Obecné informace

Výzkum na katedře anorganické chemie se zaměřuje na přípravu a studium koordinačních sloučenin především přechodných kovů. Tyto sloučeniny mohou mít zajímavé vlastnosti z hlediska materiálového výzkumu - a to především zajímavé magnetické, optické, katalytické nebo redoxní vlastnosti, nebo mohou nalést uplatnění v medicínských aplikací - a to především ve formě léčiv (metalofarmaka) nebo kontrastních látek a senzorů v různých diagnostických metodách.

 

Materiálový výzkum a koordinační sloučeniny

Koordinační sloučeniny vykazující magnetickou bistabilitu

Výzkum molekulových magnetických materiálů zaznamenal v posledních desetiletích významný rozvoj. Magnetismus je jako takový nevyhnutelně svázán s přítomností nepárových elektronů, a tak zajímavé magnetické vlastnosti vykazují jak organické molekulové materiály (jako např. radikálové sloučeniny anebo deriváty grafenu), tak koordinační (komplexní) sloučeniny, které jsou ovšem perspektivnější, protože umožňují precizní ladění výsledných vlastností. Různé typy magnetických center, jejich vzájemné prostorové uspořádání a jejich magnetické interakce vedou ke vzniku různých druhů magnetického chování, ze kterých je pravděpodobně nejvíc studována magnetická bistabilita. Ta se projevuje existencí dvou stabilních magnetických stavů a je často doprovázena nějakým typem hystereze (např. teplotní, polové). Mezi tradiční materiály vykazující magnetickou bistabilitu patří magneticky uspořádané materiály jako fero- a ferimagnetika, která jsou součástí mnoha technologických zařízení (např. elektromotory, pevné disky a magnetické pásky) a v běžném životě je známe jako klasické magnety. Nové typy molekulových materiálů můžou vykazovat také magnetické uspořádaní a navíc, v porovnání s tradičními magnety na bázi kovů nebo kovových oxidů, přinášejí pestřejší možnost chemického ladění, rozpustnost v konvenčních rozpouštědlech, průhlednost a jiné.

Molekulové materiály vykazují magnetickou bistabilitu i v případech, kdy nedochází k magnetickému uspořádaní, ale materiál je schopen vykazovat pomalou relaxaci magnetizace. K takovým materiálům patří tzv. jednomolekulové magnety (SMMs z anglického „Single-Molecule Magnets“), u kterých se každá jednotlivá molekula chová jako nanomagnet. Objevy a jevy na kvantové úrovni projevující se u jednomolekulových magnetů poskytují perspektivu v oblasti další miniaturizace paměťových médií, či záznamových jednotek. Velmi zajímavý potenciál přináší také jev kvantového spřažení molekul SMMs, který je studován vzhledem k potenciálnímu využití v kvantových počítačích, ve kterých by právě molekuly SMMs mohly představovat tzv. qubity, nosiče kvantové informace. Ve všeobecnosti SMMs můžou být pozorovány pro molekuly s různým počtem paramagnetických center, ale vzhledem ke složení a struktuře se obvykle vyčleňují následující podskupiny. Jednoiontové magnety (z angl. „Single-Ion Magnets“): jsou to SMMs s jedním paramagnetickým centrem. Představují prozatím nejperspektivnější skupinu SMMs, kdy vykazují pomalou relaxaci magnetizace a polovou hysterezi až do teploty 80 K. Jednořetezcové magnety (z angl. „Single-Chain Magnets“): jsou to látky s polymerní strukturou, u kterých je za vznik pomalé relaxace magnetizace odpovědný 1D řetězec. Jednomolekulová toroika (z angl. „Single-Molecule Toroics“): jsou to SMMs, které zároveň vykazují toroidální topologii magnetického momentu.

Další významnou skupinou paramagnetických látek, ve kterých nedochází k magnetickému uspořádaní, jsou sloučeniny, které vykazují křížení spinových stavů (SCO z angl. „Spin Crossover“). Tento jev může nastat pro centrální atomy s elektronovou konfigurací 3d4 až 3d7 v oktaedricky koordinovaných komplexních sloučeninách. Křížením se myslí termodynamický přechod mezi rozdílnými spinovými stavy, a tudíž při stejných podmínkách můžou koexistovat alespoň dva různé spinové stavy (s různými magnetickými i jinými fyzikálními vlastnostmi), kde rovnováha mezi nimi je závislá na teplotě, tlaku a záření. Po technické stránce jsou nejzajímavější případy, kdy k přechodu dochází při pokojové teplotě a navíc se pozoruje teplotní hystereze (pro reálné aplikace je zapotřebí hystereze o šíři cca 50 K), a tudíž může látka uchovávat informaci, což se dá využít k výrobě paměťových zařízení. Další důležitou vlastností je změna barvy při spinovém přechodu a možnost změny spinového stavu působením záření – vlastnosti, které lze využít při konstrukci molekulových senzorů a přepínačů.

Na katedře anorganické chemie se věnujeme syntéze a výzkumu magnetických vlastností 3d, 3d-4f a 4f koordinačních sloučenin s heterocyklickými nebo makrocyklickými ligandy nebo ligandy typu Schiffových bází. Zaměřujeme se na studium vztahu mezi strukturou a magnetickými vlastnostmi připravených látek. Jako příklady takového výzkumu můžeme uvést studium vlivu topologie koordinačního polyedru a magnetické anizotropie, například u 3d jednoiontových magnetů, anebo vliv síly mezimolekulových interakcí na kritickou teplotu a strmost spinového přechodu u látek vykazujících křížení spinových stavů.

Koordinační sloučeniny využitelné v medicíně

Koordinační sloučeniny v bioanorganické chemii

Bioanorganická chemie je odvětví chemie, které se zabývá sloučeninami a chemickými procesy v živé přírodě, jejichž klíčová role je svázána s přítomností především kovových prvků. Příkladem mohou být metaloenzymy (které reprezentují zhruba 30% všech enzymatických systémů), léčiva na bázi kovových prvků (metaloléčiva, např. protinádorová léčiva na bázi platiny), diagnostika a sensory na bázi kovových prvků (např. kontrastní látky na bázi gadolinia pro magnetickou rezonanci) nebo systémy pro transport dýchacích plynů a jiných molekul. Aktuálnost oboru lze demonstrovat intenzivním vývojem na poli léčiv, který se stále více orientuje právě na biologicky aktivní koordinační sloučeniny přechodných kovů. S ohledem na obrovskou chemickou a strukturní variabilitu a neustále se rozšiřující možnosti farmakologického výzkumu těchto sloučenin, lze i v následujících letech předpokládat nejen rozsáhlý vývoj nových biologicky aktivních koordinačních sloučenin přechodných prvků a nárůst jejich využití v klinické praxi.

Jedním z hlavních směrů bioanorganické chemie je vývoj nových biologicky aktivních koordinačních sloučenin. Historie tohoto směru se datuje k objevu protinádorových vlastností tzv. cisplatiny (cis-diammin-dichloroplatnatý komplex). Na cisplatinu navázaly některé další platnaté komplexy (např. oxaliplatina), které jsou taktéž používány v onkologické praxi k léčbě různých typů nádorů, později pak rovněž komplexy jiných přechodných kovů (např. měď, titan, palladium nebo ruthenium), které v minulosti byly nebo v současné době jsou v různých fázích klinických experimentů testovány jako potenciální léčiva na lidských onkologických pacientech. Lze konstatovat, že cílem bioanorganických chemiků je vývoj nových protinádorově aktivních sloučenin, které jsou (a) aktivnější než konvenční chemoterapeutika, (b) nevykazují žádné nebo zanedbatelné vedlejšími účinky, (c) působí odlišným mechanismem účinku než v současnosti používaná léčiva a (d) překonávají resistenci některých typů nádorů vůči komerčním chemoterapeutikům.

Další důležitou oblastí bioanorganické chemie je příprava a výzkum kontrastních látek používaných v různých diagnostických zobrazovacích metodách v medicíně, které bývají velmi často založeny na koordinačních sloučeninách. Tyto velmi sofistikované zobrazovací metody umožňují získat obraz vnitřních struktur těla lišících se různou intenzitou neboli kontrastem. Tento kontrast většinou není dostačující, a proto se používají tzv. kontrastní látky, které jej zvyšují. Díky různé distribuci kontrastní látky v organismu je možné zobrazit nebo zvýraznit anatomické struktury, patologické jevy nebo funkce a procesy. Nejpoužívanější diagnostickou metodou je tomografie magnetické rezonance (MRI) a dále také optické zobrazování (OI), případně metody, které používají ionizující záření, např. pozitronová emisní tomografie (PET) aj. Pokud jsou kontrastní látky zároveň i léčivy, což umožňuje mapování jejich účinku v organismu, jedná se o tzv. teranostika, která představují nejnovější oblast výzkumu v této vědní oblasti.

V rámci dlouhodobé systematické výzkumné činnosti se členové katedry anorganické chemie zabývají racionálním designem, syntézou a charakterizací nových farmakologicky perspektivních koordinačních sloučenin různých přechodných prvků, koordinačních sloučenin s potenciálním využitím v diagnostických zobrazovacích metodách, případně nanočásticemi/kvantovými tečkami využitelnými v biologických systémech. V současnosti se jedná zejména o inovativní koordinační sloučeniny na bázi různých platinových (např. ruthenium nebo iridium) nebo jiných kovů (např. tantal, mangan, měď). Ve spolupráci s různými domácími i zahraničními externími partnery jsou pak námi připravené látky detailně biologicky analyzovány pro jejich např. protinádorovou, antimikrobiální či antiradikálovou aktivitu nebo může být zkoumána jejich stabilita a efektivita jako potenciálních kontrastních látek.

Katalýza

Katalýza, jako jeden z 12 principů zelené chemie, zaujímá nezastupitelné místo ve vývoji nových ekologických postupů v chemickém průmyslu. Katalyzátory pomáhají zvýšit selektivitu chemických reakcí, snižují množství odpadních produktů a časovou a energetickou náročnost výroby. V syntetických postupech, které vedou ke komerčně významným produktům, jako jsou polymery nebo léčiva, lze již dnes najít zpravidla alespoň jeden krok, který je prováděn katalyticky. V důsledku v poslední době hodně diskutovaného a dle všeho nevyhnutelného přechodu od fosilních k obnovitelným zdrojům nicméně vyvstává potřeba vyvinout nové typy katalyzátorů a katalyzovaných reakcí, které by umožnily využití obnovitelných zdrojů (např. biomasy, oxidu uhličitého, vodíku apod.) jako základních surovin pro chemický průmysl. Výzkum na Katedře anorganické chemie se v této souvislosti zabývá oběma tradičními oblastmi katalýzy, a to katalýzou homogenní i heterogenní.

Homogenní katalýza

Při homogenním provedení katalyzované reakce je katalyzátor přítomen ve stejné fázi jako reaktanty, nejčastěji tedy v roztoku. Typickými homogenními katalyzátory jsou potom organokovové nebo koordinační sloučeniny přechodných kovů. Jednotlivé kroky katalytického cyklu se v takovém případě odehrávají v koordinační sféře jediného kovového iontu/atomu. Efektivitu a selektivitu takového katalytického systému lze snadno ovlivnit prostřednictvím ligandů koordinovaných k příslušnému kovovému centru, typicky změnou elektronových a sterických vlastností těchto ligandů.

Na Katedře anorganické chemie se zaměřujeme především na přípravu a studium komplexů přechodných kovů s funkčními karbenovými a fosfinovými hybridními ligandy. Charakteristickou přidanou hodnotou těchto ligandů by měly být vlastnosti, jako jsou hemilabilita a redoxní a acidobazická neinertnost, které mohou vést k aktivnímu zapojení ligandu do katalytického cyklu prostřednictvím kooperace mezi kovem a ligandem, případně mohou přispět ke kooperaci mezi dvěma kovovými centry. Cílem výzkumu je na základě zmíněného racionálního designu ligandů vyvinout nové efektivní a selektivní katalyzátory pro organické transformace typu transfer-hydrogenací, C−C a C−heteroatom spojovacích reakcí a pro aktivace malých molekul.

Heterogenní katalýza

Část výzkumných aktivit na katedře se rovněž zaměřuje na vývoj nových funkčních nanomateriálů, které mohou být samy využity jako katalyzátory nebo jako pevný nosič pro imobilizaci kovových částic a komplexů, a rovněž jednotlivých kovových atomů. Funkcionalizace nanomateriálů prostřednictvím dopování materiálů kovy i nekovy, fyzikálně-chemických metod, příp. navazováním funkčních fragmentů pomocí kovalentních vazeb je široce využívanou metodou pro přípravu efektivních katalyzátorů v celé řadě oblastí, mj. ve foto- a elektrokatalýze.

Jednoatomové katalyzátory (Single atom catalysts, SACs) jsou novým typem heterogenních katalyzátorů. Jedná se o izolované atomy nanesené na povrch pevného nosiče. SACs vykazují nebývalou katalytickou aktivitu, která je dána interakcemi atomu s nosičem, sousedním okolím a koordinačním číslem. V rámci výzkumu těchto materiálů posuzujeme vztah mezi jejich strukturou a katalytickou aktivitou s cílem odhalit skutečná centra katalytické aktivity a reakční mechanismus. Výběr a způsob funkcionalizace pevného nosiče jsou rovněž důležité pro dosažení optimální katalytické aktivity. Jako nosiče proto používáme různé typy nanomateriálů, jako jsou deriváty grafenu, porézní uhlík, uhlíkové nanotrubky, organické polymery nebo nitrid uhlíku, kdy nosič volíme podle zamýšlené aplikace. Připravené katalyzátory jsme navíc schopni umístit do mikro průtokového reaktoru a zkoumat tak jejich účinnost při kontinuálním průtoku reaktantů, přičemž průtokové uspořádaní má za cíl učinit celý proces ekologičtějším a umožnit jeho přenos do většího měřítka.

Didaktika chemie

Na katedře anorganické chemie se zaměřujeme na rozvoj didaktiky chemie a zkvalitňování výuky budoucích učitelů. Kromě účasti na výzkumných projektech, jako jsou projekty EU ERDF (Zkvalitnění studijního prostředí), EU ESF (Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání) a projekt Pregraduální vzdělávání II (Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů), se podílíme na vytváření nových didaktických materiálů, pomůcek a podporujeme aktivní výukové metody. Didaktika chemie na katedře anorganické chemie úzce spolupracuje s didaktiky chemie ostatních fakult (pedagogických a přírodovědeckých), a to například v rámci společných projektů a účastí v projektech OP VVV Didaktika – Člověk a příroda A a Projektu PŘÍRODA (Přírodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel). Spolupracujeme s PřF a PdF UK na didaktickém výzkumu v oblasti problematiky chemického vzdělávání na SŠ v rámci celé České republiky, podílíme se analýze vstupní úrovně oborových vědomostí a dovedností studentů pro předpoklad jejich studia na VŠ.

Jednou z našich aktivit je vytváření didaktických webových stránek s názvem CHEMIE ŽIJE! (www.chemiezije.upol.cz), které slouží jako zdroj nových online dostupných materiálů pro chemické vzdělávání. Tyto stránky jsou vyvíjeny ve spolupráci s VŠ studenty, kteří se tak zapojují do tvorby vzdělávacích materiálů pomocí moderních informačních a komunikačních technologií, a získávají tak cenné zkušenosti v tomto oboru. Na stránkách jsou postupně ukládány studijní materiály, které jsou přístupné nejen našim studentům, ale také učitelům a žákům ve školské praxi i veřejnosti. Lze  zde nalézt zajímavé výukové materiály, profesionální fotografie, prezentace, videa a didaktické hry. Jedním z atraktivních prvků stránek je interaktivní mapa průmyslové chemie, která zobrazuje chemické podniky v České republice a obsahuje také doprovodné materiály pro případné exkurze. Tyto webové stránky představují užitečný zdroj nejen pro naše studenty, ale také pro učitele, kteří chtějí obohatit výuku a představit chemii ve hravé formě, propojené s reálným životem.

Didaktická sekce katedry anorganické chemie se aktivně angažuje také v popularizaci vědy prostřednictvím různých akcí, jako jsou Noc vědců, Den otevřených dveří, Přírodovědný jarmark, Týden vysokoškolákem na přírodě, Roadshow Přírody a Badatel, se snažíme přiblížit vědu širší veřejnosti a motivovat mladé lidi k zájmu o přírodovědné obory. Kromě toho organizujeme cílené exkurze pro základní a střední školy, které umožňují žákům objevit zajímavé aspekty vědy a mohou motivovat ke studiu přírodovědných oborů. Tvorba didaktických materiálů a účast na popularizačních akcích nám poskytují možnost rozšiřovat zájem žáků i veřejnosti o vědu a podporovat její propagaci.

Publikace

2024

6.

B. Dutta, Z. Jagličić, M. Fitta, R. Herchel, D. Ray, New Candy-Shaped Hexanuclear CoII2CoIII2Gd2 Aggregate: Synthesis, Structures, and Magnetic Performance for Magnetocaloric Effect and Theoretical Understanding, Cryst. Growth Des. 2024, 24 (9), 3899–3909. DOI: 10.1021/acs.cgd.4c00198

5.

E. M. Manohar, T. Guizouarn, N. Ahmed, R. Herchel, F. Pointillart, S. Das, A. Dey, Ligand-field effect to harness the magnetic anisotropy in a series of mixed valence Co (III)–Co (II) dinuclear complexes. Appl. Organomet. Chem. 2024, e7441. DOI: 10.1002/aoc.7441

4.

A. Panja, S. Paul, E. Moreno-Pineda, R. Herchel, N. C. Jana, P. Brandão, G. Novitchi, W. Wernsdorfer, Insight into Ferromagnetic Interactions in CuII–LnIII Dimers with a Compartmental Ligand. Dalton Trans. 2024, 53, 2501–2511. DOI: 10.1039/D3DT03557C

3.

W. Li, X. Li, K. Robeyns, M. Wolff, J. Kfoury, J. Oláh, R. Herchel, S. Demeshko, F. Meyer and Y. Garcia, Spin-state versatility in FeII4L6 supramolecular cages with a pyridyl-hydrazone ligand scaffold modulated by solvents and counter anions. Dalton Trans. 2024, 53, 1449–1459. DOI: 10.1039/D3DT02474A

P. Štarha, R. KřikavováPlatinum(IV) and platinum(II) anticancer complexes with biologically active releasable ligands. Coord. Chem. Rev. 2024, 501, 215578. DOI: 10.1016/j.ccr.2023.215578

1.

S. Kumar, X. T. Cao, Natural bio-sourced polymers: Emerging precursors for the synthesis of single atom catalystsCoord. Chem. Rev., 2024, 499, 215524. DOI: 10.1016/j.ccr.2023.215524

2023

35.

P. Kumar, P. Antal, X. Wang, J. Wang, D. Trivedi, O. F. Fellner, Y. A. Wu, I. Nemec, V. T. Santana, J. Kopp, P. Neugebauer, J. Hu, M. G. Kibria, S. Kumar, Partial Thermal Condensation Mediated Synthesis of High‐Density Nickel Single Atom Sites on Carbon Nitride for Selective Photooxidation of Methane into Methanol. Small, 2023, 2304574. DOI: 10.1002/smll.202304574

34.

A. Mrkvicová, E. Peterová, I. Nemec, R. Křikavová, D. Muthná, R. Havelek, P. Kazimírová, M. Řezáčová, P. Štarha, Rh(III) and Ru(II) complexes with phosphanyl-alkylamines: inhibition of DNA synthesis induced by anticancer Rh complex. Future Med. Chem. 2023, 15, 1583–1602. DOI: 10.4155/fmc-2023-0170

33.

K. Kotrle, I. Nemec, P. Antal, K. Petrželová, E. Čižmár, R. Herchel, 2-Formylphenoxyacetic acid Schiff bases: a promising ligand scaffold for readily available trigonal prismatic Co(II) single-ion magnets. Inorg. Chem. Front., 2023, 10, 7319-7332. DOI: 10.1039/D3QI01691A

32.

E. Zahradníková, J. P. Sutter, P. Halaš, B. Drahoš, Trigonal prismatic coordination geometry imparted by a macrocyclic ligand: an approach to large axial magnetic anisotropy for Co(II). Dalton Trans. 2023, 52, 18513–1852. DOI: 10.1039/D3DT02639F

31.

R. G. Kadam, M. Medved’, S. Kumar, D. Zaoralová, G. Zoppellaro, Z. Bad’ura, T. Montini, A. Bakandritsos, E. Fonda, O. Tomanec, M. Otyepka, R. S. Varma, M. B. Gawande, P. Fornasiero, R. Zbořil, Linear-Structure Single-Atom Gold(I) Catalyst for Dehydrogenative Coupling of Organosilanes with Alcohols. ACS Catal., 2023, 13, 16067-16077. DOI: 10.1021/acscatal.3c03937

30.

P. Halaš, I. Nemec, R. Herchel, Honey-like Odor Meets Single-Ion Magnet: Synthesis, Crystal Structure, and Magnetism of Cobalt(II) Complex with Aromatic Trans-Cinnamic Acid. Magnetochemistry 20239, 229. DOI: 10.3390/magnetochemistry9110229

29.

L. Kosaristanova, M. Rihacek, F. Sucha, V. Milosavljevic, P. Svec, J. Dorazilova, L. Vojtova, P. Antal, P. Kopel, Z. Patocka, V. Adam, L. Zurek, K. Dolezelikova, Synergistic antibacterial action of the iron complex and ampicillin against Staphylococcus aureus. BMC Microbiology 2023, 23, 288. DOI: 10.1186/s12866-023-03034-1

28.

A. B. Younis, V. Milosavljevic, T. Fialova, K. Smerkova, H. Michalkova, P. Svec, P. Antal, P. Kopel, V. Adam, L. Zurek, K. Dolezelikova, Synthesis and characterization of TiO2 nanoparticles combined with geraniol and their synergistic antibacterial activity. BMC Microbiology 2023, 23, 207. DOI: 10.1186/s12866-023-02955-1 

27.

J. N. Giraldo, J. Hrubý, Š. Vavrečková, O. F. Fellner, L. Havlíček, D. Henry, S. de Silva, R. Herchel, M. Bartoš, I. Šalitroš, V. T. Santana, P. Barbara, I. Nemec, P. Neugebauer, Tetracoordinate Co(II) complexes with semi-coordination as stable single-ion magnets for deposition on graphene. Phys. Chem. Chem. Phys., 2023, 25, 29516–29530. DOI: 10.1039/D3CP01426F

26.

K. Kotrle, M. Atanasov, F. Neese, R. Herchel, Theoretical Magnetic Relaxation and Spin–Phonon Coupling Study in a Series of Molecular Engineering Designed Bridged Dysprosocenium Analogues. Inorg. Chem. 2023, 62 (42), 17499–17509. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.3c02916.

25.

R. Křikavová, M. Romanovová, Z. Jendželovská, M. Majerník, L. Masaryk, P. Zoufalý, D. Milde, J. Moncol, R. Herchel, R. Jendželovský, I. Nemec, Impact of the central atom and halido ligand on the structure, antiproliferative activity and selectivity of half-sandwich Ru(II) and Ir(III) complexes with a 1,3,4-thiadiazole-based ligand. Dalton Trans. 2023, 52, 12717–12732.  DOI: 10.1039/D3DT01696J

24.

J. Juráková, O. F. Fellner, S. Schlittenhardt, Š. Vavrečková, I. Nemec, R. Herchel, E. Čižmár, V. T. Santana, M. Orlita, D. Gentili, G. Ruani, M. Cavallini, P. Neugebauer, M. Ruben, I. Šalitroš, Neutral cobalt(ii)-bis(benzimidazole)pyridine field-induced single-ion magnets for surface deposition. Inorg. Chem. Front. 2023, 10, 5406–5419. DOI:  10.1039/D3QI00931A

23.

M. Tomanová, I. Vaňková, D. Toman, A. Přibylka, I. Nemec, P. Cankař, Axially Chiral Sulfonic Acids for Brønsted Acid Catalysis: 8-Benzoimidazolylnaphthalene-1-sulfonic Acids and Their Derivatives, J. Org. Chem. 2023, 88, 9265–9276. DOI: 10.1021/acs.joc.3c00818

22.

M. Loffelmann, Z. Škrott, D. Majera, P. Štarha, V. Kryštof, M. Mistrík, Identification of novel dithiocarbamate-copper complexes targeting p97/NPL4 pathway in cancer cells. Eur. J. Med. Chem. 2023, 261, 115790. DOI: 10.1016/j.ejmech.2023.115790

21.

J. Haribabu, N. Balakrishnan, S. Swaminathan, D.P. Dorairaj, M. Azam, M.K.M. Subarkhan, Y.-L. Chang, S.C.N. Hsu, P. Štarha, R. Karvembu, Michael addition-driven synthesis of cytotoxic palladium(II) complexes from chromone thiosemicarbazones: investigation of anticancer activity through in vitro and in vivo studies. New. J. Chem. 2023, 47, 15748–15759. DOI: 10.1039/D3NJ02067C

20.

B. Dutta, T. Guizouarn, F. Pointillart, K. Kotrle, R. Herchel, D. Ray, Lanthanoid coordination prompts unusually distorted pseudo-octahedral NiII coordination in heterodinuclear Ni–Ln complexes: synthesis, structure and understanding of magnetic behaviour through experiment and computation. Dalton Trans., 2023, 52, 10402–10414. DOI: 10.1039/D3DT01387A

19.

T. Šilha, R. Herchel, I. Nemec, Mn(III)–Salen Complexes with Metallophilic Interactions. Crystals 2023, 13, 1217. DOI: 10.3390/cryst13081217

18.

T. N. T. Nguyen, N. T. Pham, D. H. Ngo, S. Kumar, X. T. Cao, Covalently Functionalized Graphene with Molecularly Imprinted Polymers for Selective Adsorption and Electrochemical Detection of Chloramphenicol. ACS Omega, 2023, 8(28), 25385–25391. DOI: 10.1021/acsomega.3c02839

17.

M. Schoeller, M. Piroš, M. Litecká, K. Koňariková, F. Jozefíková, A. Šagátová, E. Zahradníková, J. Valentová, J. Moncol, Bipyridine Ruthenium(II) Complexes with Halogen-Substituted Salicylates: Synthesis, Crystal Structure, and Biological Activity. Molecules, 2023, 28, 4609. DOI: 10.3390/molecules28124609

16.

M. Pražáková, D. Ndiaye, É. Tóth, B. Drahoš, A seven-coordinate Mn(II) complex with a pyridine-based 15-membered macrocyclic ligand containing one acetate pendant arm: structure, stability and relaxation properties. Dalton Trans. 2023, 52, 7936–7947. DOI: 10.1039/D3DT00701D

15.

L. Masaryk, D. Weiser Drozdková, K. Słoczyńska, J. Moncol’, D. Milde, R. Křikavová, J. Popiół, E. Pękala, K. Ondrušková, I. Nemec, K. Smešný Trtková, P. Štarha, Anti-myeloma pro-apoptotic Pt(II) diiodido complexes. Inorg. Chem. Front. 2023, 10, 3307–3318. DOI: 10.1039/d3qi00327b

14.

Z. Šindelář, P. Kopel, Bis(benzimidazole) Complexes, Synthesis and Their Biological Properties: A Perspective. Inorganics 2023, 11(3), 113. DOI: 10.3390/inorganics11030113

13.

N.C. Jana, M. Jagodič, P. Brandão, M. Patra, R. Herchel, Z. Jagličić, A. Panja, Magneto-structural studies on a number of doubly end-on cyanate and azide bridged dinuclear nickel(ii) complexes with {N3O} donor Schiff base ligands. RSC Adv. 2023, 13, 11311–11323. DOI: 10.1039/D3RA00737E

12.

K. Mitrevska, M.A.M. Rodrigo, N. Cernei, H. Michalkova, Z. Splichal, D. Hynek, O. Zitka, Z. Heger, P. Kopel, V. Adam, Chick chorioallantoic membrane (CAM) assay for the evaluation of the antitumor and antimetastatic activity of platinum-based drugs in association with the impact on the amino acid metabolism. Mater. Today Bio 2023, 19, 14. DOI: 10.1016/j.mtbio.2023.100570

11.

E.S. Bazhina, A.A. Bovkunova, M.A. Shmelev, A.A. Korlyukov, A.A. Pavlov, L. Hochvaldova, L. Kvitek, A. Panacek, P. Kopel, I.L. Eremenko, Zinc(II) and copper(II) complexes with N-substituted imines derived from 4-amino-1,2,4-triazole: Synthesis, crystal structure, and biological activity. Inorg. Chim. Acta 2023, 547, 9. DOI: 10.1016/j.ica.2022.121359

10.

I. Loubalova, P. Kopel, Coordination Compounds of Cu, Zn, and Ni with Dicarboxylic Acids and N Donor Ligands, and Their Biological Activity: A Review. Molecules 2023, 28, 29. DOI: 10.3390/molecules28031445

9.

B. Dutta, E.C. Sañudo, R. Herchel, D. Ray, Ancillary Ligand Coordination Directed Modes of Aggregation in Mixed-Valence Tetranuclear Cobalt Complexes: Synthesis, Structure, Field-Induced SIM Behavior, and Theoretical Insights, Cryst. Growth Des. 2023, 23, 2169–2181. DOI: 10.1021/acs.cgd.2c01192.

8.

N. Malinová, J. Juráková, B. Brachňaková, J.D. Midlíková, E. Čižmár, V.T. Santana, R. Herchel, M. Orlita, I. Mohelský, J. Moncol, P. Neugebauer, I. Šalitroš, Magnetization Slow Dynamics in Mononuclear Co(II) Field-Induced Single-Molecule Magnet, Cryst. Growth Des. 2023, 23, 2430–2441. DOI: 10.1021/acs.cgd.2c01388.

7.

K. Petrželová, K. Sadílková, M. Klečková, Exkurze do chemických podniků – metodika, tvorba interaktivní mapy chemického průmyslu a podpůrných materiálů. Chemické Listy 2023, 117(3), 177–184. DOI: 10.54779/chl20230177

6.

S. M. Hossain, S. Kamilya, S. Ghosh, R. Herchel, M. A. Kiskin, S. Mehta, A. Mondal, Tuning of Dimensionality and Nuclearity as a Function of Ligand Field Modulation Resulting in Field-Induced Cobalt(II) Single-Ion Magnet. Cryst. Growth Des. 2023, 23(3), 1656–1667. DOI: 10.1021/acs.cgd.2c01255

5.

I. Nemec, L. Kotásková, R. Herchel, Variation of Spin-Transition Temperature in the Iron(III) Complex Induced by Different Compositions of the Crystallization Solvent. Cryst. Growth Des. 2023, 23(3), 1323–1329. DOI: 10.1021/acs.cgd.2c01411

4.

J. Orvoš, R. Fischer, B. Brachňaková, J. Pavlik, J. Moncoľ, A. Šagátová, M. Fronc, J. Kožíšek, L. Routaboul, A. Bousseksou, I. ŠalitrošPyridyl-benzimidazole derivatives decorated with phenylazo substituents and their low-spin iron(ii) complexes: a study of the synthesis, structure and photoisomerization. New J. Chem. 2023, 47, 1488–1497. DOI:10.1039/D2NJ04774H

3.

K. Pramanik, Z. Jagličić, R. Herchel, P. Brandão, N.C. Jana, A. Panja, Combined experimental and theoretical studies on a series of mononuclear LnIII single-molecule magnets: dramatic influence of remote substitution on the magnetic dynamics in Dy analogues. Dalton Trans. 2023, 52, 1241–1256. DOI: 10.1039/D2DT03354B.

2.

I. Loubalová, E. Zahradníková, L. Masaryk, I. Nemec, L. Hochvaldová, A. Panáček, L. Kvítek, R. Večeřová, M. Swiatkowski, P. Kopel, Antibacterial study on nickel and copper dicarboxylate complexes. Inorg. Chim. Acta 2023, 545, 121273. DOI: 10.1016/j.ica.2022.121273

1.

R. Pechancová, J. Gallo, D. Baron, D. Milde, P. Antal, Z. Svobodová, K. Lemr, T. Pluháček, Detailed insight into chromium species released from failed CoCrMo implants: Ex vivo periprosthetic tissues study. J. Biomed. Mat. Res. B2023, 111(2), 271–283. DOI: 10.1002/jbm.b.35149

2022

33.

U.K. Komarnicka, S. Koziel, B. Pucelik, A. Barzowska, M. Siczek, M. Malik, D. Wojtala, A. Niorettini, A. Kyziol, V. Sebastian, P. Kopel, S. Caramori, A. Bienko, Liposomal Binuclear Ir(III)-Cu(II) Coordination Compounds with Phosphino-Fluoroquinolone Conjugates for Human Prostate Carcinoma Treatment. Inorg. Chem. 2022, 61, 19261–19273, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.2c03015

32.

M. Hricovíni, R.J. Owens, A. Bak, V. Kozik, W. Musiał, R. Pierattelli, M. Májeková, Y. Rodríguez, R. Musioł, A. Slodek, P. Štarha, K. Piętak, D. Słota, W. Florkiewicz, A. Sobczak-Kupiec, J. Jampílek, Chemistry towards Biology—Instruct: Snapshot. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 14815. DOI: 10.3390/ijms232314815

31.

B. Drahoš, R. Herchel, Effective tuning of magnetic anisotropy in distorted pentagonal bipyramidal Ni(ii) complexes via substitution of axial coligands. Dalton Trans. 2022, 51, 18033–18044. DOI: 10.1039/D2DT02867K

30.

A. Munde, P. Sharma, S. Dhawale, R. G. Kadam, S. Kumar, H. B. Kale, J. Filip, R. Zboril, B. R. Sathe, M. B. Gawande, Interface Engineering of SRu-mC3N4 Heterostructures for Enhanced Electrochemical Hydrazine Oxidation Reactions. Catalysts, 2022, 12(12), 1560. DOI: 10.3390/catal12121560

29.

P. Antal, I. Nemec, J. Pechoušek, R. Herchel, New Ferrocene-Based Metalloligand with Two Triazole Carboxamide Pendant Arms and Its Iron(II) Complex: Synthesis, Crystal Structure, 57Fe Mössbauer Spectroscopy, Magnetic Properties and Theoretical Calculations, Inorganics, 2022, (10), 199. DOI: 10.3390/inorganics10110199.

28.

X. T. Cao, T. Q. N. Tran, D. H. Ngo, D. C. Tai, S. KumarClick-Chemistry-Mediated Synthesis of Silver Nanoparticle-Supported Polymer-Wrapped Carbon Nanotubes: Glucose Sensor and Antibacterial Material. ACS Omega20227(42), 37095–37102. DOI: 10.1021/acsomega.2c02832

27. 

J. Juráková, J. Dubnická Midlíková, J. Hrubý, A. Kliuikov,V. T. Santana, J. Pavlik, J. Moncoľ, E. Čižmár, M. Orlita, I. Mohelský, P. Neugebauer, D. Gentili, M. Cavallini, I. Šalitroš, Pentacoordinate cobalt(II) single ion magnets with pendant alkyl chains: shall we go for chloride or bromide? Inorg. Chem. Front., 2022, 9, 1179–1194. DOI: 10.1039/D1QI01350E

26.

K. Mitrevska, N. Cernei, H. Michalkova, M.A.M. Rodrigo, L. Sivak, Z. Heger, O. Zitka, P. Kopel, V. Adam, V. Milosavljevic, Platinum-based drug-induced depletion of amino acids in the kidneys and liver. Front. Oncol. 2022, 12, 20. DOI: 10.3389/fonc.2022.986045.

25.

M. Brezovan, J. Juráková, J. Moncol, Ľ. Dlháň, M. Korabik, I. Šalitroš, J. Pavlik, P. Segľa, The Role of the Bridge in Single-Ion Magnet Behaviour: Reinvestigation of Cobalt(II) Succinate and Fumarate Coordination Polymers with Nicotinamide. Inorganics, 2022, 10, 128. DOI: 10.3390/inorganics10090128

24. 

P. Antal, J. Kuchár, E. Čižmár, I. Císařová, R. Herchel, P. Kopel, Two novel 1D chain bis(benzimidazole) Co(II) complexes, their crystal structures and magnetic properties. Polyhedron, 2022, 116154. DOI: 10.1016/j.poly.2022.116154

23.

A. Panja, Z. Jaglicic, R. Herchel, P. Brandão, N.C. Jana, Influence of bridging and chelating co-ligands on the distinct single-molecule magnetic behaviours in ZnDy complexes. New J. Chem., 2022, 46, 18751–18763. DOI: 10.1039/D2NJ03793A

22.

X. T. Cao, D. M. Kabtamu, S. Kumar, R. S. Varma, Advances in Thermo-, Photo-, and Electrocatalytic Continuous Conversion of Carbon Dioxide into Liquid Chemicals. ACS Sustainable Chem. Eng., 2022, 10(39), 12906–12932. DOI: 10.1021/acssuschemeng.2c02491

21.

P. Drożdżewski, M. Malik, P. Kopel, D. C. Bieńko, Normal vibrations and vibrational spectra of trithiocyanuric acid in its natural, deuterated, anionic and metal coordinated forms. Polyhedron, 2022, 220, 115819. DOI: 10.1016/j.poly.2022.115819

20.

N. Cankařová, I. Nemec, V. Krchňák, p-TSA-Mediated Four-Component Reaction: One-Step Access to Mesoionic 1H-Imidazol-3-ium-4-olates, Direct NHC Precursors. Adv. Synth. Catal. 2022, 364, 1–9. DOI: 10.1002/adsc.202200398

19.

T. H. A. Nguyen, T. Q. N. Tran, T. N. T. Nguyen, T. Khue Van, D.-H. Ngo, S. Kumar, X. T. Cao, Deep eutectic solvent-assisted synthesis of poly(furfuryl alcohol) grafted carbon nanotubes: a metal free electrocatalyst for non-enzymatic glucose detection. New J. Chem. 2022, 46, 15799-15803. DOI: 10.1039/D2NJ02713E

18.

A. Panja, Z. Jagličić, R. Herchel, P. Brandão, K. Pramanik, N.C. Jana, Three angular Zn2Dy complexes showing the effect of remote coordination at Zn and counter ions on slow magnetic relaxation at Dy centres. New J. Chem. 2022, 46,13546–13557. DOI: 10.1039/D2NJ01759H

17. 

L. Masaryk, J. Orvoš, K. Słoczyńska, R. Herchel, J. Moncol, D. Milde, P. Halaš, R. Křikavová, P. Koczurkiewicz-Adamczyk, E. Pękala, R. Fischer, I. Šalitroš, I. Nemec, P. Štarha, Anticancer half-sandwich Ir(III) complex and its interaction with various biomolecules and their mixtures - a case study with ascorbic acid. Inorg. Chem. Front. 2022, 9, 3758–3770. DOI: 10.1039/D2QI00535B

16.

X.T. Cao, S. Kumar, I. Nemec, J. Kopp, R.S. Varma, Solvent-Directed Morphological Transformation in Covalent Organic Polymers. Front. Mater. 2022, 9, 889679. DOI: 10.3389/fmats.2022.889679 

15. 

L. Masaryk, D. Muthná, P. Halaš, P. Zoufalý, E. Peterová, R. Havelek, B. Drahoš, D. Milde, A. Mrkvicová, P. ŠtarhaStability of a half-sandwich Os(ii) complex with indomethacin-functionalized ligand in the presence of carboxypeptidase A. Dalton Trans. 2022, 51, 9213–9217. DOI: 10.1039/D2DT01085B

14.

L. Havlíček, R. Herchel, I. Nemec, P. Neugebauer, Weak antiferromagnetic interaction in Cu(ii) complex with semi-coordination exchange pathway. Polyhedron 2022, 223, 115962. DOI: 10.1016/j.poly.2022.115962

13.

S. Ghosh, S. Kamilya, S. Mehta, R. Herchel, M. Kiskin, S. Veber, M. Fedin, A. Mondal, Effect of Ligand Chain Length for Tuning of Molecular Dimensionality and Magnetic Relaxation in Redox Active Cobalt(II) EDOT Complexes (EDOT=3,4-Ethylenedioxythiophene). Chem. Asian J. 2022, e202200404. DOI: 10.1002/asia.202200404

12.

J. Juráková, I. Šalitroš, Co(II) single-ion magnets: synthesis, structure, and magnetic properties, Monatsh. Chem. 2022. DOI: 10.1007/s00706-022-02920-0

11.

H. Caloudova, J. Blahova, J. Mares, L. Richtera, A. Franc, M. Garajova, F. Tichy, J. Lenz, J. Caloudova, V. Enevova, P. Kopel, B. Havelkova, P. Lakdawala, Z. Svobodova, The effects of dietary exposure to Magnéli phase titanium suboxide and titanium dioxide on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Chemosphere 2022293, 133689. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.133689

10.

S. Ghosh, S. Bagchi, S. Kamilya, S. Mehta, D. Sarkar, R. Herchel, A. Mondal, Impact of counter anions on spin-state switching of manganese(III) complexes containing an azobenzene ligand. Dalton Trans. 2022, 51, 7681–7694. DOI: 10.1039/D2DT00660J

9.

M. Rusek, K. Vojíř, I. Bártová, M. Klečková, V. Sirotek, J. Štrofová, To what extent do freshman university chemistry students master chemistry calculations? Acta chimica slovenica 2022, 69, 371–377. DOI: 10.17344/acsi.2021.7250

8.

L. Dobešová, T. Gier, O. Kopečná, E. Pagáčová, T. Vičar, F. Bestvater, J. Toufar, A. Bačíková, P. Kopel, R. Fedr, G. Hildenbrand, I. Falková, M. Falk, M. Hausmann, Incorporation of Low Concentrations of Gold Nanoparticles: Complex Effects on Radiation Response and Fate of Cancer Cells. Pharmaceutics 2022, 14, 166. DOI: 10.3390/pharmaceutics14010166

7.

A. Panja, Z. Jagličić, R. Herchel, P. Brandão, K. Pramanik, N. C. Jana, The first exploration of coordination chemistry using a methyl substituted o-vanillin based ligand: an example starting with Dy4/Zn2Dy2 systems displaying slow relaxation of magnetization. New J. Chem. 2022, 46, 5627–5637. DOI: 10.1039/D1NJ05717K

6.

D. Janasik, K. Jasiński, W. P. Węglarz, I. Nemec, P. Jewula, T. Krawczyk, Ratiometric pH-Responsive 19F Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents Based on Hydrazone Switches, Anal.Chem.  2022, 94(8), 3427–3431, DOI: 10.1021/acs.analchem.1c04978

5.

L. Masaryk, P. Zoufalý, K. Słoczyńska, E. Zahradniková, D. Milde, P. Koczurkiewicz-Adamczyk, P. ŠtarhaNew Pt(II) diiodido complexes containing bidentate 1,3,4-thiadiazole-based ligands: Synthesis, characterization, cytotoxicity. Inorg. Chim. Acta 2022, 536, 120891. DOI: 10.1016/j.ica.2022.120891

4.

T. P. Cao, C. N. Hang, H. Vu-Quang, D. M. Kabtamu, S. Kumar, V. C. Nguyen, X. T. Cao, Catalyst-free synthesis of poly(furfurylalcohol) using deep eutectic solvents. New J. Chem. 2022, 46, 3786–3793. DOI: 10.1039/D1NJ05723E

3.

I. Nemec I, O. F. Fellner, B. Indruchová, R. HerchelTrigonally Distorted Hexacoordinate Co(II) Single-Ion Magnets. Materials 2022, 15(3), 1064. DOI: 10.3390/ma15031064

2.

Z. Smékal, P. Novák, M. Zeller, P. Antal, E. Čižmár, R. Herchel, Synthesis, crystal structure, 57Fe Mössbauer spectroscopy and magnetic properties of high-spin iron(III) anionic complexes [Fe(azp)2]- (H2azp = 2,2′- dihydroxyazobenzene) with organic cations. Polyhedron 2022, 212, 115586. DOI: 10.1016/j.poly.2021.115586

1.

E. Zahradníková, I. Císařová, B. Drahoš, Syntheses and crystal structures of Ni(II) complexes with pyridine-based macrocyclic ligands. Polyhedron 2022, 211, 115552. DOI: 10.1016/j.poly.2021.115552

2021

 

26.

M. Janik, E. Jamróz, J. Tkaczewska, L. Juszczak, P. Kulawik, M. Szuwarzyński, K. Khachatryan, P. Kopel, Utilisation of Carp Skin Post-Production Waste in Binary Films Based on Furcellaran and Chitosan to Obtain Packaging Materials for Storing Blueberries. Materials 2021, 14, 7848. DOI: 10.3390/ma14247848

25.

P. Halaš, J. Kuchár, R. Herchel, Anion-Dependent Synthesis of Cu(II) Complexes with 2-(1H-Tetrazol-5-yl)-1H-indole: Synthesis, X-Ray Structures, and Radical Scavenging Activity. Bioinorg. Chem. Appl. 2021, 2021, 6736908. DOI: 10.1155/2021/6736908

24.

E. Jamróz, A. Cabaj, L. Juszczak, J. Tkaczewska, M. Zimowska, A. Cholewa-Wójcik, P. Krzyściak, P. Kopel, Active Double-Layered Films Enriched with AgNPs in Great Water Dock Root and Pu-Erh Extracts. Materials 2021, 14(22), 6925. DOI: 10.3390/ma14226925

23.

K. Kotrle, I. Nemec, J. Moncol, E. Čižmár, R. Herchel, 3d–4f magnetic exchange interactions and anisotropy in a series of heterobimetallic vanadium(IV)–lanthanide(III) Schiff base complexes, Dalton Trans. 2021, 50, 13883–13893. DOI: 10.1039/D1DT01944A

22.

A. Bhanja, R. Herchel, E. Moreno-Pineda, A. Khara, W. Wernsdorfer, D. Ray, Synthesis, characterization, magnetism and theoretical analysis of hetero-metallic [Ni2Ln2] partial di-cubane assemblies. Dalton Trans. 2021, 50, 12517–12527. DOI: 10.1039/D1DT00510C

21.

D. Basak, L. Smythe, R. Herchel, M. Murrie, I. Nemec, D. Ray, From tetranuclear to pentanuclear [Co–Ln] (Ln = Gd, Tb, Dy, Ho) complexes across the lanthanide series: effect of varying sequence of ligand addition. Dalton Trans. 2021, 50, 11861–11877. DOI: 10.1039/D1DT02038B.

20.

A. Pluta-Kubica, E. Jamróz, G. Khachatryan, A. Florkiewicz, P. Kopel, Application of Furcellaran Nanocomposite Film as Packaging of Cheese. Polymers 2021, 13, 1428. DOI: 10.3390/polym13091428

19.

H. Stepankova, M. Swiatkowski, R. Kruszynski, P. Svec, H. Michalkova, V. Smolikova, A. Ridoskova, Z. Splichal, P. Michalek, L. Richtera, P. Kopel, V. Adam, Z. Heger, S. Rex, The Anti-Proliferative Activity of Coordination Compound-Based ZnO Nanoparticles as a Promising Agent Against Triple Negative Breast Cancer Cells. Int. J. Nanomed. 2021, 16, 4431–4449. DOI: 10.2147/IJN.S304902

18.

J. Muchová, V. Hearnden, L. Michlovská, L. Vištejnová, A. Zavaďáková, K. Šmerková, S. Kočiová, V. Adam, P. Kopel, L. Vojtová, Mutual influence of selenium nanoparticles and FGF2-STAB® on biocompatible properties of collagen/chitosan 3D scaffolds: in vitro and ex ovo evaluation. J. Nanobiotechnol. 2021, 19, 103. DOI: 10.1186/s12951-021-00849-w

17.

N. Suryadevara, A. Pausch, E. Moreno-Pineda, A. Mizuno, J. Bürck, A. Baksi, T. Hochdörffer, I. Šalitroš, A. S. Ulrich, M. M. Kappes, V. Schünemann, W. Klopper, M. Ruben, Chiral Resolution of Spin-Crossover Active Iron(II) [2x2] Grid Complexes. Chem. Eur. J. 2021, 27, 1–10. DOI: 10.1002/chem.202101432

16.

B. Brachňaková, J. Moncoľ, J. Pavlik, I. Šalitroš, S. Bonhommeau, F. J. Valverde-Muñoz, L. Salmon, G. Molnár, L. Routaboul, A. Bousseksou, Spin crossover metal–organic frameworks with inserted photoactive guests: on the quest to control the spin state by photoisomerization. Dalton Trans. 2021, 50, 8877–8888. DOI: 10.1039/D1DT01057C

15.

M. Gurská, V. Brezová, I. Šalitroš, Ľ. Švorc, I. Špánik, J. Moncoľ, J. Pavlik, P. Szolcsányi, Polyradical PROXYL/TEMPO Conjugates Connected by Ester/Amide Bridges: Synthesis, Physicochemical Studies, and DFT Calculations. ChemPlusChem 2021, 86, 396–405. DOI:10.1002/cplu.202000803

14.

B. Drahoš, I. Šalitroš, I. Císařová, R. Herchel, A multifunctional magnetic material based on a solid solution of Fe(II)/Co(II) complexes with a macrocyclic cyclam-based ligand. Dalton Trans. 2021, 50, 11147–1115. DOI: 10.1039/D1DT01534F

13.

A. Bhanja, L. Smythe, K. Kotrle, F. Ortu, R. Herchel, M. Murrie, D. Ray, Synthesis of heptanuclear Ni4Dy3 coordination aggregate using tridentate ligand: X-ray structure, magnetism and theoretical studies. Inorg. Chim. Acta 2021, 526, 120524. DOI: 10.1016/j.ica.2021.120524

12.

D. Basak, E. R. Martí, M. Murrie, I. Nemec, D. Ray, Solvent-induced structural transformation from heptanuclear to decanuclear [Co–Ln] coordination clusters: trapping of unique counteranion and understanding of aggregation pathways. Dalton Trans., 2021, 50, 9574–9588. DOI: 10.1039/D1DT01278A

11.

L. Masaryk, I. Nemec, J. Kašpárková, V. Brabec, P. Štarha, Unexpected solution behaviour of ester-functionalized half-sandwich Ru(II) and Ir(III) complexes. Dalton Trans. 2021, 50, 8017–8028. DOI: 10.1039/D1DT00466B

10.

S. Ghosh, S. Kamilya, T. Pramanik, A. Mohanty, M. Rouzières, R. Herchel, S. Mehta, A. Mondal, Thermo- and photoinduced spin state switching in an iron(II) 2D coordination network associated with large light-induced thermal hysteresis and tuning of dimensionality via ligand modulation. Dalton Trans. 2021, 50, 7725–7735. DOI: 10.1039/D1DT00212K

9.

P. Štarha, B. Drahoš, R. Herchel, An unexpected in-solution instability of diiodido analogue of picoplatin complicates its biological characterization. Dalton Trans. 2021, 50, 6071–6075. DOI:10.1039/D1DT00740H

8.

E. Zahradníková, I. Císařová, B. Drahoš, Triple M as Manganese: Medicine, magnetism and macrocycles. Seven-coordinate Mn(II) complexes with pyridine-based macrocyclic ligands. Polyhedron 2021, 203, 115231. DOI: 10.1016/j.poly.2021.115231

7.

A. Bhanja, L. Smythe, R. Herchel, I. Nemec, M. Murrie, D. Ray, Hydroxido supported and differently networked octanuclear Ni6Ln2 [Ln = GdIII and DyIII] complexes: structural variation, magnetic properties and theoretical insights. Dalton Trans. 2021, 50, 5023–5035. DOI: 10.1039/D0DT04168H

6.

K. Máliková, L. Masaryk, P. Štarha, Anticancer Half-Sandwich Rhodium(III) Complexes. Inorganics 2021, 9, 26. DOI: 10.3390/inorganics9040026

5.

P. Zoufalý, A. Kliuikov, E. Čižmár, I. Císařová, R. Herchel, Cis and Trans Isomers of Fe(II) and Co(II) Complexes with Oxadiazole Derivatives ‐ Structural and Magnetic Properties. Eur. J. Inorg. Chem. 2021, 1190–1199. DOI: 10.1002/ejic.202001148

4.
L. Masaryk, P. Koczurkiewicz-Adamczyk, D. Milde, I. Nemec, K. Słoczyńska, E. Pękala, P. Štarha,  Dinuclear half-sandwich Ir(III) complexes containing 4,4′-methylenedianiline-based ligands: Synthesis, characterization, cytotoxicity. J. Organomet. Chem. 2021, 938, 121748. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2021.121748

3.
L. Masaryk, B. Tesarova, D. Choquesillo-Lazarte, V. Milosavljevic, Z. Heger, P. Kopel, Structural and biological characterization of anticancer nickel(II) bis(benzimidazole) complex. J. Inorg. Biochem. 2021, 217, 111395. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2021.111395

2.
P. Štarha, Multinuclear biologically active Ru, Rh, Os and Ir arene complexes. Coord. Chem. Rev. 2021, 431,213690. DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213690

1.
A. N. Gusev, I. Nemec, R. Herchel, Y. I. Baluda, M. A. Kryukova, N. N. Efimov, M. A. Kiskin, W. Linert, A new series of Schiff base Ni(II)4 cubanes: Evaluation of magnetic coupling via carboxylate bridges. Polyhedron 2021, 196, 115017. DOI: 10.1016/j.poly.2020.115017

2020

30.
B. Brachňaková, J. Adamko Kožíšková, J. Kožíšek, E. Melníková, M. Gál, R. Herchel, T. Dubaj, I. Šalitroš, Low-spin and spin-crossover iron(ii) complexes with pyridyl-benzimidazole ligands: synthesis, and structural, magnetic and solution study. Dalton Trans. 2020, 49, 17786–17795. DOI: 10.1039/D0DT03497E

29.
A. Bhanja, M. Schulze, R. Herchel, E. Moreno-Pineda, W. Wernsdorfer, D. Ray, Selective Coordination of Self-Assembled Hexanuclear [Ni4Ln2] and [Ni2Mn2Ln2] (Ln = DyIII, TbIII, and HoIII) Complexes: Stepwise Synthesis, Structures, and Magnetic Properties. Inorg. Chem. 2020, 59, 17929–17944. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c02148

28.
S. Ghosh, S. Kamilya, M. Rouzières, R. Herchel, S. Mehta, A. Mondal, Reversible Spin-State Switching and Tuning of Nuclearity and Dimensionality via Nonlinear Pseudohalides in Cobalt(II) Complexes. Inorg. Chem. 2020, 59, 17638–17649. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c02887

27.
J. Hrubý, Š. Vavrečková, L. Masaryk, A. Sojka, J. Navarro-Giraldo, M. Bartoš, R. Herchel, J. Moncol, I. Nemec, P. Neugebauer, Deposition of Tetracoordinate Co(II) Complex with Chalcone Ligands on Graphene. Molecules 2020, 25, 5021. DOI: 10.3390/molecules25215021

26.
L. Rigamonti, F. Reginato, E. Ferrari, L. Pigani, L. Gigli, N. Demitri, P. Kopel, B. Tesarova, Z. Heger, From solid state to in vitro anticancer activity of copper(II) compounds with electronically-modulated NNO Schiff base ligands. Dalton Trans. 2020, 49, 14626–14639. DOI: 10.1039/D0DT03038D

25.
J. Dorazilová, J. Muchová, K. Šmerková, S. Kočiová, P. Diviš, P. Kopel, R. Veselý, V. Pavliňáková, V. Adam, L. Vojtová, Synergistic Effect of Chitosan and Selenium Nanoparticles on Biodegradation and Antibacterial Properties of Collagenous Scaffolds Designed for Infected Burn Wounds. Nanomaterials 2020, 10, 1971. DOI:10.3390/nano10101971

24.
D. Hlavkova, H. Caloudova, P. Palikova, P. Kopel, L. Plhalova, M. Beklova, B. Havelkova, Effect of Gold Nanoparticles and Ions Exposure on the Aquatic Organisms. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2020, 105, 530–537. DOI: 10.1007/s00128-020-02988-6

23.
S. Ghosh, S. Kamilya, T. Pramanik, M. Rouzières, R. Herchel, S. Mehta, A. Mondal, ON/OFF Photoswitching and Thermoinduced Spin Crossover with Cooperative Luminescence in a 2D Iron(II) Coordination Polymer. Inorg. Chem. 2020, 59, 13009–13013. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c02136

22.
D. Hlavkova, M. Beklova, P. Kopel, B. Havelkova, Effects of Silver Nanoparticles and Ions Exposure on the Soil Invertebrates Folsomia candida and Enchytraeus crypticus. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2020, 105, 244–249. DOI: 10.1007/s00128-020-02909-7

21.
E. Jamroz, P. Kopel, Polysaccharide and Protein Films with Antimicrobial/Antioxidant Activity in the Food Industry: A Review. Polymers 2020, 12, 1289. DOI: 10.3390/polym12061289

20.
J. Hrubý, D. Dvořák, L. Squillantini, M. Mannini, J. van Slageren, R. Herchel, I. Nemec, P. Neugebauer, Co(II)-Based single-ion magnets with 1,1′-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphine) metalloligands. Dalton Trans., 2020, 49, 11697–11707. DOI: 10.1039/D0DT01512A

19.
E. Zahradníková, R. Herchel, I. Šalitroš, I. Císařová, B. Drahoš, Late first-row transition metal complexes of a 17-membered piperazine-based macrocyclic ligand: structures and magnetism. Dalton Trans., 2020, 49, 9057–9069. DOI: 10.1039/d0dt01392g

18.
K. Shi, L. Mathivathanan, R. Herchel, A. K. Boudalis, R. G. Raptis, Supramolecular Assemblies of Trinuclear Copper(II)-Pyrazolato Units: A Structural, Magnetic and EPR Study. Chemistry, 2020, 2, 626–644. DOI: 10.3390/chemistry2030039

17.
S. Kociova, K. Dolezelikova, P. Horky, S. Skalickova, D. Baholet, L. Bozdechova, E. Vaclavkova, J. Belkova, P. Nevrkla, J. Skladanka, T. Do, O. Zitka, Y. Haddad, P. Kopel, L. Zurek, V. Adam, K. Smerkova, Zinc phosphate-based nanoparticles as alternatives to zinc oxide in diet of weaned piglets. J. Anim. Sci. Biotechnol., 2020, 11, 59. DOI: 10.1186/s40104-020-00458-x

16.
A. Bhanja, E. Moreno-Pineda, R. Herchel, W. Wernsdorfer, D. Ray, Self-assembled octanuclear [Ni5Ln3] (Ln = Dy, Tb and Ho) complexes: synthesis, coordination induced ligand hydrolysis, structure and magnetism. Dalton Trans., 2020, 49, 7968–7976. DOI: 10.1039/D0DT01675F

15.
A. Gee, A. H. Jaafar, B. Brachňaková, J. Massey, C. H. Marrows, I. Šalitroš, N. T. Kemp, Multilevel Resistance Switching and Enhanced Spin Transition Temperature in Single- and Double-Molecule Spin Crossover Nanogap Devices. J. Phys. Chem. C, 2020, 124, 13393–13399. DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c03824

14.
S. Ghosh, S. Kamilya, M. Das, S. Mehta, M.-E. Boulon, I. Nemec, M. Rouzières, R. Herchel, A. Mondal, Effect of Coordination Geometry on Magnetic Properties in a Series of Cobalt(II) Complexes and Structural Transformation in Mother Liquor. Inorg. Chem., 2020, 59, 7067–7081. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c00538

13.
E. Jamróz, G. Khachatryan, P. Kopel, L. Juszczak, A. Kawecka, P. Krzyściak, M. Kucharek, Z. Bębenek, M. Zimowska, Furcellaran nanocomposite films: The effect of nanofillers on the structural, thermal, mechanical and antimicrobial properties of biopolymer films. Carbohydr. Polym., 2020, 240, 116244.DOI: 10.1016/j.carbpol.2020.116244

12.
L. Masaryk, J. Moncol, R. Herchel, I. Nemec, Halogen Bonding in New Dichloride-Cobalt(II) Complex with Iodo Substituted Chalcone Ligands. Crystals, 2020, 10, 354. DOI: 10.3390/cryst10050354

11.
V. P. Sur, A. Mazumdar, A. Ashrafi, A. Mukherjee, V. Milosavljevic, H. Michalkova, P. Kopel, L. Richtera, A. Moulick, A Novel Biocompatible Titanium-Gadolinium Quantum Dot as a Bacterial Detecting Agent with High Antibacterial Activity. Nanomaterials, 2020, 10, 778. DOI: 10.3390/nano10040778

10.
V. P. Sur, A. Mazumdar, P. Kopel, S. Mukherjee, P. Vitek, H. Michalkova, M. Vaculovicova, A. Moulick, A Novel Ruthenium Based Coordination Compound Against Pathogenic Bacteria. Int. J. Mol. Sci., 2020, 21, 2656. DOI: 10.3390/ijms21072656

9.
B. Rybníčková, J. Kuchár, P. Antal, R. Herchel, Synthesis, crystal structure and magnetic properties of tetranuclear copper complex based on [(4-bromophenyl)(hydroxy)methylene]bis(phosphonic acid). Inorg. Chim. Acta, 2020, 119689. DOI: 10.1016/j.ica.2020.119689

8.
B. Drahoš, I. Císařová, O. Laguta, V. T. Santana, P. Neugebauer, R. Herchel, Structural, magnetic, redox and theoretical characterization of seven-coordinate first-row transition metal complexes with a macrocyclic ligand containing two benzimidazolyl N-pendant arms. Dalton Trans., 2020, 49, 4425–4440. DOI: 10.1039/D0DT00166J

7.
B. Drahoš, P. Antal, I. Šalitroš, R. Herchel, Magnetic Properties of Fe(II) Complexes of Cyclam Derivative with One p-Aminobenzyl Pendant Arm. Metals, 2020, 10, 366. DOI: 10.3390/met10030366

6.
J. Pavlik, P. Masárová, I. Nemec, O. Fuhr, M. Ruben, I. Šalitroš, Heteronuclear Iron(III)-Schiff Base Complexes with the Hexacyanidocobaltate(III) Anion: On the Quest To Understand the Governing Factors of Spin Crossover. Inorg. Chem., 2020, 59, 2747–2757. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b03097

5.
K. Senthil Kumar, I. Šalitroš, B. Heinrich, S. Moldovan, M. Mauro, M. Ruben, Spin-crossover in iron(II)-phenylene ethynylene-2,6-di(pyrazol-1-yl) pyridine hybrids: toward switchable molecular wire-like architectures. J. Phys.: Condens. Matter, 2020, 32, 204002. DOI: 10.1088/1361-648X/ab6cc2

4.
M. Gagic, L. Nejdl, K. Xhaxhiu, N. Cernei, O. Zitka, E. Jamroz, P. Svec, L. Richtera, P. Kopel, V. Milosavljevic, V. Adam, Fully automated process for histamine detection based on magnetic separation and fluorescence detection. Talanta, 2020, 212, 120789. DOI: 10.1016/j.talanta.2020.120789

3.
B. Brachňaková, S. Matejová, J. Moncol, R. Herchel, J. Pavlik, E. Moreno-Pineda, M. Ruben , I. Šalitroš, Stereochemistry of coordination polyhedra vs. single ion magnetism in penta- and hexacoordinated Co(II) complexes with tridentate rigid ligands. Dalton Trans., 2020, 49, 1249–1264. DOI: 10.1039/C9DT04592A

2.
L. St Marie, A. El Fatimy, J. Hrubý, I. Nemec, J. Hunt, R. Myers-Ward, D. K. Gaskill, M. Kruskopf, Y. Yang, R. Elmquist, R. Marx, J. van Slageren, P. Neugebauer, P. Barbara, Nanostructured graphene for nanoscale electron paramagnetic resonance spectroscopy. J. Phys. Mater., 2020, 3(1), 014013. DOI: 10.1088/2515-7639/ab6af8

1.
P. Zoufalý, E. Čižmár, J. Kuchár, R. Herchel, The Structural and Magnetic Properties of FeII and CoII Complexes with 2-(furan-2-yl)-5-pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazole. Molecules, 2020, 25(2), 277. DOI: 10.3390/molecules25020277

2019

 1. E. Jamroz, P. Kopel, J. Tkaczewska, D. Dordevic, S. Jancikova, P. Kulawik, V. Milosavljevic, K. Dolezelikova, K. Smerkova, P. Svec, V. Adam, Nanocomposite Furcellaran Films-the Influence of Nanofillers on Functional Properties of Furcellaran Films and Effect on Linseed Oil Preservation. Polymers 2019, 11, 2046. DOI: 10.3390/polym11122046
 2. K. Kotrle, R. Herchel, Are Inorganic Single-Molecule Magnets a Possibility? A Theoretical Insight into Dysprosium Double-Deckers with Inorganic Ring Systems.  Inorg. Chem. 2019, 58, 14046-14057. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b02039
 3. A. Bhanja, R. Herchel, Z. Trávníček, D. Ray, Two Types of Hexanuclear Partial Tetracubane [Ni4Ln2] (Ln = Dy, Tb, Ho) Complexes of Thioether-Based Schiff Base Ligands: Synthesis, Structure, and Comparison of Magnetic Properties. Inorg. Chem. 2019, 58, 12184-12198. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b01517
 4. L. Pogány, B. Brachňaková, P. Masárová, J. Moncol, J. Pavlik, M. Gál, M. Mazúr, R. Herchel, I. Nemec, I. Šalitroš, Impact of the Schiff base ligand substituents on the solid state and solution properties of eleven iron(iii) complexes. New J. Chem. 2019, 43, 13916-13928. DOI: 10.1039/C9NJ03087E
 5. I. Nemec, I. Svoboda, R. Herchel, Spin Crossover in Three Mononuclear Iron (III) Schiff Base Complexes. Metals 2019, 9(8), 849. DOI: 10.3390/met9080849
 6. A. Gusev, I. Nemec, R. Herchel, I. Riush, J. Titiš, R. Boča, K. Lyssenko, M. Kiskin, I. Eremenko, W. Linert, Structural and magnetic characterization of Ni(II), Co(II), and Fe(II) binuclear complexes on a bis(pyridyl-triazolyl)alkane basis. Dalton Trans. 2019, 48, 10526-10536. DOI: 10.1039/c9dt01391a
 7. C. Meseguer, M. A. Palacios, A. J. Mota, B. Drahoš, E. K. Brechin, R. Navarrete, J. M. Moreno, E. Colacio, Effect of π-aromatic spacers on the magnetic properties and slow relaxation of double stranded metallacyclophanes with a LnIII-MII-MII-LnIII (LnIII = GdIII, DyIII, YIII; MII = NiII, CoII) linear topology. Polyhedron 2019, 170, 373-387. DOI: 10.1016/j.poly.2019.05.054
 8. B. Drahoš, I. Šalitroš, R. Herchel, First step in preparation of multifunctional spin crossover material based on Fe(II) complex of cyclam-based ligand. Magnetism and DFT studies. Inorg. Chim. Acta 2019, 495, 118921. DOI: 10.1016/j.ica.2019.05.020
 9. A. Bakandritsos, R. G. Kadam, P. Kumar, G. Zoppellaro, M. Medved', J. Tuček, T. Montini, O. Tomanec, P. Andrýsková, B. Drahoš, R. S. Varma, M. Otyepka, M. B. Gawande, P. Fornasiero, R. Zbořil, Mixed-Valence Single-Atom Catalyst Derived from Functionalized Graphene. Adv. Mater. 2019, 1900323. DOI: 10.1002/adma.201900323
 10. I. Šalitroš, R. Herchel, O. Fuhr, R. González-Pieto, M. Ruben, Polynuclear Iron(II) Complexes with 2,6-Bis(pyrazol-1-yl)pyridine-anthracene Ligands Exhibiting Highly Distorted High-Spin Centers. Inorg. Chem. 2019, 58(7), 4310-4319. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b03432
 11. I. Nemec, P. Zoufalý, P. Jewula, P. Antal, W. Linert, R. Herchel, Ion-pair complexes of Schiff base Fe(III) cations and complex anions. New J. Chem. 2019, 43, 4937-4946. DOI: 10.1039/c9nj00192a
 12. A. Gusev, I. Nemec, R. Herchel, V. Shul'gin, I. Ryush, M. Kiskin, N. Efimov, E. Ugolkova, V. Minin, K. Lyssenko, I. Eremenko, W. Linert, Copper(ii) self-assembled clusters of bis((pyridin-2-yl)-1,2,4-triazol-3-yl)alkanes. Unusual rearrangement of ligands under reaction conditions. Dalton Trans. 2019, 48, 3052-3060. DOI:10.1039/C8DT04816A
 13. L. Váhovská, O. Bukrynov, I. Potočňák, E. Čižmár, A. Kliuikov, S. Vitushkina, M. Dušek, R. Herchel, New Co(II) field-induced single-molecule magnet and the first example of Co(III) complex with tridentate binding of deprotonated 4-amino-3,5-bis(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazole ligand. Eur. J. Inorg. Chem. 2019, 2, 250-261. DOI: 10.1002/ejic.201801225
 14. R. Herchel, P. Zoufalý, I. Nemec, The effect of the second coordination sphere on the magnetism of [Ln(NO3)3(H2O)3]·(18-crown-6) (Ln = Dy and Er). RSC Advances 2019, 9, 569-575. DOI: 10.1039/c8ra09648a

2018

 • Antal, P.; Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Structure and Magnetism of Seven‐Coordinate Fe(III), Fe(II), Co(II) and Ni(II) Complexes Containing a Heptadentate 15‐Membered Pyridine‐Based Macrocyclic Ligand. Eur. J. Inorg. Chem. (2018) 4286-4297. DOI: 10.1002/ejic.201800769
 • Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Single-Chain Magnet Based on 1D Polymeric Azido-Bridged Seven-Coordinate Fe(II) Complex with a Pyridine-Based Macrocyclic Ligand. Inorg. Chem. 57 (2018) 12718-12726. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b01798
 • Drahoš, B.; Trávníček, Z. Spin crossover Fe(II) complexes of a cross-bridged cyclam derivative. Dalton Transactions 47 (2018) 6134-6145. DOI:10.1039/C8DT00414E
 • Štarha, P.; Trávníček, Z.; Herchel, R.; Jewula, P.; Dvořák, Z. A possible way how to improve in vitro cytotoxicity of half-sandwich Os(II) complexes against A2780 cells. Dalton Transactions 47 (2018) 5714-5724. DOI:10.1039/C8DT00193F
 • Nemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Two polymorphic Co(II) field-induced single-ion magnets with enormous angular distortion from the ideal octahedron. Dalton Transactions 47 (2018) 1614-1623. DOI:10.1039/C7DT03992A
 • Štarha, P.; Trávníček, Z.; Drahoš, B.; Herchel, R.; Dvořák, Z. Cell-based studies of the first-in-class half-sandwich Ir(III) complex containing histone deacetylase inhibitor 4-phenylbutyrate. Applied Organometallic Chemistry 32 (2018) e4246. DOI:10.1002/aoc.4246
 • Pogány, L.; Brachňaková, B.; Moncol, J.; Pavlik, J.; Nemec, I.; Trávníček, Z.; Mazúr, M.; Bučinský, L.; Suchánek, L.; Šalitroš, I. Impact of Substituent Variation on the Presence of Thermal Spin Crossover in a Series of Mononuclear Iron(III) Schiff Base Complexes with Terminal Pseudohalido Co-ligands. Chemistry - A European Journal 24 (2018) 5191-5203. DOI:10.1002/chem.201704546
 • Váhovská, L.; Vitushkina, S.; Potočňák, I.; Trávníček, Z.; Herchel, R. Effect of linear and non-linear pseudohalides on the structural and magnetic properties of Co(II) hexacoordinate single-molecule magnets. Dalton Transactions 47 (2018) 1498-1512. DOI:10.1039/C7DT04256F
 • Štarha, P.; Trávníček, Z.; Vančo, J.; Dvořák, Z. Half-sandwich Ru(II) and Os(II) bathophenanthroline complexes containing a releasable dichloroacetato ligand. Molecules 23 (2018) 420. DOI:10.3390/molecules23020420
 • Massoud, S.S.; Louka, F.R.; Ducharme, G.T.; Fischer, R.C.; Mautner, F.A.; Vančo, J.; Herchel, R.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z. Copper(II) complexes based on tripodal pyrazolyl amines: Synthesis, structure, magnetic properties and anticancer activity. Journal of Inorganic Biochemistry 180 (2018) 39-46. DOI:10.1016/j.jinorgbio.2017.11.023
 • Pisár, M.; Schütznerová, E.; Hančík, F.; Popa, I.; Trávníček, Z.; Cankař, P. Modification of Boc-protected CAN508 via acylation and Suzuki-Miyaura coupling. Molecules 23 (2018) 149. DOI:10.3390/molecules23010149
 • Massoud, S.S.; Fischer, R.C.; Mautner, F.A.; Parfait, M.M.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Pentacoordinate cobalt(II) complexes with neutral tripodal N-donor ligands: Zero-field splitting for a distorted trigonal bipyramidal geometry. Inorganica Chimica Acta 471 (2018) 630-639. DOI:10.1016/j.ica.2017.11.036
 • Ahmad, S.; Altoum, A.O.S.; Vančo, J.; Křikavová, R.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z.; Altaf, M.; Sohail, M.; Isabb, A.A. Synthesis, crystal structure and anticancer activity of tetrakis(N-isopropylimidazolidine-2-selenone)platinum(II) chloride. Journal of Molecular Structure 1152 (2018) 232-236. DOI:10.1016/j.molstruc.2017.09.068

2017

 • Machata, M.; Herchel, R.; Nemec , I.; Trávníček, Z. Crystal structures and magnetic properties of two series of phenoxo-O bridged dinuclear Ln2 (Ln = Gd, Tb, Dy) complexes. Dalton Transactions 46 (2017) 16294-16305, DOI:10.1039/C7DT03441E
 • Nemec, I.; Herchel, R.; Machata, M.; Trávníček, Z. Tetranuclear Ni(II) and Co(II) Schiff-base complexes with an M4O6 defective dicubane-like core: zero-field SMM behavior in the cobalt analogue. New Journal of Chemistry 41 (2017) 11258-11267. DOI:10.1039/C7NJ02281F
 • Vančo, J.; Trávníček, Z.; Hošek, J.; Suchý, P. Jr. In vitro and in vivo anti-inflammatory active copper(II)-lawsone complexes. PLoS ONE 12 (2017) e0181822. DOI:10.1371/journal.pone.0181822
 • Vančo, J.; Trávníček, Z.; Křikavová, R.; Gáliková, J.; Chalupová, M. Molecular, cellular and pharmacological effects of platinum(II) diiodido complexes containing 9-deazahypoxanthine derivatives: A group of broad-spectrum anticancer active agents. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 173 (2017) 423-433. DOI:10.1016/j.jphotobiol.2017.06.017
 • Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Impact of Halogenido Coligands on Magnetic Anisotropy in Seven-Coordinate Co(II) Complexes. Inorganic Chemistry 56 (2017) 5076-5088. DOI:10.1021/acs.inorgchem.7b00235
 • Herchel, R.; Kotrle, K.; Trávníček, Z. Magnetorefrigeration capability of a gadolinium(III) coordination polymer containing trimesic acid: a correlation between the isothermal magnetic entropy change and the gadolinium content. RSC Advances 7 (2017) 30763-30769. DOI:10.1039/c7ra04945e
 • Machata, M.; Nemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z. An octanuclear Schiff-base complex with a Na2Ni6 core: structure, magnetism and DFT calculations. RSC Advances 7 (2017) 25821-25827. DOI:10.1039/c7ra01374d
 • Massoud, S.S.; Williams, G.F.; Louka, F.R.; Henary, M.M.; Herchel, R.; Trávníček, Z.; Fischer, R.C.; Mautner, F.A. Croconato-bridged copper(II) complexes: synthesis, structure and magnetic characterization. New Journal of Chemistry 41 (2017) 3846-3856. DOI:10.1039/c6nj03943j
 • Altoum, A.O.S.; Vančo, J.; Křikavová, R.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z.; Altaf, M.; Ahmad, S.; Sulaiman, A.A.A.; Isab, A.A. Synthesis, structural characterization and cytotoxicity evaluation of platinum(II) complexes of heterocyclic selenones. Polyhedron 128 (2017) 2-8. DOI:10.1016/j.poly.2017.02.027
 • Nemec, I.; Herchel, R.; Kern, M.; Neugebauer, P.; van Slageren, J.; Trávníček, Z. Magnetic Anisotropy and Field‐induced Slow Relaxation of Magnetization in Tetracoordinate CoII Compound [Co(CH3‐im)2Cl2]. Materials 10 (2017) 249. DOI:10.3390/ma10030249
 • Ručil, T.; Trávníček, Z.; Cankař, P. Ring-Opening Reactions of the N-4-Nosyl Hough-Richardson Aziridine with Nitrogen Nucleophiles. Journal of Organic Chemistry 82 (2017) 723-730. DOI:10.1021/acs.joc.6b01942
 • Kubát, V.; Babiak, M.; Trávníček, Z.; Novosad, J. 3-(Diphenylchalcogenophosphoryl)propionic acids as precursors for metal selenides and tellurides. Polyhedron 124 (2017) 62–67. DOI:10.1016/j.poly.2016.12.034
 • Štarha, P.; Vančo, J.; Trávníček, Z. Platinum complexes containing adenine-based ligands: An overview of selected structural features. Coordination Chemistry Reviews 332 (2017) 1–29. DOI:10.1016/j.ccr.2016.09.017.
 • Bondarev, D.; Sivkova, R.; Šuly, P.; Polášková, M.; Krejčí, O.; Křikavová, R.; Trávníček, Z.; Zukal, A.; Kubů, M.; Sedláček, J. Microporous conjugated polymers via homopolymerization of 2,5-diethynylthiophene. European Polymer Journal 92 (2017) 213-219. DOI:10.1016/j.eurpolymj.2017.04.042
 • Mirtamizdoust, B.; Trávníček, Z.; Hanifehpour, Y.; Talemi, P.; Hammud, H.; Joo, S.W. Synthesis and characterization of nano-peanuts of lead(II) coordination polymer [Pb(qcnh)(NO3)2]n with ultrasonic assistance: A new precursor for the preparation of pure-phase nano-sized PbO. Ultrasonics Sonochemistry 34 (2017) 255-261. DOI:10.1016/j.ultsonch.2016.05.041

2016

 • Štarha, P.; Trávníček, Z.; Křikavová, R.; Dvořák, Z. Half-sandwich Ru(II) halogenido, valproato and 4-phenylbutyrato complexes containing 2,2′-dipyridylamine: synthesis, characterization, solution chemistry and in vitro cytotoxicity. Molecules 21 (2016) 1725. DOI:10.3390/molecules21121725
 • Štarha, P.; Trávníček, Z.; Drahoš, B.; Dvořák, Z. In vitro antitumor active gold(I) triphenylphosphane complexes containing 7-azaindoles. International Journal of Molecular Sciences 17 (2016) 2084. DOI:10.3390/ijms17122084
 • Nemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Pentacoordinate and hexacoordinate Mn(III) complexes of tetradentate Schiff-base ligands containing tetracyanidoplatinate(II) bridges and revealing uniaxial magnetic anisotropy. Molecules 21 (2016) 1681. DOI:10.3390/molecules21121681
 • Gusev, A.; Herchel, R.; Nemec, I.; Shulgin, V.; Eremenko, I. L.; Lyssenko, K.; Linert, W.; Trávníček, Z. Tetranuclear lanthanide complexes containing a hydrazone-type ligand. Dysprosium [2 × 2] gridlike single-molecule magnet and toroic. Inorg. Chem. 55 (2016) 12470-12476. DOI:10.1021/acs.inorgchem.6b02449
 • Štarha, P.; Vančo, J.; Trávníček, Z.; Hošek, J.; Klusáková, J.; Dvořák, Z. Platinum(II) iodido complexes of 7-azaindoles with significant antiproliferative effects: an old story revisited with unexpected outcomes. PLoS ONE 11 (2016) e0165062. DOI:10.1371/journal.pone.0165062
 • Herchel, R.; Nemec, I.; Machata, M.; Trávníček, Z. Solvent-induced structural diversity in tetranuclear Ni(II) Schiff-base complexes: the first Ni4 single-molecule magnet with a defective dicubane-like topology. Dalton Transactions 45 (2016) 18622-18634. DOI:10.1039/C6DT03520E
 • Štarha, P.; Trávníček, Z.; Pazderová, L.; Dvořák, Z. Platinum(II) carboxylato complexes containing 7-azaindoles as N-donor carrier ligands showed cytotoxicity against cancer cell lines. Journal of Inorganic Biochemistry 162 (2016) 109–116. DOI:10.1016/j.jinorgbio.2016.06.018.
 • Antal, P.; Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Muffin-like lanthanide complexes with an N5O2-donor macrocyclic ligand showing field-induced single-molecule magnet behaviour. Dalton Transactions 45 (2016) 15114-15121. DOI:10.1039/C6DT02537D
 • Gajewska, M. J.; Bienko, A.; Herchel, R.; Haukka, M.; Jerzykiewicz, M.; Ozarowski, A.; Drabent, K.; Hung, C.-H. Iron(III) bis(pyrazol-1-yl)acetate based decanuclear metallacycles: synthesis, structure, magnetic properties and DFT calculations. Dalton Transactions 45 (2016) 15089-15096. DOI:10.1039/C6DT02333A
 • Massoud, S. S.; Ledet, C. C.; Junk, T.; Bosch, S.; Comba, P.; Herchel, R.; Hošek, J.; Trávníček, Z.; Fischer, R. C.; Mautner, F. A.Dinuclear metal(ii)-acetato complexes based on bicompartmental 4-chlorophenolate: syntheses, structures, magnetic properties, DNA interactions and phosphodiester hydrolysis. Dalton Transactions 45 (2016) 12933-12950. DOI:10.1039/C6DT02596J
 • Nemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Ferromagnetic coupling mediated by Co⋯π non-covalent contacts in a pentacoordinate Co(II) compound showing field-induced slow relaxation of magnetization. Dalton Transactions 45 (2016) 12479-12482. DOI:10.1039/C6DT01539E
 • Křikavová, R.; Vančo, J.; Trávníček, Z.; Hutyra, J.; Dvořák, Z. Design and characterization of highly in vitro antitumor active ternary copper(II) complexes containing 2′-hydroxychalcone ligands. Journal of Inorganic Biochemistry 163 (2016) 8-17. DOI:10.1016/j.jinorgbio.2016.07.005
 • Herchel, R.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z.; Mikuriya, M.; Louka, F. R.; Mautner, F. A.; Massoud, S. S. Cobalt(II) and copper(II) covalently and non-covalently dichlorido-bridged complexes of an unsymmetrical tripodal pyrazolyl-pyridyl amine ligand: structures, magnetism and cytotoxicity. Inorganica Chimica Acta 451 (2016) 102-110. DOI:10.1016/j.ica.2016.06.030
 • Machalová Šišková, K.; Jančula, D.; Drahoš, B.; Machala, L.; Babica, P.; Alonso, P.G.; Trávníček, Z.; Tuček, J.; Maršálek, B.; Sharma, V.K.; Zbořil, R. High-valent iron (FeVI, FeV, and FeIV) species in water: characterization and oxidative transformation of estrogenic hormones. Physical Chemistry Chemical Physics 18 (2016) 18802-18810. DOI:10.1039/C6CP02216B
 • Kubešová, K.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z. Pleiotropic effects of gold(I) mixed-ligand complexes of 9-deazahypoxanthine on transcriptional activity of receptors for steroid hormones, nuclear receptors and xenoreceptors in human hepatocytes and cell lines. European Journal of Medicinal Chemistry 121 (2016) 530-540. DOI:10.1016/j.ejmech.2016.05.064
 • Křikavová, R.; Vančo, J.; Šilha, T.; Marek J.; Trávníček Z. Synthesis, characterization, DNA binding studies and in vitro cytotoxicity of platinum(II)-dihalogenido complexes containing bidentate chelating N-donor ligands. Journal of Coordination Chemistry 69 (2016) 2422-2436. DOI:10.1080/00958972.2016.1199862
 • Antal, P.; Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Late First-Row Transition-Metal Complexes Containing a 2-Pyridylmethyl Pendant-Armed 15-Membered Macrocyclic Ligand. Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Seven-Coordinate Cobalt(II) Compound. Inorganic Chemistry 55 (2016) 5957-5972. DOI:10.1021/acs.inorgchem.6b00415
 • Znaleziona, J.; Drahoňovský, D.; Drahoš, B.; Ševčík, J.; Maier, V. Novel cationic coating agent for protein separation by capillary electrophoresis. Journal of Separation Science 39 (2016) 2406-2412. DOI:10.1002/jssc.201501349
 • Kubešová, K.; Dořičáková, A.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z. Mixed-ligand copper(II) complexes activate aryl hydrocarbon receptor AhR and induce CYP1A genes expression in human hepatocytes and human cell lines. Toxicology Letters 255 (2016) 24-35. DOI:10.1016/j.toxlet.2016.05.014
 • Rathi, A.K.; Gawande, M.K.; Pechoušek, J.; Tuček, J.; Aparicio, C.; Petr, M.; Tomanec, O.; Křikavová, R.; Trávníček, Z.; Varma, R.S.; Zbořil, R. Maghemite decorated with ultra-small palladium nanoparticles (γ-Fe2O3–Pd): applications in the Heck–Mizoroki olefination, Suzuki reaction and allylic oxidation of alkenes. Green Chemistry 18 (2016) 2363-2373. DOI:10.1039/C5GC02264A
 • Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Structural and magnetic properties of heptacoordinated MnII complexes containing a 15-membered pyridine-based macrocycle and halido/pseudohalido axial coligands. RSC Advances 6 (2016) 34674-34684. DOI:10.1039/C6RA03754B
 • Nemec, I.; Liu, H.; Herchel, R.; Zhang, X.; Trávníček, Z. Magnetic anisotropy in pentacoordinate 2,6-bis(arylazanylidene-1-chlorometyl)pyridine cobalt(II) complexes with chlorido co-ligands. Synthetic Metals 215 (2016) 158-163. DOI:10.1016/j.synthmet.2016.02.014
 • Štarha, P.; Habtemariam, A.; Romero-Canelón, I.; Clarkson, G.J.; Sadler, P.J. Hydrogensulfide Adducts of Organo-Iridium Anticancer Complexes. Inorganic Chemistry 55 (2016) 2324-2331. DOI:10.1021/acs.inorgchem.5b02697
 • Jeremiáš, L.; Babiak, M; Kubát, V.; Calhorda, M.J.; Trávníček, Z.; Novosad, J. Reaction of Ph2P(CH2)nPPh2 (n = 1, 3, 5) with elemental tellurium and comparison with members of even-numbered series. Inorganica Chimica Acta 443 (2016) 230-234. DOI:10.1016/j.ica.2016.01.015
 • Křikavová, R.; Vančo, J.; Trávníček, Z.; Buchtík, R.; Dvořák, Z. Copper(II) quinolinonato-7-carboxamido complexes as potent antitumor agents with broad spectra and selective effects. RSC Advances 6 (2016) 3899-3909. DOI:10.1039/C5RA22141B
 • Nemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z.; Šilha, T. Field-induced slow relaxation of magnetization in dinuclear and trinuclear CoIII/MnIII complexesRSC Advances 6 (2016) 3074-3083. DOI:10.1039/c5ra23922b

2015

 • Altaf, M.; Isab, A. A.; Vančo, J.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z.; Stoeckli-Evans, H. Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity of gold(III) dialkyl/diaryldithiocarbamato complexes. RSC Advances 5 (2015) 81599-81607. DOI:10.1039/C5RA15123F
 • Jeremias, L.; Nečas, M.; Moravec, Z.; Trávníček, Z.; Novosad, J. Syntheses and X-ray structures of heteroleptic octahedral Mn(II)-xanthato complexes involving N-donor ligands. Journal of Coordination Chemistry 68 (2015) 4242-4254. DOI:10.1080/00958972.2015.1102228
 • Mathivathanan, L.; Al-Ameed, K.; Lazarou, K.; Trávníček, Z.; Sanakis, Y.; Herchel, R.; McGrady, J. E.; Raptis, R. G. A trigonal prismatic Cu6-pyrazolato complex containing a small m6-F ligand. Dalton Transactions 44 (2015) 20685-20691. DOI:10.1039/C5DT03892H
 • Štarha, P; Hanousková, L; Trávníček, Z. Organometallic half-sandwich dichloridoruthenium(II) complexes with 7-azaindoles: synthesis, characterization and elucidation of their anticancer inactivity against A2780 cell line. PLoS ONE 10 (2015) e0143871. DOI:10.1371/journal.pone.0143871
 • Massoud, S. S.; Junk, T.; Louka, F. R.; Herchel, R.; Trávníček, Z.; Fischer, R. C.; Mautner, F. A. Synthesis, structure and magnetic characterization of dinuclear copper(II) complexes bridged by bicompartmental phenolate. RSC Advances 5 (2015) 87139-87150. DOI: 10.1039/C5RA19358C
 • Kašpárková, J.; Kostrhunová, H.; Nováková, O.; Křikavová, R.; Vančo, J.; Trávníček, Z.; Brabec, V. A Photoactivatable Platinum(IV) Complex Targeting Genomic DNA and Histone Deacetylases. Angewandte Chemie International Edition 54 (2015) 14478-14482. DOI:10.1002/anie.201506533
 • Štarha, P.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z. Highly and Broad-Spectrum In Vitro Antitumor Active cis-Dichloridoplatinum(II) Complexes with 7-Azaindoles. PLoS ONE 10 (2015) e0136338. DOI:10.1371/journal.pone.0136338
 • Herchel, R.; Nemec, I.; Machata, M.; Trávníček, Z. Experimental and Theoretical Investigations of Magnetic Exchange Pathways in Structurally Diverse Iron(III) Schiff-Base Complexes. Inorganic Chemistry 54 (2015) 8625-8638. DOI:10.1021/acs.inorgchem.5b01271
 • Nemec, I.; Marx, R.; Herchel, R.; Neugebauer, P.; van Slageren, J.; Trávníček, Z. Field-induced slow relaxation of magnetization in a pentacoordinate Co(II) compound [Co(phen)(DMSO)Cl2]. Dalton Transactions 44 (2015) 15014-15021. DOI:10.1039/C5DT02162F
 • Billik, P.; Antal, P.; Gyepes, R. Product of dissolution of V2O5 in the choline chloride–urea deep eutectic solvent. Inorganic Chemistry Communications 60 (2015) 37-40. DOI:10.1016/j.inoche.2015.07.030
 • Massoud, S.S.; Junk, T.; Herchel, R.; Trávníček, Z.; Mikuriya, M.; Fischer, R.C.; Mautner, F.A. Structural characterization of ferromagnetic bridged-acetato and -dichlorido copper(II) complexes based on bicompartmental 4-t-butylphenol. Inorganic Chemistry Communications 60 (2015) 1-3. DOI:10.1016/j.inoche.2015.07.010
 • Gáliková, J.; Trávníček, Z. Structural Diversity of Copper(II) Complexes with 
  9-Deazahypoxanthine and Their in VitroSOD-Like Activity
  International Journal of Molecular Sciences 16 (2015) 15954-15970. DOI:10.3390/ijms160715954
 • Nemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Suppressing of slow magnetic relaxation in tetracoordinate Co(II) field-induced single-molecule magnet in hybrid material with ferromagnetic barium ferrite. Scientific Reports 5 (2015) 10761. DOI:10.1038/srep10761
 • Gáliková, J.; Hošek, J.; Trávníček, Z. Synthesis, X-ray crystal structure and biological evaluation of zinc(II)-dichlorido complexes with 9-deazahypoxathine derivatives. Inorganica Chimica Acta 434 (2015) 67-73. DOI:10.1016/j.ica.2015.05.013
 • Nemec, I.; Herchel, R.; Svoboda, I.; Boča, R.; Trávníček, Z. Large and negative magnetic anisotropy in pentacoordinate mononuclear Ni(II) Schiff base complexes. Dalton Transactions 44 (2015) 9551-9560. DOI:10.1039/c5dt00600g
 • Vančo, J.; Trávníček, Z.; Kozák, O.; Boča, R. Structural, Magnetic and Luminescent Properties of Lanthanide Complexes with N-Salicylideneglycine. International Journal of Molecular Sciences 16 (2015) 9520-9539. DOI:10.3390/ijms16059520
 • Štarha, P.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z.; Radošová-Muchová, T.; Prachařová, J.; Vančo, J.; Kašpárková, J. Potentiating Effect of UVA Irradiation on Anticancer Activity of Carboplatin Derivatives Involving 7-Azaindoles. PLoS ONE 10 (2015) e0123595. DOI:10.1371/journal.pone.0123595
 • Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Structural, Magnetic, and Redox Diversity of First-Row Transition Metal Complexes of a Pyridine-Based Macrocycle: Well-Marked Trends Supported by Theoretical DFT Calculations. Inorganic Chemistry 54 (2015) 3352-3369. DOI:10.1021/ic503054m
 • Křikavová, R.; Hanousková, L.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z. Dichlorido-platinum(II) complexes with kinetin derivatives as promising cytotoxic agents avoiding resistance of cancer cells: Contrasting results between cisplatin and oxaliplatin analogues. Polyhedron 90 (2015) 7-17. DOI:10.1016/j.poly.2015.01.033
 • Nemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z. The relationship between the strength of hydrogen bonding and spin crossover behaviour in a series of iron(III) Schiff base complexes. Dalton Trans. 44 (2015) 4474-4484. DOI:10.1039/C4DT03400G 
 • Massoud, S. S.; Spell, M.; Ledet, C. C.; Junk, T.; Herchel, R.; Fischer, R.; Trávníček, Z.; Mautner, F. A. Magnetic and Structural Properties of Dinuclear Singly Bridged-Phenoxido Metal(II) Complexes. Dalton Transactions 44 (2015) 2110-2121. DOI:10.1039/C4DT03508A
 • Masárová, P.; Zoufalý, P.; Moncol, J.; Nemec, I.; Pavlik, J.; Gembický, M.; Trávníček, Z.; Boča, R.; Šalitroš, I. Spin crossover and high spin electroneutral mononuclear iron(III) Schiff base complexes involving terminal pseudohalido ligands. New Journal of Chemistry 39 (2015) 508-519. DOI:10.1039/c4nj01363h
 • Štarha, P.; Smola, D.; Tuček, J.; Trávníček, Z. Efficient Synthesis of a Maghemite/Gold Hybrid Nanoparticle System as a Magnetic Carrier for the Transport of Platinum-Based Metallotherapeutics. International Journal of Molecular Sciences 16 (2015) 2034-2051. DOI:10.3390/ijms16012034

2014

 • Vančo, J.; Šindelář, Z.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z. Iron-salophen complexes involving azole-derived ligands: A new group of compounds with high-level and broad-spectrum in vitro antitumor activity. Journal of Inorganic Biochemistry 142 (2015) 92-100. DOI:10.1016/j.jinorgbio.2014.10.002
 • Vančo, J.; Gáliková, J.; Hošek, J.; Dvořák, Z.; Paráková, L.; Trávníček, Z. Gold(I) Complexes of 9-Deazahypoxanthine as Selective Antitumor and Anti-Inflammatory Agents. PLoS ONE 9 (2014) e109901. DOI:10.1371/journal.pone.0109901
 • Nemec, I.; Herchel, R.; Šilha, T.; Trávníček, Z. Towards a better understanding of magnetic exchange mediated by hydrogen bonds in Mn(III)/Fe(III) salen-type supramolecular dimers. Dalton Transactions 43 (2014) 15602-15616. DOI:10.1039/C4DT02025A
 • Čajan, M.; Trávníček, Z. Impact of solvent models and van der Waals corrections on DFT geometric and 57Fe Mössbauer parameters of trans-[FeCl2(iPrOH)4]. Inorganica Chimica Acta 423A (2014) 369-372. DOI:10.1016/j.ica.2014.08.042
 • Křikavová, R.; Hošek, J.; Vančo, J.; Hutyra, J.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z. Gold(I)-Triphenylphosphine Complexes with Hypoxanthine-Derived Ligands: In Vitro Evaluations of Anticancer and Anti-Inflammatory Activities. PLoS ONE 9 (2014) e107373. DOI:10.1371/journal.pone.0107373
 • Trávníček, Z.; Buchtík, R.; Nemec, I. Novel Schiff Bases Based on the Quinolinone Skeleton: Syntheses, X-ray Structures and Fluorescent Properties. Molecules 19 (2014) 13509-13525. DOI:10.3390/molecules190913509
 • Štarha, P.; Trávníček, Z.; Popa, I.; Dvořák, Z. Synthesis, Characterization and In Vitro Antitumor Activity of Platinum(II) Oxalato Complexes Involving 7-Azaindole Derivatives as Coligands. Molecules 19 (2014) 10832-10844. DOI:10.3390/molecules190810832
 • Raptis, R.; Zueva, E.; Herchel, R.; Borshch, S. A.; Govor, E. V.; Sameera, W. M. C.; McDonald, R.; Singleton, J.; Krzystek, J.; Travnicek, Z.; Sanakis, Y.; McGrady, J. E. Double exchange in a mixed-valent octanuclear iron cluster, [Fe8(m4-O)4(m-4-Cl-pz)12Cl4]. Dalton Transaction 43 (2014) 11269-11276. DOI:10.1039/C4DT00020J
 • Herchel, R.; Váhovská, L.; Potočňák, I.; Trávníček, Z. Slow Magnetic Relaxation in Octahedral Cobalt(II) Field-Induced Single-Ion Magnet with Positive Axial and Large Rhombic Anisotropy. Inorganic Chemistry 53 (2014) 5896-5898. DOI:10.1021/ic500916u
 • Gáliková, J.; Trávníček, Z. Effect of different reaction conditions on the structural diversity of zinc(II) complexes with 9-deazahypoxanthine. Polyhedron 79 (2014) 269-276. DOI:10.1016/j.poly.2014.05.008
 • Gusev, A. N.; Nemec, I.; Herchel, R.; Bayjyyev, E.; Nyshchimenko, G. N.; Aleksandrov, G. G.; Eremenko, I. L.; Trávníček, Z.; Hasegawa, M.; Linert, W. Versatile coordination modes of bis[5-(2-pyridine-2-yl)-1,2,4-triazole-3-yl]alkanes in Cu(II) complexes. Dalton Transactions 43 (2014) 7153-7165. DOI:10.1039/C4DT00462K
 • Štarha, P.; Popa, I.; Trávníček, Z. Platinum(II) Oxalato Complexes Involving Adenosine-Based N-Donor Ligands: Synthesis, Characterization and Cytotoxicity Evaluation. Molecules 19 (2014) 3832-3847. DOI:10.3390/molecules19033832
 • Nováková, O.; Lišková, B.; Vystrčilová, J.; Suchánková, T.; Vrána, O.; Štarha, P.; Trávníček, Z.; Brabec, V. Conformation and recognition of DNA damaged by antitumor cis-dichlorido platinum(II) complex of CDK inhibitor bohemine. European Journal of Medicinal Chemistry 78 (2014) 54-64. DOI:10.1016/j.ejmech.2014.03.041
 • Buchtík, R.; Nemec, I.; Trávníček, Z. A zinc(II) quinolinone complex (Et3NH)[Zn(qui)Cl2]: Synthesis, X-ray structure, spectral properties and in vitro cytotoxicity. Journal of Molecular Structure 1060 (2014) 42-48. DOI:10.1016/j.molstruc.2013.12.050
 • Štarha, P.; Hošek, J.; Vančo, J.; Dvořák, Z.; Suchý Jr., P.; Popa, I.; Pražanová, G.; Trávníček, Z. Pharmacological and Molecular Effects of Platinum(II) Complexes Involving 7-Azaindole Derivatives. PLoS ONE 9 (2014) e90341. DOI:10.1371/journal.pone.0090341
 • Křikavová R.; Hošek J.; Suchý P.; Vančo J.; Trávníček Z. Diverse in vitro and in vivo anti-inflammatory effects of trichlorido-gold(III) complexes with N6-benzyladenine derivatives. Journal of Inorganic Biochemistry 134 (2014) 92-99. DOI:10.1016/j.jinorgbio.2014.02.002
 • Štarha P.; Stavárek M.; Tuček J.; Trávníček Z. 4-Aminobenzoic Acid-Coated Maghemite Nanoparticles as Potential Anticancer Drug Magnetic Carriers: A Case Study on Highly Cytotoxic Cisplatin-Like Complexes Involving 7-Azaindoles. Molecules 19 (2014) 1622-1634. DOI:10.3390/molecules19021622
 • Pastorek R.; Štarha P.; Drahoš B.; Trávníček Z. Effect of diverse solvents on the composition and structure of mixed-ligand nickel(II) dithiocarbamates: [NiX(ndtc)(PPh3)]. Polyhedron 69 (2014) 174-180. DOI:10.1016/j.poly.2013.11.041

2013

 • Hošek, J.; Vančo, J.; Štarha, P.; Paráková, L.; Trávníček, Z. Effect of 2-Chloro-Substitution of Adenine Moiety in Mixed-Ligand Gold(I) Triphenylphosphine Complexes on Anti-Inflammatory Activity: The Discrepancy between the In Vivo and In Vitro Models. PLoS ONE 8 (2013) e82441. DOI:10.1371/journal.pone.0082441
 • Dvořák, Z.; Novotná, A.; Vančo, J.; Trávníček, Z. Influence of gold(I) complexes involving adenine derivatives on major drug–drug interaction pathway. Toxicology in Vitro 27 (2013) 2331–2334. DOI:10.1016/j.tiv.2013.10.008
 • Šilha, T.; Čajan, M.; Trávníček, Z. Investigation of Ag(I) complexes involving 6-(benzylamino)purine derivatives. Monatshefte für Chemie 144 (2013) 1797-1806. DOI: 10.1007/s00706-013-1078-4
 • Drahoš, B.;  Trávníček, Z. Synthesis of a Versatile Building Block Combining Cyclen-derivative DO3A with a Polyamine via a Rigid Spacer. Molecules 18 (2013) 13940-13956. DOI:10.3390/molecules181113940
 • Trávníček, Z.; Štarha, P.; Pastorek, R. Synthesis and X-ray structure of nickel(II) benzylpiperazinedithiocarbamate complex [Ni(bpdtc)(PPh3)2]ClO4.PPh3Journal of Molecular Structure 1049 (2013) 22-26. DOI:10.1016/j.molstruc.2013.06.021
 • Nemec, I.; Šilha, T.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Investigation of Magnetic Exchange Pathways in Heterotrinuclear Manganese(III) Schiff Base Complexes Involving Tetrathiocyanidoplatinate(II) Bridges. European Journal of Inorganic Chemistry (2013) 5781-5789. DOI:10.1002/ejic.201301031
 • Herchel, R.; Trávníček, Z. 5-Aminotetrazole induces spin crossover in iron(III) pentadentate Schiff base complexes: experimental and theoretical investigations. Dalton Transactions 42 (2013) 16233–16438. DOI:10.1039/C3DT52301B
 • Nemec I.; Zoufalý P.; Herchel R.; Trávníček Z. Cobalt(III) Schiff-base cyanido complex usable as a ligand in preparation of heterobimetallic Co(III)–Fe(III) building blocks. Inorganic Chemistry Communications 35 (2013) 50-53. DOI:10.1016/j.inoche.2013.05.026
 • Štarha P.; Popa I.; Trávníček Z.; Vančo J. N6-Benzyladenosine Derivatives as Novel N-Donor Ligands of Platinum(II) Dichlorido Complexes. Molecules 18 (2013) 6990-7003. DOI:10.3390/molecules18066990
 • Hošek J.; Novotná R.; Babula P.; Vančo J.; Trávníček Z. Zn(II)-Chlorido Complexes of Phytohormone Kinetin and Its Derivatives Modulate Expression of Inflammatory Mediators in THP-1 Cells. PLoS ONE 6 (2013) e65214. DOI:10.1371/journal.pone.0065214
 • Šilha T.; Nemec I.; Herchel R.; Trávníček Z. Structural and magnetic characterizations of the first manganese(III) Schiff base complexes involving hexathiocyanidoplatinate(IV) bridges. CrystEngComm 15 (2013) 5351-5358. DOI:10.1039/C3CE40524A
 • Muchová T.; Prachařová J.; Štarha P.; Olivová R.; Vrána O.; Benešová B.; Kašpárková J.; Trávníček Z.; Brabec V. Insight into the toxic effects ofcis-dichloridoplatinum(II) complexes containing 7-azaindole halogeno derivatives in tumor cells. Journal of Biological Inorganic Chemistry 18 (2013) 579-589. DOI:10.1007/s00775-013-1003-7
 • Trávníček Z.; Zbořil R.; Matiková-Maľarová M.; Drahoš B.; Černák J. Thermal decomposition of [Co(en)3][Fe(CN)6]∙2H2O: Topotactic dehydration process, valence and spin exchange mechanism elucidation. Chemistry Central Journal 7 (2013) 28. DOI:10.1186/1752-153X-7-28

2012

 • Nemec, I.; Machata, M.; Herchel, R.; Boča, R.; Trávníček, Z. A new family of Fe2Ln complexes built from mononuclear anionic Schiff base subunits. Dalton Transactions 41 (2012) 14603-14610. DOI:10.1039/C2DT31809A
 • Buchtík R., Trávníček Z., Vančo J. In vitro cytotoxicity, DNA cleavage and SOD-mimic activity of copper(II) mixed-ligand quinolinonato complexes. Journal of Inorganic Biochemistry 116 (2012) 163-171. DOI:10.1016/j.jinorgbio.2012.07.009
 • Nemec, I.; Herchel, R.; Šalitroš, I.; Trávníček, Z.; Moncoľ, J.; Fuess, H.; Ruben, M.; Linert, W. Anion driven modulation of magnetic intermolecular interactions and spin crossover properties in an isomorphous series of mononuclear iron(iii) complexes with a hexadentate Schiff base ligand. CrystEngComm 14 (2012) 7015-7024. DOI:10.1039/C2CE25862E
 • Štarha, P.; Trávníček, Z.; Popa, A.; Popa, I.; Muchová, T.; Brabec, V. How to modify 7-azaindole to form cytotoxic Pt(II) complexes: Highly in vitro anticancer effective cisplatin derivatives involving halogeno-substituted 7-azaindole. Journal of Inorganic Biochemistry 115 (2012) 57-63. DOI:10.1016/j.jinorgbio.2012.05.006
 • Trávníček, Z.; Štarha, P.;Vančo, J.; Šilha, T.; Hošek, J.; Suchý, P.; Pražanová, G. Anti-inflammatory Active Gold(I) Complexes Involving 6-Substituted-Purine Derivatives. Journal of Medicinal Chemistry 55 (2012) 4568-4579. DOI:10.1021/jm201416p
 • Čajan, M.; Trávníček, Z. Calculations of 57Fe Mossbauer parameters of mononuclear iron(II) N4 Schiff-base complexes by HF and DFT quantum-chemical approaches. Inorganica Chimica Acta 387 (2012) 412-419. DOI:10.1016/j.ica.2012.02.039
 • Drahoš, B.; Lukeš, I.; Tóth, É. Manganese(II) Complexes as Potential Contrast Agents for MRI. European Journal of Inorganic Chemistry (2012) 1975-1986. DOI:10.1002/ejic.201101336
 • Dvořák, Z.; Štarha, P.; Šindelář, Z.; Trávníček, Z. Evaluation of in vitro cytotoxicity of one-dimensional chain [Fe(salen)(L)]n complexes against human cancer cell lines. Toxicology in Vitro 26 (2012) 480-484. DOI:10.1016/j.tiv.2012.01.006
 • Herchel, R.; Novosád, D.; Trávníček, Z. A dinuclear manganese(II) complex {[Na2(H2O)4Mn2(μ-pmtz)4(NCS)2]•xH2O}n with 5-(pyrimidyl)tetrazolato bridges involved in 1D ladder-like chains: Synthesis, X-ray structure, magnetic properties and DFT calculations. Polyhedron 42 (2012) 50-56. DOI:10.1016/j.poly.2012.04.041
 • Klanicová, A; Houck, J.D.; Baran, P.; Trávníček, Z. Synthesis, X-ray structures, properties and SOD-like activity of ternary copper(II) complexes showing the N4O2 coordination with a combination of monodentate and bidentate N-donor ligands.Inorganica Chimica Acta 384 (2012) 47-53. DOI:10.1016/j.ica.2011.11.021
 • Lišková, B.; Zerzánková, L.; Nováková, O.; Kostrhunová, H.; Trávníček, Z.; Brabec, V. Cellular Response to Antitumor cis-Dichlorido Platinum(II) Complexes of CDK Inhibitor Bohemine and Its Analogues. Chemical Research in Toxicology 25 (2012) 500-509. DOI:10.1021/tx200525n
 • Schütznerová, E.; Popa, I.; Kryštof, V.; Koshino, H.; Trávníček, Z.; Hradil, P.; Cankař, P. Utilization of DmbNHNH2 in the synthesis of amino-substituted 4-((3,5-diamino-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)phenols. Tetrahedron 68 (2012) 3996-4002. DOI:10.1016/j.tet.2012.03.063
 • Štarha, P.; Marek, J.; Trávníček, Z. Cisplatin and oxaliplatin derivatives involving 7-azaindole: Structural characterisations.Polyhedron 33 (2012) 404-409. DOI:10.1016/j.poly.2011.11.059
 • Novotná, R.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Structurally varied Cu(II) complexes involving kinetin and its derivatives: Synthesis, characterization and evaluation of SOD-mimic activity. 

Patenty

2023

1.

K. Smešný Trtková, D. Weiser Drozdková, K. Ondrušková, I. Nemec, L. Masaryk, P. Štarha, Komplexy platiny a jejich použití pro léčbu mnohočetného myelomu. CZ 309542 B6 (uděleno 29. 3. 2023). link

Projekty a granty

Aktuálně řešené projekty

Projekt programu MSTC Danube (MŠMT) 8X23030

 • Název: Nové magneticky bistabilní kobaltnaté a železnaté polymery Hofmannova typu pro povrchovou depozici
 • Doba řešení: 1. 7. 2023 – 30. 06. 2025
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Standardní projekt Grantové agentury České republiky (GAČR) 23-07175S

 • Název: „Semikoordinace: cesta k chemicky stabilním molekulárním nanomagnetům”
 • Doba řešení: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
  Hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Standardní projekt Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV) NU22-08-00236

 • Název: „Preklinické studie neplatinových metaloléčiv v terapii rakoviny plic
 • Doba řešení: 1. 5. 2022 – 31. 12. 2025
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jan Hošek, Ph.D. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Brno)
 • Spoluřešitel: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP IGA_PrF_2024_009

 • Název: Studium koordinačních sloučenin vybraných přechodných a vnitřně přechodných kovů VI”
 • Doba řešení: 1. 3. 2024 – 28. 2. 2025
 • Hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP IGA_PrF_2024_031

 • Název: Rozvoj a modernizace oboru Didaktika chemie
 • Doba řešení: 1. 3. 2024 – 28. 2. 2025
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

V minulosti řešené projekty

Projekt Studentské grantové soutěže na UP IGA_PrF_2023_007

 • Název: Studium koordinačních sloučenin vybraných přechodných a vnitřně přechodných kovů V
 • Doba řešení: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2024
 • Hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP IGA_PrF_2022_006

 • Název: Studium koordinačních sloučenin vybraných přechodných a vnitřně přechodných kovů IV
 • Doba řešení: 1. 3. 2022 – 28. 2. 2023
 • Hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Projekt Doktorské studentské grantové soutěže na UP IGRÁČEK DSGC-2021-0032:

 • Název: Towards Zero-Field Co(II) Single Ion Magnets
 • Doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
 • Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej František Fellner

EU ERDF II CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/ 0013296  

 • Název: Zkvalitnění studijního prostředí
 • Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
 • Hlavní řešitel: Ing. Jiří Přidal

EU ESF II CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/ 0013259   

 • Název: Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání
 • Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
 • Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Pregradual II CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015922

 • Název: Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
 • Koordinátor za PřF: Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP IGA_PrF_2021_009

 • Název: Studium koordinačních sloučenin vybraných přechodných a vnitřně přechodných kovů III
 • Doba řešení: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2022
 • Hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Celouniverzitní OP VVV projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337

 • Název: „Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce
 • Doba řešení: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2021
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP IGA_PrF_2020_016

 • Název: Studium koordinačních sloučenin vybraných přechodných a vnitřně přechodných kovů II
 • Doba řešení: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2021
 • Hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2019_009

 • Název: Studium koordinačních sloučenin vybraných přechodných a vnitřně přechodných kovů
 • Doba řešení: 1. 3. 2019 – 29. 2. 2020
 • Hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Standardní projekt Grantové agentury České republiky (GAČR) 17-08992S

 • Název: „Magneticky multifunkční molekulové materiály”
 • Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
  Hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

OP VVV projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

 • Název: „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
 • Doba řešení: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019
 • Hlavní řešitel: doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

OP VVV projekt, UPOL jako partner příjemce dotace (CZ.02.3.68/.0/0.0/16_011/669)

 • Název: „PŘÍRODA - PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
 • Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Příjemce dotace: OSU Ostrava
 • Řešitel za PřF UP: Mgr. Jan Říha, Ph. D.

OP VVV projekt, UPOL jako partner příjemce dotace (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/000066)

 • Název: „Didaktika - Člověk a příroda A
 • Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Příjemce dotace: ZČU Plzeň
 • Řešitel za PřF UP: RNDr. Renata Holubová, CSc.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2018_011

 • Název: „Komplexy přechodných kovů pro medicinské a materiálové aplikace
 • Doba řešení: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2019
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Juniorský projekt Grantové agentury České republiky (GAČR) 17-08512Y

 • Název: „Bimodální koordinační sloučeniny neplatinových přechodných kovů jako nový typ protinádorově aktivních látek”
 • Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Hlavní řešitel: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. 

NPU I (LO1305)

 • Název:Rozvoj centra pokročilých technologií a materiálů
 • Doba řešení: 1. 10. 2014 – 30. 9. 2019
 • Generální ředitel: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
 • Výzkumný program 3: Biologicky aktivní sloučeniny a molekulární magnety na bázi komplexů přechodných kovů v interakci s nanokrystalickými  magnetickými nosiči"
 • Vedoucí výzkumného programu: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2017_018

 • Název: „Komplexy přechodných kovů pro materiálový a medicínský výzkum
 • Doba řešení: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2018
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2016_007

 • Název: „Koordinační sloučeniny se zajímavou biologickou aktivitou nebo magnetickými vlastnostmi
 • Doba řešení: 1. 3. 2016 – 28. 2. 2017
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Projekt DAAD/MŠMT 7AMB15DE002

 • Název: „Magnetická anizotropie – klíč k tajemství jedno-molekulových magnetů
 • Doba řešení: 1. 2. 2015 – 31. 12. 2016
 • Hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) FRUP_2016_044

 • Název: „Inovace knižního a materiálového vybavení pro pokročilou výuku anorganické a bioanorganické chemie na PřF UP v Olomouci
 • Doba řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
 • Hlavní řešitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2015_019

 • Název: „Protinádorové, protizánětlivé a magneticky zajímavé komplexy přechodných kovů
 • Doba řešení: 1. 3. 2015 – 28. 2. 2016
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Grantová agentura České republiky (GAČR) 13-32167P

 • Název: "Polyaza/polyoxamakrocyklické ligandy jako víceúčelové stavební prvky v syntéze magneticky zajímavých komplexů přechodných kovů"
 • Doba řešení: 01.2.2013 - 31.12.2015
 • Hlavní řešitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Grantová agentura České republiky (GAČR) 13-27355P

 • Název: "Pentakoordinované komplexy Co a Ni s velkou magnetickou anisotropií - cesta k jedno-iontovým magnetům"
 • Doba řešení: 01.2.2013 - 31.12.2015
 • Hlavní řešitel: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

OPVK 2.3 (CZ.1.07/2.3.00/30.0004)

 • Název: „Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci (POST-UP I)”
 • Doba řešení: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015
 • Hlavni řešitel: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

OPVK 2.3 (CZ.1.07/2.3.00/30.0041)

 • Název: „Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II (POST-UP II)”
 • Doba řešení: 1. 12. 2012 – 30. 6. 2015
 • Hlavni řešitel: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0066

 • Název: „Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Doba řešení: 1.6.2012 – 31.5.2015
 • Hlavní řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2014_009

 • Název: „Medicinálně využitelné komplexní sloučeniny a magneticky zajímavé komplexy
 • Doba řešení: 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.  

Grantová agentura České republiky (GAČR) P207/11/0841

 • Název: „Funkcionalizované magnetické nosiče na bázi nanočástic oxidů železa s navázanými biologicky aktivními nebo magneticky zajímavými sloučeninami”
 • Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
 • Hlavní řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) FRUP_2014_2_095

 • Název: „Inovace laboratoře pro výuku praktických cvičení z chemie”
 • Doba řešení: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
 • Hlavní řešitel: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) FRUP_2014_2_063

 • Název: „Dobudování laboratoře testování biologické aktivity koordinačních sloučenin”
 • Doba řešení: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
 • Hlavní řešitel: Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) FRUP_2014_2_059

 • Název: „Implementace fyzikálně-chemických instrumentálních metod do výuky předmětů Školní pokusy 1 a 2”
 • Doba řešení: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

EU EFPRR OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/03.0058

 • Název: „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů”
 • Doba řešení: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2014
 • Generální ředitel: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
 • Výzkumný program 3Biologicky aktivní sloučeniny a molekulární magnety na bázi komplexů přechodných kovů v interakci s nanokrystalickými  magnetickými nosiči"
 • Vedoucí výzkumného programu: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

OPVK 2.3 (CZ.1.07/2.3.00/20.0017)

 • Název: „Rozvoj výzkumného týmu RCPTM a jeho zapojení do mezinárodních sítí a projektů (RCPTM-TEAM)”
 • Doba řešení: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014
 • Hlavni řešitel: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2013_015

 • Název: Studium koordinačních sloučenin s medicinálně využitelnými a magneticky zajímavými vlastnostmi
 • Doba řešení: 1. 3. 2013 – 28. 2. 2014
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

EU ESF OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0324   

 • Název: „UČITEL CHEMIE - Inovace profesní přípravy učitelů chemie”
 • Doba řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

EU ESF OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0310

 • Název: „Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů pro uplatnění v konkurenčním prostředí ”
 • Doba řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Petr Emanovsky, Ph.D.
 • Spoluřešitel - garant chemie: Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

EU ESF OP VK 2.3 CZ.1.07/2.3.00/09.0051

 • Název: „Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů”
 • Doba řešení: 1. 7. 2009 – 30. 6. 2012
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
 • Odborný garant: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky

 • Výzkumný záměr MSM619895218
 • Název: „Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích“
 • Doba řešení: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Akademie věd České republiky (AVČR) IAA401370901

 • Název: „Modelování struktury, stability a spektrálních vlastností komplexu prechodných kovu s cytokininy a inhibitory cyklin-dependentních kináz”
 • Doba řešení: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Hlavní řešitel: RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Grantová agentura České republiky (GAČR) 203/09/P370

 • Název: „Molekulový magnetismus na bázi komplexních sloučenin přechodných prvků”
 • Doba řešení: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Hlavní řešitel: Ing. Radovan Herchel, PhD.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky

 • Výzkumné centrum 1M6198959201
 • Název: „Centrum výzkumu práškových nanomateriálů“
 • Doba řešení: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2009
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2012_009

 • Název: Komplexy přechodných kovů s aplikačním potenciálem
 • Doba řešení: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2013
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2011_014 

 • Název: Biologicky aktivní a magneticky zajímavé komplexy vybraných přechodných kovů
 • Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Projekt Studentské grantové soutěže na UP PrF_2010_018

 • Název: Syntéza, charakteristika a studium aplikačních možností komplexních sloučenin některých přechodných kovů
 • Doba řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D

EU ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0040

 • Název: „PŘÍRODOVĚDEC – Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko-výzkumné práci v oblasti přírodních”
 • Doba řešení: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
 • Spoluřešitel: Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) F6 1822

 • Název: Inovace výuky a příprava praktických úkolů předmětu Termická analýza
 • Doba řešení: 1.1. 2011 – 31.12.2011
 • Hlavní řešitel: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) G6 3051

 • Název: Inovace výuky předmětu Metody studia anorganických látek - Spektrální metody
 • Doba řešení: 1.1. 2011 – 31.12.2011
 • Hlavní řešitel: Mgr. Radka Novotná

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) A1623

 • Název: „Dobudování výukové magnetochemické a organické laboratoře pro bakalářský a magisterský stupeň”
 • Doba řešení: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Grantová agentura České republiky (GAČR) 203/08/P436

 • Název: „Komplexy Ru a Rh s potenciální biologickou aktivitou”
 • Doba řešení: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009
 • Hlavní řešitel: RNDr. Miroslava Matiková-Maľarová, Ph.D.

Grantová agentura České republiky (GAČR) 203/03/1168

 • Název: „Komplexní sloučeniny vybraných přechodných prvkù s cytokininovými deriváty: jejich syntéza, charakterizace a biologická aktivita”
 • Doba řešení: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Národní program výzkumu NPV II MŠMT - 2E06029

 • Název: „STM-Morava – Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematických, fyzikálních a chemických"
 • Doba řešení: 1.7. 2006 – 31. 12. 2008
 • Hlavní řešitel: RNDr. Libor Kvítek, CSc.
 • Člen řešitelského týmu: Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Grantová agentura České republiky (GAČR) - 406/05/0188/ 2005

 • Název: „Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání"
 • Doba řešení: 1.7. 2005 – 31. 12. 2007
 • Hlavní řešitel: prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
 • Člen řešitelského týmu: Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

FRVŠ – 755/B l/2007

 • Název: „Posíleni integrovaného přístupu ve výuce přírodovědných předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů"
 • Doba řešení: 1.1. 2007 – 31. 12. 2007
 • Hlavní řešitel: RNDr. Renata Holubová, CSc.
 • Spoluřešitel: Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc

Grantová agentura České republiky (GAČR) 203/00/0152

 • Název: „Syntéza, studium a biologická aktivita komplexních sloučenin vybraných přechodných kovů s purinovými deriváty“
 • Doba řešení: 1. 1. 2000 – 31 12. 2002
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)