Bakalářské práce

Bioanorganická chemie

Komplexy vanadu v medicíně

Literární rešerše týkající se využití koordinačních sloučenin vanadu v medicíně.

Příprava koordinačních sloučenin vanadu s O-donorovými ligandy a jejich charakterizace.

vedoucí práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

 

Příprava nových potenciálních kontrastních látek pro 19F MRI na bázi komplexů s makrocyklickými ligandy

Literární rešerše zabývající se komplexy paramagnetických iontů kovů, které jsou využitelné v oblasti 19F tomografie magnetické rezonance (MRI)

Osvojení si teoretických základů zobrazovacích metod používaných v medicíně, především MRI s přihlédnutím na využití izotopu 19F.

Syntéza a charakterizace speciálně navržených makrocyklických ligandů s různými funkčními skupinami obsahující atomy floru a jejich komplexů s vybranými ionty paramagnetických kovů.

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Deriváty pyridinofanu využitelné v medicínských aplikacích

Literární rešerše popisující, které deriváty 2,6-pyridinofanu byly doposud připraveny a které jejich komplexy mohou být využitelné v medicínských aplikacích.

Syntéza 2,6-pyridinofanu a jeho derivátu, který obsahuje další funkční skupinu.

Charakterizace připravovaných sloučenin především pomocí 1D a 2D NMR spektroskopie.

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Biologická aktivita komplexů přechodných kovů s benzimidazoly

Teoretická část – rešerše na téma benzimidazoly a jejich komplexy v medicínské praxi.

Příprava benzimidazolů a jejich komplexy s vybranými přechodnými kovy, testování cytoxicity a antibakteriální aktivity.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

 

Studium interakce vybraného polosendvičového Os(II) komplexu s glutathionem

Literární rešerše biologicky aktivních polosendvičových Os(II) komplexů a jejich interakce s biomolekulami (např. glutathion, aminokyseliny, DNA).

Experimentální studium interakce vybraného polosendvičového Os(II) komplexu s glutathionem NMR spektroskopií příp. jinými relevantními analytickými technikami (např. HPLC).

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Pt(II) komplexy s vybranými azaindoly

Literární rešerše biologicky aktivních Pt(II) komplexů se zaměřením a) na komplexy s azaindoly a jejich deriváty, b) na interakci Pt(II) komplexů s glutathionem.

Syntéza vybraných Pt(II) komplexů se 4-azaindolem, 5-azaindolem, 6-azaindolem a/nebo 7-azaindolem příp. jejich deriváty.

Experimentální studium interakce vybraných produktů s glutathionem vhodnými analytickými technikami (např. NMR).

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Substituované deriváty acetylacetonu pro přípravu biologicky zajímavých hetero-bimetalických komplexů

Literární rešerše o biologické aktivitě hetero-bimetalických komplexů Co(III) s jinými přechodnými kovy.

Příprava vybraných derivátů acetylacetonu. Studium jejich vlastností a uplatnění při syntéze heterobimetalických komplexů.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Sloučeniny gallia v medicínských aplikacích

Literární rešerše zaměřená na gallité sloučeniny vykazující biologické vlastnosti nebo využitelné v diagnostice.

Příprava a charakterizace gallitých sloučenin s vybranými heterocyklickými ligandy.

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

 

Chemie a učitelské kombinace

Neformální vzdělávání a jeho význam pro výuku chemie

Teoretická část: literární rešerše týkající se zpracování přehledu, možností a forem neformálního vzdělávání.

Praktická část: možnosti aplikace neformálního vzdělávání, resp. aktivit považovaných za neformální, do výuky předmětu chemie na základní škole. Návrh chemických experimentů pro mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity. Zpracování výsledků své práce formou bakalářské práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Aktivizační výukové metody a jejich zapojení do výuky chemie

Teoretická část: literární rešerše týkající se problematiky aktivizačních výukových metod a s tím souvisejících pojmů ve výuce chemie na základní a střední škole dle platných RVP.

Praktická část: zapojení aktivizačních výukových metod do výuky chemie na základní škole; návrh vhodných aktivit (diskuzní metoda, didaktická hra, projektová metoda, práce s textem, apod.) pro využití v současné škole. Výsledky své práce zpracujte formou bakalářské práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Komplexy Fe(II), Co(II) a Ni(II) s vybranými deriváty 2,2´-bypiridinu

Literární rešerše týkající se komplexů Fe(II), Co(II) a Ni(II) s vybranými deriváty 2,2´‑bypiridinu a jejich magnetických vlastností.

Příprava nových derivátů 2,2´-bypiridinu, studium jejich komplexace s vybranými kovy (Fe, Co, Ni) a charakterizace získaných produktů.

vedoucí práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

 

Využití mikrovlnného ohřevu v chemii

Literární rešerše na téma týkající se využití mikrovlnného ohřevu při synteze chemických sloučenin.

Příprava demonstračních pokusů s využitím mikrovlnného ohřevu vhodných pro výuku.

vedoucí práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

 

Magneticky zajímavé komplexy přechodných kovů s pyridinovým derivátem pyclenu

Literární rešerše na téma komplexy přechodných kovů s 12/14-člennými pyridinovými makrocyklickými ligandy vykazující zajímavé magnetické vlastnosti.

Syntéza a charakterizace derivátu 12členného pyridinového makrocyklu (pyclen) obsahující tři ramena s pyridinovými funkčními skupinami.

Případná příprava komplexů s Co(II), Ni(II), popř. Fe(II).

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Komplexy 4d a 5d přechodných kovů s koordinačním číslem 7

Literární rešerše na téma komplexy 4d a 5d přechodných kovů vykazující zajímavé magnetické vlastnosti (magnetická anizotropie, vlastnosti jednomolekulových magnetů).

Syntéza a charakterizace komplexů s koordinačním číslem 7 od vybraných 4d a 5d přechodných kovů (Mo, W, Re).

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Biologická aktivita komplexů niklu s benzimidazoly

Teoretická část – rešerše na téma benzimidazoly a jejich použití v medicínské praxi.

Příprava benzimidazolů a jejich komplexy s Ni, testování antibakteriálních vlastností.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.     

 

Komplexy mědi, niklu a zinku s Schiffovými bázemi odvozenými od 8-aminochinolinu a studium potenciální antibakteriální aktivity

Teoretická část – rešerše na téma Schiffovy báze a jejich možné použití v medicínské praxi.

Příprava Schiffových bazí a jejich komplexů s Ni, testování antibakteriálních vlastností.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.     

 

Syntéza derivátů N-(pyridin-2-ylmethyliden)anilinu s bioaktivními substituenty

Literární rešerše doposud připravených derivátů N-(pyridin-2-ylmethyliden)anilinu a jejich komplexů, se zaměřením na polosendvičové komplexy platinových kovů (Ru, Rh, Os a Ir).

Výběr vhodného bioaktivního (např. protinádorového) substituentu.

Syntéza organických derivátů N-(pyridin-2-ylmethyliden)anilinu a jejich charakterizace (např. NMR spektroskopie).

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

    

Biologická aktivita komplexů niklu s benzimidazoly (kopie 3)

Teoretická část – rešerše na téma benzimidazoly a jejich použití v medicínské praxi.

Příprava benzimidazolů a jejich komplexy s Ni, testování antibakteriálních vlastností.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.     

 

Roztoková chemie a interakce s biomolekulami polosendvičových Rh(III) komplexů

Literární rešerše biologicky aktivních polosendvičových Rh(III) komplexů a jejich interakce s biomolekulami (např. glutathion, aminokyseliny, DNA).

Studium (např. NMR a/nebo HPLC) stability vybraného polosendvičového Rh(III) komplexu ve vybraných roztocích.

Studium interakcí s glutathionem příp. jinými relevantními biomolekulami vhodnými analytickými technikami (např. NMR).

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Polosendvičové komplexy platinových kovů jako katalyzátory

Detailní literární rešerše o využití polosendvičových komplexů platinových kovů (Ru, Rh, Os a Ir) v katalýze vybraných průmyslových dějů.

Design a provedení modelových experimentů .

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

  

Nerostné suroviny pro průmyslové výroby prvků a základních anorganických sloučenin

Cílem je vypracování literární rešerše týkající se nerostných surovin, které se v průmyslu využívají k průmyslové výrobě prvků a základních sloučenin.

Experimentální částí je vytvoření reálné výstavy nerostů a možných produktů. Pořízení fotografií jednotlivých nerostů a vytvoření prezentace pro výuku.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

  

Historie a současnost průmyslové výroby sody

Cílem je vypracování literární rešerše týkající se historických a současných způsobů průmyslových výrob sody. Experimentální částí je vyhledání současných i již zaniklých českých chemických závodů, které uvedené látky vyrábějí či vyráběly. Následně vytvoření technologických schémat pro dané výroby a jejich srozumitelný popis.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

   

Průmyslové výroby anorganických hnojiv

Cílem je vypracování literární rešerše týkající se průmyslových výrob anorganických hnojiv.

Experimentální částí je vyhledání českých chemických závodů, které uvedené látky vyrábějí.

Následně vytvoření technologických schémat pro dané výroby a jejich srozumitelný popis.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

   

Dvoujaderné halogenido-můstkované dysprosité komplexy

Literární rešerše na téma magnetických vlastností dimerních dysprositých komplexů přemostěných halogenidovými ligandy

Příprava vybraných dimerních dysprositých komplexů s můstkujícími halogenido ligandy. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Manganité a železité komplexy s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi

Literární rešerše o Mn(III) a Fe(III) komplexech s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi.

Příprava vybraných Mn(III) a Fe(III) komplexů s nitro-substituovanými tetradentátními Schiffovými bázemi. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

  

Ladění vlastností železitých komplexů změnou periferních supramolekulárních synthonů

Literární rešerše o Fe(III) komplexech s hexadentátními Schiffovými bázemi, které vykazují křížení spinových stavů.

Příprava vybraných a různě periferně substituovaných Fe(III) komplexů s hexadentátními Schiffovými bázemi. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Heterobimetalické 3d-4f komplexy s Schiffovými bázemi odvozenými od kondenzace derivátů salicylaldehydu a ortho-aminofenolů

Literární rešerše o struktuře a magnetických vlastnostech 3d-4f komplexů s ligandy odvozenými kondenzací derivátů salicylaldehydu a ortho-aminofenolů.

Příprava vybraných 3d-4f komplexů. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Syntéza a magnetické vlastnosti kobaltnatých komplexů s triazen-1-oxidy

Literární rešerše týkající se přípravy triazen-1-oxidů a jejich koordinačních sloučenin s kobaltem jako centrálním atomem.

Příprava triazen-1-oxidů a od nich odvozených koordinačních sloučenin kobaltu(II).

Charakterizace připravených komplexů pomocí dostupných fyzikálně-chemických metod.

            vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

     

Příprava a vlastnosti binukleárních µ-oxalato měďnatých koordinačních sloučenin

Literární rešerše zaměřená na přípravu a vlastnosti dvoujaderných komplexů mědi(II) s oxalátem jako můstkovým ligandem.

Příprava nových µ-oxaláto-komplexů mědi(II). Charakterizace připravených sloučenin s důrazem na magnetické vlastnosti.

            vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

 

Využití léčivých přípravků ve formě sirupů ve výuce chemie

Charakteristika lékové formy Sirupy, popis přípravy, přehled aktuálních přípravků.

Návrh propojení částí RVP, ŠVP pro základní vzdělávání a gymnázia s problematikou sirupů.

Praktická část: Sestavení pracovních listů pro výuku chemie na ZŠ a gymnáziích s implementací vhodných experimentů se sirupy a propojením na konkrétní vzdělávací cíle.

 vedoucí práce: RNDr. Helena Mašláňová, PhD.

   

Vybrané lékopisné zkoušky a jejich využití ve výuce chemie

Charakteristika významu a obsahu Českého lékopisu.

Návrh propojení částí RVP, ŠVP pro střední odborné vzdělávání a gymnázia s konkrétními lékopisnými zkouškami.

Praktická část: Sestavení pracovních listů pro výuku chemie na středních odborných školách a gymnáziích, s implementací vhodných experimentů založených na lékopisných zkouškách a propojením na konkrétní vzdělávací cíle.

vedoucí práce: RNDr. Helena Mašláňová, PhD.

  

Příprava a vlastnosti koordinačních sloučenin vybraných přechodných kovů s deriváty 1,3,4-thiadiazolu

Literární rešerše na téma přípravy vybraných derivátů 1,3,4-thiadiazolu a syntézu a vlastnosti koordinačních sloučenin s těmito deriváty.

Příprava zejména železnatých a kobaltnatých komplexů s deriváty 1,3,4-thiadiazolu. Studium jejich struktury a fyzikálních či jiných vlastností.

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

  

Koordinační číslo 8 ve sloučeninách triády železa

Literární rešerše koordinačních sloučenin železa, kobaltu a niklu s koordinačním číslem 8.

Syntéza koordinačních sloučenin s koordinačním číslem 8 a studium vlivu jejich molekulové struktury na fyzikální vlastnosti.

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

 

Diplomové práce

všechny obory

Aplikace matematiky v učivu chemie na střední škole

Teoretická část: zpracujte literární rešerši se zaměřením na mezipředmětové vztahy ve výuce chemie a matematiky na střední škole.

Praktická část: analýza RVP, analýza a porovnání ŠVP vybraných středních škol se zaměřením na vyučovací předměty chemie a matematika. Návrh různě obtížných úloh pro výuku chemie na SŠ s možností využití matematického aparátu, návrh řešení. Ověřování a vyhodnocení vybraných úloh ve školské praxi. Zpracování výsledků své práce formou diplomové práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Multimediální podpora ve výuce chemie

Teoretická část: rešerše na téma moderní technologie ve vzdělávání a multimediální podpora ve výuce chemie na ZŠ a SŠ.

Praktická část: tvorba krátkých výukových videí (prezentací) pomocí mobilního telefonu, digitální videokamery, apod. Návrh a ověření využití vybraných výukových videí a prezentací ve výuce chemie na ZŠ a SŠ. Zpracování výsledků své práce formou diplomové práce.

vedoucí práce: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

 

Chirální monoperoxido komplexy vanadu(V)

Literární rešerše týkající se chirálních monoperoxido komplexů vanadu(V).

Příprava chirálních komplexů vanadu(V) s vybranými O- a N-donorovými ligandy.

vedoucí práce: Mgr. Peter Antal, PhD.

  

Magnetické vlastnosti vícejaderných komplexů přechodných kovů s koordinačním číslem 7

Příklady vícejaderných komplexů přechodných kovů s koordinačním číslem 7, které obsahují makrocyklické ligandy a mají zajímavé magnetické vlastnosti (magnetické výměnné interakce, molekulové magnety).

Typy a druhy spojení jednojaderných komplexů s koordinačním číslem 7 do řetězových struktur, jejich magnetické vlastnosti.

Příprava a charakterizace vybraných vícejaderných komplexů s koordinačním číslem 7 s řetězovou strukturou obsahující dříve připravené makrocyklické ligandy.

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

 

Luminiscenční biosenzory založené na komplexech lanthanoidů s makrocyklickými ligandy

Teorie a princip luminiscence komplexů obsahující lanthanoidy.

Syntéza a charakterizace nového makrocyklického ligandu obsahující skupinu podporující tzv. anténový efekt.

Příprava a charakterizace komplexů tohoto ligandu s vybranými lanthanoidy.

vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

   

Koordinační sloučeniny niklu a zinku s dikarboxylovými kyselinami a N donorovými ligandy a studium jejich biologické aktivity

Teoretická část – rešerše na téma dikarboxylové kyseliny v komplexech Ni a Zn.

Příprava komplexů s vybranými dikarboxylovými kyselinami, charakterizace a studium antimikrobiálních vlastností a protinádorové aktivity.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

    

Komplexy ruthenia s benzimidazoly a jejich cytotoxicita

Teoretická část – rešerše na téma benzimidazoly jako léčiva.

Příprava benzimidazolů a komplexů ruthenia, testování cytoxicity a případně i antibakteriální aktivity.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

 

Příprava benzimidazolů odvozených od 4-methyl-o-fenylendiaminu a jejich komplexy s niklem

Teoretická část – rešerše na dané téma.

Syntéza methyl derivátů bis-benzimidazolů, jejich charakterizace, syntéza nikelnatých komplexů a bioaplikace.

            vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

 

Syntéza polosendvičových komplexů tantalu

Literární rešerše a) biologicky aktivních koordinačních sloučenin se zaměřením na prvky 5. skupiny PSP, b) derivátů 8-hydroxy-2-chinolinkarboxaldehydu vhodných pro přípravu polosendvičových komplexů tantalu. Syntéza vybraných derivátů 8-hydroxy-2-chinolinkarboxaldehydu a jejich polosendvičových Ta(V) komplexů.

Charakterizace připravených sloučenin vhodnými analytickými technikami (např. NMR spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie).

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Thidiazuron jako ligand biologicky aktivních koordinačních sloučenin

Literární rešerše zaměřená na rostlinný hormon thidiazuron, jeho biologickou aktivitu a možnosti jeho koordinační chemie.

Syntéza modelových sloučenin vybraných přechodných kovů, charakterizace připravených sloučenin vhodnými analytickými technikami (např. NMR spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie).

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Vizualizace chemických experimentů

Literární rešerše popisující možnosti vizualizace chemických experimentů.

Výběr a optimalizace vhodných chemických (především didaktických) experimentů.

Vizualizace provedených experimentů za využití např. vysokorychlostní kamery a vhodného SW.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Medicinální periodická tabulka d-prvků

Literární rešerše zaměřená na biologicky (především protinádorově) aktivní koordinační sloučeniny prvků 3.–12. skupiny PSP.

Detailní popis klinicky studovaných metaloléčiv nádorových a jiných onemocnění.

vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

 

Tvorba interaktivní mapy anorganického průmyslu České republiky

Cílem je vypracování literární rešerše týkající se chemických podniků v České republice, které vyrábějí prvky a základní anorganické sloučeniny. Experimentální částí tvorba interaktivní mapy České republiky a tvorba výukových materiálů k jednotlivým exkurzím.

vedoucí práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

 

Jednomolekulové magnety s nitro-substituovanými ligandy

Literární rešerše na téma jedno-molekulových magnetů se speciálním zaměřením na jednoiontové magnety s nitro-substituovanými ligandy.

Příprava vybraných Co(II), Dy(III) a Er(III) komplexů. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Využití metod krystalového inženýrství u železitých sloučenin vykazujících křížení spinových stavů

Literární rešerše o jednojaderných komplexech Fe(III) vykazujících křížení spinových stavů a možnostech uplatnění metod krystalového inženýrství pro ladění jejich vlastností.

Příprava vybraných Fe(III) komplexů s penta- a hexadentátními Schiffovými bázemi jako ligandy. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Heterobimetalické jednomolekulové magnety s interakcemi Co•••Pt a Co•••Pd

Literární rešerše na téma jednomolekulových magnetů se speciálním zaměřením na jedno-iontové magnety s vazbou (anebo nekovalentní interakcí) mezi centrálními atomy molekul.

Příprava vybraných Co-Pt a Co-Pd komplexů. Studium jejich struktury, spektroskopických a magnetických vlastností.

vedoucí práce: Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 

Křížení spinových stavů v komplexech železa(III) se Schiffovými bázemi odvozenými od salicylaldehydu a polydentátních aminů

Literární rešerše zaměřená na koordinační sloučeniny Fe(III) se Schiffovými bázemi vykazující změnu spinového stavu.

Příprava vybraných polydentátních Schiffových bází a od nich odvozených koordinačních sloučenin železa(III).

Charakterizace připravených komplexů pomocí vhodných fyzikálně-chemických metod.

            vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

 

Příprava magneticky zajímavých komplexů železa(III) s 2,2´-dihydroxyazobenzenem

Literární rešerše zaměřená na koordinační sloučeniny Fe(III) s 2,2´-dihydroxyazobenzenem a jeho analogy.

Příprava nových koordinačních sloučenin železa(III) s 2,2´-dihydroxyazobenzenem jako ligandem.

Studium připravených látek s důrazem na monokrystalovou RTG analýzu a magnetické vlastnosti.

            vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

 

Koordinační sloučeniny derivátů 2-(pyridin-2-yl)-1H-benzimidazolu (pybzim) a studium jejich strukturních vlastností

Literární rešerše sloučenin obsahujících bidentátní N-donorové aromatické ligandy se zřetelem na jejich strukturní a magnetické vlastnosti.

Příprava vybraných derivátů ligandu pybzim a jejich koordinačních sloučenin železa a kobaltu.

Studium strukturních a magnetických vlastností připravených komplexů.

vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Šalitroš, Ph.D.

 

Teoretické studium halogenido-můstkovaných koordinačních sloučenin triády železa

Rešerše krystalových struktur dvoujaderných železnatých/nikelnatých/kobaltnatých komplexů můstkovaných mono-µ-halogenido, bi-µ-halogenido a tris-µ-halogenido způsobem.

DFT/ab initio výpočty magnetické výměnné interakce ve vybraných komplexech a porovnání různých metod/postupů. Hledání magneto-strukturních korelací.

vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

 

Koordinační sloučeniny s fotopřepínatelnými organickými ligandy

Literární rešerše fotoizomerizačních a fotocyklizačních reakcí organických ligandů a jejich vliv na strukturní a fyzikální vlastnosti koordinačních sloučenin.

Příprava těchto ligandů a následně koordinačních sloučenin, studium jejich vlastností.

 vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.