Historie

Chemické obory existují na Univerzitě Palackého v Olomouci už od jejího obnovení v roce 1946. Na počátku existovalo takzvané bienium přírodovědných věd, které v rámci Filozofické fakulty v letech 1948–1951 vzdělávalo posluchače prvních dvou ročníků učitelského studia přírodovědných oborů. Další ročníky potom museli studenti absolvovat na univerzitách v Brně či v Praze.

 

V následujících letech (1953–1959) patřila Katedra chemie pod Fakultu přírodních věd Vysoké školy pedagogické. Studium chemie bylo zaměřeno na učitelství ve studijní kombinaci s fyzikou, matematikou nebo biologií. Vysoká škola pedagogická v roce 1959 zanikla a z její Fakulty přírodních věd vznikla samostatná Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého. Vedle pedagogické práce se průběžně rozvíjela i vědecká práce, a to jak v oblasti základního výzkumu, tak i v rámci spolupráce s průmyslovou praxí, především v rámci olomouckého regionu.

V roce 1960 došlo k rozdělení původní Katedry chemie na dvě nová oddělení. Vznikla tak Katedra anorganické chemie a metodiky chemie, která sídlila v původních prostorách na Křížkovského č.10, a Katedra analytické, organické a fyzikální chemie, která získala prostory uvolněné Lékařskou fakultou na Leninově č.8 (dnes třída Svobody č.8).

Počátky Katedry anorganické chemie a metodiky chemie nebyly jednoduché. Postupně byl budován přístrojový park a prostory pro experimentální výuku studentů. Z odborného hlediska se katedra zaměřila na výzkum sloučenin prvků vzácných zemin, později prvků přechodných. Nadále trvala i práce v oblasti vzdělávání učitelů.

V letech 1970–1971 došlo k dalším organizačním změnám a přerozdělení chemických oborů, v rámci kterého bylo Katedře anorganické chemie a metodiky chemie přiřazeno oddělení chemie fyzikální, a vznikla tak Katedra anorganické a fyzikální chemie. Od roku 1972 bylo na pracovišti akreditováno odborné studium anorganické chemie. Rozšíření studia o neučitelské obory samozřejmě kladlo značné nároky na odbornou úroveň zaměstnanců. Bylo rovněž nutné vypracovat studijní materiály pro specializované přednášky. V následujících letech Katedra anorganické a fyzikální chemie zajišťovala kvalitní výchovu odborných chemiků i středoškolských profesorů. Absolventi odborného studia anorganické chemie nalezli uplatnění v akademických ústavech zaměřených na základní výzkum, stejně jako ve vývojových a provozních laboratořích v průmyslové praxi či státní správě. Počátkem 90. let bylo na katedře akreditováno postgraduální studium umožňující nadaným studentům odborné chemie další zvýšení kvalifikace získáním akademického titulu RNDr. nebo vědecké hodnosti Ph.D.

V roce 2003 došlo k osamostatnění oddělení fyzikální chemie a vzniku samostatné Katedry anorganické chemie, která sídlila v původních prostorách na ulici Křížkovského 10. V roce 2009 došlo k přestěhování Katedry anorganické chemie do jejího současného sídla v nové budově Přírodovědecké fakulty na třídě 17. listopadu 12.

Bližší informace o historii katedry anorganické chemie najdete v tomto příspěvku emeritního profesora Richarda Pastorka.

Zaměstnanci


Doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

vedoucí katedry
místnost: 3053
  585634435
  radovan.herchel@upol.cz

 

Vzdělání:
1997-2000           bakalářské studium v oboru Chemie - Chemicko-technologická fakulta,
                             Slovenská technická univerzita v Bratislave
2000-2002           inženýrské studium v oboru Anorganická chemie - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
                             Slovenská technická univerzita v Bratislave
2002-2005           doktorandské studium v oboru Anorganické chemie - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
                             Slovenská technická univerzita v Bratislave
2014                     docent v oboru Anorganická chemie - Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Zaměstnání:
2005-2006           odborný asistent, Katedra chemie, Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR
2006-2015           odborný asistent, Katedra anorganické chemie, PřF UP v Olomouci
2012-2015           junior researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci
2015-2018           senior researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci
2015-dosud         docent, Katedra anorganické chemie PřF UP v Olomouci                 

Zaměření výzkumné práce:
Syntéza a fyzikální charakterizace organických látek – ligandů (zejména polydentátní Schiffovy báze, deriváty triazolů a tetrazolů) a následná příprava nových koordinačních sloučenin, studium jejich fyzikálních, biologických a materiálových vlastností.

Experimentální a teoretické studium magnetických vlastností jedno a vícejaderných koordinačních sloučenin d-prvků (zejména Fe, Ni, Co, Mn, Cu) a lanthanoidů – zaměření na látky vykazující magnetickou bistabilitu, tedy spin crossover sloučeniny a molekulové magnety.

ORCID: orcid.org/0000-0001-8262-4666
publons: publons.com/researcher/B-4339-2008/
Scopus: 6507226729


Věra Dostálová

sekretářka
místnost: 3052
  585634351
  vera.dostalova@upol.cz


prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

profesor
místnost: 3050
  585634352
  pavel.kopel@upol.cz

 

Vzdělání:
2018      Prof., Zemědělská chemie. Název oblasti: využití pokročilých materiálů. Agronomická fakulta,
               Mendelova univerzita v Brně

2005      Doc., Anorganická chemie. Název práce: Koordinační sloučeniny vybraných prvků s kyselinou trithiokyanurovou,
               dikarboxylovými kyselinami a benzentrikarboxylovou kyselinou. Přírodovědecká fakulta,
               Univerzita Palackého v Olomouci

1995      Ph.D., Anorganická chemie. Název práce: Koordinační sloučeniny niklu se směsnými S,N-ligandy,
               Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

1995      RNDr., Anorganická chemie. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

1990      Mgr., Anorganická chemie. Název práce: Příprava komplexů Fe(III) se Schiffovými bazemi.
               Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci


Zaměstnání:
2019 – dosud    Profesor, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
2012 – 2019     Starší výzkumný pracovník, docent (od 2016), profesor (2018-2019), Agronomická fakulta,
                           Mendelova univerzita v Brně

2011 – 2019     Starší výzkumný pracovník, Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně

2009 – 2011     Vývojový pracovník, Fosfa a.s., Břeclav

2006 – 2008     Samostatný inženýr, AVX Czech Republic s.r.o., Lanškroun

1993 – 2006     Asistent (1993-1995), Odborný asistent (1995-2005), Docent (2006), Přírodovědecká fakulta,
                           Univerzita Palackého, Olomouc

Zaměření výzkumné práce:
Koordinační sloučeniny, N, S ligandy, Schiffovy báze, benzimidazoly, nanotransportéry, nanočástice, polymery, biologická aktivita,

ResID E-5711-2012; AU-ID 6603604023, ORCID 0000-0003-4216-9544
 

 

prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.

emeritní profesor
místnost: 3048
  585634350
  jiri.kamenicek@upol.cz

 

Průběh vzdělání:
1964-66  Střední všeobecně vzdělávací škola s maturitou, Ol-Hejčín
1966-71  Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor fyzika-chemie, státní závěrečná zkouška
1981        Obhájen titul RNDr. na PřF UP Olomouc
1988        Dosažen titul CSc. na VŠCHT Pardubice
1994        Habilitace na MU Brno - titul docent anorganické chemie
2002        Profesura na PřF UP Olomouc, obor anorganická chemie

Průběh praxe:
1971        Učitel chemie na VDU Martin (vojenská presenční služba)
1972-78  Středoškolský profesor na G J.K.Tyla, Hradec Králové
1979-94  Odborný asistent na katedře anorganické a fyzikální chemie PřF UP Olomouc
1995-02  Docent na katedře anorganické a fyzikální chemie PřF UP Olomouc; tajemník katedry
2002-13  Profesor na katedře anorganické chemie PřF UP Olomouc
2013-dosud   Emeritní profesor

Vědeckovýzkumná činnost:
Syntézy nových komplexních sloučenin přechodných kovů triády železa s vybranými N,P,S,O - ligandy  a  jejich fyzikálně chemické studium se zaměřením na kompletní  rentgenostrukturní  analýzu a využití v praxi.  Člen České společnosti  chemické  a  České a slovenské krystalografické společnosti; editor Acta UPOL (Chemica) do r. 2006.

Zahraniční pobyty, stáže:
1987 – AV SSSR Moskva (1 měsíc)
1990 – Universita Wroclaw, Polsko (2 týdny)
1994 – ETH Zürich, Švýcarsko (3 měsíce, stipendium ESKAS)
1997 – University of Cambridge (1 měsíc, stipendium Cambridge)
1998 – Wheeling Jesuit University, Ohio, USA (1 týden, pozvání)
1998 – University of Helsinki (1 týden, stipendium CIMO)
2000 – University of Cairo, Alexandria, Egypt (2 týdny, přednáškový pobyt)

Pedagogická činnost:
Gymnázium – výuka fyziky i chemie ve všech ročnících, F i CH olympiády

PřF UP – vedení šesti přednášek  pro  učitelské  i odborné studium, oponování diplomových prací, zkoušení u státnic, vedení chemického kroužku  na katedře; člen oborové rady na PřF MU Brno; PřF UK Praha; vedení studentských prací.

Publikační aktivita, příspěvky na konferencích, granty

Znalost cizích jazyků:
aktivně angličtina, němčina, ruština

 

prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc.

emeritní profesor
místnost: 3048
  585634350
  richard.pastorek@upol.cz

 

Kvalifikační růst:
1963 – nástup na PřF UP
1969 – RNDr. (UJEP Brno, rigorózní práce „Vínany prvků vzácných zemin)
1977 – CSc.(VŠCHT Praha, kandid. práce „Komplexy prvků vzácných zemin s aromatickými α-acyloinoximy
             a arom. N,N´-dioxody)
1988 – doc. (UJEP Brno, na základě habil. řízení a vystoupení ve Vědecké radě PřF UJEP)
1996 – nové habilitační řízení dle vyhlášky 447/90 Sb. „Koordinační sloučeniny Co a Ni s některými N, O, S a P-ligandy
             (PřF UP Olomouc)
1997 – profesorské řízení na PřF UP Olomouc

Průběh praxe:
1961–63 – voj. služba, 1963 – asistent, 1966 – odb. as., 1988 – docent,
1998 – profesor pro obor anorg. chemie. Vše na katedře anorganické chemie PřF UP.
2019 – emeritní profesor

Pedagogická praxe:

 • vedení přednášek z obecné chemie, termické analýzy a koordinační chemie, seminářů z pokročilé anorganické chemie, oborových seminářů a seminářů k diplomové práci
 • člen státních zkušebních komisí (magisterské i bakalářské studium) na PřF UP a MU v Brně
 • člen Oborové rady doktorského studijního programu „Chemie“
 • předseda Rady doktorského studijního programu „Anorganická chemie“ a člen Rady doktorského studijního programu „Fyzikální chemie"
 • předseda komise pro RNDr. „Anorganická chemie“ a „Učitelství chemie pro střední školy“
 • pravidelné vedení diplomantů a doktorandů

Vědeckovýzkumná činnost:
Zpočátku byla zaměřena na koordinační sloučeniny prvků vzácných zemin s organickými N,O-ligandy, posléze na koordinační sloučeniny niklu a kobaltu s N, O, S, a P-ligandy. V současnosti je studium zaměřeno na dithiokarbamatové komplexy niklu s heterogenní koordinační sférou a jejich možné využití jako katalyzátorů oxidace uhlíkatých materiálů.

Garant Výzkumných záměrů za anorganickou chemii (1997-2004), člen výzkumného teamu „nových“ Výzkumných záměrů ( 2005-2011, prof. Z. Trávníček)

Spolupráce s praxí:
V létech 1973-1991 VHČ: CHZ Přerov, Urxovy závody Valašské Meziříčí, Tesla Litovel, Teplotechna Olomouc, spolupráce s KPÚ v Olomouci.

Ostatní činnost:

 • vedoucí katedry anorganické a fyzikální (od r. 2003 pouze anorganické) chemie 1990–2006
 • člen Vědecké rady PřF UP (1990, 1993–2006),  čestný člen v létech 2007–2010
 • člen Vědecké rady UK v Praze (2000–2003)
 • člen Čs. společnosti chemické (1978–dosud, v létech 1982–1997 hospodář olom. odbočky, 1997–2003 místopředseda odborné skupiny Anorg. chemie ČSCH)
 • předseda či člen komisí pro profesorská (habilitační) řízení
 • oponent habilitačních, doktorských prací, Výzkumných záměrů, Center, GA ČR aj.
 • hlavní garant přípravy materiálů pro výstavbu nové fakulty za anorganickou chemii
 • člen Vlastivědné společnosti Raškovice v rámci Památníku Raškovic

Publikační činnost:
Autor či spoluautor:

 • původní věd. práce v zahraničí 66
 • v tuzemsku 87
 • prezentace výsledků na chemických setkáních 50
 • skripta 15
 • monografie 1
 • publikace v rámci Památníku Raškovic 10

Ocenění:
Za dlouholetou úspěšnou činnost na UP v Olomouci stříbrná (1990) a posléze zlatá (2000) medajle. Za úspěšnou činnost v Čs. společnosti chemické Hanušova medajle ( 2008).

 


doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

docent
místnost: 2035
  585634429
  bohuslav.drahos@upol.cz

 

Vzdělání
2007:     Mgr., obor Anorganická chemie, PřF UK Praha
2011:     Ph.D., obor Anorganická chemie, PřF UK Praha; obor Inorganic Chemistry, Université d’Orléans, Orleans, Francie
2011:     RNDr., obor Anorganická chemie, PřF UK Praha
2021:     doc., obor Anorganická chemie, PřF UP Olomouc

Vědecké zaměření
Koordinační chemie komplexů přechodných kovů (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Pt, Pd, Rh atd.) a lanthanoidů (Gd, Dy, Tb atd.) a zkoumání jejich strukturních a magnetických vlastností (spin crossover, molekulové magnety), chemie kontrastních látek pro tomografii magnetické rezonance (MRI), syntéza dusíkatých makrocyklických ligandů, syntéza fosforových ligandů, manipulace v inertních podmínkách (Schlenk), potenciometrické titrace, hmotnostní spektrometrie a vysokoúčinná kapalinová chromatografie, cyklická voltametrie, multinukleární 1D/2D NMR spektroskopie, chemický experiment ve výuce přírodovědných oborů.

Výuka
Přednášky: AFC/TA, AFC/TM, AFC/NMR, AFC/NUMR, AFC/NMRS, AFC/AGC3, AFC/PAGC, AFC/VKAGC
Semináře: AFC/PAGC2, AFC/OBS1, AFC/OBS2, AFC/OBS3, AFC/OBS4, AFC/ZCHI, AFC/ZCHIU
Cvičení: AFC/CMSAL, AFC/MSAL, AFC/MSAS, AFC/PAGC1, AFC/PCAGC

Publikace

 1. L. Pellegatti, J. Zhang, B. Drahoš, S. Villette, F. Suzenet, G. Guillaumet, S. Petoud, E. Tóth, Chem. Commun., 2008, 6591–6593.
 2. B. Drahoš, Z. Rohlík, J. Kotek, I. Císařová, P. Hermann, Dalton Trans., 2009, 4942–4953.
 3. B. Drahoš, J. Kotek, P. Hermann, I. Lukeš, É. Tóth, Inorg. Chem., 2010, 49, 3224–3238.
 4. R. Garcia, V. Kubíček, B. Drahoš, L. Gano, I. C. Santos, P. Campello, A. Paulo, E. Tóth, I. Santos, Metallomics, 2010, 2, 571–580.
 5. B. Drahoš, V. Kubiček, C. S. Bonnet, P. Hermann, I. Lukeš, E. Tóth, Dalton Trans., 2011, 40, 1945–1951.
 6. B. Drahoš, M. Pniok, J. Havlíčková, J. Kotek, I. Císařová, P. Hermann, I. Lukeš, E. Tóth, Dalton Trans., 2011, 40, 10131–10146.
 7. B. Drahoš, J. Kotek, I. Císařová, P. Hermann, L. Helm, I. Lukeš, E. Tóth, Inorg. Chem. 2011, 50, 12785–12801.
 8. C. S. Bonnet, F. Buron, F. Caille, C. M. Shade, B. Drahoš, L. Pellegatti, J. Zhang, S. Villette, L. Helm, C. Pichon, F. Suzenet, S. Petoud, E. Tóth, Chem-Eur J, 2012, 18, 1419–1431.
 9. B. Drahoš, I. Lukeš, É. Tóth, Eur. J. Inorg. Chem., 2012, 1975–1986.
 10. B. Drahoš, Z. Trávníček, Molecules, 2013, 18, 13940–13956.
 11. Z. Trávníček, R. Zbořil, M. Matiková-Maľarová, B. Drahoš, J. Černák, Chem. Cent. J., 2013,  7:28.
 12. R. Pastorek, P. Štarha, B. Drahoš, Z. Trávníček, Polyhedron, 2014, 69, 174–180.
 13. B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček, Inorg. Chem., 2015, 54, 3352–3369.
 14. B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček, RSC Adv., 2016, 6, 34674–34684.
 15. J. Znaleziona, D. Drahoňovský, B. Drahoš, J. Ševčík, V. Maier, J. Sep. Sci., 2016, 39, 2406–2412.
 16. P. Antal, B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček, Inorg. Chem., 2016, 55, 5957–5972.
 17. K. Machalova Šišková, D. Jančula, B. Drahoš, L. Machala, P. Babica, P. G. Alonso, Z. Trávníček, J. Tuček, B. Maršálek, V. K. Sharma, R. Zbořil, Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 18802–18810.
 18. P. Antal, B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček, Dalton Trans., 2016, 45, 15114–15121.
 19. P. Štarha, Z. Trávníček, B. Drahoš, Z. Dvořák, Int. J. Mol.Sci., 2016, 17, 2084.
 20. B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček, Inorg. Chem. 2017, 56, 5076−5088.
 21. P. Štarha, Z. Trávníček, B. Drahoš, R. Herchel, Z. Dvořák, Appl. Organomet. Chem. 2018, e4246.
 22. B. Drahoš, Z. Trávníček, Dalton Trans. 2018, 47, 6134–6145.
 23. B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček, Inorg. Chem. 2018, 57, 12718–12726.
 24. P. Antal, B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček, Eur. J. Inorg. Chem. 2018, 4286–4297.
 25. A. Bakandritsos, R. G. Kadam, P. Kumar, G. Zoppellaro, M. Medved', J. Tuček, T. Montini, O. Tomanec, P. Andrýsková, B. Drahoš, R. S. Varma, M. Otyepka, M. B. Gawande, P. Fornasiero, R. Zbořil, Adv. Mater. 2019, 1900323.
 26. B. Drahoš, I. Šalitroš, R. Herchel, Inorg. Chim. Acta 2019, 495, 118921.
 27. C. Meseguer, M. A. Palacios, A. J. Mota, B. Drahoš, E. K. Brechin, R. Navarrete, J. M. Moreno, E. Colacio, Polyhedron 2019, 170, 373–387.
 28. B. Drahoš, I. Císařová, O. Laguta, V. T. Santana, P. Neugebauer, R. Herchel, Dalton Trans. 2020, 49, 4425–4440.
 29. B. Drahoš, P. Antal, I. Šalitroš, R. Herchel, Metals 2020, 10, 366.
 30. E. Zahradníková, R. Herchel, I. Šalitroš, I. Císařová, B. Drahoš, Dalton Trans. 2020, 49, 9057–9069.
 31. P. Štarha, B. Drahoš, R. Herchel, Dalton Trans. 2021, 50, 6071–6075.
 32. E. Zahradníková, I. Císařová, B. Drahoš, Polyhedron 2021, 203, 115231.
 33. B. Drahoš, I. Šalitroš, I. Císařová, R. Herchel, Dalton Trans. 2021, 50, 11147–11157.
 34. E. Zahradníková, I. Císařová, B. Drahoš, Polyhedron 2022, 211, 115552.
 35. L. Masaryk, D. Muthná, P. Halaš, P. Zoufalý, E. Peterová, R. Havelek, B. Drahoš, D. Milde, A. Mrkvicová, P. Štarha, Dalton Trans. 2022, 51, 9213–9217.
 36. B. Drahoš, R. Herchel, Dalton Trans. 2022, 51, 18033–18044.
 37. M. Pražáková, D. Ndiaye, É. Tóth, B. Drahoš, Dalton Trans. 2023, 52, 7936–7947.

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

docent
místnost: 3043
  585634348
  pavel.starha@upol.cz

 

Vzdělání:
2006            Mgr., Učitelství biologie a chemie pro střední školy, Přírodovědecká fakulta,
                     Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen PřF UP)
2010            Ph.D., Anorganická chemie, PřF UP
2016            doc., Anorganická chemie, PřF UP

Zaměstnání:
2006–2010    vědecký pracovník, Katedra anorganické chemie, PřF UP
2010–2016    odborný asistent, Katedra anorganické chemie, PřF UP
2010–2016    Junior Researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, PřF UP
2016–2018    docent, Katedra anorganické chemie PřF UP
2016–2020    Senior Researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů PřF UP
od 2020          docent, Katedra anorganické chemie PřF UP

Výuka:
Přednášky: Obecná chemie (AFC/OBC1), Anorganická chemie 1 (AFC/AGX1), Repetitorium středoškolské chemie (AFC/RSCHU)

Vědecké zaměření:

 • Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace komplexů vybraných přechodných kovů (Ir, Ru, Os, Rh, Pt, Ta atd.)
 • Studium roztokové stability nových koordinačních sloučenin a jejich interakcí s vybranými biomolekulami (např. glutathionem)
 • Biologická aktivita komplexů přechodných kovů
 • Nukleární magnetická resonance (NMR), hmotnostní spektrometrie

Ocenění:
Cena Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii za rok 2017 (udělováno Českou společností chemickou).


Mgr. Peter Antal, Ph.D.

odborný asistent
místnost: 3046
  585634346
  peter.antal@upol.cz


Vzdělání
2005 – 2008 Bc., obor Chemie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
2008 – 2010 Mgr., obor Anorganická chemie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
2010 – 2014 Ph.D., obor Anorganická chemie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Zaměstnání
2014 – 2018 junior researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci
2018 – dosud odborný asistent, Katedra anorganické chemie, PřF UP v Olomouci

 

Zaměření výzkumné práce
- syntéza a charakterizace nových N,O - ligandů
- syntéza a studium komplexů přechodných kovů (V, Mn, Fe, Co, Ni, atd.) a lanthanoidů (Tb, Dy, Er, atd.)

 

ORCID: orcid.org/0000-0002-5513-6410
SCOPUS: 55499876200
 

Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.

odborný asistent
místnost: 3045
  585634430
  ondrej.barta@upol.cz

Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

odborný asistent
místnost: 3049
  585634353
  iveta.bartova@upol.cz

Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.

odborný asistent
místnost: 3043
  585634348
  radka.krikavova@upol.cz

Vzdělání:                                  

2012                      Ph.D., studijní obor Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
                             (UPOL)
2009                      Doplňkové pedagogické studium anglického jazyka, Filozofická fakulta, UPOL
2007                      Mgr., studijní obor Učitelství chemie pro střední školy a Anglická filologie Přírodovědecká
                             / Filozofická fakulta, UPOL

 

Zaměstnání:     

2023–dosud       odborný asistent, Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, UPOL
2021-2023          vědecký pracovník, Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, UPOL
2010–2021         Junior Researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů,
                           Přírodovědecká fakulta, UPOL
2012–2015         lektorka, Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, UPOL
2007–2008         vědecká pracovnice, Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, UPOL
2003–2021         lektorka anglického jazyka, jazyková agentura Victoria Agency (DPP)

 

Výzkumné zaměření

Syntéza, charakterizace a studie biologické aktivity koordinačních sloučenin přechodných kovů (Pt, Ir, Ru, Ta, Zn, Cu, Pd, Au)
Roztokové studie, studie stability a interakcí s biomolekulami u komplexů přechodných kovů, zejména za využití multinukleární NMR spektroskopie a hmotnostní spektrometrie

ORCID: orcid.org/0000-0002-8466-4829
Scopus: 56082414700

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

odborný asistent
místnost: 2032
  585634499
  ivan.nemec@upol.cz

RNDr. Helena Mašláňová, Ph.D.

lektor
místnost: 3049
  585634353
  helena.maslanova@upol.cz

Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

odborný asistent
místnost: 2034
  585634434
  kamila.petrzelova@upol.cz

 

Vzdělání
2008    Mgr., obor Anorganická chemie, UP Olomouc
2015    Ph.D., obor Analytická chemie, UP Olomouc

Pracovní zkušenosti
2005 – 2014    Státní veterinární ústav Olomouc, pracoviště Kroměříž, oddělení cizorodých látek a Národní referenční laboratoř pro chemické prvky. (Obsluha přístroje ICP-MS od firmy PerkinElmer. Měření těžkých kovů v různých matricích, vývoj nových metod, monitoring cizorodých látek)
Od roku 2019  Lektor na katedře anorganické chemie

Zahraniční stáže
2013 - Tříměsíční výzkumná stáž na Univerzitě BOKU (Vídeň) zaměřená na speciační analýzu prvků technikami CE, HPLC ve spojení s ICP-MS.
2006 - Tříměsíční výzkumná stáž na Juniata College (USA) zaměřená na syntézu a charakterizaci nových komplexních sloučenin mědi.
2005 - Tříměsíční výzkumná stáž na Univerzitě v Kansasu (USA) zaměřená na studium organokovových sloučenin.

Výuka
Přednášky        AFC/PRACH,  AFC/PROCH
Semináře          AFC/CHN1, AFC/KOC, AFC/OBC
Cvičení             AFC/LABT, AFC/AGCC

Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.

odborný asistent
místnost: 2034
  585634434
  jana.prasilova@upol.cz

Vzdělání:

2009    Mgr., program N1407 (Učitelství chemie pro střední školy, učitelství biologie pro střední školy), PřF UP Olomouc
2014    Ph.D., program P1407 (Didaktika chemie)

Pracovní zkušenosti:

2009 – 2011    Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední a vyšší školy
2011 – 2013    Katedra anorganické chemie, PřF, UP Olomouc, lektor
2014 – 2015    Fakultní základní škola Olomouc – Hálkova 4, učitel 2. stupně ZŠ
2014 – 2016    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední a vyšší odborné školy
2015 – 2017    Pevnost Poznání, PřF, UP Olomouc, koordinátor sekce chemie
2015 – 2017    Katedra chemie, PřF Ostravská univerzita, odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na didaktiku chemie
2016 – 2017    Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, lektor U3V

Vyučované předměty na VŠ

Katedra anorganické chemie, PřF, UPOL
AFC/DIC Didaktika chemie
AFC/RSCHU Repetitorium středoškolské chemie
AFC/LABT Laboratorní technika
AFC/AGCC Cvičení z anorganické chemie
AFC/PRACH Průmyslová chemie
Katedra chemie, PřF, Ostravská univerzita v Ostravě (2015-2017)
KCH/EVVCH Experiment ve výuce chemie
KCH/PPXS2 Průběžná pedagogická praxe
KCH/SPP1 Seminář k pedagogické praxi
KCH/ZACHE Základy chemie
KCH/DIDS1 Didaktika chemie (seminář)
KCH/NALAT Návykové látky
KCH/VPDC1 Vybrané problémy z didaktiky chemie
Motivační prvky v chemii
Souvislá pedagogická praxe

Aktivity:

 • organizace chemických soutěží, exkurzí pro žáky základních a středních škol
 • příprava didaktických konferencí
 • příprava a realizace letního dětského tábora (25 let)

Absolvované stáže:

 • 13. 5. – 7. 6. 2013 – stáž na pracovišti: Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
 • 6. – 7. 7. 2013 ; 26. 8. – 22. 9. 2013 – stáž na pracovišti: Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 842 15 Bratislava 4, Mlynská dolina.
 • 3. – 7. 4. 2017, Mobility for teaching, Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, PL

 

RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

odborný asistent
místnost: 3046
  585634346
  zdenek.smekal@upol.cz


Mgr. Kamil Kotrle, Ph.D.

vědecký pracovník
místnost: 3045
  585634430
  kamil.kotrle01@upol.cz

Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

vědecký pracovník
místnost: 2032
  585634499
  tomas.silha@upol.cz

 

Vzdělání:

2004-2007      Bc., obor Anorganická chemie, UP Olomouc
2007-2009      Mgr., obor Anorganická chemie, UP Olomouc
2009-2010      aprobace učitelství chemie, UP Olomouc
2009-2014      Ph.D., obor Anorganická chemie, UP Olomouc
 

Zaměstnání:

2011-2017      akademický vědecký pracovník, Katedra anorganické chemie, PřF UP v Olomouci
2012-2017      výzkumný pracovník, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci
2017-2020      učitel, Základní škola a Mateřská škola Tovačov
2019-2020      vědecký pracovník, Katedra anorganické chemie, PřF UP v Olomouci

                    

Zaměření výzkumné práce:

Syntéza a strukturní charakterizace komplexů přechodných kovů (Mn, Fe, Co). Studium magnetických vlastností těchto koordinační sloučenin.

ORCID: orcid.org/0000-0001-8380-8512
publons: publons.com/researcher/AAH-9775-2020
Scopus: 55229322600

RNDr. Slavomíra Šterbinská, Ph.D.

vědecký pracovník
místnost: 3049
  585634353
  slavomira.sterbinska@upol.cz

Vzdělání:
2013–2016      Bc., obor Matematika-Chemie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2016–2018      Mgr., obor Matematika-Chemie (učitelství akademických předmětů), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
                        v Košiciach
2018–2022      Ph.D., obor Anorganická chemie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2023             RNDr., obor Anorganická chemie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 
Zahraniční stáže
2019                Tříměsíční výzkumná stáž na Universidad de Zaragoza ve Španělsku
2021                Tříměsíční výzkumná stáž na Universidad de Zaragoza ve Španělsku
2022                Krátkodobý výzkumné stáže na Universidad de Zaragoza ve Španělsku a na Ústave anorganické chemie
                        Akademie věd České republiky
2022-2023       Osmiměsíční absolventská výzkumná stáž na Universidad de Zaragoza ve Španělsku
 

Zaměstnání:
2023–2023      doctor colaborador junior, Universidad de Zaragoza ve Španělsku
2023dosud    vědecký pracovník, Katedra anorganické chemie, Univerzita Palackého v Olomouci

Zaměření výzkumné práce:
-syntéza a charakterizace nových koordinačních sloučenin s kovy Ru, Rh, Os, Ir
-studium roztokové stability připravených sloučenin a jich interakce s vybranými biomolekulami

ORCID: orcid.org/0009-0000-3766-6015

Subodh Kumar, Ph.D.

vědecký pracovník
místnost: 2033
  585634360
  subodh.kumar@upol.cz

EDUCATION

2006-2008 M.Sc. “Industrial Chemistry”, A. M. U. Aligarh, India
2010-2015 Ph.D. “Utilization of CO2 for the Production of Value Added Chemicals” CSIR/AcSIR-Indian Institute of Petroleum, Dehradun, India
2013 Visiting Research Fellow, Pukyong National University, Busan, South Korea

EMPLOYMENT

2015-2017 Postdoctoral Fellow, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
2017-2021 Scientific Researcher, Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Faculty of Science, Palacky University, Olomouc, Czech Republic
2021- Scientific Researcher, Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Palacky University, Olomouc, Czech Republic

FELLOWSHIPS

2016 PBC-International Post-Doctoral Fellowship, PBC, Israel.
2013 Visiting Research Fellowship, DST-India- NRF South Korea Research Project.
2010-2015 Junior & Senior Research Fellowships, CSIR India.

RESEARCH INTEREST

 •  Thermal/photo catalytic CO2 utilization to synthesize fuel and chemicals.
 •  Design and synthesis of bi-functional immobilized/doped nanocatalysts.
 •  Waste to value added chemicals including biomass upgradation.
 •  Process development and intensification for the production of industrially important chemicals by means of flow chemistry.

AUTHOR IDENTIFIER

ORCID: orcid.org/0000-0001-8872-2785

Scopus ID: 57197068496


Pavla Richterová

laborantka
místnost: 3061
  585634358
  pavla.richterova@upol.cz

 

 


Mgr. Marie Pražáková

Ph.D. studentka
místnost: 2031
  585634770
  marie.prazakova01@upol.cz

Mgr. Ondřej František Fellner

Ph.D. student
místnost: 3044
  585634354
  ondrej.fellner01@upol.cz

Mgr. Petr Halaš

Ph.D. student
místnost: 3047
  585634355
  petr.halas01@upol.cz

Mgr. Eva Zahradníková

Ph.D. studentka
místnost: 3047
  585634355
  eva.zahradnikova01@upol.cz

Mgr. Adam Sztula

Ph.D. student
místnost: 3044
  585634354
  adam.sztula01@upol.cz

Mgr. Patrik Pospíšil

Ph.D. student
místnost: 3047
  585634355
  posppa12@prfnw.upol.cz

Mgr. Radana Koudelíková

Ph.D. studentka
místnost: 3044
  585634354
  koudra00@upol.cz  

Mgr. Abigail Svobodová

Ph.D. studentka
místnost: 3044
  585634354
  abigail.vrbovska01@upol.cz


Přístroje

Katedra anorganické chemie disponuje přístrojovým vybavením nezbytným pro analýzu složení a struktury anorganických sloučenin. Tyto přístroje jsou využívány studenty na řešení jejich závěrečných prací, zaměstnanci při řešení výzkumných úkolů a také je nabízíme k vědecké nebo komerční spolupráci.

 
 • C, H, N, S chemická analýza prvků - Thermo Scientific Flash 2000 Analyzátor
 
 
 • plamenový atomový absorpční spektrometr iCE 3300 (Thermo Scientific) pro stanovení kovů (Cu, Pt, Fe, Au, Zn, Ru, Co, Dy) s plamenem vzduch/C2H2/N2O
 
 
 • UHPLC-MS (Dionex/Thermo Scientific) hmotnostní spektrometr s 3D iontovou pastí a zdroji pro ionizaci za atmosférického tlaku (ESI a APCI)
 
 
 • 400 MHz NMR spektrometr firmy Varian pro měření spekter vysokého rozlišení vzorků v roztoku
 
 
 • FT-IR spektrometr Jasco FT/IR-4700 k měření infračervených spekter (transmisní, ATR, DRIFT techniky)
 
 
 • FT-IR spektrometr Perkin-Elmer Spectrum One k měření spekter pevných látek transmisní technikou ve střední oblasti infračerveného záření
 
 
 • infračervený FT-IR mikroskop Nicolet iN10 (Thermo Scientific) pro IR spektrální analýzu mikroskopických vzorků se spektrálním rozsahem 7800-450 cm-1
 
 
 • dvoupaprskový, automatický UV-VIS spektrometr Cintra 3030 (GBC Scientific Instruments) s rozsahem vlnových délek 190-900 nm.
 
 
 • UV-VIS spektrometr Lambda 35 (Perkin-Elmer) určený k měření absorpčních i difúzně-reflexních spekter
 
 
 • fluorescenční spektrometr Agilent Cary Eclipse pro měření fluorescence, fosforescence, chemiluminiscence a bioluminiscence v rozsahu 200 – 1100 nm umožňuje měření kapalných vzorků s možností nastavení teploty v rozmezí 0 – 100 °C a měření pevných vzorků při laboratorní teplotě
 
 
 • ruční X-ray spektrometr Delta Professional (Olympus) pro analýzu prvkového složení materiálů
 
 
 • monokrystalový RTG difraktometr XtaLAB Synergy-i (Rigaku) s mikrofokusovaným RTG zdrojem PhotonJet-i (Cu) a plošným detektorem HyPix Bantam  
 
 
 • práškový RTG difraktometr MiniFlex600 (Rigaku) určený ke kvalitativní a kvantitativní analýze difrakčních záznamů práškových polykrystalických materiálů
 
 
 • potenciostat CHI600C (CH Instruments) pro měření cyklické voltametrie (CV) a dalších elektrochemických metod (LSV, CA, CC nebo BA)
 
 
 • mikrovlnný reakční systém Monowave 300 (Anton Paar) - reaktor pro mikrovlnnou syntézu s širokým rozmezím operačních podmínek (300 °C, 30 bar)
 
 
 • magnetováhy MSB-AUTO (Sherwood Scientific) pro měření objemové a hmotnostní susceptibility pevných, kapalných i plynných vzorků při pokojové teplotě (ca. 293 K)
 
   

Laboratoře

Katedra anorganické chemie disponuje několika typy laboratoří.

Výukové laboratoře slouží studentům především prvních ročníků, nejčastěji v nich probíhá výuka základních předmětů jako je Laboratorní technika (AFC/LABT) a Cvičení z anorganické chemie (AFC/AGCC). 3D virtuální prohlídku můžete navštívit zde.

Dalším typem jsou laboratoře syntetické, ve kterých se připravují různé druhy organických a koordinačních sloučenin, a laboratoře přístrojové, ve kterých jsou umístěny přístroje sloužící k základní nebo pokročilé charakterizaci připravovaných látek.

Syntetické laboratoře

 

Laboratoř NMR spektroskopie

 

Laboratoř rentgenové difrakce

 

Laboratoř spektrálních metod

3D vitruální prohlídka laboratoře

 

Loga a šablony

Katedra anorganické chemie vytvořila jednotý vizuální styl, který je k dispozici pro použití všem zaměstnanců a studentům.

 

Česká verze

Anglická verze

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)