Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2021/2022

Informace o studiu, podrobný přehled studijních programů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022.

Přehled studijních programů přírodovědecké fakulty na rok 2021/2022

Katalog studijních programů

Seznam všech programů a oborů navazujícího magisterského studia najdete v katalogu, který bude k dispozici v druhé půli října.

Přihláška ke studiu a poplatek

Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky (od 1. listopadu 2020).

Termín podání přihlášky: do 15. března 2021

Termín přijímacích zkoušek: 31. 5. 2021 – 11. 6. 2021

Uchazeči o studium obdrží pozvánky přibližně měsíc před termínem konání přijímacích zkoušek.

Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici v elektronické přihlášce, záložce Dokumenty, nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2021). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Poplatek za přihlášku
Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 690 Kč. Poplatek je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.
Poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se nevrací.

Uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami
Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (cps.upol.cz). S ohledem na náročnost zvoleného oboru/programu a budoucí uplatnění absolventa doporučujeme obrátit se na garanta oboru/programu uvedeného v katalogu oborů nebo na výše uvedené Centrum podpory studentů ještě před podáním samotné přihlášky.

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek

  • Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní programy/obory. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) – tzv. přímá prostupnost při absolvovaní určitého bakalářského studijního programu (oboru), nebo splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky.
  • Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku.
  • Vytištěnou zkrácenou přihlášku pošlete pouze v případě, že nestudujete na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a žádáte o prominutí přijímací zkoušky. Dodejte ověřenou kopii Diploma Supplement, popř. potvrzení o studiu a výpis známek z bakalářského studia.
  • Vytištěnou zkrácenou přihlášku spolu s výše uvedenými materiály odešlete na adresu uvedenou níže.
  • Možnosti prominutí přijímacích zkoušek do navazujících magistreských programů/oborů – přehled

Písemné přijímací zkoušky z roku 2019 a 2020

Navazující magisterské programy

2020

2019

Oblast vzdělávání Chemie:

Oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí:

Oblast vzdělávání Specializace ve zdravotnictví

Oblast vzdělávání Vědy o Zemi

Oblast vzdělávání Matematika, Vědy o Zemi / Učitelství

Kontakt pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Studijní oddělení
17. listopadu 1192/12
779 00 Olomouc

e-mail: studijni.prf@upol.cz

tel.: 585 634 010

Kontakt na studijní oddělení je možné volit i podle programu.