Bakalářské

Katedra anorganické chemie garantuje bakalářský studijní program Bioanorganická chemie. Pracoviště je také garantem bakalářského programu Chemie pro vzdělávání (učitelské kombinace), kde je možné si jako další předmět k chemii zvolit matematiku, fyziku, biologii, geografii nebo geologii s ochranou životního prostředí, případně informatiku či deskriptivní geometrii. Podrobné studijní plány je možné si prohlédnout zde: Bc studium. Po úspěšném absolvování dílčích zkoušek, závěrečné státní zkoušky a obhájení bakalářské práce bude absolventovi udělen titul Bc. a může poté navázat dvouletým magisterským programem.

Bakalářský studijní program Chemie (pro odborníky) garantuje Katedra analytické chemie (podrobnější informace naleznete na http://ach.upol.cz/), na něj je možné navázat dvouletým magisterským programem Anorganická a bioanorganická chemie (více informací v rubrice magisterské studium).

Témata bakalářských prací vypsaných pro aktuální akademický rok naleznete v sekci Vypsaná témata prací. Práce obhájené v minulých letech jsou uvedeny v systému STAG.

Okruhy otázek a další podrobnosti ke státním závěrečným zkouškám pro akademický rok 2020/2021 pro programy Bioanorganická chemie a Chemie pro víceoborové studium jsou k dispozici u garanta příslušného programu.

Magisterské

Katedra anorganické chemie garantuje navazující magisterský studijní program Anorganická a bioanorganická chemie a program Učitelství chemie pro střední školy.

Magisterský studijní program Anorganická a bioanorganická chemie v sobě zahrnuje dvě možné specializace pro studenty tohoto oboru.

Specializace: Anorganické materiály
Vzdělávání je zaměřeno především na soustavy sloučenin (anorganické, polymerní, koordinační, organokovové), metodiky studia jejich struktury a vlastností a na jejich syntézu i analýzu. Akcent je kladen na spojení molekulové/krystalové struktury s aplikovatelnými vlastnostmi anorganických materiálů.
Specializace: Bioanorganická chemie
Tato specializace je zaměřena na syntézu, analýzu a studium biologicky aktivitních anorganických látek jako nových léčiv nebo diagnostik. Kromě praktických dovedností z oboru chemie se v tomto programu využívají široké teoretické znalosti biochemie a molekulární biologie.

Magisterský studijní program Učitelství chemie pro střední školy navazuje na předchozí tříletý bakalářský program Chemie pro vzdělávání (studenti zároveň pokračují ve studiu druhého oboru tohoto douoborového studia). Studenti získávají rozšířené odborné znalosti chemických disciplín potřebných pro pedagogické působení v učitelské profesi a absolvují povinné pedagogické praxe. Po úspěšném složení dílčích zkoušek, státní závěrečné zkoušky a obhájení diplomové práce student získá titul Mgr. a může působit jako učitel na vyšším stupni základních škol, víceletých gymnáziích a všech typech středních škol.

Témata diplomových prací vypsaných pro aktuální akademický rok naleznete v sekci Vypsaná témata prací. Práce obhájené v minulých letech jsou uvedeny v systému STAG.

Okruhy otázek a další podrobnosti ke státním závěrečným zkouškám pro akademický rok 2020/2021 pro výše uvedené programy jsou k dispozici u garanta příslušného programu.

Doktorské

Na katedře anorganické chemie je možné absolvovat doktorské studium v programech Anorganická chemie a Didaktika chemie, a to v prezenční nebo v kombinované formě.

Doktorské studium anorganické chemie se zaměřuje na návrh a syntézu nových anorganických, koordinačních a organokovových sloučenin, které mají buď zajímavé magnetické, optické, redoxní, katalytické nebo biologické vlastnosti.

Hlavním cílem doktorského studia didaktiky chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro vědecko-výzkumnou práci v oblasti chemického vzdělávání, kteří budou disponovat samostatným a tvořivým přístupem k řešení teoretických i praktických otázek chemického vzdělávání.

Studenti jsou připravování k samostatné vědecké práci a učí se publikovat výsledky své práce na odborných setkáních nebo konferencích a také v renomovaných mezinárodních odborných časopisech především v anglickém jazyce.

Témata disertačních prací vypsaných pro aktuální akademický rok naleznete v sekci Vypsaná témata prací. 

Studijní materiály

Vypsaná témata prací

Studenti chemických studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci si mohou v souladu se svým zaměřením či zájmem vybrat z široké a pestré nabídky témat závěrečných prací vypsaných pracovníky Katedry anorganické chemie pro aktuální akademický rok. Vypsaná témata pro jednotlivé programy/obory jsou uvedena níže. Nabídku témat abolventských prací je samozřejmě možné po dohodě se školitelem změnit nebo rozšířit.

Pokyny pro vypracování závěrečných prací nalezente v tomto dokumentu.

Šablonu/předlohu typické závěrečné práce naleznete v tomto dokumentu.

Témata bakalářských prací 2021/22

pro programy Bioanorganická chemie, Chemie a učitelské kombinace studia Chemie pro vzdělávání

Název práce

Vedoucí práce

Historie, současnost a budoucnost periodické tabulky

Mgr. Peter Antal, PhD.

Alfred Werner a jeho objevy v koordinační chemii

Mgr. Peter Antal, PhD.

Aktivizační výukové metody a jejich zapojení do výuky chemie

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Neformální vzdělávání jako podpora výuky chemie

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Výuková databáze názvosloví koordinačních sloučenin, tvorba e-learningových studijních materiálů

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Tvorba studijního materiálu pro žáky SŠ se zájmem o studium chemie na VŠ (zaměření na chemické výpočty)

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Příprava nových potenciálních kontrastních látek pro 19F MRI na bázi komplexů s makrocyklickými ligandy

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Videoexperimenty ve výuce anorganické chemie na SŠ/VŠ

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava koordinačních sloučenin Ln(III) s vysokou symetrií: strukturní a magnetické vlastnosti

Mgr. Ondřej František Fellner

Heterokovové 3d-4f koordinační sloučeniny odvozené od Schiffových bazí s periferním hydroxymethylovým ramenem

Mgr. Ondřej František Fellner

Chelatační terapie očima výpočetní chemie

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Koordinační číslo 8 ve sloučeninách triády železa

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
Biologická aktivita komplexů niklu s benzimidazoly prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Komplexy mědi, niklu a zinku s Schiffovými bazemi odvozenými od 8-aminochinolinu a studium potenciální antibakteriální aktivity 

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Biologická aktivita komplexů přechodných kovů s benzimidazoly 

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Vícejaderné heterokovové komplexy lanthanoidů a diamagnetických iontů kovů s ligandy typu Schiffových bazí

Mgr. Kamil Kotrle

Magneticky zajímavé komplexy 3d kovů s ligandy obsahujícími 2-aminothiodiazol

Mgr. Kamil Kotrle
Tvorba atraktivních didaktických materiálů o PSP pro web Chemie žije Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.
Využití léčivých přípravků ve formě sirupů ve výuce chemie RNDr. Helena Mašláňová, PhD.

Substituované deriváty acetylacetonu pro přípravu biologicky zajímavých hetero-bimetalických komplexů

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Dvoujaderné halogenido-můstkované dysprosité komplexy

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.
Manganité a železité komplexy s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Ladění vlastností železitých komplexů změnou periferních supramolekulárních synthonů

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Heterobimetalické 3d-4f komplexy s Schiffovými bázemi odvozenými od kondenzace derivátů salicylaldehydu a ortho-aminofenolů

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Nerostné suroviny vhodné pro průmyslové výroby prvků a základních anorganických sloučenin I. A a II.A skupiny PSP

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Průmyslové výroby anorganických hnojiv

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Výuková databáze názvosloví nekoordinačních sloučenin, tvorba e-learningových studijních materiálů

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Syntéza a magnetické vlastnosti kobaltnatých komplexů s triazen-1-oxidy

RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Příprava a vlastnosti binukleárních µ-oxalato měďnatých koordinačních sloučenin

RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Výukové metody na základní škole

Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Žákovské experimenty ve výuce chemie na ZŠ

Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Polosendvičové komplexy rhodia a iridia s vybranými N,P-donorovými ligandy

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Polosendvičové komplexy ruthenia a osmia s vybranými N,P-donorovými ligandy

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Nové možnosti funkcionalizace multi-cílových polosendvičových komplexů platinových kovů

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Thidiazuron jako ligand biologicky aktivních koordinačních sloučenin

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Tvorba obsahu webu Chemie žije

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Tvorba videonávodů coby podpůrných studijních materiálů k předmětu Laboratorní technika

Mgr. Eva Zahradníková
   

 

Témata diplomových prací 2021/22

pro obory Anorganická a bioanorganická chemie a Učitelství chemie pro střední školy

Název práce

Vedoucí práce

Chirální monoperoxido komplexy vanadu(V)

Mgr. Peter Antal, PhD.

Alfred Werner a jeho objevy v koordinační chemii

Mgr. Peter Antal, PhD.

Interaktivní nástroje ve výuce chemie

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Magnetické vlastnosti vícejaderných komplexů přechodných kovů s koordinačním číslem 7

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Luminiscenční biosenzory založené na komplexech lanthanoidů s makrocyklickými ligandy doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
Knihovna videoexperimentů doplňující výuku anorganické chemie na VŠ doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Teoretické studium halogenido-můstkovaných koordinačních sloučenin triády železa

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Příprava benzimidazolů odvozených od 4-methyl-o-fenylendiaminu a jejich komplexy s niklem

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
Koordinační sloučeniny mědi, niklu a zinku s trikarboxylovými kyselinami a N donorovými ligandy a studium jejich biologické aktivity  prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Komplexy ruthenia s benzimidazoly a jejich cytotoxicita

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Jednomolekulové magnety s nitro-substituovanými ligandy

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Využití metod krystalového inženýrství u železitých sloučenin vykazujících křížení spinových stavů

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Heterobimetalické jednomolekulové magnety s interakcemi Co···Pt a Co···Pd

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Výuková databáze řešených příkladů z chemických výpočtů, tvorba e-learningových studijních materiálů

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.
Křížení spinových stavů v komplexech železa(III) se Schiffovými bázemi odvozenými od salicylaldehydu a polydentátních aminů RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Příprava magneticky zajímavých komplexů železa(III) s 2,2´-dihydroxyazobenzenem

RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Koordinační sloučeniny derivátů 2-(pyridin-2-yl)-1H-benzimidazolu

(pybzim) a studium jejich strukturních vlastností

doc. Ing. Ivan Šalitroš, Ph.D.

Syntéza polosendvičových komplexů tantalu

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Možnosti funkcionalizace polosendvičových komplexů platinových kovů

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Studium interakce vybraného polosendvičového Os(II) komplexu s glutathionem

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Medicinální periodická tabulka d-prvků

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Tvorba obsahu webu Chemie žije

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Témata disertačních prací 2021/22

pro programy Anorganická chemie a Didaktika chemie

Název práce

Vedoucí práce

Koordinační sloučeniny lanthanoidů s velkou mírou magnetické anizotropie a pomalou relaxací magnetizace

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Komplexní sloučeniny přechodných kovů a lanthanoidů s makrocyklickými ligandy jako významné stavební bloky při přípravě jednomolekulových magnetů

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Koordinační sloučeniny makrocyklických ligandů využitelné v diagnostických zobrazovacích metodách

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Fotoaktivní komplexy přechodných kovů

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Koordinační sloučeniny f-prvků s radikálovými ligandy

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Sloučeniny lanthanoidů jako zobracování sondy pro biologické systémy

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Příprava benzimidazolů a jejich komplexů s lanthanoidy pro teranostiku

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
Antibakteriální vlastnosti komplexů a nanočástic zlata prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
Nanotransportéry potenciálních léčiv na bázi koordinačních sloučenin prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Koordinační sloučeniny s magnetickou bi- anebo multistabilitou - materiály pro novou generaci paměťových zařízení

doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.

Enzymaticky aktivovatelná proléčiva na bázi koordinačních sloučenin

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Tantal jako nový centrální atom biologicky aktivních komplexů

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Název práce

Vedoucí práce

Role interaktivních center v neformálním chemickém vzdělávání

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

konzultant: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Integrace přírodovědného vzdělávání

doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

konzultant: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Transfer nových chemických poznatků do chemického vzdělávání

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Metody ověřování přírodovědné gramotnosti žáků

doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

konzultant: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Vybrané pokročilé experimentální metody využitelné ve středoškolském vzdělávání

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

konzultant: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Teorie a praxe tvorby a hodnocení učebnic chemie

doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Evaluace výsledků chemického vzdělávání (na ZŠ nebo SŠ)

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

konzultant: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.,

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Nové přístupy k výuce základních pojmů z obecné chemie (anorganické chemie) na SŠ

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

konzultant: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Využití elektronických didaktických testů ve výuce chemie

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

konzultant: Mgr. Veronika Švandová, PhD.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)