Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Anorganická chemie, Bioanorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.

V rámci výzkumu se zaměřujeme na přípravu a studium nových koordinačních sloučenin s přechodnými kovy, což konkrétně znamená vývoj nových sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, či antidiabetickými účinky nebo kontrastní látky pro diagnostické zobrazovací metody) nebo sloučenin se zajímavými magnetickými, optickými nebo katalytickými vlastnostmi s průmyslovým aplikačním potenciálem (např. paměťová média s vysokou hustotou záznamu, různé druhy senzorů). 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

Aktuality

Studentská publikace v Polyhedron

Journal cover29. listopad 2021

V časopise Polyhedron byla publikována práce s názvem "Syntheses and crystal structures of Ni(II) complexes with pyridine-based macrocyclic ligands" (autoři: E. Zahradníková, I. Císařová, B. Drahoš).

V rámci této práce byly připraveny a charakterizovány 3 strukturně nové ligandy L1-L3, dva obsahující pyridinové pendantní rameno (L1, L2) a jeden obsahující piperazinovou skupinou ve svém makrocyklu (L3) se zvětšující se velikostí makrocyklického kruhu od 12-, 14- po 30členný. Dále byla s těmito ligandy připravena série tří nikelnatých komplexů, u kterých byl pomocí retgenostrukturní analýzy prokázán oktaedrický tvar koordinační sféry s koordinačním číslem šest (koordinační sféry jsou doplněny molekulami rozpouštědla). Hodnoty efektivních magnetických momentů komplexů, zjištěných v roztoku pomocí Evansovy metody, dobře korespondovaly s teoretickými čistě spinovými hodnotami.

Publikace v Materials

Journal cover

19. listopad 2021

V časopise Materials byla publikována práce s názvem "Active Double-Layered Films Enriched with AgNPs in Great Water Dock Root and Pu-Erh Extracts" (autoři: E. Jamróz, A. Cabaj, L. Juszczak, J. Tkaczewska, M. Zimowska, A. Cholewa-Wójcik, P. Krzyściak, P. Kopel).

Nová ekologická a biokompatibilní metoda byla použita pro přípravu stříbrných nanočástic (AgNPs) za pomocí extraktů ze šťovíku koňského (Lapathi radix) (KB) a pu-erh (Camellia sinensis) (PE). Rezonanční pík připravených AgNPs byl pozorován při 451.8 nm pro AgNPs+KB a 440.8 nm pro AgNPs+PE. Byly připraveny dvouvrstvé biopolymerní filmy (furcellaran/chitosan+hydrolyzovaná želatina) s těmito nanočásticemi. SEM, XRD, zeta potenciál a studium velikosti částic potvrdily přítomnost AgNP ve filmech. Přídavek AgNPs z rostlinných extraktů zlepšil antimikrobiální a antioxidační aktivitu a termální stabilitu. Oranžově-hnědé zbarvení nanokompozitních filmů může zlepšit ochranu potravin vůči UV záření. Kompozitní filmy vykazovaly antibakteriální aktivitu vůči patogenům a mohou být použity pro balení potravin.

 

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover20. říjen 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "3d–4f magnetic exchange interactions and anisotropy in a series of heterobimetallic vanadium(iv)–lanthanide(iii) Schiff base complexes" (autoři: K. Kotrle, I. Nemec, J. Moncol, E. Čižmár, R. Herchel).

V rámci práce byla připravena série nových komplexů obsahujících vanad a lanthanoidy. Bylo zjištěno, že dva z těchto komplexů jsou první doposud připravené systémy tohoto typu, které vykazují vlastnosti jedno-molekulových magnetů. Dále byly v rámci práce otestovány a porovnány různé metody, jak lze vypočítat velikost magnetické výměnné interakce pro lanthanoidy s využitím kvantově chemických metod.

Účast v celonárodním finále popularizační soutěže FameLab 2021

21. září 2021

V neděli 19. září proběhlo v Praze celonárodní finále soutěže FameLab – Talking Science (11. ročník).

Tato soutěž je zaměřená na popularizaci vědy, kdy soutěžící ve 3 minutách popisuje a popularizuje vědecký projekt pouze za pomocí vlastnoručně vyrobených pomůcek a bez technické podpory. Naši katedru v této soutěži reprezentovala PhD studentka – Mgr. Marie Pražáková, která postoupila z krajského kola s prezentací „Mangan v kleci“, a ve finále vystoupila s prezentací „Warriors in cells with (oxidative) stress“ zaměřenou na roli Superoxid dismutas a vývoj SOD-mimetik. Prezentaci následně hodnotila i odborná porota ve složení Michael Londesborough (popularizace vědy, chemie, profesní zaměření anorganická chemie), Marie Vanišová-Rodinová (biologie, FameLab National finalist 2011) a Jan Klusák (vědecká komunikace, fyzika, FameLab National winner 2012).

 

Publikace v Polymers

25. srpen 2021

V časopise Polymers byla publikována práce s názvem "Application of Furcellaran Nanocomposite Film as Packaging of Cheese" (autoři: A. Pluta-Kubica, E. Jamróz, G. Khachatryan, A. Florkiewicz, P. Kopel).

Cílem práce bylo zkoumat vliv biokompatibilního a biodegradabilního filmu se stříbrnými nanočásticemi na kvalitu dvou druhů sýrů (gouda a nízkotučný měkký sýr). Ve vzorcích byly stanoveny obsah vody, fyzikální a chemické vlastnosti, mikrobiologická a organoleptická kvalita sýrů a případná migrace stříbra. Bylo zjištěno, že obalová folie zlepšila mikrobiologickou kvalitu sýrů v průběhu skladování. Furcellaranová obalová folie s nanočásticemi stříbra se jeví jako vhodná náhrada potravinářských folií založených na ropných produktech.

 

Publikace v International Journal of Nanomedicine

25. srpen 2021

V časopise International Journal of Nanomedicine byla publikována práce s názvem "The Anti-Proliferative Activity of Coordination Compound-Based ZnO Nanoparticles as a Promising Agent Against Triple Negative Breast Cancer Cells" (autoři: H. Stepankova, M. Swiatkowski, R. Kruszynski, P. Svec, H. Michalkova, V. Smolikova, A. Ridoskova, Z. Splichal, P. Michalek, L. Richtera, P. Kopel, V. Adam, Z. Heger, S. Rex).

V práci byly zkoumány nanočástice oxidu zinečnatého, které byly připraveny z koordinačních sloučenin, v in vitro testech na buňkách rakoviny prsu (triple negative breast cancer cells (TNBrCa)). Nanočástice ZnO byly připraveny konverzí komplexů karboxylátů zinečnatých s hexamethylentetraminem pomocí ultrazvuku v olejové kyselině nebo ohřevem prekurzorů. Připravené nanočástice ZnO NPs vykazovaly různou morfologii, velikost, biokompatibilitu a selektivní cytotoxicitu na buňkách TNBrCa. Morfologie a velikost částic ZnO NPs jsou stěžejní a slibné z hlediska potenciálu použití v terapii rakoviny prsu TNBrCa.

Publikace v Journal of Nanobiotechnology

25. srpen 2021

V časopise Journal of Nanobiotechnology byla publikována práce s názvem "Mutual influence of selenium nanoparticles and FGF2-STAB® on biocompatible properties of collagen/chitosan 3D scaffolds: in vitro and ex ovo evaluation" (autoři: J. Muchová, V. Hearnden, L. Michlovská, L. Vištejnová, A. Zavaďáková, K. Šmerková, S. Kočiová, V. Adam, P. Kopel, L. Vojtová).

In vitro a ex ovo biokompatibilita byla zkoumána u 3D porézního materiálu na bázi kolagen-chitosan, který byl modifikován termostabilním fibroblastovým růstovým faktorem 2 (FGF2-STAB(R)), pro zlepšení hojení a selenovými nanočásticemi (SeNPs) pro antibakteriální aktivitu. Tento nově připravený porézní konstrukt je antimikrobiální a biokompatibilní. Může být použit jako podkladový materiál pro růst buněk ve tkáňovém inženýrství, obzvláště pak v náhradách kůže a její regeneraci. Vzhledem k antibakteriálním vlastnostem by konstrukt mohl být požit pro náhradu tkání, kde je nezbytné zabránit případným infekcím.

Publikace v Chemistry A European Journal

Journal cover24. srpen 2021

V časopise Chemisty A European Journal byla publikována práce s názvem "Chiral Resolution of Spin-Crossover Active Iron(II) [2x2] Grid Complexes" (autoři: N. Suryadevara, A. Pausch, E. Moreno-Pineda, A. Mizuno, J. Bürck, A. Baksi, T. Hochdörffer, I. Šalitroš, A. S. Ulrich, M. M. Kappes, V. Schünemann, W. Klopper, M. Ruben ).

Článek popisuje přípravu, strukturní a magnetické vlastnosti dvou čtyřjaderných železnatých komplexů – optických izomerů, které vykazují magnetickou bistabilitu založenou na spinovém krížení. Výjimečnost práce spočívá ve sledovaní vlivu optické izomerie na teplotním a fotoindukovaném spin crossover efektu. Na přípravu obou čtyřjaderných komplexů byl použit bis-tridentátní N-donorový ligand, schopný vytvářet čtyřjaderné železnaté komplexy se strukturou [2+2] mřížky v Lambda nebo Delta konfiguraci. Z analýzy magnetických vlastností vyplýva, že oba optické izomery vykazují téměř identický teplotně indukovaný spin crossover přechod, ale líší se navzájem ve fotomagnetické excitaci vysokospinových stavů.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover23. srpen 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "A multifunctional magnetic material based on a solid solution of Fe(II)/Co(II) complexes with a macrocyclic cyclam-based ligand" (autoři: B. Drahoš, I. Šalitroš, I. Císařová, R. Herchel).

V této práci byl zkoumán a připraven multifunkční magnetický materiál kombinující spin crossover (SCO) s jednomolekulovým magnetismem (SMM), a to pomocí kokrystalizace Fe(II) a Co(II) komplexů s pyridinovým derivátem cyklamu (Py2-C = 1,8-bis(pyridin-2-ylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan). Konkrétně byly připraveny a podrobně zkoumány komplexní sloučeniny následujícího složeni [MII(Py2-C)](ClO4)2·H2O (MII = Fe (1), Co (2) or Fe0.4Co0.6 (3)). Na základě rengenostruktní analýzy byla pro všechny komplexy zjištěna oktaedrická koordinační sféra s cis- uspořádáním koordinovaných pyridinových skupin. Magnetická data prokázala, že železnatý komplex 1 vykazuje úplný SCO s přechodovou teplotou T1/2 = 141 K, který je zachován i ve směsném Fe/Co systému 3 (T1/2 = 128 K). Kobaltnatý komplex 2 se chová jako polem indukovaný jednomolekulový magnet stejně jako směsný systém 3 s relaxačním procesem přímým nebo typu "phonon bottleneck".

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover15. červenec 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Solvent-induced structural transformation from heptanuclear to decanuclear [Co–Ln] coordination clusters: trapping of unique counteranion and understanding of aggregation pathways" (autoři: D. Basak, E. R. Martí, M. Murrie, I. Nemec, D. Ray).

V této práci byla podrobně zkoumána příprava a krystalová struktura tří desetijaderních heterobimetalických CoII/III-LnIII komplexů připravených rozpouštědlem indukovanou agregací sedmijaderních prekurzorů. Bylo zjištěno, že tato agregace je indukována vytlačením methoxidových můstkových ligandů a jejich následným nahrazením hydroxido ligandy.

Úspěch v soutěži O cenu děkana

15. červenec 2021

Studenti učitelství chemie a bionanorganické chemie uspěli na letošním ročníku studentské vědecké soutěže O cenu děkana.

Studentka programu Bioanorganická chemie, Bc. Tereza Lyčková, obsadila v bakalářské kategorii sekce Chemie 3. místo se svou prací nazvanou Deriváty pyridinofanu využitelné v medicínských aplikacích (školitel: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.).

Studentka programu Chemie pro víceoborové studium, Natálie Chlupová, obsadila v bakalářské kategorii sekce Didaktika přírodovědných oborů 2. místo se svou prací nazvanou  Průmyslové výroby anorganických kyselin (školitel: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.).

Oběma studentkám srdečně blahopřejeme.

Podrobnější informace o výsledcích soutěže nejdete na její webové stránce.

 

Studentská publikace v Dalton Transactions

Journal cover15. červen 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Unexpected solution behaviour of ester-functionalized half-sandwich Ru(II) and Ir(III) complexes" (autoři: L. Masaryk, I. Nemec, J. Kašpárková, V. Brabec, P. Štarha).

V této práci bylo studováno chování v roztoku u dvou polosendvičových Ru(II) a Ir(III) komplexů, které obsahují 2,2′-bipyridin se dvěma terminálními bioaktivními substituenty vázanými přes esterovou vazbu. Bylo prokázáno, že typ substituentu (acetát vs. dichloracetát) má vliv na stability esterové vazby. Experimenty provedené s PLE esterasou poukazují na zajímavý fakt, že ačkoli volný ligand s terminálními esterovými substituenty byl metabolizován použitou esterasou (bylo pozorováno uvolnění acetátu), oba komplexy obsahující tento ligand nebyly touto esterasou štěpeny.

Úspěch v soutěži FameLab

11. červen 2021

Mgr. Marie Pražáková se v letošním akademickém roce zúčastnila soutěže FameLab – Talking Science.

Soutěž je zaměřená na popularizaci vědy a vědeckých projektů, kdy soutěžící prezentuje vědecký projekt pouze za použití vlastních pomůcek, které si sám zvládne připravit a donést, a to během pouhých 3 minut, aby i široká veřejnost pochopila dané téma. S vystoupením „Mangan v kleci“ Mgr. Marie Pražáková uspěla a stala se jedním z 11 finalistů, kteří spolu budou dále soutěžit i v celonárodním finále, kdy vítěz národního kola bude reprezentovat ČR v celosvětovém finále. Tato soutěž je podporována British Council, AV ČR a jinými organizacemi.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover09. červen 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Thermo- and photoinduced spin state switching in an iron(ii) 2D coordination network associated with large light-induced thermal hysteresis and tuning of dimensionality via ligand modulation" (autoři: S. Ghosh, S. Kamilya, T. Pramanik, A. Mohanty, M. Rouzières, R. Herchel, S. Mehta, A. Mondal).

V této práci byly připraveny a zkoumány tři koordinační sloučeniny Fe(II), přičemž zkoumáním magnetických vlastností se v případě látky [Fe(L2)2(NCS)2]n (3) (L2 = 2,5-diethynylpyridinyl-3,4-ethylenedioxythiofen) potvrdila změna spinového stavu vyvolána změnou teploty, tedy jde o „spin crossover“ sloučeninu. Fotomagnetické experimenty potvrdily možnost přepínat spinový stav i působením světla. Studie byla také podpořena teoretickými výpočty typu DFT, TD-DFT a CASSCF objasňující magnetické a spektroskopické vlastnosti těchto látek.

Posunutí termínu kurzu DVPP

31. květen 2021

Termín nově akreditovaného kuzru dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) s názvem Moderní trendy ve výuce chemie byl z původního termínu 16. 06. 2021 přesunut na 16. 09. 2021.

Studentská publikace v Polyhedron na titulní straně

Journal cover31. květen 2021

V časopise Polyhedron byla publikována práce s názvem "Triple M as Manganese: Medicine, magnetism and macrocycles. Seven-coordinate Mn(II) complexes with pyridine-based macrocyclic ligands" (autoři: E. Zahradníková, I. Císařová, B. Drahoš). Obrázek popisující tuto práci byl navíc vybrán jako "cover artwork" na titulní stranu daného čísla časopisu Polyhedron.

V rámci této práce byly připraveny 3 strukturně nové ligandy L1-L3 odvozené od 17členného makrocyklického ligandu s pyridinovou a piperazinovou skupinou a jejich manganaté komplexy. Z výsledků rentgenostrukturní analýzy připravených komplexů bylo zjištěno, že koordinační číslo centrálního atomu manganu je 7 s tvarem koordinační geometrie nejvíce odpovídající pentagonální bipyramidě. Vazebné vzdálenosti Mn-Nalifatický v ekvatoriální rovině byly znatelně prodlouženy až na 2.61Å.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover12. květen 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "An unexpected in-solution instability of diiodido analogue of picoplatin complicates its biological characterization" (autoři: P. Štarha, B. Drahoš, R. Herchel).

V této práci bylo zkoumáno chování biologicky perspektivního komplexu cis‑[PtI2(NH3)(pic)] (pic = 2-methylpyridin) v roztoku. Komplex cis‑[PtI2(NH3)(pic)] je dijodo analog klinicky studovaného léčiva na bázi platiny o složení cis-[PtCl2(NH3)(pic)] (pikoplatina). Experimentálně a teoreticky bylo prokázáno, že komplex cis‑[PtI2(NH3)(pic)] je, na rozdíl od pikoplatiny, v roztoku nestabilní a podléhá několika změnám, včetně uvolnění jeho N-donorového pic ligandu. Publikovaná zjištění komplikují plánované testování cytotoxicity studovaného Pt(II) dijodo komplexu.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover19. duben 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Hydroxido supported and differently networked octanuclear Ni6Ln2 [Ln = GdIII and DyIII] complexes: structural variation, magnetic properties and theoretical insights" (autoři: A. Bhanja, L. Smythe, R. Herchel, I. Nemec, M. Murrie, D. Ray).

V této práci byly zkoumány magnetické vlastnosti dvou šestijaderných koordinačních sloučenin [Gd2Ni6L4(μ3-OH)6(μ-OH)2(CH3CO2)2(μ-H2O)2(H2O)3(MeOH)]·8H2O (1) a [Dy2Ni6L4(μ3-OH)4(μ-Cl)2Cl4(H2O)2(MeOH)2]·2MeOH·4H2O (2) se stejným ligandem – Schiffovou bází H2L = 2-{[(2-hydroxy-3-methoxybenzyl)imino]methyl}fenol. Zkoumaní magnetických vlastností odhalilo dominantní feromagnetickou výměnnou interakci ve sloučenině 1 a sloučenina 2 byla identifikována jako jednomolekulový magnet. Studie byla podpořena teoretickými výpočty typu DFT a CASSCF vedoucími k objasnění výměnných interakcí a magnetické anisotropie v těchto komplexech.

Historie katedry anorganické chemie

15. březen 2021

V období 75. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci si připomínáme historii katedry anorganické chemie díky příspěvku emeritního profesora Richarda Pastorka, který tu působí od roku 1963. Příspěvek sumarizuje personální vývoj pracoviště, rozvoj technického zázemí a oblasti výzkumu.

Aktuální termíny obhajob a SZZ pro rok 2020/21

Termín odevzdání závěrečných bakalářských a diplomových prací byl na katedře anorganické chemie stanoven na 31.05.2021.

V systemu STAG byly zveřejněny termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských a diplomových prací pro bakalářské studijní programy Chemie pro vzdelávání a Bioanorganické chemie, a také pro navazující magisterské programy Učitelství chemie pro střední školy, Bioanorganické chemie a Anorganické chemie.

Publikace v Coordination Chemistry Reviews

Journal cover10. únor 2021

V časopise Coordination Chemistry Reviews byla publikována práce s názvem "Multinuclear biologically active Ru, Rh, Os and Ir arene complexes" (autor: P. Štarha).

V této přehledové práci jsou popsány vícejaderné biologicky aktivní komplexy platinových kovů ruthenia, rhodia, osmia a iridia, a to především látky obsahující zmíněné kovy v polosendvičovém strukturním typu komplexní částice. Vedle homometalických koordinačních sloučenin je v práci věnována odpovídající pozornost také sloučeninám heterometalickým, kombinujícím v komplexní částici Ru, Rh, Os a Ir s jinými kovy. Diskutován je vliv kovu na výslednou biologickou aktivitu analogických komplexů lišících se právě použitým centrálním atomem, nebo vliv počtu kovových center.

Publikace v Inorganic Chemistry

Journal cover15. prosinec 2020

V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem "Reversible Spin-State Switching and Tuning of Nuclearity and Dimensionality via Nonlinear Pseudohalides in Cobalt(II) Complexes" (autoři: S. Ghosh, S. Kamilya, M. Rouzières, R. Herchel, S. Mehta, A. Mondal ).

V této práci byly zkoumány magnetické vlastnosti dvou kobaltnatých komplexů s makrocyklickým ligandem N,N′-di-tert-butyl-2,11-diaza[3,3](2,6)pyridinophanem. Bylo zjištěno, že připravený 1D polymerní komplex je ve vysokospinovém stavu a má významnou magnetickou anizotropii. Avšak v případě dvoujaderného komplexu dochází ke změně spinového stavu působením teploty (T1/2 = 321 K).

Den otevřených dveří 2020

4. prosinec 2020

Den otevřených dveří na PřF UP v Olomoci poběhne letos pouze online formou a naše katedra se ho jako již tradičně také účastní. Podrobnější informace naleznete na webové stránce Dne otevřených dveří PřF UP případně v na této webové stránce v sekci Zájemci o studium.

Katedra se zapojila do Noci vědců

2. prosinec 2020

Katedra anorganické chemie se již tradičně zapojila do popularizační akce Noc vědců.

Letošní ročník Noci vědců se uskutečnil pouze distanční formou. Video, které popisuje jeden z výzkumných směrů katedry zabývající se jednomolekulovými magnety, lze do konce roku 2020 shlédnout na následující webové stránce.

Emeritní profesor Richard Pastorek slaví osmdesátiny

11. listopad 2020

Kolektiv zaměstnanců katedry anorganické chemie přeje mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti profesorovi Richardovi Pastorkovi, který dnes slaví významné životní jubileum 80 let. Děkujeme mu za jeho dlouholetý přínos k rozvoji katedry v oblasti výuky chemie a výzkumu koordinačních sloučenin.

Publikace v Nanomaterials

29. říjen 2020

V časopise Nanomaterials byla publikována práce s názvem "Synergistic Effect of Chitosan and Selenium Nanoparticles on Biodegradation and Antibacterial Properties of Collagenous Scaffolds Designed for Infected Burn Wounds" (autoři: J. Dorazilová, J. Muchová, K. Šmerková, S. Kočiová, P. Diviš, P. Kopel, R. Veselý, V. Pavliňáková, V. Adam, L. Vojtová).

Vysoce porézní nosiče jsou požadovaným výstupem tkáňového inženýrství. Porézní struktura zprostředkovává přenos vody a živin a vytváří vhodné prostředí pro buňky. V této práci byl studován porézní antibakteriální kolagenový nosič obsahující chitosan a selenové nanočástice jako antibakteriální činidlo. Přídavek antibakteriálních látek zvyšuje aplikační potenciál těchto materiálů pro použití na léčbu infekčních a těžce se hojících ran. Morfologie, vliv na otoky, biodegradace a antibakteriální aktivita těchto na kolagenu založeném materiálu byla systematicky studována s cílem sledovat vliv antibakteriálních aditiv. Aditiva měla viditelný vliv na morfologii, zadržování vody a stabilitu materiálu v přítomnosti kolagenázy. Dokonce i při koncentraci 5 ppm selenových nanočástic vykazují modifikované polymerní materiály inhibiční aktivitu vůči gram pozitivním bakteriím jako jsou Staphylococcus aureus, methicilin rezistentní S. aureus a S. epidermidis.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover29. říjen 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "From solid state to in vitro anticancer activity of copper(II) compounds with electronically-modulated NNO Schiff base ligands" (autoři: L. Rigamonti, F. Reginato, E. Ferrari, L. Pigani, L. Gigli, N. Demitri, P. Kopel, B. Tesarova, Z. Heger).

V této práci byly studovány měďnaté komplexy o složení [Cu(GL)(Cl)] (13, G = OMe, H a NO2), s tridentátními Schiffovými bázemi (GL) a koordinovaným chloridovým ligandem. Schiffovy báze byly připraveny monokondenzací ethylenediaminu a substituovaného salicylaldehydu, jejichž elektronové vlastnosti byly ovlivněny přítomností funkčních skupin (G). Sloučeniny byly charakterizovány v pevném stavu pomocí synchrotronové rentgenové difrakce. In vitro testy byly provedeny na maligních buněčných liniích. Všechny látky vykázaly tvorbu intracelulárních reaktivních forem kyslíku a interkalaci do DNA. Nejefektivnější byl komplex 3 (NO2), který má nejvyšší protinádorovou aktivitu vůči buňkám rakoviny prsu  MDA-MB-231

Publikace v Dalton Transactions

10. září 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Co(ii)-Based single-ion magnets with 1,1′-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphine) metalloligands" (autoři: J. Hrubý, D. Dvořák, L. Squillantini, M. Mannini, J. van Slageren, R. Herchel, I. Nemec, P. Neugebauer ).

V této práci byli zkoumány magnetické vlastnosti dvou kobaltnatých komplexů s 1,1′-ferrocenediyl-bis(difenylfosfínovými) metalo-ligandy. Bylo zjištěno, že připravené sloučeniny vykazovaly chování polem indukovaných jedno-iontových magnetů s dominantní Orbachovou relaxací magnetizace. U jedné sloučeniny byly prozkoumány možnosti její depozice ve formě tenkých vrstev na různé povrchy.

Nadační fond UP podpořil naši studentku

17. červenec 2020

Studentka doktorského oboru Anorganická chemie Mgr. Marie Pražáková získala finanční podporu z Nadačního fondu UP.

Mgr. Marie Pražáková, studentka prvního ročníku doktorského studia oboru Anorganická chemie, uspěla a získala finanční podporu z Nadačního fondu UP, kterou využije při řešení svého projektu s názvem Výzkum kontrastních látek pro MRI (Magnetic Resonance Imaging = tomografie magnetické rezonance).

Podrobnější informace lze nalézt na stránkách PřF UP a Nadačního fondu UP.

Marii srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu při řešení projektu.

(Mgr. Pražáková druhá zprava)

Publikace v Dalton Transactions

8. červenec 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Late first-row transition metal complexes of a 17-membered piperazine-based macrocyclic ligand: structures and magnetism." (autoři: E. Zahradníková, R. Herchel, I. Šalitroš, I. Císařová, B. Drahoš).

V rámci práce byl za pomoci lineární pumpy připraven 17členný piperazinový makrocyklický ligand LdiProp (1,5,13,17,22-pentaazatricyklo[15.2.2.17,11]dokosa-7,9,11(22)-trien) s velkým výtěžkem. Dále byl připraven a detailně charakterizován manganatý, železnatý, kobaltnatý a nikelnatý komplex obecného složení [MnLdiProp(ClO4)2] (1), [FeLdiProp(CH3CN)](ClO4)2 (2), [CoLdiProp(CH3CN)](ClO4)2 (3) a [NiLdiProp](ClO4)2 (4). Rentgenová strukturní analýza potvrdila, že manganatý komplex 1 má koordinační číslo 7 a geometrii trigonálního prismatu s přidaným vrcholem, železnatý a kobaltnatý komplex 2 a 3 mají koordinační číslo 6 s geometrií trigonálního prismatu a nikelnatý komplex 4 má koordinační číslo 5 tvarem odpovídající čtvercové pyramidě. Snižování koordinačního čísla je doprovázeno zkrácením vzdálenosti M–N a větším otočením piperazinového kruhu vůči ekvatoriální rovině. Magnetická měření prokázala středně velkou (4) a velkou (2 a 3) magnetickou anizotropii (vyjádřeno parametrem axiálního štěpení v nulovém magnetickém poli D(Ni) = 9.0 cm–1, D(Fe) = –14.4 cm–1, D(Co) = –25.8 cm–1, společně s poměrně velkou rombicitou). Kobaltnatý komplex 3 vykazoval chování polem indukovaného magnetu, které bylo popsáno kombinací dvou relaxačních procesů (Ramanů a přímý nebo Orbachův a přímý). Získaná data byla výrazně podpořena teoretickými CASSCF výpočty. Změna koordinačních čísel a geometrií studovaných komplexů první přechodné řady může být způsobena flexibilitou a spíše větší 17člennou makrocyklickou kavitou ligandu LdiProp.