Studium na Přírodovědecké fakultě UP je rozděleno to etap kompatibilních se studijním prostředím v EU, tedy prvním stupněm je bakalářské studium, obvykle tříleté, končící bakalářským akademickým titulem (Bc.). Navazující magisterské studium, obvykle dvouleté, umožnuje získat magisterský akademický titul (Mgr.). Oba akademické tituly zlepšují možnosti absolventů na trhu práce. Kromě toho je možnost pokračovat ve studiu formou prezenčního či kombinovaného doktorského studia, obvykle čtyřletého, a tak získat doktorský titul (Ph.D.). Alternativou je pro absolventi magisterského studia splnit podmínky pro státní rigorózní zkoušku a získat tzv. malý doktorát (RNDr.).

Katedra anorganické chemie garantuje akreditované studijní obory ve všech stupních zaměřené na Anorganickou chemii (Mgr. a Ph.D.), Bioanorganickou chemii (Bc. a Mgr.) a dále učitelské kombinace Chemie (Bc. a Mgr.) či Didaktiku chemie (Ph.D.)

Podrobnější informace naleznete v textu níže nebo v našich propagačních materiálech:

Leták odborných studijních programů

Leták učitelských studijních programů

Základní informace pro zájemce o studiu ohledně příhlášcy a přijímacího řízení na PřF UP.

Bioanorganická chemie

Cílem studia bakalářského programu Bioanorganická chemie je příprava absolventů se základními znalostmi všech hlavních oborů chemie (anorganické, fyzikální, organické, analytické chemie a biochemie), rozšířenými o základné poznatky z bianorganické chemie, buněčné a molekulární biologie, toxikologie a základních znalostí z oblasti vývoje léčiv na bázi anorganických sloučenin a materiálů, koordinačních sloučenin a organokovových sloučenin. Studenti by měli být schopni se orientovat v oblasti syntézy a studia vlastností biologicky aktivních látek, rozumět základním principům vývoje léčiv a jejich molekulárnímu účinku. Vzhledem k plnohodnotnému chemickému základu může student pokračovat (přímá prostupnost) v navazujícím magisterském studijním programu Bioanorganická chemie nebo po vykonání rozdílových zkoušek v jiných chemických programech, jako jsou Anorganická chemie, Organická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Analytická chemie, Fyzikální chemie a Biochemie.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Bioanorganická chemie je typem vzdělání chemik s rozšířenými vědomostmi z anorganické chemie, biochemie a základními znalostmi molekulární a buněčné biologie, a disponuje také základními znalostmi z oblasti vývoje léčiv. Je profilován jako absolvent schopný bezpečně realizovat všechny potřebné chemické laboratorní operace, aplikovat základní teoretické i praktické znalosti z oboru chemie a především lépe využívat teoretické poznatky v rámci výše uvedených oborů a aplikovat souvislosti mezi nimi. Rozsah jeho vědomostí i praktických dovedností mu nabízí široké odborné uplatnění v laboratořích chemických a lékařských institucí zabývajících se výrobou nebo výzkumem biologicky aktivních látek či léčiv, a to jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu. Obsah a zaměření jeho bakalářského programu mu též umožňuje pokračovat ve studiu v rámci prostupnosti do navazujících magisterských programů studia, především do programu Bioanorganická chemie.

Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Bioanorganická chemie je uplatnitelný odborný pracovník v chemicky nebo farmaceuticky zaměřených oborech (základní a aplikovaný výzkum, komerční provozní a vývojové laboratoře, laboratoře státních kontrolních institucí, přírodovědná muzea, apod.). Může pokračovat (zpravidla přímá prostupnost) studiem navazujícího magisterského studijního programu chemického zaměření.

  • Další informace o bakalářském studiu bioanorganiky získáte na stránkách PřF UP nebo ve studijním informačním systému STAG.

 

Specializace: Bioanorganická chemie v navazujícím magisterském studijním programu Anorganická a bioanorganická chemie je určena studentům, kteří mají zájem o širší studium anorganické chemie se zaměřením na komplexní sloučeniny vykazující nejrůznější formy biologické aktivity. Absolvent programu bude disponovat dovednostmi, které mu umožní provádět všechny chemické laboratorní operace z oblasti syntézy, analýzy a základního studia biologické aktivity anorganických látek. Jako chemik bude schopen při vývoji a studiu nových léčiv rovnocenně spolupracovat se specialisty z oblasti medicíny, molekulární biologie a biochemie. Jeho vybavení teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oboru chemie v kombinaci s poměrně širokými teoretickými znalostmi biochemie a molekulární biologie mu nabízí široké odborné uplatnění v chemických či biochemických laboratořích chemických a lékařských institucí zabývajících se výzkumem, vývojem nebo výrobou biologicky aktivních látek či léčiv. Absolvent tohoto studijního programu se rovněž může ucházet o postgraduální studium podobného chemického zaměření. Disponuje solidními komunikačními schopnostmi včetně jazykových, což mu umožňuje dobré uplatnění jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Profil absolventa

Absolvent tohoto programu je schopen samostatně řešit nejen problematiku přípravy a studia biologicky aktivních sloučenin, ale chemickou problematiku obecně. Má velmi dobré znalosti i experimentální zkušenosti se syntézou a fyzikálně-chemickým studiem anorganických a zejména komplexních sloučenin. Uplatnění najde nejen v oblasti výzkumu biologicky aktivních látek, ale také v chemickém průmyslu nebo základním či aplikovaném chemickém výzkumu. Může rovněž získat pedagogickou kvalifikaci absolvováním rozšiřujícího studia pedagogicko-psychologických disciplín, didaktiky chemie a pedagogické praxe. Je také připraven pro další studium v doktorském studijním programu anorganické chemie nebo příbuzného oboru.

Uplatnění absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Anorganická a bioanorganická chemie je uplatnitelný jako samostatný odborný pracovník v chemicky a farmaceuticky zaměřených oborech (základní a aplikovaný výzkum, komerční provozní a vývojové laboratoře, laboratoře státních kontrolních institucí, přírodovědná muzea, apod.), v případě absolvování souběžného rozšiřujícího pedagogického studia také jako učitel chemie na SŠ nebo ZŠ.

  • Další informace o navazujícím magisterském studiu bioanorganiky získáte na stránkách PřF UP nebo ve studijním informačním systému STAG.

 

Anorganická chemie

Cílem studia navazujícího magisterského studijního programu Anorganická a bioaonorganická chemie, specializace: Anorganické materiály je příprava plně kvalifikovaného odborníka v oblasti klasické anorganické chemie a chemie koordinačních sloučenin, který může najít široké uplatnění v praxi a je schopen samostatně řešit zadané problémy. Vedle anorganické chemie je studentům poskytováno i základní vzdělání z ostatních chemických oborů (organické, analytické, fyzikální, materiálové chemie a biochemie), a ze základů průmyslové výroby. Ve vlastním oboru je vzdělání zaměřeno především na soustavy sloučenin (anorganické, polymerní, koordinační, organokovové atp.), metodiky studia jejich struktury a vlastností, a na jejich syntézu i analýzu. Absolvent je schopen provádět výzkum sloučenin, studovat vlastnosti látek i systémů a prakticky aplikovat znalosti v samostatné odborné práci. Dokáže komunikovat i na mezioborové úrovni a je schopen se zapojit do týmové výzkumné práce.

  • Další informace o navazujícím magisterském studiu anorganiky získáte na stránkách PřF UP nebo ve studijním informačním systému STAG.

 

Chemie pro vzdělávání

Bakalářský studijní program je zaměřen na kvalitní přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků ve všech základních oborech chemie a to jak po stránce teoretické, tak po stránce experimentálních dovedností a návyků. Teoretické znalosti jsou po celou dobu studia propojovány s praktickými dovednostmi, které studenti získávají řešením zadaných úkolů v laboratorních cvičeních a seminářích. Studijní program se zaměřuje především na odbornou (oborovou) přípravu, dále pak na oblast oborově didaktickou a oblast pedagogicko-psychologického základu.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Chemie pro vzdělávání má díky studiu společného základu všech chemických oborů široké znalosti anorganické, organické, fyzikální i analytické chemie a biochemie. Všechny teoretické znalosti jsou doplněny velmi dobrými experimentálními dovednostmi a návyky. Absolvent v bakalářském studiu rovněž získal základy znalostí z pedagogiky, pedagogické psychologie, obecné didaktiky, oborové didaktiky a teorie vyučování, rozumí etickému rozměru práce s lidmi.

Uplatnění absolventa

U absolventů se primaárně předpokládá pokračování studium v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství chemie pro střední školy na PřF UP v Olomouci nebo odpovídajícím navazujícím magisterském studijním programu na jiné vysoké škole v ČR. Absolventi mohou rovněž pokračovat studiem v některém z chemicky zaměřených odborných navazujících magisterských studijních programů. Absolventi, kteří nehodlají pokračovat v magisterském studiu, mohou najít uplatnění v praxi.

  • Další informace o studiu Chemie pro vzdělávání získáte na stránkách PřF UP nebo ve studijním informačním systému STAG.

 

Učitelství chemie pro střední školy

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy je příprava kvalitního středoškolského učitele disponujícího všemi potřebnými vědomosti i dovednosti ze všech základních chemických disciplín na úrovni současného vědeckého poznání. Absolventi rovněž prokazují znalosti a porozumění trendům vývoje pedagogického myšlení. Disponují dovednostmi z široce koncipovaného pedagogicko-psychologického základu. Chápou principy pedagogiky a psychologie a dokáží je aplikovat. Jsou schopni pracovat v týmu a prezentovat výsledky své práce. Jsou schopni využívat teoretických poznatků v učitelské praxi.

  • Další informace o navazujícím magisterském studiu Učitelství chemie pro střední školy získáte na stránkách PřF UP nebo ve studijním informačním systému STAG.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)