Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Anorganická chemie, Bioanorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.


V rámci výzkumu se zaměřujeme na přípravu a studium nových koordinačních sloučenin s přechodnými kovy, což konkrétně znamená vývoj nových sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, či antidiabetickými účinky nebo kontrastní látky pro diagnostické zobrazovací metody) nebo sloučenin se zajímavými magnetickými, optickými nebo katalytickými vlastnostmi s průmyslovým aplikačním potenciálem (např. paměťová média s vysokou hustotou záznamu, různé druhy senzorů). 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

Aktuality

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover20. září 2023

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem „Impact of the central atom and halido ligand on the structure, antiproliferative activity and selectivity of half-sandwich Ru(II) and Ir(III) complexes with a 1,3,4-thiadiazole-based ligand" (autoři: R. Křikavová, M. Romanovová, Z. Jendželovská, M. Majerník, L. Masaryk, P. Zoufalý, D. Milde, J. Moncol, R. Herchel, R. Jendželovský a I. Nemec).

Polosendvičové Ru(II) a Ir(III) komplexy s ligandem na bázi thiadiazolu L1 (2-(furan-2-yl)-5-(pyridin-2-yl)-1,3, 4-thiadiazol) byly syntetizovány a charakterizovány různými analytickými metodami. Struktury molekul byly analyzovány a interpretovány pomocí výpočetních metod (DFT a QT-AIM). Komplexy prokázaly schopnost oxidovat NADH na NAD+, přičemž Ir(III) komplexy vykazovaly vyšší katalytickou aktivitu ve srovnání se svými Ru(II) analogy. Výsledky in vitro testování antiproliferativní aktivity ukázaly, že komplexy Ir(III) nemají žádný účinek na zdravé lidské fibroblasty, což dokazuje jejich selektivitu. Naproti tomu komplexy vykazovaly inhibiční účinky na metabolickou a proliferační aktivitu rakovinných buněk.

Naše studentka získala posterovou cenu na 75. Sjezdu chemiků v Tatrách

Journal cover 10. září 2023

Studentka doktorského oboru Didaktika chemie Mgr. Radana Koudelíková získala ocenění děkana Fakulty chemické a potravinářské technologie STU v Bratislavě za nejlepší poster na konfereci 75. Zjazd chemikov ve Vysokých Tatrách. Srdečně blahopřejeme.

Publikace v New Journal of Chemistry

Journal cover22. srpen 2023

V časopise New Journal of Chemistry byla publikována práce s názvem "Michael addition-driven synthesis of cytotoxic palladium(II) complexes from chromone thiosemicarbazones: investigation of anticancer activity through in vitro and in vivo studies" (autoři: J. Haribabu, N. Balakrishnan, S. Swaminathan, D.P. Dorairaj, M. Azam, M.K.M. Subarkhan, Y.-L. Chang, S.C.N. Hsu, P. Štarha, R. Karvembu).

Byly připraveny Pd(II) komplexy s tridentátními thiosemikarbazony na bázi chromonu (TSC), které byly charakterizovány vhodnými analytickými technikami a studovány z hlediska jejich protinádorové aktivity. V rámci syntéz byly použité TSC ligandy podrobeny in situ Michaelově adici. Dva komplexy vykazovaly nízkomikromolární antiproliferační aktivitu vůči buňkám karcinomu děložního čípku HeLa. U komplexů byl rovněž studován mechanismus jejich účinku a testována jejich toxicita in vivo. Na rozdíl od tkáň poškozující cisplatiny byla u myší léčených Pd(II) komplexy zjištěna normální architektura buněk a tkání.

Studentská publikace v Dalton Transactions

Journal cover18. srpen 2023

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem „Lanthanoid coordination prompts unusually distorted pseudo-octahedral NiII coordination in heterodinuclear Ni–Ln complexes: synthesis, structure and understanding of magnetic behaviour through experiment and computation" (autoři: Biswarup Dutta; Thierry Guizouarn; Fabrice Pointillart; Kamil Kotrle; Radovan Herchel; Debashis Ray).

V tomto článku byla připravena série komplexů [NiLn(L)2(NO3)3] (Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Y) s ligandem typu Schiffovy báze. Tyto komplexy byly charakterizovány pomocí strukturní analýzy a dalších fyzikálně-chemických metod, a dále pak studovány se zaměřením na jejich magnetické vlastnosti pomocí experimentálních a teoretických metod. Bylo zjištěno, že komplexy obsahující Dy, Er a Y se chovají jako polem indukované jedno-molekulové magnety.

Studentská publikace v Dalton Transactions

Journal cover13. červen 2023

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem „A seven-coordinate Mn(ii) complex with a pyridine-based 15-membered macrocyclic ligand containing one acetate pendant arm: structure, stability and relaxation properties" (autoři: M. Pražáková, D. Ndiaye, É. Tóth, B. Drahoš).

V rámci této práce byl syntetizován nový šestivazný makrocyklický ligand obsahující jedno acetátové pendantní rameno. Jeho manganatý komplex byl charakterizován v kontextu jeho využití jako potenciální kontrastní látky pro tomografii magnetické rezonance (MRI). Pomocí RTG analýzy bylo prokázáno koordinační číslo sedm, ve vodném roztoku bylo sedmé koordinační místo obsazeno molekulou vody. Dále byla provedena pokročilá roztoková měření (potenciometrie, 17O NMR a 1H NMRD, relaxometrie), která prokázala velmi dobrou termodynamickou stabilitu manganatého komplexu, jeho poměrně malou kinetickou inertnost a efektivitu MRI kontratní látky (vyjádřenou veličinou relaxivita, r1 = 2.45 mM−1 s−1 at 20 MHz, 25 °C), která odpovídala přítomnosti jedné koordinované molekuly vody. V porovnání s manganatým komplexem mateřského makrocyklu bez acetátového ramene se jedná o podstatné zlepšní v oblasti termodynamické a kinetické stability avšak o snížení jeho efektivity/relaxivity.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)