Biochemie je přírodovědná disciplína zkoumající živé systémy chemickými a biologickými metodami. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech. Předmětem studia biochemie je struktura a funkce základních stavebních kamenů živé hmoty, jako jsou například cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny a další biomolekuly. V rámci studijního oboru Biochemie se studenti seznámí s metabolickými drahami vzniku, přeměny a odbourání sloučenin v živém organismu, se vzájemným propojením a regulací těchto drah. Biochemie navazuje hlavně na organickou chemii a úzce souvisí s fyziologií a molekulární biologií. Využívá poznatků mikrobiologie. Znalosti získané v biochemii jsou základem pro další vědní disciplíny, které mají praktické výstupy, jako jsou např. biotechnologie, lékařské a zemědělské vědy.

Katedra biochemie PřF UP v Olomouci garantuje univerzitní studium v bakalářském a magisterském stupni studijního oboru Biochemie, oboru Bioinformatika a oboru Biotechologie a genové inženýrství a v doktorském stupni studijního oboru Biochemie. Katedra biochemie dále zajišťuje výuku biochemie v rámci odborného studia systematické biologie a ekologie, molekulární biologie, experimentální biologie, odborné chemie, biofyziky a v učitelských kombinacích s chemií. Výzkumná činnost, na které se podílejí i studenti, je zaměřena na studium mechanismů obrany rostlin a jejich kontrolu, dále na praktické aplikace enzymů, jako je vývoj biosenzorů a imobilizace enzymů a jiných proteinů na nanomateriály a další nosiče. Dalším výzkumným tématem je výzkum imunity a zdraví včel, zahrnující studium antimikrobiálních peptidů včel. Naše katedra se rovněž aktivně zapojuje do popularizačních akcí podporujících zájem středoškolských studentů o studium biochemie. Absolventi studia se úspěšně uplatňují na vysokých školách, ústavech akademie věd, ve zdravotnictví např. v laboratořích klinické biochemie, v kontrolních ústavech apod....

Katedra biochemie má úzké propojení na Centrum regionu Haná (CRH). Řada pracovníků jednotlivých odděleních CRH je zapojena do výuky jako přednášející, vyučující seminářů a cvičení a jako školitelé bakalářských, diplomových a doktorských prací.

Odkaz na webové stránky projektů řešených členy Katedry biochemie: