výzkum imunity a zdraví včel se zaměřením na studium mikrobiálních peptidů. Katedra je úzce propojena s Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Katedra se rovněž aktivně zapojuje do popularizačních akcí s cílem podpořit zájem středoškoláků o studium biochemie.

web katedry

Katedra fyzikální chemie

Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech Nanomateriálová chemie a Aplikovaná chemie v bakalářském programu, Materiálová chemie a Fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a pro doktorandy je určen obor Fyzikální chemie. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru Fyzikální chemie. 

Jedná se o špičkové výzkumné pracoviště úzce propojené s Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů, vědci se zaměřují na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Katedru vede nositel prestižního grantu Evropské výzkumné rady (ERC). Jeden z nejcitovanějších světových chemiků Pavel Hobza zde každoročně pořádá přednáškový kurz Současná chemie, v němž se představují významní domácí i zahraniční vědci. Vedení katedry klade silný důraz na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

www.fch.upol.cz

Katedra organické chemie

Katedra garantuje několik studijních oborů. Jedná se o obor Bioorganická chemie a chemická biologie akreditovaný pro bakalářské a magisterské studium a obor Organická chemie akreditovaný pro studium v magisterském a doktorském stupni. Pracoviště disponuje laboratořemi pro výuku laboratorních cvičení z organické chemie i pro vědeckou činnost studentů všech stupňů, je vybaveno moderním analytickým zázemím pro rychlou kvalitativní a strukturní analýzu připravovaných sloučenin a studium jejich vlastností. Výchova studentů zahrnuje i zahraniční stáže a pobyty na vybraných univerzitách v Evropě, USA a Kanadě.

Výzkumná činnost katedry organické chemie je úzce spjata s aktivitami Ústavu molekulární a translační medicíny, vědeckého centra Lékařské fakulty UP. Pozornost je zaměřena na výzkum nových biologicky aktivních látek určených pro terapii nebo diagnostiku lidských nemocí. Nemalá část vědecké práce se věnuje vývoji nových metodik organické syntézy a studiu reakčních mechanismů. Katedra rovněž úzce spolupracuje se zahraničními institucemi v Evropě, USA či Austrálii, které se zabývají vývojem nebo studiem biologicky aktivních látek a chemických postupů jejich přípravy.

www.orgchem.upol.cz