Základní informace

Bakalářský studijní program Bioinformatiky

Analýza, zpracování a interpretace dat získaných v biologii, biochemii, medicíně nebo dalších souvisejících odvětvích lidské činnosti ¬ právě to je hlavní úkol bioinformatiků, kteří představují pomyslný most mezi biology a výpočetními techniky. Zájem o tyto specialisty narůstá spolu se stále se zvětšujícím objemem biologických dat, jež vědci díky pokročilým metodám výzkumu získávají. Studenti oboru si osvojí základní poznatky z oblasti informačních technologií včetně algoritmů, programování a počítačové grafiky, biochemie, fyzikální chemii a biologických oborů. Stranou jejich zájmů nezůstává ani matematika, obecná a organická chemie, orientují se i ve statistice a databázích. Absolventi dokáží porozumět starým bioinformatickým algoritmům a navrhovat nové.

Bioinformatika vychází z použití výpočetní techniky a informačních technologií v oblastech biologie, biochemie a medicíny. V současnosti je jejím úkolem nejen tvořit vhodné nástroje a služby pro přístup, používání a správu databází biologických informací, především z oblasti studia nukleových kyselin a proteinů včetně enzymů a membránových receptorů (sekvence, 3-D struktury, záznamy o funkci, ligandech, metabolitech aj.), ale zejména provádět vývoj nových teorií, algoritmů, výpočetních a statistických procedur nebo programů pro data získaná z biologických případně chemických vzorků. K tomu rovněž patří vysvětlování vztahů mezi vzorky na úrovni kvality i kvantity vyčtené z dat. Cílem je vychovat odborníky na datovou analýzu, zpracování a interpretaci v biologii, biochemii a medicíně nebo dalších souvisejících odvětvích lidské činnosti. Výuka je zajištěna konsorciem Katedry biochemie, Katedry informatiky, Katedry fyzikální chemie a Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v bezprostředním napojení na výzkumné aktivity zmíněných pracovišť.

Požadavky pro přijetí

Přijímací zkouška je z matematiky a chemie s biologií v rozsahu znalostí odpovídajících výuce na střední škole. Uchazeč může být přijat bez přijímací zkoušky za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti programu.

Uplatnění absolventa

Při odchodu do praxe se mohou absolventi stát kvalifikovanou silou zejména pro bionformatickou činnost v oborech biologie, (bio)chemie a biotechnologie, opírají se však o širokou a univerzální znalost informatiky. Naleznou tak uplatnění v ústavech pro biologický, (bio)chemický a biotechnologický výzkum, dále v chemických, potravinářských, farmaceutických, zemědělských a zdravotnických zařízeních, obecně tam, kde se zpracovávají data získaná manuální i instrumentální analýzou biologického vzorku. Přímá prostupnost absolventů předpokládá jejich pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Bioinformatika.

Navazující (magisterský) studijní program Bioinformatiky

Navazující magisterský studijní obor profiluje absolventy stejnojmenného bakalářského studia v oblastech strukturní bioinformatiky proteinů a nukleových kyselin, proteomiky a genomiky. Samozřejmostí je další vzdělávání v informačních technologiích, jako jsou teorie informace a kódování, algoritmy, databáze, umělé neuronové sítě a podobně. Absolventi se stávají odborníky s ucelenými znalostmi informačních technologií, výpočetní techniky, biochemie a biologických oborů věnujících se studiu nejvýznamnějších buněčných makromolekul – proteinů a nukleových kyselin. Jsou schopni navrhovat nové bioinformatické algoritmy založené na moderních poznatcích z oblasti analýzy a zpracování dat. Při odchodu do praxe se mohou absolventi stát kvalifikovanou silou zejména pro oblast zpracování dat v oborech biologie, biochemie a biotechnologie, opírají se však o širokou a univerzální znalost informatiky. Absolvent se stává odborníkem s ucelenými znalostmi informačních technologií, výpočetní techniky, biochemie a biologických oborů věnujících se studiu nejvýznamnějších buněčných makromolekul - proteinů a nukleových kyselin. Absolvent bude schopen navrhovat nové bioinformatické algoritmy, programovat, konstruovat databáze, provádět statistickou analýzu dat, zejména pro oblast věd o živé přírodě ("life sciences"). Na výuce se podílí zejména konsorcium Katedry biochemie, Katedry informatiky, Katedry fyzikální chemie a Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V diplomových pracích jsou řešeny specializované projekty v návaznosti na výzkumnou činnost těchto pracovišť. Zkušenosti nabyté během přípravy diplomové práce zahrnují využití cizojazyčné literatury, samostatné plánování praktické odborné činnosti, vyhodnocení výsledků, jejich interpretování, diskusi a prezentování. Získané teoretické a praktické znalosti umožňují absolventům navazujícího magisterského studijního programu Bioinformatika uplatnit se jak v praxi, tak případně v rámci doktorského studia Biochemie či Informatika.

Požadavky pro přijetí

Absolventi bakalářského studia bioinformatiky mají přímou prostupnost do navazujícího studia Bioinformatiky.

Uplatnění absolventa

Při odchodu do praxe se mohou absolventi stát kvalifikovanou silou zejména pro oblast zpracování dat v oborech biologie, biochemie a biotechnologie, opírají se však o širokou a univerzální znalost informatiky a získanou schopnost samostatně ji využít tvůrčím způsobem. Oproti bakalářskému studijnímu programu získávají absolventi specializaci pro širokou výpočetní analýzu sekvencí a struktur proteinů a nukleových kyselin, osvojují si problematiku molekulového modelování, proteomické a genomické analýzy. Jsou schopni samostatně navrhovat odborné postupy pro práci s daty, provádět jejich analýzu a interpretaci. Naleznou uplatnění v ústavech pro biologický, (bio)chemický a biotechnologický výzkum, dále v chemických, potravinářských, farmaceutických, zemědělských a zdravotnických zařízeních, obecně tam, kde se zpracovávají data získaná manuální i instrumentální analýzou chemického či biologického vzorku. Díky volitelným předmětům mají absolventi povědomí o problematice enzymologie a biotechnologie. Možností pro absolventy je rovněž doktorské studium v biochemických, informatických a biologických programech.

Příklady přijímacích testů

Zadání přijímacích testů 2019 - bakalářské studium Bioinformatiky
Biologie a chemie
Matematika

Zadání přijímacích testů 2019 - magisterské studium Bioinformatiky


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)