Bakalářské

Katedra anorganické chemie garantuje bakalářský studijní program Bioanorganická chemie. Pracoviště je také garantem bakalářského programu Chemie pro vzdělávání (učitelské kombinace), kde je možné si jako další předmět k chemii zvolit matematiku, fyziku, biologii, geografii nebo geologii s ochranou životního prostředí, případně informatiku či deskriptivní geometrii. Podrobné studijní plány je možné si prohlédnout zde: Bc studium. Po úspěšném absolvování dílčích zkoušek, závěrečné státní zkoušky a obhájení bakalářské práce bude absolventovi udělen titul Bc. a může poté navázat dvouletým magisterským programem.

Bakalářský studijní program Chemie (pro odborníky) garantuje Katedra analytické chemie (podrobnější informace naleznete na http://ach.upol.cz/), na něj je možné navázat dvouletým magisterským programem Anorganická a bioanorganická chemie (více informací v rubrice magisterské studium).

Témata bakalářských prací vypsaných pro aktuální akademický rok naleznete v sekci Vypsaná témata prací. Práce obhájené v minulých letech jsou uvedeny v systému STAG.

Okruhy otázek a další podrobnosti ke státním závěrečným zkouškám pro akademický rok 2020/2021 pro programy Bioanorganická chemie a Chemie pro víceoborové studium jsou k dispozici u garanta příslušného programu.

Magisterské

Katedra anorganické chemie garantuje navazující magisterský studijní program Anorganická a bioanorganická chemie a program Učitelství chemie pro střední školy.

Magisterský studijní program Anorganická a bioanorganická chemie v sobě zahrnuje dvě možné specializace pro studenty tohoto oboru.

Specializace: Anorganické materiály
Vzdělávání je zaměřeno především na soustavy sloučenin (anorganické, polymerní, koordinační, organokovové), metodiky studia jejich struktury a vlastností a na jejich syntézu i analýzu. Akcent je kladen na spojení molekulové/krystalové struktury s aplikovatelnými vlastnostmi anorganických materiálů.
Specializace: Bioanorganická chemie
Tato specializace je zaměřena na syntézu, analýzu a studium biologicky aktivitních anorganických látek jako nových léčiv nebo diagnostik. Kromě praktických dovedností z oboru chemie se v tomto programu využívají široké teoretické znalosti biochemie a molekulární biologie.

Magisterský studijní program Učitelství chemie pro střední školy navazuje na předchozí tříletý bakalářský program Chemie pro vzdělávání (studenti zároveň pokračují ve studiu druhého oboru tohoto douoborového studia). Studenti získávají rozšířené odborné znalosti chemických disciplín potřebných pro pedagogické působení v učitelské profesi a absolvují povinné pedagogické praxe. Po úspěšném složení dílčích zkoušek, státní závěrečné zkoušky a obhájení diplomové práce student získá titul Mgr. a může působit jako učitel na vyšším stupni základních škol, víceletých gymnáziích a všech typech středních škol.

Témata diplomových prací vypsaných pro aktuální akademický rok naleznete v sekci Vypsaná témata prací. Práce obhájené v minulých letech jsou uvedeny v systému STAG.

Okruhy otázek a další podrobnosti ke státním závěrečným zkouškám pro akademický rok 2020/2021 pro výše uvedené programy jsou k dispozici u garanta příslušného programu.

Doktorské

Na katedře anorganické chemie je možné absolvovat doktorské studium v programech Anorganická chemie a Didaktika chemie, a to v prezenční nebo v kombinované formě.

Doktorské studium anorganické chemie se zaměřuje na návrh a syntézu nových anorganických, koordinačních a organokovových sloučenin, které mají buď zajímavé magnetické, optické, redoxní, katalytické nebo biologické vlastnosti.

Hlavním cílem doktorského studia didaktiky chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro vědecko-výzkumnou práci v oblasti chemického vzdělávání, kteří budou disponovat samostatným a tvořivým přístupem k řešení teoretických i praktických otázek chemického vzdělávání.

Studenti jsou připravování k samostatné vědecké práci a učí se publikovat výsledky své práce na odborných setkáních nebo konferencích a také v renomovaných mezinárodních odborných časopisech především v anglickém jazyce.

Témata disertačních prací vypsaných pro aktuální akademický rok naleznete v sekci Vypsaná témata prací. 

Studijní materiály

Vypsaná témata prací

Studenti chemických studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci si mohou v souladu se svým zaměřením či zájmem vybrat z široké a pestré nabídky témat závěrečných prací vypsaných pracovníky Katedry anorganické chemie pro aktuální akademický rok. Vypsaná témata pro jednotlivé programy/obory jsou uvedena níže. Nabídku témat abolventských prací je samozřejmě možné po dohodě se školitelem změnit nebo rozšířit.

Témata bakalářských prací 2020/21

pro studenty chemie a učitelských kombinací studia

Název práce

Vedoucí práce

Neformální vzdělávání a jeho význam pro výuku chemie

Mgr. Iveta Bártová, PhD.

Aktivizační výukové metody a jejich zapojení do výuky chemie

Mgr. Iveta Bártová, PhD.

Komplexy Fe(II), Co(II) a Ni(II) s vybranými deriváty 2,2´-bypiridinu

Mgr. Peter Antal, Ph.D.

Využití mikrovlnného ohřevu v chemii

Mgr. Peter Antal, Ph.D.

Magneticky zajímavé komplexy přechodných kovů s pyridinovým derivátem pyclenu

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Komplexy 4d a 5d přechodných kovů s koordinačním číslem 7

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Biologická aktivita komplexů niklu s benzimidazoly

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Komplexy mědi, niklu a zinku s Schiffovými bázemi odvozenými od 8-aminochinolinu a studium potenciální antibakteriální aktivity

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
Syntéza derivátů N-(pyridin-2-ylmethyliden)anilinu s bioaktivními substituenty doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Roztoková chemie a interakce s biomolekulami polosendvičových Rh(III) komplexů

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Polosendvičové komplexy platinových kovů jako katalyzátory doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Nerostné suroviny pro průmyslové výroby prvků a základních anorganických sloučenin

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Historie a současnost průmyslové výroby sody

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Průmyslové výroby anorganických hnojiv

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Dvoujaderné halogenido-můstkované dysprosité komplexy

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Manganité a železité komplexy s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Ladění vlastností železitých komplexů změnou periferních supramolekulárních synthonů

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Heterobimetalické 3d-4f komplexy s Schiffovými bázemi odvozenými od kondenzace derivátů salicylaldehydu a ortho-aminofenolů

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.
Syntéza a magnetické vlastnosti kobaltnatých komplexů s triazen-1-oxidy RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Příprava a vlastnosti binukleárních µ-oxalato měďnatých koordinačních sloučenin

RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Využití léčivých přípravků ve formě sirupů ve výuce chemie

RNDr. Helena Mašláňová, Ph.D.

Vybrané lékopisné zkoušky a jejich využití ve výuce chemie

RNDr. Helena Mašláňová, Ph.D.

Příprava a vlastnosti koordinačních sloučenin vybraných přechodných kovů s deriváty 1,3,4-thiadiazolu

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Koordinační číslo 8 ve sloučeninách triády železa

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

 

Témata diplomových prací 2020/21

pro obory Anorganická chemie, Bioanorganická chemie a učitelských kombinací chemie

Název práce

Vedoucí práce

Aplikace matematiky v učivu chemie na střední škole

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Multimediální podpora ve výuce chemie

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Chirální monoperoxido komplexy vanadu(V)

Mgr. Peter Antal, PhD.

Magnetické vlastnosti vícejaderných komplexů přechodných kovů s koordinačním číslem 7

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Luminiscenční biosenzory založené na komplexech lanthanoidů s makrocyklickými ligandy doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Koordinační sloučeniny niklu a zinku s dikarboxylovými kyselinami a N donorovými ligandy a studium jejich biologické aktivity

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Komplexy ruthenia s benzimidazoly a jejich cytotoxicita

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Příprava benzimidazolů odvozených od 4-methyl-o-fenylendiaminu a jejich komplexy s niklem

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Syntéza polosendvičových komplexů tantalu

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Thidiazuron jako ligand biologicky aktivních koordinačních sloučenin doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Vizualizace chemických experimentů doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Medicinální periodická tabulka d-prvků

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Tvorba interaktivní mapy anorganického průmyslu České republiky

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Jednomolekulové magnety s nitro-substituovanými ligandy

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Využití metod krystalového inženýrství u železitých sloučenin vykazujících křížení spinových stavů

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Heterobimetalické jednomolekulové magnety s interakcemi Co···Pt a Co···Pd

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.
Křížení spinových stavů v komplexech železa(III) se Schiffovými bázemi odvozenými od salicylaldehydu a polydentátních aminů RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Příprava magneticky zajímavých komplexů železa(III) s 2,2´-dihydroxyazobenzenem

RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Koordinační sloučeniny derivátů 2-(pyridin-2-yl)-1H-benzimidazolu

(pybzim) a studium jejich strukturních vlastností
doc. Ing. Ivan Šalitroš, Ph.D.

Teoretické studium halogenido-můstkovaných koordinačních sloučenin triády železa

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Koordinační sloučeniny s fotopřepínatelnými organickými ligandy

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

 

Témata disertačních prací 2021/22

pro programy Anorganická chemie a Didaktika chemie

Název práce

Vedoucí práce

Koordinační sloučeniny lanthanoidů s velkou mírou magnetické anizotropie a pomalou relaxací magnetizace

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Komplexní sloučeniny přechodných kovů a lanthanoidů s makrocyklickými ligandy jako významné stavební bloky při přípravě jednomolekulových magnetů

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Koordinační sloučeniny makrocyklických ligandů využitelné v diagnostických zobrazovacích metodách

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Fotoaktivní komplexy přechodných kovů

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Koordinační sloučeniny f-prvků s radikálovými ligandy

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Sloučeniny lanthanoidů jako zobracování sondy pro biologické systémy

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Příprava benzimidazolů a jejich komplexů s lanthanoidy pro teranostiku

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
Antibakteriální vlastnosti komplexů a nanočástic zlata prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
Nanotransportéry potenciálních léčiv na bázi koordinačních sloučenin prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Koordinační sloučeniny s magnetickou bi- anebo multistabilitou - materiály pro novou generaci paměťových zařízení

doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.

Enzymaticky aktivovatelná proléčiva na bázi koordinačních sloučenin

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Tantal jako nový centrální atom biologicky aktivních komplexů

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Název práce

Vedoucí práce

Role interaktivních center v neformálním chemickém vzdělávání

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

konzultant: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Integrace přírodovědného vzdělávání

doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

konzultant: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Transfer nových chemických poznatků do chemického vzdělávání

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Metody ověřování přírodovědné gramotnosti žáků

doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

konzultant: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Vybrané pokročilé experimentální metody využitelné ve středoškolském vzdělávání

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

konzultant: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Teorie a praxe tvorby a hodnocení učebnic chemie

doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Evaluace výsledků chemického vzdělávání (na ZŠ nebo SŠ)

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

konzultant: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.,

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Nové přístupy k výuce základních pojmů z obecné chemie (anorganické chemie) na SŠ

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

konzultant: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Využití elektronických didaktických testů ve výuce chemie

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

konzultant: Mgr. Veronika Švandová, PhD.