Bakalářské práce

programy Bioanorganická chemie, Chemie a učitelské kombinace studia Chemie pro vzdělávání

Historie, současnost a budoucnost periodické tabulky

Teoretická část: literární rešerše týkající se historie hledání systému chemických prvků, historie a vývoje periodické tabulky..

Praktická část: zhotovení exponátů (učebních pomůcek) vybraných historických tabulek chemických prvků.

vedoucí práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

 

Alfred Werner a jeho objevy v koordinační chemii

Teoretická část: literární rešerše o životě a díle Alfreda Wernera, významného švýcarského chemika, který položil základy koordinační chemie.

Praktická část: reprodukce vybraných pokusů Alfreda Wernera, zhotovení pracovních listů a učební pomůcky na téma izomerie koordinačních sloučenin.

vedoucí práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

 

Koordinační chemie imidazo[1,5-a]pyridin-3-thionu a jeho derivátů

Teoretická část: Literární rešerše zaměřená na koordinační chemii heterocyklických thionů, zejména možnosti přípravy, vlastnosti, reaktivitu a potenciální využití příslušných komplexů.

Praktická část: Příprava imidazo[1,5-a]pyridin-3-thionu, příp. jeho derivátů, následovaná studiem koordinačních preferencí těchto potenciálně polydentátních ligandů ke kovům přechodných skupin. Řešitel si osvojí základy organické i anorganické syntézy a seznámí se se spektroskopickými technikami běžně používanými pro studium anorganických látek.

vedoucí práce: Mgr. Ondřej Bárta, PhD.

 

Hybridní N-heterocyklické karbenové ligandy a jejich komplexy pro využití v medicínských aplikacích

Teoretická část: Literární rešerše zabývající se využitím komplexů s N-heterocyklickými karbenovými (NHC) ligandy v medicínských aplikacích.

Praktická část: Příprava vybraných prekurzorů hybridních N-heterocyklických karbenů následovaná syntézou příslušných komplexů. Studium vlastností těchto komplexů s cílem posoudit jejich využitelnost v medicinských aplikacích. Řešitel si osvojí základy organické i anorganické syntézy a seznámí se se spektroskopickými technikami běžně používanými pro studium anorganických látek a dále technikami používanými při studiu biologické aktivity chemických látek.

vedoucí práce: Mgr. Ondřej Bárta, PhD.

 

Mezoiontové karbeny založené na heterocyklickém skeletu a jejich komplexy

Teoretická část: Literární rešerše zaměřená na přípravu komplexů přechodných kovů s mezoiontovými karbenovými ligandy a jejich využití v homogenní katalýze, resp. fotochemických aplikacích.

Praktická část: Příprava prekurzorů mezoiontových karbenových karbenů a následně příslušných karbenových komplexů s přechodnými kovy. Studium vlastností těchto komplexů a potenciálního využití v homogenní katalýze, resp. fotochemických aplikacích. Řešitel si osvojí principy organické i anorganické syntézy, včetně preparací v inertním prostředí a naučí se využívat spektroskopické a rentgenostrukturní techniky.

vedoucí práce: Mgr. Ondřej Bárta, PhD.

 

Hybridní N-heterocyklické karbenové ligandy, jejich komplexy a katalytické aplikace

Teoretická část: Literární rešerše zabývající se komplexy s hybridními N-heterocyklickými karbenovými (NHC) ligandy, tj. ligandy, které kromě NHC skupiny nesou ještě další donorovou skupinu. Vyzdviženo bude také využití těchto komplexů v homogenní katalýze.

Praktická část: Příprava vybraných prekurzorů hybridních N-heterocyklických karbenů následovaná syntézou příslušných komplexů. Studium vlastností těchto komplexů a potenciálního využití v homogenní katalýze. Řešitel si osvojí principy organické i anorganické syntézy, včetně preparací v inertním prostředí a naučí se využívat spektroskopické a rentgenostrukturní techniky.

vedoucí práce: Mgr. Ondřej Bárta, PhD.

 

Podpůrný materiál k předmětu obecná chemie (zaměření na chemické výpočty)

Teoretická část: literární rešerše týkající se problematiky chemických výpočtů ve výuce chemie na střední škole (zaměřeno na čtyřletá a víceletá gymnázia).

Praktická část: Analýza tématu chemických výpočtů v učebnicích pro gymnázia, analýza a porovnání RVP pro gymnázia a ŠVP vybraných škol. Zpracování vybraných témat ve formě studijního materiálu pro žáky gymnázií se zájmem o studium chemie a učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Vytvořený materiál k vybraným tématům bude obsahovat požadované znalosti, studijní text doplněný příklady k procvičování. Výsledky své práce zpracujte formou bakalářské práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Podpůrný materiál k předmětu obecná chemie (zaměření na obecná a anorganická chemie)

Teoretická část: literární rešerše týkající se problematiky kritických míst ve výuce chemie na střední škole (zaměřeno na čtyřletá a víceletá gymnázia). 

Praktická část: Analýza obsahu obecné a anorganické chemie v učebnicích pro gymnázia, analýza a porovnání RVP pro gymnázia a ŠVP vybraných škol. Výběr vhodných témat pro zpracování a tvorbu studijního materiálu pro žáky gymnázií se zájmem o studium chemie a učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Návrh a vytvoření prostředí webu „Chemie žije“ pro vytvoření studijních textů a úloh k procvičování. Výsledky své práce zpracujte formou bakalářské práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Mezipředmětové vztahy chemie-fyzika v přírodovědném vzdělávání

Teoretická část: literární rešerše týkající se problematiky mezipředmětových vztahů ve výuce chemie a fyziky. Integrovaná výuka přírodovědných předmětů. Aktivizační metody ve výuce chemie.

Praktická část: Analýza mezipředmětových vztahů chemie a fyziky v učebnicích chemie, zařazení chemie a fyziky v RVP (ZŠ, G, víceleté G), analýza ŠVP vybraných škol. Analýza vybraných témat mezipředmětových vztahů chemie a fyziky, se kterými se žáci setkají na vyšším stupni gymnázia, tvorba podpůrných výukových materiálů a návrh jejich využití ve výuce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Příprava makrocyklických ligandů využitelných v oblasti potenciálních kontrastních látek pro MRI

Osvojení si teoretických základů zobrazovacích metod používaných v medicíně, především. MRI a typu komplexních sloučenin používaných jako kontrastní látky.

Literární rešerše zabývající se syntézou pyridinových makrocyklických ligandů.

Syntéza a charakterizace nových vybraných makrocyklických ligandů, případně nelezení efektivnějších syntetických cest vedoucí k již dříve připraveným makrocyklům.

vedoucí práce: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Videoexperimenty ve výuce anorganické chemie na SŠ/VŠ

Porovnání výuky anorganické chemie na středních školách a také v prvních ročnících bakalářského studia na vysokých školách v ČR.

Natočení vybraných experimentů demonstrující vlastnosti látek, které jsou diskutovány během výuky anorganické chemie na SŠ/VŠ.

vedoucí práce: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Chelatační terapie očima výpočetní chemie

Teoretická část – rešerše na téma chelatační terapie kovů, přínosy i negativa této metody, její použití v medicínské praxi a dále teoretické postupy výpočtů konstanty stability komplexů.

Praktická část – využití výpočetní chemie, zejména teorie funkcionálu hustoty (DFT) k porovnání různých chelatačních činidel pro aktinoidy.

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

  

Příprava magneticky bistabilních koordinačních sloučenin železa a kobaltu s tetrazolovými deriváty

Literární rešerše přípravy 2,6-bis(1H-tetrazol-5-yl)pyridinu a jeho využití v koordinační chemii.

Syntéza 2,6-bis(1H-tetrazol-5-yl)pyridinu a jeho derivátů, a následně koordinačních sloučenin železa a kobaltu s cílem připravit látky měnící spinový stav nebo vykazující pomalou relaxaci magnetizace.

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

 

Biologická aktivita komplexů niklu s bis(benzimidazoly)

Teoretická část – rešerše na téma bis(benzimidazoly) a jejich použití v medicínské praxi.

Příprava bis(benzimidazolů) a jejich komplexů s Ni, testování biologických vlastností.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

 

Komplexy mědi, niklu a zinku s Schiffovými bázemi odvozenými od 8-aminochinolinu a studium potenciální antibakteriální aktivity

Teoretická část – rešerše na téma Schiffovy báze a jejich možné použití v medicínské praxi.

Příprava Schiffových bazí a jejich komplexů s Cu, Ni a Zn, testování antibakteriálních vlastností.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.     

 

Biologická aktivita komplexů přechodných kovů s benzimidazoly

Teoretická část – rešerše na téma benzimidazoly a jejich komplexy v medicínské praxi. 

Příprava benzimidazolů a jejich komplexů s vybranými přechodnými kovy, testování cytotoxicity a antibakteriální aktivity. 

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.     

 

Mikrovlnná příprava kvantových teček pro bioaplikace

Teoretická část – rešerše na téma kvantové tečky a aplikace v medicínské praxi. 

Příprava kvantových teček, studium jejich vlastností. 

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

 

Příprava nanočástic na bázi selenu a studium jejich vlastností

Teoretická část – rešerše na téma selenové nanočástice a aplikace v potravinářské a medicínské praxi. 

Příprava nanočástic na bázi selenu a studium jejich vlastností.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.  

Variace monodentátního ligandu v polosendvičových komplexech tantalu

Literární rešerše biologicky/katalyticky aktivních polosendvičových komplexů tantalu. Literární rešerše vlivu variace monodentátního ligandu na vlastnosti polosendvičových komplexů.

Příprava a charakterizace modelových komplexů s různými monodentátními ligandy (halogenido, karboxylato).

            vedoucí práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.  

 

Tvorba atraktivních didaktických materiálů o PSP pro web Chemie žije

Mapování rozsahu, obsahu a kvality českých i zahraničních webů zaměřených na didaktiku chemie s tématem PSP.

Návrh, design a tvorba vlastního online materiálu pro vznikající didaktický web Chemie žije, tematický okruh PSP (specifikace po dohodě se školitelem).

            vedoucí práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.  

 

Využití léčivých přípravků ve formě sirupů ve výuce chemie

Charakteristika lékové formy Sirupy, popis přípravy, přehled aktuálních přípravků.

Návrh propojení částí RVP, ŠVP pro základní vzdělávání a gymnázia s problematikou sirupů.

Praktická část: Sestavení pracovních listů pro výuku chemie na ZŠ a gymnáziích s implementací vhodných experimentů se sirupy a propojením na konkrétní vzdělávací cíle.

 vedoucí práce: RNDr. Helena Mašláňová, PhD.

   

Substituované deriváty acetylacetonu pro přípravu biologicky zajímavých hetero-bimetalických komplexů

Literární rešerše o biologické aktivitě hetero-bimetalických komplexů Co(III) s jinými přechodnými kovy.

Příprava vybraných derivátů acetylacetonu. Studium jejich vlastností a uplatnění při syntéze heterobimetalických komplexů.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Dvoujaderné halogenido-můstkované dysprosité komplexy

Literární rešerše na téma magnetických vlastností dimerních dysprositých komplexů přemostěných halogenidovými ligandy

Příprava vybraných dimerních dysprositých komplexů s můstkujícími halogenido ligandy. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Manganité a železité komplexy s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi

Literární rešerše o Mn(III) a Fe(III) komplexech s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi.

Příprava vybraných Mn(III) a Fe(III) komplexů s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

  

Ladění vlastností železitých komplexů změnou periferních supramolekulárních synthonů

Literární rešerše o Fe(III) komplexech s hexadentátními Schiffovými bázemi, které vykazují křížení spinových stavů.

Příprava vybraných a různě periferně substituovaných Fe(III) komplexů s hexadentátními Schiffovými bázemi. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Heterobimetalické 3d-4f komplexy s Schiffovými bázemi odvozenými od kondenzace derivátů salicylaldehydu a ortho-aminofenolů

Literární rešerše o struktuře a magnetických vlastnostech 3d-4f komplexů s ligandy odvozenými kondenzací derivátů salicylaldehydu a ortho-aminofenolů.

Příprava vybraných 3d-4f komplexů. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Čištění odpadních vod – tvorba podpůrných výukových materiálů

V teoretické části proveďte literární rešerši týkající základních technologických kroků při  čištění odpadních vod. Zjistěte aktuální informace týkajících se čistíren odpadních vod v České republice.

V rámci experimentální části vytvořte vhodné pracovní listy a navrhněte úkoly případně pomůcky na téma čištění odpadních vod. Získané poznatky zpracujte pro účely výukového webu „CHEMIE ŽIJE!“ a formou výukové prezentace.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

  

Průmyslové výroby anorganických hnojiv

Cílem je vypracování literární rešerše týkající se průmyslových výrob anorganických hnojiv. 

Experimentální částí je vyhledání českých chemických závodů, které uvedené látky vyrábějí. Následně vytvoření technologických schémat pro dané výroby s jejich srozumitelným popisem a vytvoření prezentace pro výuku.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

   

Výuková databáze názvosloví koordinačních sloučenin, tvorba e-learningových studijních materiálů

Teoretická část: literární rešerše týkající se problematiky e-learningu.

Praktická část: tvorba e-learningového studijního materiálu k chemickému názvosloví koordinačních sloučenin. Návrh a vytvoření prostředí webu „Chemie žije“ k chemickému názvosloví a vytvoření databáze řešených příkladů a testovacího systému.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

 

Syntéza a vlastnosti komplexů kobaltu se zajímavými organickými ligandy (triazen-1-oxidy)

Literární rešerše týkající se přípravy triazen-1-oxidů a jejich koordinačních sloučenin s kobaltem jako centrálním atomem.

Příprava triazen-1-oxidů a od nich odvozených koordinačních sloučenin kobaltu (II nebo III) a charakteristika připravených sloučenin pomocí dostupných fyzikálně-chemických metod. 

            vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

     

Využití inteligentních mobilních telefonů ve výuce chemie

Literární rešerše zaměřená na přehled mobilních aplikací používaných při výuce chemie na ZŠ, SŠ a VŠ v rámci digitalizace vzdělávání.

Příprava a realizace jedné vyučovací hodiny na ZŠ a jedné vyučovací hodiny na SŠ s pomocí inteligentních žákovských mobilních telefonů.

            vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

 

Výukové metody na základní škole

Teoretická část: Literární rešerše týkající se problematiky výuky za základních školách. Metody a s tím souvisejících pojmy ve výuce chemie dle platného RVP.

Praktická část: Zapojení různých metod do výuky chemie na základní škole. Návrh vhodných aktivit pro využití v současné škole.

vedoucí práce: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

   

Polosendvičové komplexy rhodia a iridia s vybranými N,P-donorovými ligandy

Literární rešerše biologicky aktivních polosendvičových Rh(III) a Ir(III) komplexů.

Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace vybraných komplexů.

Studium stability připravených komplexů.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Syntéza multi-cílových Pt(IV) komplexů s vybranými deriváty 7-azaindolu

Literární rešerše multi-cílových biologicky aktivních Pt(IV) komplexů.

Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace vybraných modelových komplexů.

Studium složení a stability připravených komplexů.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Syntéza vícejaderných koordinačních sloučenin vybraných přechodných prvků

Literární rešerše vícejaderných biologicky aktivních komplexů.

Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace vybraných modelových komplexů.

Studium složení a stability připravených komplexů.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Thidiazuron jako ligand biologicky aktivních koordinačních sloučenin

Literární rešerše zaměřená na rostlinný hormon thidiazuron, jeho biologickou aktivitu a možnosti jeho koordinační chemie.

Syntéza modelových sloučenin vybraných přechodných kovů.

Charakterizace připravených sloučenin vhodnými analytickými technikami (např. NMR spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie).

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Diplomové práce

programy Anorganická a bioanorganická chemie a Učitelství chemie pro střední školy

Komplexy lanthanoidů s acylhydrazony

Teoretická část: literární rešerše o struktuře, magnetických a optických vlastnostech lanthanoidů s ligandy acylhydrazonového typu.

Praktická část: příprava navržených acylhydrozonových ligandů a vykonání pokusů o přípravu komplexů s lanthanoidy.

vedoucí práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

  

Multimediální podpora ve výuce chemie

Teoretická část: zpracujte literární rešerši na téma multimediální podpora ve výuce chemie na ZŠ, využití moderních technologií ve vzdělávání (notebook, tablet, chytrý telefon, interaktivní tabule, youtube.com, e-learning, atd.).

Praktická část: Zpracujte analýzu využití multimediální podpory ve vybraných učebnicích chemie ZŠ, RVP a vybraných ŠVP. Vytvořte soubor krátkých výukových videí pomocí mobilního telefonu a grafického tabletu. Část z nich ověřte ve školské praxi a vyhodnoťte. Navrhněte možnost využití krátkých výukových videí ve výuce chemie. Zpracujte výsledky formou diplomové práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, PhD.

  

Podpůrný materiál k předmětu obecná chemie (zaměření na obecná a anorganická chemie)

Teoretická část: literární rešerše týkající se problematiky kritických míst ve výuce chemie na střední škole (se zaměřením na čtyřletá a víceletá gymnázia).

Praktická část: Analýza obsahu obecné a anorganické chemie v učebnicích pro gymnázia, analýza a porovnání RVP pro gymnázia a ŠVP vybraných škol. Zpracování vybraných témat ve formě studijního materiálu pro žáky gymnázií se zájmem o studium chemie a učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Vytvořený materiál k vybraným tématům bude obsahovat požadované znalosti, studijní text doplněný příklady a úlohy k procvičování. Výsledky své práce zpracujte formou diplomové práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Luminiscenční biosenzory založené na komplexech lanthanoidů s makrocyklickými ligandy

Teorie a princip luminiscence komplexů obsahující lanthanoidy.

Syntéza a charakterizace nového makrocyklického ligandu obsahující skupinu podporující tzv. anténový efekt.

Příprava a charakterizace komplexů tohoto ligandu s vybranými lanthanoidy.

vedoucí práce: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

   

Knihovna videoexperimentů doplňující výuku anorganické chemie na VŠ

Porovnání výuky anorganické a koordinační chemie na vysokých školách v ČR.

Vytvoření a natočení knihovny vybraných experimentů z anorganické a koordinační chemie, které budou demonstrovat vlastnosti látek, jež jsou probírány v kurzech anorganické a koordinační chemie na VŠ.

vedoucí práce: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Příprava a studium luminiscenčních vlastností měďných koordinačních sloučenin s tetrazolovými deriváty

Literární rešerše měďných koordinačních sloučenin vykazujících luminiscenční vlastnosti a využití tetrazolových ligandů pro tvorbu příslušných koordinačních sloučenin.

Syntéza vybraných tetrazolových ligandů a jejich Cu(I) koordinačních sloučenin, studium luminiscenčních vlastností a možných aplikací ve fotokatalýze nebo ve fluorescenční termometrii.

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

 

Příprava benzimidazolů odvozených od 4-methyl-o-fenylendiaminu a jejich komplexy s niklem

Teoretická část – rešerše na dané téma.

Syntéza methyl derivátů bis-benzimidazolů, jejich charakterizace, syntéza nikelnatých komplexů a bioaplikace.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

 

Koordinační sloučeniny mědi, niklu a zinku s trikarboxylovými kyselinami a N-donorovými ligandy a studium jejich biologické aktivity

Teoretická část – rešerše na téma trikarboxylové kyseliny v komplexech Cu, Ni a Zn . 

Příprava komplexů s vybranými trikarboxylovými kyselinami, charakterizace a studium antimikrobiálních vlastností a protinádorové aktivity. 

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

    

Komplexy ruthenia s benzimidazoly a jejich cytotoxicita

Teoretická část – rešerše na téma benzimidazoly jako léčiva.

Příprava benzimidazolů a komplexů ruthenia, testování cytoxicity a případně i antibakteriální aktivity.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

 

Polosendvičové komplexy tantalu s zwitteriontovými ligandy

Literární rešerše biologicky aktivních polosendvičových komplexů tantalu a komplexů platinových kovů s zwitteriontovými ligandy.

Syntéza a charakterizace zwitteriontových sloučenin a jejich komplexů.

Studium stability připravených komplexů.

vedoucí práce: Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

 

Aktivita komplexů přechodných kovů první řady při přeměně oxidu uhličitého na chemické látky s přidanou hodnotou

Literární rešerše se zaměří na současný stav využití a výzkumu vybraných přechodných kovů a jejich sloučenin v daném typu katalýzy.

Praktická část práce bude zahrnovat syntézu komplexů kovů s využitím přechodných kovů první řady a výzkum jejich katalytické aktivity pro přeměnu CO2 na užitečné chemické látky.

vedoucí práce: Subodh Kumar, Ph.D.

 

Jednomolekulové magnety s nitro-substituovanými ligandy

Literární rešerše na téma jedno-molekulových magnetů se speciálním zaměřením na jednoiontové magnety s nitro-substituovanými ligandy.

Příprava vybraných Co(II), Dy(III) a Er(III) komplexů. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Využití metod krystalového inženýrství u železitých sloučenin vykazujících křížení spinových stavů

Literární rešerše o jednojaderných komplexech Fe(III) vykazujících křížení spinových stavů a možnostech uplatnění metod krystalového inženýrství pro ladění jejich vlastností.

Příprava vybraných Fe(III) komplexů s penta- a hexadentátními Schiffovými bázemi jako ligandy. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Heterobimetalické jednomolekulové magnety s interakcemi Co•••Pt a Co•••Pd

Literární rešerše na téma jednomolekulových magnetů se speciálním zaměřením na jedno-iontové magnety s vazbou (anebo nekovalentní interakcí) mezi centrálními atomy molekul.

Příprava vybraných Co-Pt a Co-Pd komplexů. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Výuková databáze řešených příkladů z chemických výpočtů, tvorba e-learningových studijních materiálů

Cílem je vypracování literární rešerše týkající se problematiky e-learningu. Praktická část je zaměřena na tvorbu e-learningového studijního materiálu k chemickým výpočtům. Návrh a vytvoření prostředí webu „Chemie žije“ k chemickým výpočtům a vytvoření databáze řešených příkladů.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

 

Modely atomů – představa žáků středních škol o složení atomu a tvorba podpůrných materiálů

Cílem teoretické části diplomové práce je představení historických i současných modelů atomu, vyhledání komerčně dostupných didaktických pomůcek pro jejich lepší představu a analýza běžně používaných středoškolských učebnic chemie na jednotlivé modely.

V praktické části diplomové práce je úkolem provést dotazníkové šetření na téma pochopení jednotlivých modelů atomů. Vytvořit pro dané téma pracovní listy, příklady, pomůcky a zábavné úkoly, které by usnadnily  přiblížit současné a historické pochopení atomu.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

 

Podpůrné materiály pro přesnější představu o velikosti atomu a jeho poměrech v něm

Cílem teoretické části je představení základních stavebních částic atomu a jejich základní charakteristiku, dále popis historických milníků při objevování jednotlivých částí.

V praktické části diplomové práce je úkolem provést dotazníkové šetření na téma pochopení jednotlivých stavebních částic atomu a jejich poměru velikosti a hmotnosti v nich. Vytvořit pro dané téma pracovní listy, příklady, pomůcky a zábavné úkoly, které by usnadnily  přiblížit velikost atomu a poměry jednotlivých částic v něm. Výsledky zpracujte formou diplomové práce a prezentace v PowerPointu. Výstupy zapracujte do webových stránek CHEMIE ŽIJE!. 

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

 

Tvorba programu na komentovanou prohlídku katedry anorganické chemie v rámci akce Olomoucké muzejní noci

Cílem teoretické části je představení problematiky neformální, formální a informálního vzdělávání. Zmapovat přehled akcí, kterých se Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého účastní s cílem popularizovat vědu.

V rámci praktické části proveďte na středních školách dotazníkové šetření na téma neformálního vzdělávání a popularizačních akcí a vytvořte pro katedru anorganické chemie program pro komentovanou prohlídku doplněnou o demonstrační experimenty pro akci „Olomoucké muzejní noci“, prohlídky zrealizujte a pokuste se získat zpětnou vazbu od návštěvníků.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

 

Křížení spinových stavů v komplexech železa(III) se Schiffovými bázemi odvozenými od salicylaldehydu a polydentátních aminů

Literární rešerše zaměřená na přehled koordinačních sloučenin Fe(III) se Schiffovými bazemi vykazující změnu spinového stavu.

Příprava vybraných polydentátních Schiffových bazí a od nich odvozených koordinačních sloučenin železa(III), studium připravených látek s důrazem na monokrystalovou RTG analýzu a magnetické vlastnosti.

            vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

 

Rovnováha mezi nízkospinovým a vysokospinovým stavem u magneticky zajímavých komplexů Fe(III) s 2,2´-dihydroxyazobenzenem

Literární rešerše zaměřená na koordinační sloučeniny Fe(III) s 2,2´-dihydroxyazobenzenem a jeho analogy.

Příprava nových koordinačních sloučenin železa(III) s 2,2´-dihydroxyazobenzenem jako ligandem, studium připravených látek s důrazem na monokrystalovou RTG analýzu a magnetické vlastnosti.

            vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

 

Výukové metody na středních školách

Teoretická část: Literární rešerše týkající se problematiky výuky za středních školách. Metody a s tím souvisejících pojmy ve výuce chemie dle platného RVP. Srovnání různých druhů středních škol.

Praktická část: Zapojení různých metod do výuky chemie na střední škole. Návrh vhodných aktivit pro využití v současné gymnaziální a průmyslové škole.

vedoucí práce:Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

 

Syntéza polosendvičových komplexů tantalu

Literární rešerše biologicky aktivních koordinačních sloučenin se zaměřením na prvky 5. skupiny PSP.

Syntéza vybraných organických ligandů a jejich polosendvičových Ta(V) komplexů.

Charakterizace vhodnými analytickými technikami (např. NMR).

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Syntéza a studium stability modelových fluorovaných polosendvičových komplexů

Literární rešerše biologicky aktivních polosendvičových komplexů Ru, Rh, Os a Ir, se zaměřením na studium roztokové stability.

Syntéza modelových koordinačních sloučenin s fluorderiváty jednotlivých ligandů.

Studium stability vhodnými analytickými technikami (např. NMR).

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Možnosti funkcionalizace polosendvičových komplexů platinových kovů

Literární rešerše multi-cílových biologicky aktivních polosendvičových Ru(II), Rh(III), Os(II) a Ir(III) komplexů.

Téma zaměřené na biologickou funkcionalizaci arenových a arenylových η-koordinovaných ligandů.

Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace vybraných modelových komplexů.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Studium interakce vybraného polosendvičového Os(II) komplexu s glutathionem

Literární rešerše biologicky aktivních polosendvičových Os(II) komplexů a jejich interakce s biomolekulami (např. glutathion, aminokyseliny, DNA).

Experimentální studium interakce vybraného polosendvičového Os(II) komplexu s glutathionem NMR spektroskopií příp. jinými analytickými technikami (např. HPLC).

Pokročilé bioanalytické experimenty - testovací média, krevní sérum, buněčné lyzáty.

 vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Medicinální periodická tabulka d-prvků

Literární rešerše zaměřená na biologicky (především protinádorově) aktivní koordinační sloučeniny prvků 3.–12. skupiny PSP.

Detailní popis klinicky studovaných metaloléčiv nádorových a jiných onemocnění.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Tvorba obsahu webu Chemie žije

Tvorba obsahu nově vznikajícího didaktického chemického webu.

Různé typy informací, např. základní informace o chemických prvcích (po domluvě se školitelem).

Samostatné vkládání informací na příslušný web.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)