Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Anorganická chemie, Bioanorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.


V rámci výzkumu se zaměřujeme na přípravu a studium nových koordinačních sloučenin s přechodnými kovy, což konkrétně znamená vývoj nových sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, či antidiabetickými účinky nebo kontrastní látky pro diagnostické zobrazovací metody) nebo sloučenin se zajímavými magnetickými, optickými nebo katalytickými vlastnostmi s průmyslovým aplikačním potenciálem (např. paměťová média s vysokou hustotou záznamu, různé druhy senzorů). 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

Aktuality

Studentská publikace v Inorganic Chemistry Frontiers

Journal cover13. prosinec 2023

V časopise Inorganic Chemistry Frontiers byla publikována práce s názvem "2-Formylphenoxyacetic acid Schiff bases: a promising ligand scaffold for readily available trigonal prismatic Co(II) single-ion magnets" (autoři: Kamil Kotrle, Ivan Nemec, Peter Antal, Kamila Petrželová, Erik Čižmár, Radovan Herchel).

Práce se zabývá přípravou a charakterizací série komplexů kobaltu s ligandy typu Schiffovy báze, které mají tendenci nabývat tvar trigonálního prizmatu. Tyto komplexy byly syntetizovány, strukturně charakterizovány, a následně na nich byla provedena magnetická měření pomocí magnetometrie a EPR spektroskopie. Bylo zjištěno, že komplexy v této sérii mají vlastnosti jedno-molekulových magnetů v přítomnosti magnetického pole, jeden z komplexů byl magneticky zředěn a zde se ukázalo, že má poté vlastnosti jedno-molekulových magnetů i v nulovém poli. Tyto vlastnosti byly dále prověřeny pomocí teoretických výpočtů.

Studentská publikace v Dalton Transactions

Journal cover12. prosinec 2023

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem „Trigonal prismatic coordination geometry imparted by a macrocyclic ligand: an approach to large axial magnetic anisotropy for Co(II)" (autoři: E. Zahradníková, J. P. Sutter, P. Halaš, B. Drahoš).

Práce se zabývá přípravou kobaltnatých komplexů se 17členným pyridin-piperazinovým makrocyklickým ligandem s atypickým tvarem koordinačního polyedru – trigonálním prismatem. Ligand je koordinován všemi pěti N-donorovými atomy, a dochází tak k záměně pouze jednovazného koligandu (halogenidy / pseudohalogenidy) v poslední šesté koordinační poloze. Pro všechny komplexy byla zjištěna záporná hodnota D parametru magnetické anizotropie v rozsahu -20 až -41 cm-1 a za pomoci teoretických výpočtů a magnetochemických měření bylo zkoumáno magnetické chování. Touto cestou bylo připraveno pět polem indukovaných jednomolekulových magnetů a byly zkoumány magnetostrukturní korelace.

Publikace v Coordination Chemistry Reviews

Journal cover12. prosinec 2023

V časopise Coordination Chemistry Reviews byla publikována práce s názvem "Platinum(IV) and platinum(II) anticancer complexes with biologically active releasable ligands" (autoři: P. Štarha, R. Křikavová).

V tomto přehledovém článku jsme se zaměřili na ucelený přehled strukturních typů vícecílových Pt(IV) komplexů, které byly rozděleny podle různých kritérií - výchozí (základní) Pt(II) komplex, počet a typ bioaktivních ligandů, typ druhého (neaktivního) axiálního ligandu a nuklearita (počet kovových center ve sloučenině). Poprvé byly do přehledové publikace zahrnuty i vícecílové Pt(II) komplexy principiálně také uvolňující cytotoxické Pt(II) částice a bioaktivní ligand(y), což umožnilo kritické srovnání obou strukturních typů (tj. Pt(IV) vs. Pt(II)). Zvláštní pozornost je věnována diskusi chování v roztoku, aktivaci a protinádorové aktivitě popisovaných Pt komplexů. Relevantní srovnání těchto klíčových vlastností by mělo být přínosem pro budoucí vývoj těchto farmakologicky velmi perspektivních sloučenin.

Studentská publikace v Magnetochemistry

Journal cover28. listopad 2023

V časopise Magnetochemistry byla publikována práce s názvem "Honey-like Odor Meets Single-Ion Magnet: Synthesis, Crystal Structure, and Magnetism of Cobalt(II) Complex with Aromatic Trans-Cinnamic Acid" (autoři: P. Halaš, I. Nemec, R. Herchel).

Práce se zabývá přípravou a fyzikálně-chemickou charakterizací kobaltnatého komplexu obsahujícím neokuproin a kyselinou skořicovou jako ligandy. Koordinační polyedr zaujímá tvar deformovaného oktaedru, mimo jiné díky neobvyklé bidentátní koordinaci aniontu kyseliny skořicové. Komplex vykazuje pomalou relaxaci magnetizace v poli a axiální typ magnetické anizotropie s parametrem D = 53.2 cm−1. Analýza magnetických vlastností byla podpořena CASSCF/NEVPT2 výpočty.

 

Studentská publikace v Inorganic Chemistry

Journal cover07. listopad 2023

V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem "Theoretical Magnetic Relaxation and Spin–Phonon Coupling Study in a Series of Molecular Engineering Designed Bridged Dysprosocenium Analogues" (autoři: Kamil Kotrle, Mihail Atanasov, Frank Neese, Radovan Herchel).

Práce se zabývá teoretickými výpočty zaměřenými na magnetické vlastnosti u série komplexů typu dysprosocenia. U těchto komplexů byly provedeny optimalizace struktur, analýza jejich vibračních frekvencí, a následně byly studovány jejich energetické bariéry Ueff pomocí metod založených na CASSCF výpočtech. Dále byl studován spin-phonon coupling, kde byla vyvinuta nová metoda založená na porovnávání vlivu molekulových vibrací na energetickou bariéru, a ta byla srovnána s již používanou metodou, která využívá parametry krystalového pole. Studium těchto látek zjistilo zajímavé strukturní korelace, které mohou být potenciálně využity při designu jedno-molekulových magnetů s vysokými blokovacími teplotami.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover20. září 2023

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem „Impact of the central atom and halido ligand on the structure, antiproliferative activity and selectivity of half-sandwich Ru(II) and Ir(III) complexes with a 1,3,4-thiadiazole-based ligand" (autoři: R. Křikavová, M. Romanovová, Z. Jendželovská, M. Majerník, L. Masaryk, P. Zoufalý, D. Milde, J. Moncol, R. Herchel, R. Jendželovský a I. Nemec).

Polosendvičové Ru(II) a Ir(III) komplexy s ligandem na bázi thiadiazolu L1 (2-(furan-2-yl)-5-(pyridin-2-yl)-1,3, 4-thiadiazol) byly syntetizovány a charakterizovány různými analytickými metodami. Struktury molekul byly analyzovány a interpretovány pomocí výpočetních metod (DFT a QT-AIM). Komplexy prokázaly schopnost oxidovat NADH na NAD+, přičemž Ir(III) komplexy vykazovaly vyšší katalytickou aktivitu ve srovnání se svými Ru(II) analogy. Výsledky in vitro testování antiproliferativní aktivity ukázaly, že komplexy Ir(III) nemají žádný účinek na zdravé lidské fibroblasty, což dokazuje jejich selektivitu. Naproti tomu komplexy vykazovaly inhibiční účinky na metabolickou a proliferační aktivitu rakovinných buněk.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)