Základní informace

Bakalářský studijní program Biochemie

Biochemie je moderní, mezioborová rychle se rozvíjející vědní disciplína, která umožňuje studentům proniknout do tajů metabolických dějů a jejich regulací v živých organismech. Absolvování široké škály biologických a chemických předmětů umožní studentům seznámit se s problematikou biochemie a s ní úzce propojené molekulární biologie. Během studia získají studenti vysoce ceněné praktické zkušenosti se současnými biochemickými metodami, zúčastní se podnikové praxe a k tomu svou bakalářskou práci mají zaměřenou experimentálně.

Bakalářský studijní program Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled ve všech oblastech chemie jako je anorganická, organická, analytická a fyzikální. Dále mají znalosti z biologických disciplín, jako je obecná biologie, fyziologie živočichů a rostlin, mikrobiologie, a kteří mají zejména rozšířené znalosti z biochemie, zahrnující vedle základní biochemie zaměřené na charakterizaci biomolekul, metabolických procesů a jejich regulací, také znalosti z molekulární biologie, imunochemie a biotechnologie. Student získá vedle kvalitních teoretických znalostí odpovídajících současnému stavu poznání také praktické zkušenosti na základě absolvování řady laboratorních cvičení zaměřených na problematiku jednotlivých chemických a biologických disciplín s důrazem na obor biochemie, a dále na základě absolvování odborné praxe, exkurzí a realizace experimentálně zaměřené bakalářské práce. Cílem je připravit odborníky s dosaženým bakalářským stupněm studia, kteří se mohou vzhledem k získaným teoretickým znalostem a praktickým dovednostem zapojit v laboratorní praxi nebo budou pokračovat v navazujícím studiu biochemie.

Požadavky pro přijetí

Přijímací zkouška z chemie a biologie (ukázkové testy jsou uvedeny níže).

Požadavky pro přijetí bez přijímací zkoušky

1. možnost: Umístění na 1.-3. místě v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Biologie nebo Chemie, kdy tito uchazeči zároveň musí splnit podmínku průměrné klasifikace z chemie a z biologie menší nebo rovné 1,80 ve všech posledních 4 ročnících SŠ.

2. možnost: průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech ročnících SŠ menší nebo roven 1,30 (za poslední ročník se zohledňuje pololetní vysvědčení).

Hodnoticí kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vycházet z pořadí na základě celkového průměru známek ze všech předmětů SŠ za poslední 4 ročníky.

Uplatnění absolventa bakalářského studijního programu

Absolvent bakalářského programu Biochemie je všestranným odborníkem s dobrou znalostí všech základních chemických disciplín a rozšířenou znalostí biochemie a molekulární biologie. V praktických cvičeních se seznámil s prací v laboratořích syntetického, fyzikálně-chemického, analytického i biochemického a molekulárně biologického zaměření. Při odchodu do praxe se mohou absolventi stát kvalifikovanými pracovníky ve výzkumné a vývojové práci, ale i v aplikačních provozech. Naleznou uplatnění v biochemických, chemických, potravinářských, zemědělských, farmaceutických a zdravotnických laboratořích využívající biochemické a bioanalytické metody a v průmyslových laboratořích zaměřených na biotechnologie a na oblast výzkumu s využitím biochemických metod a přístupů. Přímá prostupnost absolventů předpokládá jejich pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Biochemie.

Jak hodnotí průběh studia současní studenti

„Studium biochemie je časově náročné, ale dá se zvládnout.“

1) Proč jsem si vybrala studium Biochemie? Na gymnáziu jsme měli možnost zapsat si poslední dva roky specializované semináře podle toho, co bychom v budoucnu chtěli studovat. Jelikož mě vždy bavila chemie, zapsala jsem si spolu s chemickým seminářem také seminář z biochemie. Postupně mě biochemie začala hrozně bavit, tak jsem si místo na chemii podala přihlášku na biochemii a bioorganickou chemii. Dostala jsem se na oba obory, ale musím říct, že finálně jsem se rozhodla pro biochemii díky vedoucí katedry paní docentce Luhové. Přišla na přijímací zkoušky popřát nám hodně štěstí a působila velmi pozitivně a motivačně. Možná je to zvláštní důvod, ale díky tomuto krátkému proslovu jsem měla z biochemie mnohem lepší pocit a nakonec jsem se tedy na tento obor zapsala. Studium biochemie je podle mě náročné hlavně časově, ale dá se zvládnout. Asi nejvíce času mi vždy zabrala laboratorní cvičení a výpočetní semináře, pořád ale bylo dost času i na jiné věci. Některé zkoušky jsou těžké, ale myslím si, že když si člověk udělá čas látku opravdu pochopit, tak není problém (člověk nesmí poslouchat recenze na zkoušky od ostatních studentů, jak se to nedá zvládnout, protože to není pravda a jenom vás to demotivuje). Co se týče přístupu vyučujících, tak je téměř vždy velmi dobrý, snaží se věci vysvětlit tak, aby to všichni pochopili a u zkoušek mi zatím všichni přišli féroví. Pokud jsem s někým měla problém, tak to byla spíše výjimka. Kdybych ale měla hodnotit studium, tak mě opravdu baví a jsem ráda za všechna laboratorní cvičení, která se uskutečnila, protože si myslím, že mi to dalo opravdu hodně. Moc se mi také líbí nabídka volitelných předmětů, jelikož jsou pro mě takové naučné odreagování se od těch povinných. Baví mě, že se díky nim dozvím více o věcech, které jsem na začátku studia nečekala, například v předmětu molekulární základy včelařství, nebo základy nanotechnologií.

„Na biochemii mě lákalo uplatnění v klinické oblasti.“

2) Na střední škole mě bavila chemie a biologie, proto jsem pro své další studium hledala obory s podobným zaměřením. Na biochemii mě lákalo uplatnění v klinické oblasti. Studium biochemie je podle mého hodně hlavně časově náročné. Z počátku je to velký šok, ale zvládnout se to dá. Některé předměty jsou velmi náročné na rozsah učiva a je potřeba se připravovat průběžně. Co se týká vyučujících, tak s těmi jsem žádný větší problém neměla, většina z nich se vždy snažila vyjít vstříc. Během studia mě bavila hlavně praktická část výuky, kdy jsme měli možnost se naučit alespoň základní dovednosti laboratorní práce v různých odvětvích chemie.

„Velmi zajímavé je široké spektrum laboratorních cvičení, při kterých si vyzkoušíte řadu metod a experimentů.“

3) Studijní obor biochemie jsem si vybrala, protože již na střední škole mě bavila chemie, zejména pak část biochemie. Chtěla jsem se chemii věnovat i nadále, ale nelákaly mě chemické syntézy. Proto se biochemie zdála jako logická volba. Studium biochemie bylo a je náročné, avšak zajímavé. V rámci studia jsme si prošli množstvím obecných předmětů, které jsou obtížné a obsáhlé, avšak jsou potřeba k celkovému porozumění následujících specializovaných předmětů. K povinným předmětům máte možnost si vybrat i předměty, které rozšiřují váš studijní plán a tím se můžete zaměřit na to, co vás zajímá a nasměrovat svou budoucí kariéru. Velmi zajímavé je pak široké spektrum laboratorních cvičení, při kterých si vyzkoušíte řadu metod a experimentů. Většina vyučujících je velmi vstřícná a snaží se vám pomoci k úspěšnému zvládnutí studia.

Navazující (magisterský) studijní program Biochemie

Studenti navazujícího magisterského studia získávají podrobné znalosti a praktické dovednosti ve specializovaných biochemických disciplínách, jako jsou enzymologie, metabolické regulace, molekulární biologie, klonování a genové inženýrství, moderní biotechnologické přístupy, rostlinná biochemie, forenzní chemie, hematologie, imunologie a fytochemie. Studium navazujícího magisterského studijního programu Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří se díky získaným hlubokým teoretickým a praktickým znalostem dokáží rychle a tvůrčím způsobem orientovat v nové problematice dle požadavků praxe.

Z důvodů potřeby pracovního trhu a zvýšení potenciálu uplatnitelnosti absolventů v praxi je velký podíl času při studiu věnovaný získání praktických dovedností spojených s intenzivní experimentální činností při absolvování pokročilých cvičení zaměřených na moderní experimentální techniky používané v biochemii a molekulární biologii, techniky klonování a přípravy rekombinantních proteinů, moderní mikroskopické metody, proteomické, chromatografické a elektroforetické metody. Praktické dovednosti používání moderních sofistikovaných metodických přístupů získané absolvováním praktických cvičení jsou dále prohlubovány v průběhu řešení diplomové práce. Studenti dokáží pracovat s odbornou cizojazyčnou literaturou, samostatně plánovat experimentální studie a jejich výsledky umí vyhodnotit, statisticky zpracovat, interpretovat, diskutovat a prezentovat. Získané teoretické a praktické znalosti umožňují absolventům navazujícího magisterského studijního programu Biochemie uplatnit se v moderním a v současnosti rychle se rozvíjejícím vědním odvětví biochemie jak v praxi, tak v rámci doktorského studia biochemie.

Požadavky pro přijetí

Absolventi bakalářského studia chemických oborů na Přírodovědecké fakultě UP s přímou prostupností budou přijati bez přijímacích zkoušek, pokud nebude překročena kapacita oboru. Studenti jsou přijímáni na základě výsledků písemného testu z biochemie (ukázkové testy).

Uplatnění absolventa magisterského studijního programu

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Biochemie vzhledem k získaným hlubokým teoretickým znalostem a širokým praktickým dovednostem z aktuálně se rozvíjejících oblastí biochemie a molekulární biologie mají možnost získat uplatnění v akademické sféře na vysokých školách a výzkumných ústavech v ČR nebo i v zahraničí, uplatní se na řídicích funkcích a jako vědeckovýzkumní a vývojoví pracovníci v soukromých firmách a v biochemických laboratořích nejrůznějších institucí zaměřených na humánní nebo veterinární medicínu, farmacii, zemědělství a biotechnologii. Při odchodu do praxe se mohou absolventi kvalifikovaně zapojit ve výzkumné a vývojové práci, případně ve výrobní a kontrolní sféře. Absolventi naleznou uplatnění v biochemických, chemických, potravinářských, zemědělských, farmaceutických a zdravotnických laboratořích, zaměřených na bioanalytické metody, v průmyslových laboratořích, zaměřených na biotechnologie, a na oblast výzkumu. Absolventi mají možnost pokračovat v doktorském studiu biochemie. Pracovní pozice: Vědeckovýzkumný a vývojový pracovník ve výzkumných ústavech AV ČR, VaVpI centrech, ve výzkumných a vývojových laboratořích v aplikační sféře aj. Plně odborně vzdělaný pracovník ve výrobní a kontrolní sféře v biochemických, chemických, potravinářských, zemědělských, farmaceutických a zdravotnických laboratořích zaměřených na biochemické a bioanalytické metody, v průmyslových laboratořích zaměřených na biotechnologie a na oblast výzkumu s využitím biochemických metod.

Jak hodnotí přínos studia absolventi

Uplatnění: např. Bioveta a.s., Ústav imunologie FNOL a LF UPOL, Katedra Biochemie PřF UP Olomouc, Senior scientist v ProQR (Leiden, NL), Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - Odbor kriminalistické techniky a expertíz – Genetika, Státní veterinární ústav (laboratoř molekulární biologie), Laboratoře klinické biochemie….

„Praktické zkušenosti z doby studia znatelně ulehčily začlenění se do kolektivu už fungující laboratoře, takže jsem se v krátké době stala platným členem.“

1) Po ukončení magisterského studia jsem získala práci v laboratoři, která se specializuje na přípravu vzorků k sekvenování na platformě Illumina pomocí technologií „Next Generation Sequencing (NGS)“ a současně jsem zastávala funkci vedoucí v kontrolní laboratoři ověřující funkčnost CE IVD kitů testujících trombofilní mutace a pohlavně přenosné nemoci. V současné době jsem zpět na Katedře biochemie jako odborný pracovník v chemii. Věnuji se experimentální práci a zapojila jsem se také do výuky experimentálních cvičení. Co se týče uplatnění, zaměstnání jsem zatím hledala dvakrát. Hned po ukončení studia a poté po tříleté praxi. V obou případech jsem měla nakonec možnost volby. Poprvé jsem volila mezi sekvenační laboratoří a laboratoří ve farmaceutické firmě. V druhém případě jsem volila mezi laboratoří hematologie, laboratoří v centru asistované reprodukce a návratem na katedru biochemie. Rozsah předmětů, které jsem absolvovala v rámci studia je dosti široký, ať už přednášek nebo laboratorních cvičení, rozhodně se tyto znalosti následně v praxi využily. Praktické zkušenosti znatelně ulehčily začlenění do kolektivu už fungující laboratoře, takže jsem se v krátké době stala platným členem. Teoretické zkušenosti jsem následně znovu využila při rozšiřování kvalifikace, po ukončení magisterského studia. Do studia biochemie bych šla rozhodně znovu! Široké spektrum předmětů je obrovskou výhodou pro následné uplatnění, které je tím širší, že jako biochemik, jsem měla dobrý chemický základ, na který se nabalovaly další předměty. Častá laboratorní cvičení a praktická část bakalářské a diplomové práce zvyšuje zručnost a následnou orientaci v laboratoři. A v neposlední řadě je na katedře velice příjemný a vstřícný kolektiv, což není všude samozřejmostí a člověk si toho opravdu rád váží.

„V zaměstnání jsem si potřebovala doplnit znalosti o metodě PCR a sekvenování, což bylo díky dobrým základům ze studia poměrně snadné.“

2) Pracuji jako zástupce vedoucího laboratoře PCR-vývoje ve firmě Bioveta a.s.. Po ukončení magisterského studia Biochemie mi trvalo asi půl roku, než jsem si našla zaměstnání v oboru. Velkou výhodou pro mě byla znalost bioinformatických programů, ke kterým jsem se dostala hlavně během bakalářské a diplomové práce. Dalšími přednostmi byla obecná znalost analytických a biologických metod a také schopnost umět hledat informace (články, metody, apod.). V praxi jsem nepotřebovala absolvovat další vzdělávací kurzy nebo školení, stačilo mi samostudium. Bylo potřeba si dostudovat veškeré znalosti o metodě PCR a sekvenování, což bylo díky dobrým základům ze studia poměrně snadné. Bylo nutné si osvojit základy mikrobiologie a imunologie.

„Praktická cvičení, možnost navštěvovat různé workshopy, či se účastnit praxe v profesionálních zařízeních je skvělý základ pro budoucí zaměstnání.“

3) Pracuji jako odborný pracovník v laboratorních metodách na Ústavu imunologie FNOL. Se sehnáním pracovní pozice jsem neměla problém. Měla jsem štěstí a hned první pohovor mi vyšel a v práci jsem zůstala. V zaměstnání jsem si musela dodělat akreditační kvalifikační kurz-AKK, který je potřebný pro práci ve zdravotnickém zařízení. Kurz trval jeden semestr (tři cele týdny) a zakončen byl ústní zkouškou. Studium biochemie mi dalo všechny potřebné základy, jak teoretické (všechny odvětví chemie, biochemii a molekulární biologii), tak i zejména praktické. Praxi v laboratořích hodnotím jako skvělou, velmi přínosnou, dobře nastavenou a zábavnou část svého studia. Také možnost navštěvovat různé workshopy, či se účastnit praxe v profesionálních zařízeních je skvělý základ pro budoucí zaměstnání. V praxi absolvent uplatní zejména zkušenosti získané během řešení své bakalářské a diplomové práce, kde se naučí samostatně a kriticky uvažovat a hodnotit problematiku, která mu byla svěřena.

„Najít si práci v zahraničí bylo pro mě jednodušší.“

4) Momentálně pracuji jako vědecký pracovník ve farmaceutické firmě v Nizozemí. V České republice pro mě bylo těžké sehnat uplatnění po absolvování PhD studia, v zahraničí to bylo jednodušší. Využitelnost poznatků, které jsem získal v rámci studia je široká. V praxi se však stále vzdělávám a doplňuji nové poznatky. Kdybych si měl znova vybrat co jít studovat, tak bych dnes volil spíše bioinformatiku. Ale jsem rád za biochemii.

„Doktorát jsem dokončila dálkově při zaměstnání.“

5) Pracuji jako forenzní genetik v laboratoři Policie ČR. Sehnat uplatnění v oboru pro mě nebylo těžké. Byl to můj první pokus o přijetí do zaměstnání během studia doktorátu, díky štěstěně také zatím poslední. Doktorát jsem dokončila dálkově při zaměstnání. Co se týče poznatků získaných během studia, tak jsem využila asi 30 % poznatků z doby studia. V praxi jsem musela absolvovat další dovzdělávání a to znalecké zkoušky z forenzní genetiky na Kriminalistickém Ústavu, které hodnotím jako středně náročné. Kdybych si měla znovu vybírat studijní obor, volila bych spíše molekulární biologii.

„Studium biochemie bych zpětně volila znovu.“

6) Ve svém současném zaměstnání se zabývám veterinární diagnostikou pomocí metod molekulární biologie. Po absolvování studia pro mne nebylo těžké sehnat uplatnění v oboru. Kdybych měla hodnotit znalosti získané během studia, tak zejména experimentální zkušenosti během studia (magisterské a postgraduální studium) mi byli velmi užitečné pro následné uplatnění. V praxi jsem musela absolvovat odborná školení a semináře pro doplnění znalostí. Studium biochemie bych zpětně volila znovu.

Navazující (magisterský) profesně zaměřený studijní program Analytický biochemik

Studenti profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Analytický biochemik navazují na teoretické znalosti a praktické dovednosti získané v průběhu bakalářského studia biochemie ve všech základních chemických disciplínách, biochemie, molekulární biologie, mikrobiologie a fyziologie. Cílem studia je umožnit studentům absolvováním povinných a zejména povinně volitelných a volitelných předmětů rozvinout své teoretické a praktické znalosti týkající se moderních biochemických a molekulárně biologických metod dle vlastních preferencí. Součástí teoretické výuky budou přednášky a semináře a v návaznosti na ně cvičení se zaměřením na metodické, validační a akreditační aspekty provozu laboratoří a problematiku statistiky a analýzy biologických dat.

Součástí programu je rozšířená výuka klinické biochemie doplněná základním a pokročilým cvičením z klinické biochemie se zaměřením na nejmodernější omické metody využívané v diagnostické praxi. Dále bude výuka zaměřena také na problematiku hematologických a imunologických diagnostických metod a metod využívaných v diagnostice ve veterinárních laboratořích a v rostlinolékařství. Teoretické znalosti budou využity v rámci realizace rozšířené praktické výuky, absolvováním 6 týdenní oborové praxe a v rámci řešení diplomové práce, a to zejména v oblasti biochemických a molekulárně biologických diagnostických metod. Cílem je připravit absolventy s rozvinutými schopnostmi samostatně provádět, vyhodnocovat a inovovat laboratorní analýzy, se znalostí zásad správné laboratorní praxe a řízení jakosti požadovaných v laboratorní praxi a schopnosti zavádět nové metody a aplikovat je v laboratorní praxi.

Požadavky pro přijetí

Profesně zaměřený navazující studijní program Analytický biochemik je vhodný pro absolventy bakalářského studijního programu Biochemie, případně příbuzných bakalářských studijních programů, v rámci kterých studenti získali základní teoretické případně i praktické znalosti a zkušenosti z chemie, biochemie a molekulární biologie. Pro přijetí musí absolventi výše uvedených bakalářských studijních programů složit písemnou přijímací zkoušku ze znalostí biochemie a molekulární biologie odpovídající rozsahu studia v rámci bakalářského studijního programu Biochemie.

Uplatnění absolventa magisterského studijního programu

Absolventi profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Analytický biochemik získají absolvováním tohoto studijního programu kvalitní teoretické znalosti a zejména budou disponovat širokou škálou praktických dovedností v oblasti analytické a klinické biochemie a molekulární biologie včetně znalostí diagnostických metod používaných v praxi. Absolventi dále získají vědomosti týkající se základního statistického zpracování dat, pokročilé analýzy biologických dat a základů managementu kvality. Získané vzdělání jim významně zvýší možnost získat uplatnění v praxi v biochemických a molekulárně biologických laboratořích nejrůznějších institucí zaměřených na humánní nebo veterinární medicínu, analýzu biologického materiálu a biomolekul ve farmacii, zemědělství aj.

Pracovní pozice: v laboratořích aplikační sféry zaměřených na biochemické, bioanalytické a molekulárně biologické metody; tj. potravinářských, zemědělských, farmaceutických, zdravotnických, kriminalistických, biotechnologických kontrolních a diagnostických laboratoří. Rovněž možnost práce ve výzkumných a vývojových laboratořích a možnost pokračovat v doktorském studiu Biochemie.

Proč vznikl nový studijní profesně zaměřený studijní progam Analytický biochemik?

Na základě zpětné vazby od studentů a absolventů studijních programů Biochemie a rovněž na základě doporučení vedoucích laboratoří z aplikační sféry jsme přistoupili k přípravě a zavedení nového studijního programu, který je profesně zaměřený a umožní získat studentům tolik potřebné praktické zkušenosti, které uplatní po nástupu do praxe.

Doktorský studijní program Biochemie

Doktorské studium biochemie pokrývá oblasti specializace v oboru biochemie a molekulární biologie od biotechnologie přes bioanalytickou chemii, klinickou biochemii až k aplikované mikrobiologii. Studenti získají rozsáhlé, detailní, teoretické, metodické a praktické znalosti biochemie potřebné ke studiu a pochopení molekulárních mechanismů metabolických procesů a jejich regulace. Studenti zvládají chemii a biologii v jednotném celku a ve vzájemných souvislostech s důrazem zejména na podpoření experimentálních dovedností.

Studenti jsou připravování pro aktivní vědeckou komunikaci a prezentaci výsledků na vědeckých konferencích. Mají zkušenosti s informačními technologiemi a mají schopnost nalézt a analyzovat vědecké údaje, formulovat nové hypotézy a testovat je experimentálními metodami. Studenti získávají zkušenosti s funkcí, instalací, úpravami a údržbou vědeckých přístrojů a dokážou kreativně zavádět bioanalytické metody a provádět kvantitativní a strukturní analýzu biologického materiálu. Absolventi naleznou uplatnění ve výzkumných a řídicích strukturách akademických institucí, na univerzitách a ve firmách v zemědělství, farmacii, zdravotnictví a biomedicíně.

Požadavky pro přijetí

Dokončené vysokoškolské vzdělání (Mgr., Ing.) v příslušném nebo příbuzném oboru. Prokázání adekvátních odborných znalostí. Zájem a předpoklady pro samostatnou vědeckou práci v oboru. Dobrá znalost jednoho světového jazyka (primárně angličtina).

Uplatnění absolventa doktorského studijního programu

Absolvent doktorského studia biochemie má hluboké teoretické a praktické znalosti v oblasti biochemie a příbuzných oborů molekulární biologie a biotechnologie, které je schopen aktivně uplatnit v praxi. Je schopen samostatně plánovat výzkumnou činnost v soutěživém prostředí grantových systémů. Dále je schopen uplatnit a orientovat se v moderních informačních technologiích, získávat a zpracovat nejnovější vědecké informace ze světových elektronických databází. Absolvent bude ovládat širokou škálu moderních biochemických experimentálních metod na molekulární a buněčné úrovni. Získané výsledky na základě kritického hodnocení včetně statistické analýzy bude schopen interpretovat v kontextu s nejnovějšími poznatky v dané odborné oblasti. Absolvent ovládá sběr a zpracování dat v on-line zapojení přístrojů k testování validity modelů a k přípravě vlastních graficky a věcně hodnotných prezentací. Znalosti anglického jazyka jsou na takové úrovni, že dokáže běžně komunikovat, sepisovat a prezentovat výsledky. Studium je vedeno tak, aby absolvent byl maximálně adaptabilní a dokázal se orientovat i v nových trendech oboru, které bude přinášet postupující doba. Absolventi se uplatní při další akademické kariéře na vysokých školách, jako pracovníci výzkumných institucí a laboratoří v ČR a v zahraničí. Mohou úspěšně plnit úkoly v laboratořích se zaměřením na humánní a veterinární medicínu, farmacii, zemědělství, biotechnologii a oborech ochrany životního prostředí.

Možné pracovní pozice absolventů doktorského studia biochemie jsou v akademické kariéře na vysokých školách a výzkumných ústavech v ČR nebo i v zahraničí, uplatnění se na řídicích funkcích a jako vědeckovýzkumní a vývojoví pracovníci v soukromých firmách a v biochemických laboratořích nejrůznějších institucí zaměřených na humánní nebo veterinární medicínu, farmacii, zemědělství a biotechnologii. Absolventi naleznou uplatnění v chemických, potravinářských, zemědělských, farmaceutických a zdravotnických laboratořích, zaměřených na bioanalytické metody, v průmyslových laboratořích, zaměřených na biotechnologie.

Příklady přijímacích testů

Zadání přijímacích testů 2020 - bakalářské studium Biochemie
Chemie
Biologie

Zadání přijímacích testů 2019 - magisterské studium Biochemie
Biochemie

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)