2023

Naše studentka získala posterovou cenu na 75. Sjezdu chemiků v Tatrách

Journal cover 10. září 2023

Studentka doktorského oboru Didaktika chemie Mgr. Radana Koudelíková získala ocenění děkana Fakulty chemické a potravinářské technologie STU v Bratislavě za nejlepší poster na konfereci 75. Zjazd chemikov ve Vysokých Tatrách. Srdečně blahopřejeme.

Publikace v New Journal of Chemistry

Journal cover22. srpen 2023

V časopise New Journal of Chemistry byla publikována práce s názvem "Michael addition-driven synthesis of cytotoxic palladium(II) complexes from chromone thiosemicarbazones: investigation of anticancer activity through in vitro and in vivo studies" (autoři: J. Haribabu, N. Balakrishnan, S. Swaminathan, D.P. Dorairaj, M. Azam, M.K.M. Subarkhan, Y.-L. Chang, S.C.N. Hsu, P. Štarha, R. Karvembu).

Byly připraveny Pd(II) komplexy s tridentátními thiosemikarbazony na bázi chromonu (TSC), které byly charakterizovány vhodnými analytickými technikami a studovány z hlediska jejich protinádorové aktivity. V rámci syntéz byly použité TSC ligandy podrobeny in situ Michaelově adici. Dva komplexy vykazovaly nízkomikromolární antiproliferační aktivitu vůči buňkám karcinomu děložního čípku HeLa. U komplexů byl rovněž studován mechanismus jejich účinku a testována jejich toxicita in vivo. Na rozdíl od tkáň poškozující cisplatiny byla u myší léčených Pd(II) komplexy zjištěna normální architektura buněk a tkání.

Studentská publikace v Dalton Transactions

Journal cover18. srpen 2023

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem „Lanthanoid coordination prompts unusually distorted pseudo-octahedral NiII coordination in heterodinuclear Ni–Ln complexes: synthesis, structure and understanding of magnetic behaviour through experiment and computation" (autoři: Biswarup Dutta; Thierry Guizouarn; Fabrice Pointillart; Kamil Kotrle; Radovan Herchel; Debashis Ray).

V tomto článku byla připravena série komplexů [NiLn(L)2(NO3)3] (Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Y) s ligandem typu Schiffovy báze. Tyto komplexy byly charakterizovány pomocí strukturní analýzy a dalších fyzikálně-chemických metod, a dále pak studovány se zaměřením na jejich magnetické vlastnosti pomocí experimentálních a teoretických metod. Bylo zjištěno, že komplexy obsahující Dy, Er a Y se chovají jako polem indukované jedno-molekulové magnety.

Studentská publikace v Dalton Transactions

Journal cover13. červen 2023

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem „A seven-coordinate Mn(ii) complex with a pyridine-based 15-membered macrocyclic ligand containing one acetate pendant arm: structure, stability and relaxation properties" (autoři: M. Pražáková, D. Ndiaye, É. Tóth, B. Drahoš).

V rámci této práce byl syntetizován nový šestivazný makrocyklický ligand obsahující jedno acetátové pendantní rameno. Jeho manganatý komplex byl charakterizován v kontextu jeho využití jako potenciální kontrastní látky pro tomografii magnetické rezonance (MRI). Pomocí RTG analýzy bylo prokázáno koordinační číslo sedm, ve vodném roztoku bylo sedmé koordinační místo obsazeno molekulou vody. Dále byla provedena pokročilá roztoková měření (potenciometrie, 17O NMR a 1H NMRD, relaxometrie), která prokázala velmi dobrou termodynamickou stabilitu manganatého komplexu, jeho poměrně malou kinetickou inertnost a efektivitu MRI kontratní látky (vyjádřenou veličinou relaxivita, r1 = 2.45 mM−1 s−1 at 20 MHz, 25 °C), která odpovídala přítomnosti jedné koordinované molekuly vody. V porovnání s manganatým komplexem mateřského makrocyklu bez acetátového ramene se jedná o podstatné zlepšní v oblasti termodynamické a kinetické stability avšak o snížení jeho efektivity/relaxivity.

 

Udělení patentu

09. červen 2023

Spoluautorům z katedry anorganické chemie byl udělen český patent Komplexy platiny pro léčbu mnohočetného myelomu.

Spoluprací Katedry anorganické chemie (PřF UP) a Ústavu klinické a molekulární patologie (LF UP) vznikla série dijodoplatnatých komplexů s jednoduchými imidazolovými deriváty, které byly prokázány jako vysoce účinné proti buněčným liniím mnohočetného myelomu, který představuje velmi obtížně léčitelný typ nádorového onemocnění. Studované sloučeniny a jejich použití pro léčbu mnohočetného myelomu je předmětem patentové ochrany Úřadem průmyslového vlastnictví (patent CZ 309542 B6).

 

Studentská publikace v Inorganic Chemistry Frontiers

Journal cover02. červen 2023

V časopise Inorganic Chemistry Frontiers byla publikována práce s názvem „Anti-myeloma pro-apoptotic Pt(II) diiodido complexes" (autoři: L. Masaryk, D. Weiser Drozdková, K. Słoczyńska, J. Moncol’, D. Milde, R. Křikavová, J. Popiół, E. Pękala, K. Ondrušková, I. Nemec, K. Smešný Trtková, P. Štarha).

Dijodoplatnaté komplexy obecného vzorce cis-[PtI2(Ln)2] (17) s imidazolovými deriváty (Ln) byly vysoce účinné proti buněčným liniím mnohočetného myelomu U266B1 a KMS12-PE. Nejaktivnější sloučenina 6 výrazně snížila životaschopnost myelomových buněk a předčila tak konvenční protinádorové léčivo cisplatinu. Komplex 6 také vykazoval výrazně nižší aktivitu u stromálních fibroblastů HS-5 než u myelomových buněk, což poukazuje na jeho farmakologicky perspektivní selektivitu vůči nádorovým buňkám. V apoptotických myelomových buňkách nebyla po aplikaci komplexu 6 zjištěna žádná aktivita kaspázy 3/7, což poukazuje na jiný mechanismus indukce apoptózy než u cisplatiny. Tato práce ukazuje, že jednoduché neklasické platnaté komplexy představují novou perspektivu pro monoterapii obtížně léčitelného mnohočetného myelomu.

Naše studentka získala francouzské stipenidum Barrande Fellowship

09. květen 2023

Studentka doktorského oboru Anorganická chemie Mgr. Eva Zahradníková uspěla v programu Barrande Fellowships 2023 a získala stipendium, které bude financovat její zahraniční stáž ve Francii.

Mgr. Eva Zahradníková, studentka třetího ročníku doktorského studia oboru Anorganická chemie, uspěla ve výběrovém řízení a získala finanční podporu z programu Barrande Fellowhips 2023, kterou využije pro financování své zahraniční stáže ve Francii.

Barrande Fellowships je prestižní česko-francouzský program podporující mobilitu a výměnu doktorandů mezi Francií a Českou republikou a je koordinovaný francouzskou ambasádou v Praze a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Evě srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu na její zahraniční stáži.

Studentská publikace v Crystal, Growth & Design

Journal cover02. březen 2023

V časopise Crystal, Growth & Design byla publikována práce s názvem "Variation of Spin-Transition Temperature in the Iron(III) Complex Induced by Different Compositions of the Crystallization Solvent" (autoři: I. Nemec, L. Kotásková, R. Herchel ).

V této práci jsme podrobně zkoumali vliv krystalizace na kritickou přechodovou teplotu u železitého komplexu, který vykazuje křížení spinových stavů a teplotní hysterezi. Pomocí rentgenové difrakce jsme zjistili, že čas krystalizace výrazně ovlivňuje kritickou přechodovou teplotu (T1/2). Delší doba krystalizace vede ke snížení T1/2 (až o 50 K), zatímco krystaly krystalizované rychle vykazují vyšší T1/2.

Exkurze na katedře anorganické chemie

23. leden 2023

Pro žáky ZŠ Křižná Valašské Meziříčí a Církevního gymnázia Německého řádu jsme na pracovišti katedry anorganické chemie uspořádali zajímavé exkurze.

Žáci si mohli vyzkoušet práci v laboratoři. Byly pro ně připraveny efektní pokusy, během kterých si měli možnost rozšířit své vědomosti o vlastnostech alkalických kovů, kovů alkalických zemin a peroxidu vodíku. Sami si vyzkoušeli srážecí, acidobazické a komplexotvorné reakce. Ve společenské místnosti ve skupinkách řešili zajímavé chemické rébusy.

https://youtu.be/qji1kFQPIBM

Studentská publikace v Inorganica Chimica Acta

Journal cover22. leden 2023

V časopise Inorganica Chimica Acta byla publikována práce s názvem "Antibacterial study on nickel and copper dicarboxylate complexes" (autoři: I. Loubalová, E. Zahradníková, L. Masaryk, I. Nemec, L. Hochvaldová, A. Panáček, L. Kvítek, R. Večeřová, M. Swiatkowski, P. Kopel).

Byla připravena řada komplexů niklu a mědi s dikarboxylovými kyselinami (2,2 '-thiodioctová, 3,3 '-thiodipropionová, 3,3 '-dithiodipropionová a fumarová kyselina) a N-donorovými ligandy (1,2-diaminopropan, 1,3-diaminopropan, 1,10-fenanthrolin a N,N,N ',N '',N ''-pentamethyldiethylenetriamin). Komplexy byly charakterizovány elementární analýzou, IR spektroskopií a monokrystalovou rtg difrakcí. Komplexy vykazují antibakteriální aktivitu a mohly by být použity pro léčbu povrchových zranění.

Publikace v Inorganic Chemistry

Journal cover22. leden 2023

V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem "Liposomal Binuclear Ir(III)-Cu(II) Coordination Compounds with Phosphino-Fluoroquinolone Conjugates for Human Prostate Carcinoma Treatment" (autoři: U.K. Komarnicka, S. Koziel, B. Pucelik, A. Barzowska, M. Siczek, M. Malik, D. Wojtala, A. Niorettini, A. Kyziol, V. Sebastian, P. Kopel, S. Caramori, A. Bienko).

Byly připraveny nové heteronukleární koordinační sloučeniny ([Ir(η5-Cp*)Cl2Pcfx-Cu(phen)](NO3)·1.75(CH3OH)·0.75(H2O) (1), [Ir(η5-Cp*)Cl2Pnfx-Cu(phen)](NO3)·1.75(CH3OH)·0.75(H2O) (2), [Ir(η5-Cp*)Cl2Plfx-Cu(phen)](NO3)·1.3(H2O)·1.95(CH3OH) (3), [Ir(η5-Cp*)Cl2Psfx-Cu(phen)] (4)) s fosfinovými deriváty fluorochinolinů, jmenovitě s sparfloxacinem (Hsfx), ciprofloxacinem (Hcfx), lomefloxacinem (Hlfx), a norfloxacinem (Hnfx) a studovány jako potenciální protirakovinová chemoterapeutika. Komplexy uzavřené v lipozomech vykazují vysoký protirakovinový účinek na buňky rakoviny prostaty a nejsou toxické vůči zdravým buňkám. Mechanismus účinku je v efektivní akumulaci lipozomálního komplexu v buňkách karcinomu a následná apoptóza.

2022

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover06. prosinec 2022

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Effective tuning of magnetic anisotropy in distorted pentagonal bipyramidal Ni(ii) complexes via substitution of axial coligands" (autoři: B. Drahoš, R. Herchel).

V tomto článku byla připravena a zkoumána série nikelnatých komplexů s pyridinovým makrocyklickým ligandem L o obecném složení [Ni(L)(X)2]0/2+ (X = Br (1), I (2), CH3CN (3), NCS (4), imidazol (5)) s pentagonálně bipyramidálním tvarem koordinační sféry a silnou Jahn-Tellerovou distorzí v pentagonální ekvatoriální rovině. Z magnetických měření byla zjištěna velká míra magnetické anizotropie typu lehké osy, která nebyla ovlivněna změnou axiálních halogenidových koligandů ( Cl → Br → I ), ale významně se navýšila v případě změny N-donorových koligandů (CH3CN → NCS → imidazol). Tento trend byl vysvětlen pomocí teoretických výpočtů, které prokázaly pozitivní vliv změny axiálního ligandového pole ale i značný negativní efekt deformace ligandového pole v ekvatoriální rovině a poukázaly tak na komplexnost problému ladění magnetické anizotropie v pentagonálně bipyramidálních komplexech s ne zcela rigidním makrocyklickým ligandem.

Publikace v Inorganic Chemistry Frontiers

Journal cover20. říjen 2022

V časopise Inorganic Chemistry Frontiers byla publikována práce s názvem "Pentacoordinate cobalt(II) single ion magnets with pendant alkyl chains: shall we go for chloride orbromide?" (autoři: J. Juráková, J. Dubnická Midlíková, J. Hrubý, A. Kliuikov,V. T. Santana, J. Pavlik, J. Moncoľ, E. Čižmár, M. Orlita, I. Mohelský, P. Neugebauer, D. Gentili, M. Cavallini, I. Šalitroš).

Práce je zaměřená na přípravu, strukturní a magnetické studie čtyř pentakoordinovaných kobaltnatých jednomolekulových magnetů. Popisované koordinační sloučeniny obsahují terminální chlorido nebo bromido ligandy a také tridentátní bis(benzimidazol)pyridinové ligandy dekorované n-alkylovými substituenty. Komplexní analýza magnetických vlastností se zaměřila na rozdíly v pomalé relaxaci magnetizace studovaných jednomolekulových magnetů, pričemž se zjistilo, že záměna chlorido za bromido terminální ligandy zrychluje pomalou relaxaci magnetizace a ovlivňuje její relaxační mechanismy. Daná zjištění pomohou při dalším návrhu molekulového dizajnu nových jednomolekulových magnetů.

Týden vysokoškolákem na Přírodě

3. říjen 2022

Katedra anorganické chemie se zúčastnila akce „Týden vysokoškolákem na Přírodě“. Život studenta si vyzkoušelo dvanáct středoškoláků, kteří absolvovali exkurzi po pracovišti naší katedry, zúčastnili se vybraných přednášek a vyzkoušeli si samostatnou práci v laboratoři.

 

Studentská publikace v Inorganic Chemistry Frontiers

Journal cover27. červenec 2022

V časopise Inorganic Chemistry Frontiers byla publikována práce s názvem "Anticancer half-sandwich Ir(III) complex and its interaction with various biomolecules and their mixtures - a case study with ascorbic acid" (autoři: L. Masaryk, J. Orvoš, K. Słoczyńska, R. Herchel, J. Moncol, D. Milde, P. Halaš, R. Křikavová, P. Koczurkiewicz-Adamczyk, E. Pękala, R. Fischer, I. Šalitroš, I. Nemec, P. Štarha).

Protinádorově aktivní polosendvičový komplex [Ir(η5-Cp*)Cl(L2)]PF6 (3), obsahující azo ligand na bázi 2‑pyridin-benzimidazolu, byl studován v přítomnosti různých extra- a intracelulárních biologicky relevantních molekul. Vůbec poprvé byl komplex 3 studován v přítomnosti kyseliny askorbové (ASA) a jejími směsmi s redukovaným glutathionem (GSH) a/nebo redukovaným nikotinamidadenindinukleotidem (NADH). Jak NADH tak také ASA redukovaly azo vazbu komplexu 3, avšak pouze ASA vznikla zpět ze své oxidované formy v přítomnosti GSH.

Exkurze pro žáky ZŠ ÚSOV

23. červen 2022

Na katedře anorganické chemie jsme 23.6.2022 přivítali žáky druhého stupně ZŠ Úsov, pro které jsme měli nachystaný bohatý program nejen v laboratoři, ale také ve společenské místnosti.

Žáci si vyzkoušeli některé z efektních pokusů, řešili chemické rébusy, a také pracovali s UV lampou.

Děkujeme za společně strávený čas!

Studentská publikace v Dalton Transactions

Journal cover23. červen 2022

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Stability of a half-sandwich Os(ii) complex with indomethacin-functionalized ligand in the presence of carboxypeptidase A" (autoři: L. Masaryk, D. Muthná, P. Halaš, P. Zoufalý, E. Peterová, R. Havelek, B. Drahoš, D. Milde, A. Mrkvicová, P. Štarha).

Hydrolyticky stabilní komplex [Os(η6-pcym)(L2)Cl]PF6 (2) částečně uvolňuje v přítomnosti karboxypeptidasy svůj bioaktivní substituent indometacin, který je v komplexní částici vázaný enzymaticky štěpitelnou peptidickou vazbou na chelatující ligand L2 na bázi 2-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)pyridinu. Byla studována také stabilita v přítomnosti relevantních biomolekul (GSH, NADH, GMP) a in vitro cytotoxicita vůči vybraným nádorovým liniím.

Proběhly obhajoby závěrečných prací a byly vyhlášeny Ceny prof. Kuraše

02. červen 2022

Ve dnech 30.–31. 5. 2022 se uskutečnily obhajoby závěrečných prací bakalářských a magisterských studijních programů garantovaných katedrou anorganické chemie.

Nejlepším pracím v jednotlivých programech byly uděleny ceny prof. Měčislava Kuraše, prvního vedoucího katedry anorganické chemie a metodiky chemie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Cena za nejlepší závěrečnou práci byla udělena Vladimíru Maňasovi v bakalářském studijním oboru Bioanorganická chemie, Berenice Masaryk v bakalářském studijním programu Chemie pro vzdělávání a Bc. Kláře Sadílkové v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství chemie pro střední školy. Všem studentům srdečně gratulujeme k úspěšným obhajobám.

Katedra anorganické chemie uspořádala exkurze pro žáky ZŠ a SŠ

27. květen 2022

Pro žáky ZŠ Zlín v Malenovicích, ScioŠkoly Olomouc a také Církevního gymnázia Německého řádu jsme na pracovišti katedry anorganické chemie uspořádaly zajímavé exkurze.

Žáci si mohli prohlédnout nejen prostory a přístroje na pracovišti, ale také si vyzkoušet práci v laboratoři. Byly pro ně připraveny experimenty, během kterých si měli možnost rozšířit své vědomosti o separačních metodách, titracích, syntézách komplexních sloučenin a vlastnostech alkalických kovů a kovů alkalických zemin.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover17. květen 2022

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Impact of counter anions on spin-state switching of manganese(III) complexes containing an azobenzene ligand" (autoři: S. Ghosh, S. Bagchi, S. Kamilya, S. Mehta, D. Sarkar, R. Herchel, A. Mondal).

Byla připravena série čtyř jednojaderných komplexů manganu(III) s koordinovaným fotoaktivním hexadentátním azobenzenovým ligandem, [Mn(5azo-sal2-323)](X) (X = Cl, BF4, ClO4, PF6). Vliv různých aniontů na stabilizaci a přepínání spinového stavu manganitého(III) iontu, tedy na jejich magnetické vlastnosti, byl podrobně zkoumán s využitím teplotně závislé monokrystalové rentgenové difrakce, magnetických, spektroskopických a spektroelektrochemických studií spolu s teoretickými výpočty.

Úspěch v soutěži O cenu děkana

09. květen 2022

Studenti učitelství chemie a bionanorganické chemie uspěli na letošním ročníku studentské vědecké soutěže O cenu děkana.

Student programu Bioanorganická chemie, Vladimír Maňas, obsadil v bakalářské kategorii sekce Chemie 2. místo se svou prací nazvanou Příprava potenciálních kontrastních látek pro 19F MRI na bázi komplexů s makrocyklickými ligandy (školitel: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.).

Studentka programu Chemie pro vzdělávání, Bc. Veronika FIšerová, obsadila v bakalářské kategorii sekce Didaktika přírodovědných oborů 3. místo se svou prací nazvanou Průmyslová výroba sody a tvorba výukových materiálů k tématu soda (školitel: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.).

Studentka programu Učitelství chemie pro střední školy, Bc. Klára Sadílková, obsadila v magisterské kategorii sekce Didaktika přírodovědných oborů 1. místo se svou prací nazvanou Tvorba podpůrných materiálů pro exkurze do chemických podniků vyrábějících základní anorganické sloučeniny (školitel: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.). Také se stala celkovou vítězkou sekce a zároveň i absolutní vítězkou celého ročníku soutěže! 

Všem studentům srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů do budoucna.

Podrobnější informace o výsledcích soutěže nejdete na její webové stránce.

Nadační fond UP podpořil naši studentku

28. duben 2022

Studentka doktorského oboru Anorganická chemie Mgr. Marie Pražáková získala finanční podporu z Nadačního fondu UP.

Mgr. Marie Pražáková, studentka třetího ročníku doktorského studia oboru Anorganická chemie, uspěla a získala finanční podporu z Nadačního fondu UP, kterou využije při řešení svého projektu s názvem Výzkum a vývoj nových teranostických sloučenin na poli experimentální medicíny.

Podrobnější informace lze nalézt na stránkách PřF UP a Nadačního fondu UP.

Marii srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu při řešení projektu.

Cena profesora Kuraše za nejlepší závěrečné práce

6. duben 2022

Katedra anorganické chemie vyhlašuje v akademickém roce 2021/22 Cenu profesora Mečislava Kuraše za nejlepší závěrečnou práci v bakalářských studijních programech Chemie pro vzdělávání, Bioanorganická chemie a v navazujících magisterských studijních programech Anorganická a bioanorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy, s cílem podpořit kvalitní tvůrčí činnost jejich studentů. Více informací naleznete zde.

Studentská publikace v Inorganica Chimica Acta

Journal cover30. březen 2022

V časopise Inorganica Chimica Acta byl publikován článek s názvem „New Pt(II) diiodido complexes containing bidentate 1,3,4-thiadiazole-based ligands: Synthesis, characterization, cytotoxicity“ (autoři: L. Masaryk, P. Zoufalý, K. Słoczyńska, E. Zahradniková, D. Milde, P. Koczurkiewicz-Adamczyk, P. Štarha).

Dva nové cis-dijodoplatnaté komplexy s bidentátními ligandy na bázi 1,3,4-thiadiazolu účinně interagovaly s CT-DNA. Z panelu pěti lidských nádorových buněčných linií byly pouze buňky HepG2 a A549 citlivé vůči studovaným komplexům, ale jejich in vitro cytotoxicita byla nižší, než bylo stanoveno pro referenční léčivo cisplatinu. 

Publikace v Analytical Chemistry

Journal cover15. březen 2022

V časopise Analytical Chemistry byl publikován článek s názvem „Ratiometric pH-Responsive 19F Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents Based on Hydrazone Switches“ (autoři: D. Janasik, K. Jasiński, W. P. Węglarz, I. Nemec, P. Jewula, T. Krawczyk).

V této práci byly zkoumány možnosti využití hydrazonových přepínačů jako MRI kontrastních látek. Byly připraveny tři nové hydrazonové přepínače, u kterých strukturní změny indukované změnou pH výrazně ovlivnily jejich 19F NMR spektra. Takovéto látky tak představují nové kandidáty pro chytré MRI kontrastní látky.

Studentská publikace v Materials

Journal cover10. únor 2022

V časopise Materials byla publikována práce s názvem "Trigonally distorted hexacoordinate Co(II) Single-Ion Magnets" (autoři: I. Nemec, O. F. Fellner, B. Indruchová, R. Herchel).

V této práci byla zkoumána krystalová struktura a magnetické vlastnosti tří kobaltnatých komplexů odvozených od neokuproinového a dvou karboxylátových ligandů. Bylo zjištěno, že použitím těchto jednoduchých ligandů lze dosáhnout vysoké trigonality koordinačního polyedru vedoucí ke stabilizaci dvojnásobně degenerovaného základního stavu, kvůli kterému je dosaženo vysoké axiální (osové) magnetické anizotropie.  

2021

Studentská publikace v Bioinorganic Chemistry and Applications

Journal cover21. prosinec 2021

V časopise Bioinorganic Chemistry and Applications byla publikována práce s názvem "Anion-Dependent Synthesis of Cu(II) Complexes with 2-(1H-Tetrazol-5-yl)-1H-indole: Synthesis, X-Ray Structures, and Radical Scavenging Activity" (autoři: P. Halaš, J. Kuchár, R. Herchel).

Práce je zaměřena na syntézu, charakterizaci a radikál zhášející aktivitu dvou měďnatých komplexů obsahujících 2-(1H-tetrazol-5-yl)-1H-indol a 1,10-fenanthrolin jako ligandy. Zvláštní pozornost je věnována popisu krystalových struktur jak tetrazolového ligandu, tak příslušných mědnatých komplexů. Schopnost komplexů zhášet volné radikály byla potvrzena a kvantifikována spektrofotometricky zhášením modelového radikálu DPPH. Za účelem zjištění možného mechanismu zhášení byly provedeny DFT výpočty, z nichž vyplývá, že hlavní mechanismus je jednoelektronový transfer (SET), při němž dochází k redukci Cu(II) na Cu(I).

Publikace v Materials

Journal cover21. prosinec 2021

V časopise Materials byla publikována práce s názvem "Utilisation of Carp Skin Post-Production Waste in Binary Films Based on Furcellaran and Chitosan to Obtain Packaging Materials for Storing Blueberries" (autoři: M. Janik, E. Jamróz, J. Tkaczewska, L. Juszczak, P. Kulawik, M. Szuwarzyński, K. Khachatryan, P. Kopel).

Byl připraven inovativní tří-komponentní biopolymerní film složený z chitosanu (CHIT), furcellaranu (FUR) a hydrolyzátu želatiny z kapří kůže (Cyprinus carpio) (HGEL). Struktura a morfologie byly stanoveny pomocí infračervené spektroskopie (FT-IR) a mikroskopie atomárních sil (AFM). Přídavek  HGEL způsobil zlepšení antioxidační aktivity. Tyto filmy byly použity jako aktivní materiál pro protekci amerických borůvek. Z výsledků studia vyplývá, že tyto filmy lze použít pro přípravu biodegradabilních obalů potravin.

 

Úspěch v doktorské grantové soutěži IGRÁČEK

13. prosinec 2021

Doktorandi katedry anorganické chemie, Mgr. Ondřej František Fellner, Mgr. Petr Halaš , Mgr. Eva Zahradníková a Mgr. Kamil Kotrle, získali v celouniverzitní doktorské grantové soutěži IGRÁČEK pro rok 2022 projekt s názvem „Towards Zero-Field Co(II) Single Ion Magnets“. V projektu se zaměří na výzkum nových molekulových magnetů jako potencionálních nových nanomateriálů pro spintroniku či paměťové médiá.

Studentská publikace v Polyhedron

Journal cover29. listopad 2021

V časopise Polyhedron byla publikována práce s názvem "Syntheses and crystal structures of Ni(II) complexes with pyridine-based macrocyclic ligands" (autoři: E. Zahradníková, I. Císařová, B. Drahoš).

V rámci této práce byly připraveny a charakterizovány 3 strukturně nové ligandy L1-L3, dva obsahující pyridinové pendantní rameno (L1, L2) a jeden obsahující piperazinovou skupinou ve svém makrocyklu (L3) se zvětšující se velikostí makrocyklického kruhu od 12-, 14- po 30členný. Dále byla s těmito ligandy připravena série tří nikelnatých komplexů, u kterých byl pomocí retgenostrukturní analýzy prokázán oktaedrický tvar koordinační sféry s koordinačním číslem šest (koordinační sféry jsou doplněny molekulami rozpouštědla). Hodnoty efektivních magnetických momentů komplexů, zjištěných v roztoku pomocí Evansovy metody, dobře korespondovaly s teoretickými čistě spinovými hodnotami.

Publikace v Materials

Journal cover

19. listopad 2021

V časopise Materials byla publikována práce s názvem "Active Double-Layered Films Enriched with AgNPs in Great Water Dock Root and Pu-Erh Extracts" (autoři: E. Jamróz, A. Cabaj, L. Juszczak, J. Tkaczewska, M. Zimowska, A. Cholewa-Wójcik, P. Krzyściak, P. Kopel).

Nová ekologická a biokompatibilní metoda byla použita pro přípravu stříbrných nanočástic (AgNPs) za pomocí extraktů ze šťovíku koňského (Lapathi radix) (KB) a pu-erh (Camellia sinensis) (PE). Rezonanční pík připravených AgNPs byl pozorován při 451.8 nm pro AgNPs+KB a 440.8 nm pro AgNPs+PE. Byly připraveny dvouvrstvé biopolymerní filmy (furcellaran/chitosan+hydrolyzovaná želatina) s těmito nanočásticemi. SEM, XRD, zeta potenciál a studium velikosti částic potvrdily přítomnost AgNP ve filmech. Přídavek AgNPs z rostlinných extraktů zlepšil antimikrobiální a antioxidační aktivitu a termální stabilitu. Oranžově-hnědé zbarvení nanokompozitních filmů může zlepšit ochranu potravin vůči UV záření. Kompozitní filmy vykazovaly antibakteriální aktivitu vůči patogenům a mohou být použity pro balení potravin.

 

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover20. říjen 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "3d–4f magnetic exchange interactions and anisotropy in a series of heterobimetallic vanadium(iv)–lanthanide(iii) Schiff base complexes" (autoři: K. Kotrle, I. Nemec, J. Moncol, E. Čižmár, R. Herchel).

V rámci práce byla připravena série nových komplexů obsahujících vanad a lanthanoidy. Bylo zjištěno, že dva z těchto komplexů jsou první doposud připravené systémy tohoto typu, které vykazují vlastnosti jedno-molekulových magnetů. Dále byly v rámci práce otestovány a porovnány různé metody, jak lze vypočítat velikost magnetické výměnné interakce pro lanthanoidy s využitím kvantově chemických metod.

Účast v celonárodním finále popularizační soutěže FameLab 2021

21. září 2021

V neděli 19. září proběhlo v Praze celonárodní finále soutěže FameLab – Talking Science (11. ročník).

Tato soutěž je zaměřená na popularizaci vědy, kdy soutěžící ve 3 minutách popisuje a popularizuje vědecký projekt pouze za pomocí vlastnoručně vyrobených pomůcek a bez technické podpory. Naši katedru v této soutěži reprezentovala PhD studentka – Mgr. Marie Pražáková, která postoupila z krajského kola s prezentací „Mangan v kleci“, a ve finále vystoupila s prezentací „Warriors in cells with (oxidative) stress“ zaměřenou na roli Superoxid dismutas a vývoj SOD-mimetik. Prezentaci následně hodnotila i odborná porota ve složení Michael Londesborough (popularizace vědy, chemie, profesní zaměření anorganická chemie), Marie Vanišová-Rodinová (biologie, FameLab National finalist 2011) a Jan Klusák (vědecká komunikace, fyzika, FameLab National winner 2012).

 

Publikace v Polymers

25. srpen 2021

V časopise Polymers byla publikována práce s názvem "Application of Furcellaran Nanocomposite Film as Packaging of Cheese" (autoři: A. Pluta-Kubica, E. Jamróz, G. Khachatryan, A. Florkiewicz, P. Kopel).

Cílem práce bylo zkoumat vliv biokompatibilního a biodegradabilního filmu se stříbrnými nanočásticemi na kvalitu dvou druhů sýrů (gouda a nízkotučný měkký sýr). Ve vzorcích byly stanoveny obsah vody, fyzikální a chemické vlastnosti, mikrobiologická a organoleptická kvalita sýrů a případná migrace stříbra. Bylo zjištěno, že obalová folie zlepšila mikrobiologickou kvalitu sýrů v průběhu skladování. Furcellaranová obalová folie s nanočásticemi stříbra se jeví jako vhodná náhrada potravinářských folií založených na ropných produktech.

 

Publikace v International Journal of Nanomedicine

25. srpen 2021

V časopise International Journal of Nanomedicine byla publikována práce s názvem "The Anti-Proliferative Activity of Coordination Compound-Based ZnO Nanoparticles as a Promising Agent Against Triple Negative Breast Cancer Cells" (autoři: H. Stepankova, M. Swiatkowski, R. Kruszynski, P. Svec, H. Michalkova, V. Smolikova, A. Ridoskova, Z. Splichal, P. Michalek, L. Richtera, P. Kopel, V. Adam, Z. Heger, S. Rex).

V práci byly zkoumány nanočástice oxidu zinečnatého, které byly připraveny z koordinačních sloučenin, v in vitro testech na buňkách rakoviny prsu (triple negative breast cancer cells (TNBrCa)). Nanočástice ZnO byly připraveny konverzí komplexů karboxylátů zinečnatých s hexamethylentetraminem pomocí ultrazvuku v olejové kyselině nebo ohřevem prekurzorů. Připravené nanočástice ZnO NPs vykazovaly různou morfologii, velikost, biokompatibilitu a selektivní cytotoxicitu na buňkách TNBrCa. Morfologie a velikost částic ZnO NPs jsou stěžejní a slibné z hlediska potenciálu použití v terapii rakoviny prsu TNBrCa.

Publikace v Journal of Nanobiotechnology

25. srpen 2021

V časopise Journal of Nanobiotechnology byla publikována práce s názvem "Mutual influence of selenium nanoparticles and FGF2-STAB® on biocompatible properties of collagen/chitosan 3D scaffolds: in vitro and ex ovo evaluation" (autoři: J. Muchová, V. Hearnden, L. Michlovská, L. Vištejnová, A. Zavaďáková, K. Šmerková, S. Kočiová, V. Adam, P. Kopel, L. Vojtová).

In vitro a ex ovo biokompatibilita byla zkoumána u 3D porézního materiálu na bázi kolagen-chitosan, který byl modifikován termostabilním fibroblastovým růstovým faktorem 2 (FGF2-STAB(R)), pro zlepšení hojení a selenovými nanočásticemi (SeNPs) pro antibakteriální aktivitu. Tento nově připravený porézní konstrukt je antimikrobiální a biokompatibilní. Může být použit jako podkladový materiál pro růst buněk ve tkáňovém inženýrství, obzvláště pak v náhradách kůže a její regeneraci. Vzhledem k antibakteriálním vlastnostem by konstrukt mohl být požit pro náhradu tkání, kde je nezbytné zabránit případným infekcím.

Publikace v Chemistry A European Journal

Journal cover24. srpen 2021

V časopise Chemisty A European Journal byla publikována práce s názvem "Chiral Resolution of Spin-Crossover Active Iron(II) [2x2] Grid Complexes" (autoři: N. Suryadevara, A. Pausch, E. Moreno-Pineda, A. Mizuno, J. Bürck, A. Baksi, T. Hochdörffer, I. Šalitroš, A. S. Ulrich, M. M. Kappes, V. Schünemann, W. Klopper, M. Ruben ).

Článek popisuje přípravu, strukturní a magnetické vlastnosti dvou čtyřjaderných železnatých komplexů – optických izomerů, které vykazují magnetickou bistabilitu založenou na spinovém krížení. Výjimečnost práce spočívá ve sledovaní vlivu optické izomerie na teplotním a fotoindukovaném spin crossover efektu. Na přípravu obou čtyřjaderných komplexů byl použit bis-tridentátní N-donorový ligand, schopný vytvářet čtyřjaderné železnaté komplexy se strukturou [2+2] mřížky v Lambda nebo Delta konfiguraci. Z analýzy magnetických vlastností vyplýva, že oba optické izomery vykazují téměř identický teplotně indukovaný spin crossover přechod, ale líší se navzájem ve fotomagnetické excitaci vysokospinových stavů.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover23. srpen 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "A multifunctional magnetic material based on a solid solution of Fe(II)/Co(II) complexes with a macrocyclic cyclam-based ligand" (autoři: B. Drahoš, I. Šalitroš, I. Císařová, R. Herchel).

V této práci byl zkoumán a připraven multifunkční magnetický materiál kombinující spin crossover (SCO) s jednomolekulovým magnetismem (SMM), a to pomocí kokrystalizace Fe(II) a Co(II) komplexů s pyridinovým derivátem cyklamu (Py2-C = 1,8-bis(pyridin-2-ylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan). Konkrétně byly připraveny a podrobně zkoumány komplexní sloučeniny následujícího složeni [MII(Py2-C)](ClO4)2·H2O (MII = Fe (1), Co (2) or Fe0.4Co0.6 (3)). Na základě rengenostruktní analýzy byla pro všechny komplexy zjištěna oktaedrická koordinační sféra s cis- uspořádáním koordinovaných pyridinových skupin. Magnetická data prokázala, že železnatý komplex 1 vykazuje úplný SCO s přechodovou teplotou T1/2 = 141 K, který je zachován i ve směsném Fe/Co systému 3 (T1/2 = 128 K). Kobaltnatý komplex 2 se chová jako polem indukovaný jednomolekulový magnet stejně jako směsný systém 3 s relaxačním procesem přímým nebo typu "phonon bottleneck".

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover15. červenec 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Solvent-induced structural transformation from heptanuclear to decanuclear [Co–Ln] coordination clusters: trapping of unique counteranion and understanding of aggregation pathways" (autoři: D. Basak, E. R. Martí, M. Murrie, I. Nemec, D. Ray).

V této práci byla podrobně zkoumána příprava a krystalová struktura tří desetijaderních heterobimetalických CoII/III-LnIII komplexů připravených rozpouštědlem indukovanou agregací sedmijaderních prekurzorů. Bylo zjištěno, že tato agregace je indukována vytlačením methoxidových můstkových ligandů a jejich následným nahrazením hydroxido ligandy.

Úspěch v soutěži O cenu děkana

15. červenec 2021

Studenti učitelství chemie a bionanorganické chemie uspěli na letošním ročníku studentské vědecké soutěže O cenu děkana.

Studentka programu Bioanorganická chemie, Bc. Tereza Lyčková, obsadila v bakalářské kategorii sekce Chemie 3. místo se svou prací nazvanou Deriváty pyridinofanu využitelné v medicínských aplikacích (školitel: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.).

Studentka programu Chemie pro víceoborové studium, Natálie Chlupová, obsadila v bakalářské kategorii sekce Didaktika přírodovědných oborů 2. místo se svou prací nazvanou  Průmyslové výroby anorganických kyselin (školitel: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.).

Oběma studentkám srdečně blahopřejeme.

Podrobnější informace o výsledcích soutěže nejdete na její webové stránce.

 

Studentská publikace v Dalton Transactions

Journal cover15. červen 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Unexpected solution behaviour of ester-functionalized half-sandwich Ru(II) and Ir(III) complexes" (autoři: L. Masaryk, I. Nemec, J. Kašpárková, V. Brabec, P. Štarha).

V této práci bylo studováno chování v roztoku u dvou polosendvičových Ru(II) a Ir(III) komplexů, které obsahují 2,2′-bipyridin se dvěma terminálními bioaktivními substituenty vázanými přes esterovou vazbu. Bylo prokázáno, že typ substituentu (acetát vs. dichloracetát) má vliv na stability esterové vazby. Experimenty provedené s PLE esterasou poukazují na zajímavý fakt, že ačkoli volný ligand s terminálními esterovými substituenty byl metabolizován použitou esterasou (bylo pozorováno uvolnění acetátu), oba komplexy obsahující tento ligand nebyly touto esterasou štěpeny.

Úspěch v soutěži FameLab

11. červen 2021

Mgr. Marie Pražáková se v letošním akademickém roce zúčastnila soutěže FameLab – Talking Science.

Soutěž je zaměřená na popularizaci vědy a vědeckých projektů, kdy soutěžící prezentuje vědecký projekt pouze za použití vlastních pomůcek, které si sám zvládne připravit a donést, a to během pouhých 3 minut, aby i široká veřejnost pochopila dané téma. S vystoupením „Mangan v kleci“ Mgr. Marie Pražáková uspěla a stala se jedním z 11 finalistů, kteří spolu budou dále soutěžit i v celonárodním finále, kdy vítěz národního kola bude reprezentovat ČR v celosvětovém finále. Tato soutěž je podporována British Council, AV ČR a jinými organizacemi.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover09. červen 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Thermo- and photoinduced spin state switching in an iron(ii) 2D coordination network associated with large light-induced thermal hysteresis and tuning of dimensionality via ligand modulation" (autoři: S. Ghosh, S. Kamilya, T. Pramanik, A. Mohanty, M. Rouzières, R. Herchel, S. Mehta, A. Mondal).

V této práci byly připraveny a zkoumány tři koordinační sloučeniny Fe(II), přičemž zkoumáním magnetických vlastností se v případě látky [Fe(L2)2(NCS)2]n (3) (L2 = 2,5-diethynylpyridinyl-3,4-ethylenedioxythiofen) potvrdila změna spinového stavu vyvolána změnou teploty, tedy jde o „spin crossover“ sloučeninu. Fotomagnetické experimenty potvrdily možnost přepínat spinový stav i působením světla. Studie byla také podpořena teoretickými výpočty typu DFT, TD-DFT a CASSCF objasňující magnetické a spektroskopické vlastnosti těchto látek.

Posunutí termínu kurzu DVPP

31. květen 2021

Termín nově akreditovaného kuzru dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) s názvem Moderní trendy ve výuce chemie byl z původního termínu 16. 06. 2021 přesunut na 16. 09. 2021.

Studentská publikace v Polyhedron na titulní straně

Journal cover31. květen 2021

V časopise Polyhedron byla publikována práce s názvem "Triple M as Manganese: Medicine, magnetism and macrocycles. Seven-coordinate Mn(II) complexes with pyridine-based macrocyclic ligands" (autoři: E. Zahradníková, I. Císařová, B. Drahoš). Obrázek popisující tuto práci byl navíc vybrán jako "cover artwork" na titulní stranu daného čísla časopisu Polyhedron.

V rámci této práce byly připraveny 3 strukturně nové ligandy L1-L3 odvozené od 17členného makrocyklického ligandu s pyridinovou a piperazinovou skupinou a jejich manganaté komplexy. Z výsledků rentgenostrukturní analýzy připravených komplexů bylo zjištěno, že koordinační číslo centrálního atomu manganu je 7 s tvarem koordinační geometrie nejvíce odpovídající pentagonální bipyramidě. Vazebné vzdálenosti Mn-Nalifatický v ekvatoriální rovině byly znatelně prodlouženy až na 2.61Å.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover12. květen 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "An unexpected in-solution instability of diiodido analogue of picoplatin complicates its biological characterization" (autoři: P. Štarha, B. Drahoš, R. Herchel).

V této práci bylo zkoumáno chování biologicky perspektivního komplexu cis‑[PtI2(NH3)(pic)] (pic = 2-methylpyridin) v roztoku. Komplex cis‑[PtI2(NH3)(pic)] je dijodo analog klinicky studovaného léčiva na bázi platiny o složení cis-[PtCl2(NH3)(pic)] (pikoplatina). Experimentálně a teoreticky bylo prokázáno, že komplex cis‑[PtI2(NH3)(pic)] je, na rozdíl od pikoplatiny, v roztoku nestabilní a podléhá několika změnám, včetně uvolnění jeho N-donorového pic ligandu. Publikovaná zjištění komplikují plánované testování cytotoxicity studovaného Pt(II) dijodo komplexu.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover19. duben 2021

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Hydroxido supported and differently networked octanuclear Ni6Ln2 [Ln = GdIII and DyIII] complexes: structural variation, magnetic properties and theoretical insights" (autoři: A. Bhanja, L. Smythe, R. Herchel, I. Nemec, M. Murrie, D. Ray).

V této práci byly zkoumány magnetické vlastnosti dvou šestijaderných koordinačních sloučenin [Gd2Ni6L4(μ3-OH)6(μ-OH)2(CH3CO2)2(μ-H2O)2(H2O)3(MeOH)]·8H2O (1) a [Dy2Ni6L4(μ3-OH)4(μ-Cl)2Cl4(H2O)2(MeOH)2]·2MeOH·4H2O (2) se stejným ligandem – Schiffovou bází H2L = 2-{[(2-hydroxy-3-methoxybenzyl)imino]methyl}fenol. Zkoumaní magnetických vlastností odhalilo dominantní feromagnetickou výměnnou interakci ve sloučenině 1 a sloučenina 2 byla identifikována jako jednomolekulový magnet. Studie byla podpořena teoretickými výpočty typu DFT a CASSCF vedoucími k objasnění výměnných interakcí a magnetické anisotropie v těchto komplexech.

Historie katedry anorganické chemie

15. březen 2021

V období 75. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci si připomínáme historii katedry anorganické chemie díky příspěvku emeritního profesora Richarda Pastorka, který tu působí od roku 1963. Příspěvek sumarizuje personální vývoj pracoviště, rozvoj technického zázemí a oblasti výzkumu.

Aktuální termíny obhajob a SZZ pro rok 2020/21

Termín odevzdání závěrečných bakalářských a diplomových prací byl na katedře anorganické chemie stanoven na 31.05.2021.

V systemu STAG byly zveřejněny termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských a diplomových prací pro bakalářské studijní programy Chemie pro vzdelávání a Bioanorganické chemie, a také pro navazující magisterské programy Učitelství chemie pro střední školy, Bioanorganické chemie a Anorganické chemie.

Publikace v Coordination Chemistry Reviews

Journal cover10. únor 2021

V časopise Coordination Chemistry Reviews byla publikována práce s názvem "Multinuclear biologically active Ru, Rh, Os and Ir arene complexes" (autor: P. Štarha).

V této přehledové práci jsou popsány vícejaderné biologicky aktivní komplexy platinových kovů ruthenia, rhodia, osmia a iridia, a to především látky obsahující zmíněné kovy v polosendvičovém strukturním typu komplexní částice. Vedle homometalických koordinačních sloučenin je v práci věnována odpovídající pozornost také sloučeninám heterometalickým, kombinujícím v komplexní částici Ru, Rh, Os a Ir s jinými kovy. Diskutován je vliv kovu na výslednou biologickou aktivitu analogických komplexů lišících se právě použitým centrálním atomem, nebo vliv počtu kovových center.

2020

Publikace v Inorganic Chemistry

Journal cover15. prosinec 2020

V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce s názvem "Reversible Spin-State Switching and Tuning of Nuclearity and Dimensionality via Nonlinear Pseudohalides in Cobalt(II) Complexes" (autoři: S. Ghosh, S. Kamilya, M. Rouzières, R. Herchel, S. Mehta, A. Mondal ).

V této práci byly zkoumány magnetické vlastnosti dvou kobaltnatých komplexů s makrocyklickým ligandem N,N′-di-tert-butyl-2,11-diaza[3,3](2,6)pyridinophanem. Bylo zjištěno, že připravený 1D polymerní komplex je ve vysokospinovém stavu a má významnou magnetickou anizotropii. Avšak v případě dvoujaderného komplexu dochází ke změně spinového stavu působením teploty (T1/2 = 321 K).

Den otevřených dveří 2020

4. prosinec 2020

Den otevřených dveří na PřF UP v Olomoci poběhne letos pouze online formou a naše katedra se ho jako již tradičně také účastní. Podrobnější informace naleznete na webové stránce Dne otevřených dveří PřF UP případně v na této webové stránce v sekci Zájemci o studium.

Katedra se zapojila do Noci vědců

2. prosinec 2020

Katedra anorganické chemie se již tradičně zapojila do popularizační akce Noc vědců.

Letošní ročník Noci vědců se uskutečnil pouze distanční formou. Video, které popisuje jeden z výzkumných směrů katedry zabývající se jednomolekulovými magnety, lze do konce roku 2020 shlédnout na následující webové stránce.

Emeritní profesor Richard Pastorek slaví osmdesátiny

11. listopad 2020

Kolektiv zaměstnanců katedry anorganické chemie přeje mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti profesorovi Richardovi Pastorkovi, který dnes slaví významné životní jubileum 80 let. Děkujeme mu za jeho dlouholetý přínos k rozvoji katedry v oblasti výuky chemie a výzkumu koordinačních sloučenin.

Publikace v Nanomaterials

29. říjen 2020

V časopise Nanomaterials byla publikována práce s názvem "Synergistic Effect of Chitosan and Selenium Nanoparticles on Biodegradation and Antibacterial Properties of Collagenous Scaffolds Designed for Infected Burn Wounds" (autoři: J. Dorazilová, J. Muchová, K. Šmerková, S. Kočiová, P. Diviš, P. Kopel, R. Veselý, V. Pavliňáková, V. Adam, L. Vojtová).

Vysoce porézní nosiče jsou požadovaným výstupem tkáňového inženýrství. Porézní struktura zprostředkovává přenos vody a živin a vytváří vhodné prostředí pro buňky. V této práci byl studován porézní antibakteriální kolagenový nosič obsahující chitosan a selenové nanočástice jako antibakteriální činidlo. Přídavek antibakteriálních látek zvyšuje aplikační potenciál těchto materiálů pro použití na léčbu infekčních a těžce se hojících ran. Morfologie, vliv na otoky, biodegradace a antibakteriální aktivita těchto na kolagenu založeném materiálu byla systematicky studována s cílem sledovat vliv antibakteriálních aditiv. Aditiva měla viditelný vliv na morfologii, zadržování vody a stabilitu materiálu v přítomnosti kolagenázy. Dokonce i při koncentraci 5 ppm selenových nanočástic vykazují modifikované polymerní materiály inhibiční aktivitu vůči gram pozitivním bakteriím jako jsou Staphylococcus aureus, methicilin rezistentní S. aureus a S. epidermidis.

Publikace v Dalton Transactions

Journal cover29. říjen 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "From solid state to in vitro anticancer activity of copper(II) compounds with electronically-modulated NNO Schiff base ligands" (autoři: L. Rigamonti, F. Reginato, E. Ferrari, L. Pigani, L. Gigli, N. Demitri, P. Kopel, B. Tesarova, Z. Heger).

V této práci byly studovány měďnaté komplexy o složení [Cu(GL)(Cl)] (13, G = OMe, H a NO2), s tridentátními Schiffovými bázemi (GL) a koordinovaným chloridovým ligandem. Schiffovy báze byly připraveny monokondenzací ethylenediaminu a substituovaného salicylaldehydu, jejichž elektronové vlastnosti byly ovlivněny přítomností funkčních skupin (G). Sloučeniny byly charakterizovány v pevném stavu pomocí synchrotronové rentgenové difrakce. In vitro testy byly provedeny na maligních buněčných liniích. Všechny látky vykázaly tvorbu intracelulárních reaktivních forem kyslíku a interkalaci do DNA. Nejefektivnější byl komplex 3 (NO2), který má nejvyšší protinádorovou aktivitu vůči buňkám rakoviny prsu  MDA-MB-231

Publikace v Dalton Transactions

10. září 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Co(ii)-Based single-ion magnets with 1,1′-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphine) metalloligands" (autoři: J. Hrubý, D. Dvořák, L. Squillantini, M. Mannini, J. van Slageren, R. Herchel, I. Nemec, P. Neugebauer ).

V této práci byli zkoumány magnetické vlastnosti dvou kobaltnatých komplexů s 1,1′-ferrocenediyl-bis(difenylfosfínovými) metalo-ligandy. Bylo zjištěno, že připravené sloučeniny vykazovaly chování polem indukovaných jedno-iontových magnetů s dominantní Orbachovou relaxací magnetizace. U jedné sloučeniny byly prozkoumány možnosti její depozice ve formě tenkých vrstev na různé povrchy.

Nadační fond UP podpořil naši studentku

17. červenec 2020

Studentka doktorského oboru Anorganická chemie Mgr. Marie Pražáková získala finanční podporu z Nadačního fondu UP.

Mgr. Marie Pražáková, studentka prvního ročníku doktorského studia oboru Anorganická chemie, uspěla a získala finanční podporu z Nadačního fondu UP, kterou využije při řešení svého projektu s názvem Výzkum kontrastních látek pro MRI (Magnetic Resonance Imaging = tomografie magnetické rezonance).

Podrobnější informace lze nalézt na stránkách PřF UP a Nadačního fondu UP.

Marii srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu při řešení projektu.

(Mgr. Pražáková druhá zprava)

Publikace v Dalton Transactions

8. červenec 2020

V časopise Dalton Transactions byla publikována práce s názvem "Late first-row transition metal complexes of a 17-membered piperazine-based macrocyclic ligand: structures and magnetism." (autoři: E. Zahradníková, R. Herchel, I. Šalitroš, I. Císařová, B. Drahoš).

V rámci práce byl za pomoci lineární pumpy připraven 17členný piperazinový makrocyklický ligand LdiProp (1,5,13,17,22-pentaazatricyklo[15.2.2.17,11]dokosa-7,9,11(22)-trien) s velkým výtěžkem. Dále byl připraven a detailně charakterizován manganatý, železnatý, kobaltnatý a nikelnatý komplex obecného složení [MnLdiProp(ClO4)2] (1), [FeLdiProp(CH3CN)](ClO4)2 (2), [CoLdiProp(CH3CN)](ClO4)2 (3) a [NiLdiProp](ClO4)2 (4). Rentgenová strukturní analýza potvrdila, že manganatý komplex 1 má koordinační číslo 7 a geometrii trigonálního prismatu s přidaným vrcholem, železnatý a kobaltnatý komplex 2 a 3 mají koordinační číslo 6 s geometrií trigonálního prismatu a nikelnatý komplex 4 má koordinační číslo 5 tvarem odpovídající čtvercové pyramidě. Snižování koordinačního čísla je doprovázeno zkrácením vzdálenosti M–N a větším otočením piperazinového kruhu vůči ekvatoriální rovině. Magnetická měření prokázala středně velkou (4) a velkou (2 a 3) magnetickou anizotropii (vyjádřeno parametrem axiálního štěpení v nulovém magnetickém poli D(Ni) = 9.0 cm–1, D(Fe) = –14.4 cm–1, D(Co) = –25.8 cm–1, společně s poměrně velkou rombicitou). Kobaltnatý komplex 3 vykazoval chování polem indukovaného magnetu, které bylo popsáno kombinací dvou relaxačních procesů (Ramanů a přímý nebo Orbachův a přímý). Získaná data byla výrazně podpořena teoretickými CASSCF výpočty. Změna koordinačních čísel a geometrií studovaných komplexů první přechodné řady může být způsobena flexibilitou a spíše větší 17člennou makrocyklickou kavitou ligandu LdiProp.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)