Střípky vzpomínek z vývoje a historie Katedry biochemie.

Katedra biochemie je jednou z nejmladších kateder v rámci oboru Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Její faktická historie však sahá až do sedmdesátých let minulého století. Do té doby byla základní biochemie přednášena studentům externími lektory, mezi něž patřili prof. František Šantavý z Lékařské fakulty UP a doc. Miloslav Kaláb z Biochemické laboratoře Fakultní nemocnice.

Obor biochemie byl v té době součástí Katedry analytické a organické chemie, krátkou dobu jako Oddělení organické chemie a biochemie, které vedl prof. Jan Slouka, významný představitel organické chemie, který několik let biochemii přednášel. Výuku biochemie na katedře Analytické a organické chemie převzal v roce 1977 odborný asistent RNDr. Pavel Peč po absolvování dlouhodobé stáže v Brně u prof. Lumíra Macholána na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty MU. Na vedení cvičení z biochemie se podíleli i další členové oddělení organické chemie a biochemie dr. Miloslav Holzer a dr. Antonín Haviger. Obsahovou stránkou výzkumu se staly enzymy, konkrétně diaminoxidasa z hrachových klíčků a vepřových ledvin.

Na Oddělení organické chemie a biochemie nastoupila v roce 1987 RNDr. Ludmila Zajoncová a v roce 1989 RNDr. Ivo Frébort, oba absolventi analytické chemie UP. Biochemická skupina se v dalším vývoji rozšířila o absolventy brněnské Katedry biochemie RNDr. Lenku Luhovou (1992) a Mgr. Marka Šebelu (1994). RNDr. Ivo Frébort v rámci postdoktorandského studia absolvoval pětiletý studijní pobyt na University of Yamaguchi (Japonsko), kde se úspěšně věnoval studiu plísňových aminoxidas pod vedením prof. O. Adachiho. Významným momentem ve vývoji biochemie na UP bylo zapojení skupiny biochemie do projektu TEMPUS (1995), který vedl prof. Jan Káš z Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha. V rámci projektu Tempus byla zahájena odborná spolupráce s biochemickými pracovišti Univerzity v Lutonu (Anglie), Univerzity v Bayreuthu (SRN), Univerzity Paříž – Grignon a Univerzity v Salamance (Španělsko).

Zásadní změny ve vývoji Oddělení organické chemie a biochemie nastaly v roce 1992, kdy Přírodovědecká fakulta UP převzala areál Výzkumného ústavu šlechtitelského a zelinářského v Olomouci-Holici. Skupina biochemie tak získala prostory pro zřízení výukových i výzkumných laboratoří. Dalším historickým mezníkem se stal rok 1996, kdy byla založena Katedra biochemie. Jejím vedoucím se stal doc. Pavel Peč, který katedru vedl deset let. Tým Katedry biochemie se postupně rozšířil o další pracovníky, absolventa dvouoborového studia chemie a biologie PřF UP Mgr. Petra Galuszku (1997) a absolventa Katedry biochemie PřF MU v Brně Dr. Marka Petřivalského (1999), absolventy analytické chemie PřF UP Mgr. Petra Tarkowského, Ph.D. (2005) a Mgr. Davida Kopečného (2006). Odborný růst pedagogů a výzkumných pracovníků se projevil získáním řady vědeckopedagogických titulů.

Rychlý rozvoj moderních molekulárně biologických metod a jejich intenzivní zavádění do výuky a výzkumu vedl k vybudování Oddělení molekulární biologie (2002) jako součásti Katedry biochemie, jehož vedení se ujal prof. Frébort. V roce 2004 získalo Oddělení molekulární biologie výzkumné a výukové laboratoře v nově adaptované budově v areálu Holice. Vedení katedry se v roce 2006 ujal prof. Marek Šebela a od roku 2012 vede Katedru biochemie doc. Lenka Luhová.

Od roku 1999 má Katedra biochemie akreditováno odborné studium biochemie jak v bakalářském, tak v magisterském a doktorandském studiu. Katedra biochemie získala akreditace jmenovacích řízení pro docenty a profesory biochemie. V roce 2012 získala katedra akreditaci nového studijního oboru Bioinformatika na bakalářské i magisterské úrovni. Studium oboru biochemie a bioinformatiky na PřF UP absolvovalo do roku 2021 již 278 bakalářů, 285 magistrů biochemie a 57 doktorandů.

 

V roce 2012 bylo vybudováno v rámci projektu OP VaVpI PO2 Centrum regionu Haná pro bitechnologický a zemědělský výzkum (CRH), které zahrnovalo řadu biologických, biochemických a biotechnologických pracovišť spojených s Univerzitou Palackého a regionem Haná. Do nově vybudovaných laboratoří a pracovišť CRH nastoupila řada pracovníků Katedry biochemie. Na Oddělení biochemie proteinů a proteomiky CRH přešel prof. Marek Šebela, doc. Petr Tarkowski a Dr. David Kopečný a na pracoviště Oddělení molekulární biologie prof. Frébort a doc. Petr Galuszka. Pracovníci CRH byli aktivně zapojeni do výuky biochemie a bioinformatiky v předmětech garantovaných Katedrou biochemie PřF UP. Po vzniku VŠÚ CATRIN na UP se znovu do činnosti katedry plně zapojil prof. Marek Šebela.

Katedru biochemie vedl v letech 1996-2006 prof. Pavel Peč, v období 2006-2012 prof. Marek Šebela a v letech 2012-2021 doc. Lenka Luhová. Vedoucím katedry od září 2021 je prof. Marek Petřivalský.

V současné chvíli na katedře působí čtyři hlavní výzkumné skupiny vedené klíčovými pracovníky katedry biochemie: prof Marek Šebela (biochemie proteinů a proteomika), prof. Marek Petřivalský (mechanismy obrany rostlin a jejich kontrola), dr. Jiří Danihlík (výzkum imunity a zdraví včel) a dr. Mária Škrabišová (Šmehilová) (genomika luštěnin).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)