Bakalářské

Katedra anorganické chemie garantuje bakalářský studijní program Bioanorganická chemie. Pracoviště je také garantem bakalářského programu Chemie pro vzdělávání (učitelské kombinace), kde je možné si jako další předmět k chemii zvolit matematiku, fyziku, biologii, geografii nebo geologii s ochranou životního prostředí, případně informatiku či deskriptivní geometrii. Podrobné studijní plány je možné si prohlédnout zde: Bc studium. Po úspěšném absolvování dílčích zkoušek, závěrečné státní zkoušky a obhájení bakalářské práce bude absolventovi udělen titul Bc. a může poté navázat dvouletým magisterským programem.

Bakalářský studijní program Chemie (pro odborníky) garantuje Katedra analytické chemie (podrobnější informace naleznete na http://ach.upol.cz/), na něj je možné navázat dvouletým magisterským programem Anorganická a bioanorganická chemie (více informací v rubrice magisterské studium).

Témata bakalářských prací vypsaných pro aktuální akademický rok naleznete v sekci Vypsaná témata prací. Práce obhájené v minulých letech jsou uvedeny v systému STAG.

Okruhy otázek ke státním závěrčným zkouškám pro program Bioanorganická chemie jsou uvedeny zde.

Okruhy otázek ke státním závěrčným zkouškám pro program Chemie pro víceoborové studium jsou uvedeny zde.

Magisterské

Katedra anorganické chemie garantuje navazující magisterský studijní program Anorganická a bioanorganická chemie a program Učitelství chemie pro střední školy.

Magisterský studijní program Anorganická a bioanorganická chemie v sobě zahrnuje dvě možné specializace pro studenty tohoto oboru.

Specializace: Anorganické materiály
Vzdělávání je zaměřeno především na soustavy sloučenin (anorganické, polymerní, koordinační, organokovové), metodiky studia jejich struktury a vlastností a na jejich syntézu i analýzu. Akcent je kladen na spojení molekulové/krystalové struktury s aplikovatelnými vlastnostmi anorganických materiálů.
Specializace: Bioanorganická chemie
Tato specializace je zaměřena na syntézu, analýzu a studium biologicky aktivitních anorganických látek jako nových léčiv nebo diagnostik. Kromě praktických dovedností z oboru chemie se v tomto programu využívají široké teoretické znalosti biochemie a molekulární biologie.

Magisterský studijní program Učitelství chemie pro střední školy navazuje na předchozí tříletý bakalářský program Chemie pro vzdělávání (studenti zároveň pokračují ve studiu druhého oboru tohoto douoborového studia). Studenti získávají rozšířené odborné znalosti chemických disciplín potřebných pro pedagogické působení v učitelské profesi a absolvují povinné pedagogické praxe. Po úspěšném složení dílčích zkoušek, státní závěrečné zkoušky a obhájení diplomové práce student získá titul Mgr. a může působit jako učitel na vyšším stupni základních škol, víceletých gymnáziích a všech typech středních škol.

Témata diplomových prací vypsaných pro aktuální akademický rok naleznete v sekci Vypsaná témata prací. Práce obhájené v minulých letech jsou uvedeny v systému STAG.

Okruhy otázek a další podrobnosti ke státním závěrečným zkouškám pro daný akademický rok pro výše uvedené programy jsou k dispozici u garanta příslušného programu.

Okruhy otázek ke státním závěrčným zkouškám pro program Učitelství chemie pro střední školy jsou uvedeny zde.

Doktorské

Na katedře anorganické chemie je možné absolvovat doktorské studium v programech Anorganická chemie a Didaktika chemie, a to v prezenční nebo v kombinované formě.

Doktorské studium anorganické chemie se zaměřuje na návrh a syntézu nových anorganických, koordinačních a organokovových sloučenin, které mají buď zajímavé magnetické, optické, redoxní, katalytické nebo biologické vlastnosti.

Hlavním cílem doktorského studia didaktiky chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro vědecko-výzkumnou práci v oblasti chemického vzdělávání, kteří budou disponovat samostatným a tvořivým přístupem k řešení teoretických i praktických otázek chemického vzdělávání.

Studenti jsou připravování k samostatné vědecké práci a učí se publikovat výsledky své práce na odborných setkáních nebo konferencích a také v renomovaných mezinárodních odborných časopisech především v anglickém jazyce.

Témata disertačních prací vypsaných pro aktuální akademický rok naleznete v sekci Vypsaná témata prací. 

Studentské zahraniční mobility

V rámci navazujícího magisterského a doktorského studia lze absolvovat pobyty v zahraničí, k čemuž slouží programy studentské mobility, kterých se katedra anorganické chemie dlouhodobě účastní. Do zahraničí lze vycestovat formou studijních pobytů nebo pracovních stáží, a to především v rámci mezinárodního programu Erasmus+. Mezi partnerské instituce, se kterými jsou uzavřené příslušné smlouvy, v současnosti patří:

Università degli Studi di Napoli Federico II (Neapol, Itálie)

Technische Universität Wien (Vídeň, Rakousko)

Uniwersytet Wrocławski (Vratislav, Polsko)

Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polsko)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Košice, Slovensko)

Slovenská technická univerzita v Bratislave (Bratislava, Slovensko)

Pro více informací kontaktujte katedrálního koordinátora pro zahraniční mobility (doc. Pavel Štarha) nebo fakultní referentku pro zahraniční styky v oblasti studijních záležitostí (Dana Gronychová).

Studijní materiály

Vypsaná témata prací

Studenti chemických studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci si mohou v souladu se svým zaměřením či zájmem vybrat z široké a pestré nabídky témat závěrečných prací vypsaných pracovníky Katedry anorganické chemie pro aktuální akademický rok. Vypsaná témata pro jednotlivé programy/obory jsou uvedena níže. Nabídku témat abolventských prací je samozřejmě možné po dohodě se školitelem změnit nebo rozšířit.

Pokyny pro vypracování závěrečných prací nalezente v tomto dokumentu.

Šablonu/předlohu typické závěrečné práce naleznete v tomto dokumentu.

Témata bakalářských prací 2023/24

pro programy Bioanorganická chemie, Chemie a učitelské kombinace studia Chemie pro vzdělávání

Název práce

Vedoucí práce

Historie, současnost a budoucnost periodické tabulky

Mgr. Peter Antal, PhD.

Experimentální systém Vernier ve výuce chemie

Mgr. Peter Antal, PhD.

Koordinační chemie imidazo[1,5-a]pyridin-3-thionu a jeho derivátů

Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.

Hybridní N-heterocyklické karbenové ligandy a jejich komplexy pro využití v medicínských aplikacích

Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.

Mezoiontové karbeny založené na heterocyklickém skeletu a jejich komplexy

Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.

Hybridní N-heterocyklické karbenové ligandy, jejich komplexy a katalytické aplikace

Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.

Podpůrný materiál k předmětu obecná chemie (zaměření na obecná a anorganická chemie) 

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Optimalizace syntézního procesu přípravy cyklamu

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava makrocyklických ligandů využitelných v oblasti potenciálních kontrastních látek pro MRI

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Videoexperimenty ve výuce anorganické chemie na SŠ/VŠ

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Chelatační terapie očima výpočetní chemie

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Příprava magneticky bistabilních koordinačních sloučenin železa a kobaltu s tetrazolovými deriváty

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
Vícejaderné komplexy lanthanoidů a diamagnetických d-prvků  s ligandy typu Schiffových bází Mgr. Kamil Kotrle

Příprava a studium komplexů 3d kovů ve tvaru trigonálního prizmatu s ligandy odvozenými od kyseliny 2-formylfenoxyoctové

Mgr. Kamil Kotrle

Benchmarking studie teoretického výpočtu energetické bariéry jedno-molekulových magnetů u různých typů systémů

Mgr. Kamil Kotrle

Komplexy triády železa s Schiffovými bázemi odvozenými od 8-aminochinolinu a studium potenciální antibakteriální aktivity

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Nanočástice selenu a studium jejich biologické aktivity 

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Biologická aktivita komplexů první přechodné řady s benzimidazoly 

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Komplexy ruthenia s benzimidazoly a jejich cytotoxicita 

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Komplexy triády železa s Schiffovými bázemi odvozenými od tris(2-aminoethyl)aminu a studium potenciální antibakteriální aktivity 

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Koordinační sloučeniny mědi s kombinací Schiffových bází a benzimidazolů 

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Příprava komplexů stříbra s S ligandy a jejich antibakteriální aktivita 

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Příprava komplexů zlata s S ligandy a studium jejich bioaktivity 

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Koordinační sloučeniny mědi, niklu a zinku s trikarboxylovými kyselinami a N donorovými ligandy a studium jejich biologické aktivity 

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Variace monodentátního ligandu v polosendvičových komplexech tantalu

Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Polosendvičové Ta(V) komplexy s vybranými O-donorovými ligandy

Mgr. Radka Křikavová, Ph.D

Polosendvičové Ir(III) komplexy s biologicky aktivními ligandy na bázi 8‑hydroxychinolinu

Mgr. Radka Křikavová, Ph.D

Tvorba didaktických materiálů o PSP pro web Chemie žije

Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Substituované deriváty acetylacetonu pro přípravu biologicky zajímavých hetero-bimetalických komplexů

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Dvoujaderné halogenido-můstkované dysprosité komplexy

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.
Manganité a železité komplexy s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Ladění vlastností železitých komplexů změnou periferních supramolekulárních synthonů

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Heterobimetalické 3d-4f komplexy s Schiffovými bázemi odvozenými od kondenzace derivátů salicylaldehydu a ortho-aminofenolů

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Průmyslové výroby anorganických hnojiv

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Historie a současnost barviva Indiga: tvorba podpůrných výukových materiálů pro střední školy

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Chemie uhlí: tvorba podpůrných výukových materiálů pro střední školy

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Badatelské úlohy do školní lavice - návrh chemických úkolů pro rozvoj badatelských zručností žáků

Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.

Výukové programy pro neformální vzdělávání v chemii

Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.

Příprava a vlastnosti komplexů kobaltu se zajímavými organickými ligandy (triazen-1-oxidy)

RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Využití inteligentních mobilních telefonů ve výuce chemie

RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Výukové metody na základní škole

Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Polosendvičové komplexy platinových kovů s vybranými N,P-donorovými ligandy

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Syntéza Pt(IV) komplexů s vybranými deriváty 7-azaindolu doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Syntéza vícejaderných koordinačních sloučenin vybraných přechodných prvků

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Thidiazuron jako ligand biologicky aktivních koordinačních sloučenin

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Základní fotodynamické vlastnosti Pt(II) dijodo komplexů

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Metalace biomolekul pohledem základních spektrálních technik

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Studium interakce vybraného polosendvičového Os(II) komplexu s glutathionem

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Témata diplomových prací 2023/24

pro obory Anorganická a bioanorganická chemie a Učitelství chemie pro střední školy

Název práce

Vedoucí práce

Komplexy lanthanoidů s acylhydrazony

Mgr. Peter Antal, PhD.

Elektronicky zpracovaný výukový materiál jako doplněk pro výuku chemie na SŠ

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Mezipředmětové vztahy chemie-fyzika v přírodovědném vzdělávání

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Podpůrný materiál k předmětu obecná chemie (zaměření na chemické výpočty)

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
Luminiscenční biosenzory založené na komplexech lanthanoidů s makrocyklickými ligandy doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
Knihovna videoexperimentů doplňující výuku anorganické chemie na VŠ doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Příprava a studium luminiscenčních vlastností měďných koordinačních sloučenin s tetrazolovými deriváty

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Příprava benzimidazolů odvozených od 4-methyl-o-fenylendiaminu a jejich komplexy s niklem

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Příprava benzimidazolů odvozených od 4-chloro-o-fenylendiaminu a jejich komplexy s mědí a niklem

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Polosendvičové komplexy tantalu s polydentátními ligandy

Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

19F NMR spektroskopie jako nástroj pro detailní studium stability biologicky aktivních komplexů

Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

Jednomolekulové magnety s nitro-substituovanými ligandy

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Využití metod krystalového inženýrství u železitých sloučenin vykazujících křížení spinových stavů

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Heterobimetalické jednomolekulové magnety s interakcemi Co···Pt a Co···Pd

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.
Jaderná energetika: tvorba podpůrných výukových materiálů pro střední školy Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Využití umělé inteligence ve výuce chemie

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Krystalizace ve výuce chemie

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Polarita rozpouštědel a solvatochromismus: tvorba podpůrných výukových materiálů pro střední školy

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Tvorba programu na komentovanou prohlídku katedry anorganické chemie v rámci akce Olomoucké muzejní noci

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Rozvoj a hodnocení didaktických materiálů pro STEM výuku chemie

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Přírodní a syntetická vlákna: tvorba podpůrných výukových materiálů pro střední školy

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Tvorba sady písemek k učivu ZŠ a SŠ

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Chemicky laděné edularpy a jejich uplatnění ve formálním i neformálním vzdělávání

Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.

Aktivizační metody a jejich zařazení do výuky chemie – příprava materiálů k vybrané skupině periodické tabulky prvků pro web Chemie žije!

Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.

Rovnováha mezi nízkospinovým a vysokospinovým stavem v komplexech železa(III) se Schiffovými bazemi odvozenými od salicylaldehydu a polydentátních aminů

RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Křížení spinových stavů u magneticky zajímavých železitých komplexů s 2,2´-dihydroxyazobenzenem

RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Výukové metody na středních školách

Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Netradiční chemické pokusy

Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.
Srovnání výukového procesu chemie na základních školách ČR a ve vybraných zemích EU Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Syntéza a studium stability modelových fluorovaných polosendvičových komplexů

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Možnosti funkcionalizace polosendvičových komplexů platinových kovů

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Studium reaktivity CO2 v přítomnosti polosendvičových komplexů vybraných platinových kovů

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Studium reaktivity polosendvičových komplexů s reaktivními kovem-aktivovanými ligandy

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Studium katalytických aktivit polosendvičových komplexů vybraných přechodných kovů

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Tvorba obsahu webu Chemie žije

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Témata disertačních prací 2024/25

pro programy Anorganická chemie a Didaktika chemie

Název práce

Vedoucí práce

Koordinační sloučeniny lanthanoidů s velkou mírou magnetické anizotropie a pomalou relaxací magnetizace

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Komplexní sloučeniny přechodných kovů a lanthanoidů s makrocyklickými ligandy jako významné stavební bloky při přípravě jednomolekulových magnetů

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Koordinační sloučeniny makrocyklických ligandů využitelné v oblasti teranostiky

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Koordinační sloučeniny f-prvků s radikálovými ligandy

doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Příprava biologicky aktivních benzimidazolů a benzazolů a jejich komplexů s rutheniem

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
Antibakteriální vlastnosti komplexů a nanočástic zlata a stříbra prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
Nanotransportéry potenciálních léčiv na bázi koordinačních sloučenin prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
Vývoj hybridních fotokatalyzátorů pro konverzi oxidu uhličitého na chemikálie s přidanou hodnotou

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

konzultant: Subodh Kumar, Ph.D.

Vývoj chemicky funkcionalizovaných grafenových jedno atomových katalyzátorů pro produkci vodíku elektrolýzou vody

prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

konzultant: Subodh Kumar, Ph.D.

Multikomponentní koordinační sloučeniny platinových kovů pro biologické aplikace

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Liposomální formulace bioaktivních koordinačních sloučenin pro polyfarmakologii

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Komplexy platinových kovů pro medicinální chemii a katalýzu

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Protinádorově aktivní heterometalické koordinační sloučeniny

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Název práce

Vedoucí práce

Role interaktivních center v neformálním chemickém vzdělávání

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

konzultant: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Integrace přírodovědného vzdělávání

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

konzultant: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Transfer nových chemických poznatků do chemického vzdělávání

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

konzultant: Mgr. Jana Prášilová, PhD.

Metody ověřování přírodovědné gramotnosti žáků

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

konzultant: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Vybrané pokročilé experimentální metody využitelné ve středoškolském vzdělávání

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Didaktika přírodních věd v kontextu neformálního vzdělávání

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

konzultant: Mgr. Jana Prášilová, PhD.,

doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.

   

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)