Bakalářské práce

programy Bioanorganická chemie, Chemie a učitelské kombinace studia Chemie pro vzdělávání

Historie periodické tabulky

Teoretická část - literární rešerše o historii vzniku a vývoji periodické tabulky.

Praktická část - zhotovení exponátů vybraných historických tabulek prvků.

vedoucí práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

 

Aktivizační výukové metody a jejich zapojení do výuky chemie

Teoretická část: literární rešerše týkající se problematiky aktivizačních výukových metod a s tím souvisejících pojmů ve výuce chemie na základní a střední škole dle platných RVP.

Praktická část: zapojení aktivizačních výukových metod do výuky chemie na základní škole; návrh vhodných aktivit (diskuzní metoda, didaktická hra, projektová metoda, práce s textem, apod.) pro využití v současné škole. Výsledky své práce zpracujte formou bakalářské práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Neformální vzdělávání a jeho význam pro výuku chemie

Teoretická část: literární rešerše týkající se zpracování přehledu, možností a forem neformálního vzdělávání.

Praktická část: chemie jako součást zájmových kroužků, expozic, muzeí, science center – zpracování přehledu, možností a forem neformálního vzdělávání. Aplikace neformálního vzdělávání, resp. aktivit považovaných za neformální, do výuky předmětu chemie na základní škole. Tvorba vzdělávacího programu jako podpora formální výuky chemie. Zpracování výsledků své práce formou bakalářské práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Výuková databáze názvosloví koordinačních sloučenin, tvorba e-learningových studijních materiálů

Teoretická část: literární rešerše týkající se problematiky e-learningu.

Praktická část: tvorba e-learningového studijního materiálu k chemickému názvosloví koordinačních sloučenin. Návrh a vytvoření prostředí webu „Chemie žije“ k chemickému názvosloví a vytvoření databáze řešených příkladů a testovacího systému. Výsledky své práce zpracujte formou bakalářské práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Tvorba studijního materiálu pro žáky SŠ se zájmem o studium chemie na VŠ (zaměření na chemické výpočty)

Teoretická část: literární rešerše týkající se problematiky chemických výpočtů ve výuce chemie na střední škole (zaměřeno na čtyřleté a víceleté gymnázia).

Praktická část: Analýza tématu chemických výpočtů v učebnicích pro gymnázia, analýza a porovnání RVP pro gymnázia a ŠVP vybraných škol. Zpracování vybraných témat ve formě studijního materiálu pro žáky gymnázií se zájmem o studium chemie a učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Vytvořený materiál k vybraným tématům bude obsahovat požadované znalosti, studijní text doplněný příklady k procvičování. Výsledky své práce zpracujte formou bakalářské práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Příprava nových potenciálních kontrastních látek pro 19F MRI na bázi komplexů s makrocyklickými ligandy

Literární rešerše zabývající se komplexy paramagnetických iontů kovů, které jsou využitelné v oblasti 19F tomografie magnetické rezonance (MRI)

Osvojení si teoretických základů zobrazovacích metod používaných v medicíně, především MRI s přihlédnutím na využití izotopu 19F.

Syntéza a charakterizace speciálně navržených makrocyklických ligandů s různými funkčními skupinami obsahující atomy floru a jejich komplexů s vybranými ionty paramagnetických kovů.

vedoucí práce: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Videoexperimenty ve výuce anorganické chemie na SŠ/VŠ

Porovnání výuky anorganické chemie na středních školách a také v prvních ročnících bakalářského studia na vysokých školách v ČR.

Natočení vybraných experimentů demonstrující vlastnosti látek, které jsou diskutovány během výuky anorganické chemie na SŠ/VŠ.

vedoucí práce: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Příprava koordinačních sloučenin Ln(III) s vysokou symetrií: strukturní a magnetické vlastnosti

Teoretická část: Literární rešerše o strategiích přípravy, struktuře a magnetických vlastnostech koordinačních sloučenin Ln(III) s vysokou symetrií.

Praktická část: Příprava vhodných ligandů na základě literární rešerše a následné pokusy o přípravu od nich odvozených komplexů Ln(III). Studium spektroskopických vlastností, struktury a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Mgr. Ondřej František Fellner

 

Heterokovové 3d-4f koordinační sloučeniny odvozené od Schiffových bazí s periferním hydroxymethylovým ramenem

Teoretická část: Literární rešerše o struktuře a magnetických vlastnostech 3d-4f komplexů s ligandy odvozenými kondenzací derivátů salicylaldehydu s periferními rameny obsahujícími alespoň jedno koordinační místo s alifatickými aminy.

Praktická část: Příprava derivátů salicylaldehydu s periferním hydroxymethylovým ramenem, od nich odvozené Schiffovy báze a vykonání pokusů o přípravu heteronukleárních komplexních sloučenin 3d-4f prvků. Studium spektroskopických vlastností, struktury a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Mgr. Ondřej František Fellner

 

Chelatační terapie očima výpočetní chemie

Teoretická část – rešerše na téma chelatační terapie kovů, přínosy i negativa této metody, její použití v medicínské praxi a dále teoretické postupy výpočtů konstanty stability komplexů.

Praktická část – využití výpočetní chemie, zejména teorie funkcionálu hustoty (DFT) k porovnání různých chelatačních činidel pro aktinoidy.

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

  

Koordinační číslo 8 ve sloučeninách triády železa

Literární rešerše koordinačních sloučenin železa, kobaltu a niklu s koordinačním číslem 8.

Syntéza koordinačních sloučenin s koordinačním číslem 8 a studium vlivu jejich molekulové struktury na fyzikální vlastnosti.

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

 

Biologická aktivita komplexů niklu s benzimidazoly

Teoretická část – rešerše na téma benzimidazoly a jejich použití v medicínské praxi.

Příprava benzimidazolů a jejich komplexů s Ni, testování antibakteriálních vlastností.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

 

Komplexy mědi, niklu a zinku s Schiffovými bázemi odvozenými od 8-aminochinolinu a studium potenciální antibakteriální aktivity

Teoretická část – rešerše na téma Schiffovy báze a jejich možné použití v medicínské praxi.

Příprava Schiffových bazí a jejich komplexů s Ni, testování antibakteriálních vlastností.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.     

 

Biologická aktivita komplexů přechodných kovů s benzimidazoly

Teoretická část – rešerše na téma benzimidazoly a jejich komplexy v medicínské praxi. 

Příprava benzimidazolů a jejich komplexů s vybranými přechodnými kovy, testování cytotoxicity a antibakteriální aktivity. 

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.     

 

Vícejaderné heterokovové komplexy lanthanoidů a diamagnetických iontů kovů s ligandy typu Schiffových bazí

Teoretická část - rešerše komplexů lanthanoidů ve vícejaderných komplexech Schiffových bází typu salenu a jeho blízkých derivátů s důrazem na magnetické vlastnosti těchto látek.

Praktická část - příprava nových sloučenin s ligandy typu salenu s lanthanoidy a diamagnetickými kovy s různou velikostí náboje, s důrazem na dosud málo studované systémy, obsahující například Ag(I), Pd(II), Ga(III) spolu s lanthanoidy. Charakterizace a studium magnetických vlastností připravených komplexů pomocí fyzikálně chemických metod.

            vedoucí práce: Mgr. Kamil Kotrle   

 

Magneticky zajímavé komplexy 3d kovů s ligandy obsahujícími 2-aminothiodiazol

Teoretická část - rešerše komplexů 3d prvků s heterocyklickými N-N donorovými ligandy se zaměřením na jejich magnetické vlastnosti, zejména spin-crossover a jedno-molekulový magnetismus.

Praktická část - příprava ligandů s 2-aminothiazolem substituovaným heterocykly v poloze 5 a následně jejich dalších derivátů, zejména Schiffových bází. Příprava komplexů, v prvé řadě Fe(II) a Co(II) s připravenými ligandy. Charakterizace a studium magnetických vlastností připravených komplexů pomocí fyzikálně chemických metod.

            vedoucí práce: Mgr. Kamil Kotrle    

Tvorba atraktivních didaktických materiálů o PSP pro web Chemie žije

Mapování rozsahu, obsahu a kvality českých i zahraničních webů zaměřených na didaktiku chemie s tématem PSP.

Návrh, design a tvorba vlastního online materiálu pro vznikající didaktický web Chemie žije, tematický okruh PSP (specifikace po dohodě se školitelem).

            vedoucí práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.  

 

Využití léčivých přípravků ve formě sirupů ve výuce chemie

Charakteristika lékové formy Sirupy, popis přípravy, přehled aktuálních přípravků.

Návrh propojení částí RVP, ŠVP pro základní vzdělávání a gymnázia s problematikou sirupů.

Praktická část: Sestavení pracovních listů pro výuku chemie na ZŠ a gymnáziích s implementací vhodných experimentů se sirupy a propojením na konkrétní vzdělávací cíle.

 vedoucí práce: RNDr. Helena Mašláňová, PhD.

   

Substituované deriváty acetylacetonu pro přípravu biologicky zajímavých hetero-bimetalických komplexů

Literární rešerše o biologické aktivitě hetero-bimetalických komplexů Co(III) s jinými přechodnými kovy.

Příprava vybraných derivátů acetylacetonu. Studium jejich vlastností a uplatnění při syntéze heterobimetalických komplexů.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Dvoujaderné halogenido-můstkované dysprosité komplexy

Literární rešerše na téma magnetických vlastností dimerních dysprositých komplexů přemostěných halogenidovými ligandy

Příprava vybraných dimerních dysprositých komplexů s můstkujícími halogenido ligandy. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Manganité a železité komplexy s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi

Literární rešerše o Mn(III) a Fe(III) komplexech s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi.

Příprava vybraných Mn(III) a Fe(III) komplexů s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

  

Ladění vlastností železitých komplexů změnou periferních supramolekulárních synthonů

Literární rešerše o Fe(III) komplexech s hexadentátními Schiffovými bázemi, které vykazují křížení spinových stavů.

Příprava vybraných a různě periferně substituovaných Fe(III) komplexů s hexadentátními Schiffovými bázemi. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Heterobimetalické 3d-4f komplexy s Schiffovými bázemi odvozenými od kondenzace derivátů salicylaldehydu a ortho-aminofenolů

Literární rešerše o struktuře a magnetických vlastnostech 3d-4f komplexů s ligandy odvozenými kondenzací derivátů salicylaldehydu a ortho-aminofenolů.

Příprava vybraných 3d-4f komplexů. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Nerostné suroviny vhodné pro průmyslové výroby prvků a základních anorganických sloučenin I. A a II.A skupiny PSP

Cílem je vypracování literární rešerše týkající se průmyslově využitelných nerostných surovin prvků I.A a II.A skupiny, které se v průmyslu využívají k přípravě prvků a základních anorganických sloučenin.

Experimentální částí je vytvoření reálné výstavy nerostů a možných produktů. Pořízení fotografií jednotlivých nerostů a vytvoření prezentace pro výuku.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

  

Průmyslové výroby anorganických hnojiv

Cílem je vypracování literární rešerše týkající se průmyslových výrob anorganických hnojiv. 

Experimentální částí je vyhledání českých chemických závodů, které uvedené látky vyrábějí. Následně vytvoření technologických schémat pro dané výroby s jejich srozumitelným popisem a vytvoření prezentace pro výuku.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

   

Výuková databáze názvosloví nekoordinačních sloučenin, tvorba e-learningových studijních materiálů

Cílem je vypracování literární rešerše týkající se problematiky e-learningu.

Praktická část je zaměřena na tvorbu e-learningového studijního materiálu k chemickému názvosloví prvků a nekoordinačních sloučenin. Návrh a vytvoření prostředí webu „Chemie žije“ k chemickému názvosloví  a vytvoření databáze řešených příkladů a testovacího systému.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

   

Syntéza a magnetické vlastnosti kobaltnatých komplexů s triazen-1-oxidy

Literární rešerše týkající se přípravy triazen-1-oxidů a jejich koordinačních sloučenin s kobaltem jako centrálním atomem.

Příprava triazen-1-oxidů a od nich odvozených koordinačních sloučenin kobaltu(II).

Charakterizace připravených komplexů pomocí dostupných fyzikálně-chemických metod.

            vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

     

Příprava a vlastnosti binukleárních µ-oxalato měďnatých koordinačních sloučenin

Literární rešerše zaměřená na přípravu a vlastnosti dvoujaderných komplexů mědi(II) s oxalátem jako můstkovým ligandem.

Příprava nových µ-oxaláto-komplexů mědi(II). Charakterizace připravených sloučenin s důrazem na magnetické vlastnosti.

            vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

 

Výukové metody na základní škole

Teoretická část: Literární rešerše týkající se problematiky výuky za základních školách. Metody a s tím souvisejících pojmy ve výuce chemie dle platného RVP.

Praktická část: Zapojení různých metod do výuky chemie na základní škole. Návrh vhodných aktivit pro využití v současné škole.

vedoucí práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

   

Žákovské experimenty ve výuce chemie na ZŠ

Teoretická část: Literární rešerše týkající se problematiky experimentální chemie ve výuce na základních školách. Limitování přísnými legislativními předpisy zakazující mladistvým práci s vybranými chemickými látkami a směsmi.

Praktická část: Didaktická analýza používaných a známých žákovských pokusů na základní škole. Jejich ověření s ohledem na platnou legislativu. Pokusy seřadit dle RVP.

vedoucí práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

   

Polosendvičové komplexy rhodia a iridia s vybranými N,P-donorovými ligandy

Literární rešerše biologicky aktivních polosendvičových Rh(III) a Ir(III) komplexů.

Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace vybraných komplexů.

Studium stability připravených komplexů.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Polosendvičové komplexy ruthenia a osmia s vybranými N,P-donorovými ligandy

Literární rešerše biologicky aktivních polosendvičových Ru(II) a Os(II) komplexů.

Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace vybraných komplexů.

Studium stability připravených komplexů.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Nové možnosti funkcionalizace multi-cílových polosendvičových komplexů platinových kovů

Literární rešerše multi-cílových biologicky aktivních polosendvičových Ru(II), Rh(III), Os(II) a Ir(III) komplexů.

Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace vybraných modelových komplexů, se zaměřením na možnosti tvorby karbonato a karbamato komplexů.

Studium stability připravených komplexů.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Thidiazuron jako ligand biologicky aktivních koordinačních sloučenin

Literární rešerše zaměřená na rostlinný hormon thidiazuron, jeho biologickou aktivitu a možnosti jeho koordinační chemie.

Syntéza modelových sloučenin vybraných přechodných kovů.

Charakterizace připravených sloučenin vhodnými analytickými technikami (např. NMR spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie).

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Tvorba obsahu webu Chemie žije

Tvorba obsahu nově vznikajícího didaktického chemického webu.

Různé typy informací, např. základní informace o chemických prvcích (po domluvě se školitelem).

Samostatné vkládání informací na příslušný web.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Tvorba videonávodů coby podpůrných studijních materiálů k předmětu Laboratorní technika

Teoretická část: rešerše zabývající se současným stavem laboratorních praktik na středních školách – do jaké míry a na jakých typech SŠ jsou praktické hodiny chemie začleněny do výuky.

Praktická část: vytvoření kompletního souboru videonávodů k jednotlivým úlohám pro předmět Laboratorní technika (AFC/LABT), které mohou sloužit jako podpůrný studijní materiál pro studenty prvních ročníků chemie; dále případně tvorba prezentací obsahujících podrobněji popsané jednotlivé kapitoly.

vedoucí práce: Mgr. Eva Zahradníková

 

Diplomové práce

programy Anorganická a bioanorganická chemie a Učitelství chemie pro střední školy

Chirální monoperoxido komplexy vanadu(V)

Literární rešerše týkající se chirálních monoperoxido komplexů vanadu(V).

Příprava chirálních komplexů vanadu(V) s vybranými O- a N-donorovými ligandy.

vedoucí práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

  

Alfred Werner a jeho objevy v koordinační chemii

Teoretická část - literární rešerše o životě a díle Alfreda Wernera, významného švýcarského chemika, který položil základy koordinační chemie.

Praktická část - reprodukce vybraných pokusů Alfreda Wernera; zhotovení pracovních listů a exponátů na téma izomerie koordinačních sloučenin.

vedoucí práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

  

Interaktivní nástroje ve výuce chemie

Teoretická část: zpracujte literární rešerši se zaměřením na problematiku digitálního vzdělávání, využití interaktivních nástrojů a mobilních aplikací ve výuce na ZŠ (SŠ).

Praktická část: navrhněte aktivity pro výuku chemie s podporou webových nástrojů a aplikací (nejen) v distanční výuce. Vytvořte soubor materiálů k výuce chemie založené na aktivizačních metodách s podporou webových aplikací a mobilních zařízení (např. notebook, tablet, mobilní telefon (smartphone)). Část z nich ověřte ve školské praxi a vyhodnoťte. Výsledky své práce zpracujte formou diplomové práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Magnetické vlastnosti vícejaderných komplexů přechodných kovů s koordinačním číslem 7

Příklady vícejaderných komplexů přechodných kovů s koordinačním číslem 7, které obsahují makrocyklické ligandy a mají zajímavé magnetické vlastnosti (magnetické výměnné interakce, molekulové magnety).

Typy a druhy spojení jednojaderných komplexů s koordinačním číslem 7 do řetězových struktur, jejich magnetické vlastnosti.

Příprava a charakterizace vybraných vícejaderných komplexů s koordinačním číslem 7 s řetězovou strukturou obsahující dříve připravené makrocyklické ligandy.

vedoucí práce: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Luminiscenční biosenzory založené na komplexech lanthanoidů s makrocyklickými ligandy

Teorie a princip luminiscence komplexů obsahující lanthanoidy.

Syntéza a charakterizace nového makrocyklického ligandu obsahující skupinu podporující tzv. anténový efekt.

Příprava a charakterizace komplexů tohoto ligandu s vybranými lanthanoidy.

vedoucí práce: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

   

Knihovna videoexperimentů doplňující výuku anorganické chemie na VŠ

Porovnání výuky anorganické a koordinační chemie na vysokých školách v ČR.

Vytvoření a natočení knihovny vybraných experimentů z anorganické a koordinační chemie, které budou demonstrovat vlastnosti látek, jež jsou probírány v kurzech anorganické a koordinační chemie na VŠ.

vedoucí práce: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Teoretické studium halogenido-můstkovaných koordinačních sloučenin triády železa

Rešerše krystalových struktur dvoujaderných železnatých/nikelnatých/kobaltnatých komplexů můstkovaných mono-µ-halogenido, bi-µ-halogenido a tris-µ-halogenido způsobem.

DFT/ab initio výpočty magnetické výměnné interakce ve vybraných komplexech a porovnání různých metod/postupů. Hledání magneto-strukturních korelací.

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

 

Příprava benzimidazolů odvozených od 4-methyl-o-fenylendiaminu a jejich komplexy s niklem

Teoretická část – rešerše na dané téma.

Syntéza methyl derivátů bis-benzimidazolů, jejich charakterizace, syntéza nikelnatých komplexů a bioaplikace.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

 

Koordinační sloučeniny mědi, niklu a zinku s trikarboxylovými kyselinami a N-donorovými ligandy a studium jejich biologické aktivity

Teoretická část – rešerše na téma trikarboxylové kyseliny v komplexech Cu, Ni a Zn . 

Příprava komplexů s vybranými trikarboxylovými kyselinami, charakterizace a studium antimikrobiálních vlastností a protinádorové aktivity. 

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

    

Komplexy ruthenia s benzimidazoly a jejich cytotoxicita

Teoretická část – rešerše na téma benzimidazoly jako léčiva.

Příprava benzimidazolů a komplexů ruthenia, testování cytoxicity a případně i antibakteriální aktivity.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

 

Jednomolekulové magnety s nitro-substituovanými ligandy

Literární rešerše na téma jedno-molekulových magnetů se speciálním zaměřením na jednoiontové magnety s nitro-substituovanými ligandy.

Příprava vybraných Co(II), Dy(III) a Er(III) komplexů. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Využití metod krystalového inženýrství u železitých sloučenin vykazujících křížení spinových stavů

Literární rešerše o jednojaderných komplexech Fe(III) vykazujících křížení spinových stavů a možnostech uplatnění metod krystalového inženýrství pro ladění jejich vlastností.

Příprava vybraných Fe(III) komplexů s penta- a hexadentátními Schiffovými bázemi jako ligandy. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Heterobimetalické jednomolekulové magnety s interakcemi Co•••Pt a Co•••Pd

Literární rešerše na téma jednomolekulových magnetů se speciálním zaměřením na jedno-iontové magnety s vazbou (anebo nekovalentní interakcí) mezi centrálními atomy molekul.

Příprava vybraných Co-Pt a Co-Pd komplexů. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Výuková databáze řešených příkladů z chemických výpočtů, tvorba e-learningových studijních materiálů

Cílem je vypracování literární rešerše týkající se problematiky e-learningu. Praktická část je zaměřena na tvorbu e-learningového studijního materiálu k chemickým výpočtům. Návrh a vytvoření prostředí webu „Chemie žije“ k chemickým výpočtům a vytvoření databáze řešených příkladů.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

 

Křížení spinových stavů v komplexech železa(III) se Schiffovými bázemi odvozenými od salicylaldehydu a polydentátních aminů

Literární rešerše zaměřená na koordinační sloučeniny Fe(III) se Schiffovými bázemi vykazující změnu spinového stavu.

Příprava vybraných polydentátních Schiffových bází a od nich odvozených koordinačních sloučenin železa(III).

Charakterizace připravených komplexů pomocí vhodných fyzikálně-chemických metod.

            vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

 

Příprava magneticky zajímavých komplexů železa(III) s 2,2´-dihydroxyazobenzenem

Literární rešerše zaměřená na koordinační sloučeniny Fe(III) s 2,2´-dihydroxyazobenzenem a jeho analogy.

Příprava nových koordinačních sloučenin železa(III) s 2,2´-dihydroxyazobenzenem jako ligandem.

Studium připravených látek s důrazem na monokrystalovou RTG analýzu a magnetické vlastnosti.

            vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

 

Koordinační sloučeniny derivátů 2-(pyridin-2-yl)-1H-benzimidazolu (pybzim) a studium jejich strukturních vlastností

Literární rešerše sloučenin obsahujících bidentátní N-donorové aromatické ligandy se zřetelem na jejich strukturní a magnetické vlastnosti.

Příprava vybraných derivátů ligandu pybzim a jejich koordinačních sloučenin železa a kobaltu.

Studium strukturních a magnetických vlastností připravených komplexů.

vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Šalitroš, Ph.D.

 

Syntéza polosendvičových komplexů tantalu

Literární rešerše biologicky aktivních koordinačních sloučenin se zaměřením na prvky 5. skupiny PSP.

Syntéza vybraných organických ligandů a jejich polosendvičových Ta(V) komplexů.

Charakterizace vhodnými analytickými technikami (např. NMR).

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Možnosti funkcionalizace polosendvičových komplexů platinových kovů

Literární rešerše multi-cílových biologicky aktivních polosendvičových Ru(II), Rh(III), Os(II) a Ir(III) komplexů.

Téma zaměřené na biologickou funkcionalizaci arenových a arenylových η-koordinovaných ligandů.

Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace vybraných modelových komplexů.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Studium interakce vybraného polosendvičového Os(II) komplexu s glutathionem

Literární rešerše biologicky aktivních polosendvičových Os(II) komplexů a jejich interakce s biomolekulami (např. glutathion, aminokyseliny, DNA).

Experimentální studium interakce vybraného polosendvičového Os(II) komplexu s glutathionem NMR spektroskopií příp. jinými analytickými technikami (např. HPLC).

Pokročilé bioanalytické experimenty - testovací média, krevní sérum, buněčné lyzáty.

 vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Medicinální periodická tabulka d-prvků

Literární rešerše zaměřená na biologicky (především protinádorově) aktivní koordinační sloučeniny prvků 3.–12. skupiny PSP.

Detailní popis klinicky studovaných metaloléčiv nádorových a jiných onemocnění.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Tvorba obsahu webu Chemie žije

Tvorba obsahu nově vznikajícího didaktického chemického webu.

Různé typy informací, např. základní informace o chemických prvcích (po domluvě se školitelem).

Samostatné vkládání informací na příslušný web.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)