Doktorské studium

Doktorský studijní program se ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“). Doktorské studijní programy jsou na PřF UP akreditovány v prezenční nebo kombinované formě s dobou studia čtyři roky. Studenti prezenční formy dostávají základní stipendium s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

  • Prezenční studium – studenti dostávají základní stipendium ve výši 13 350 Kč měsíčně s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
  • Kombinované studium – studenti výše uvedené výhody nemají.

Katalog studijních oborů

Seznam všech oborů doktorského studia najdete v katalogu.

Doktorské studium – přihláška

Termín pro podání přihlášky: do 30. dubna 2020

Administrativní poplatek: 690 Kč.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce.

Studenti mohou být přijati na základě přijímací zkoušky, která je obvykle ústní.
Termín přijímacích zkoušek pro doktorské studijní programy: 1. 6. 2020 – 19. 6. 2020.

Před podáním přihlášky je nutné si domluvit téma disertační práce.

Přihlášku je možné podat formou elektronické přihlášky. Je třeba vytisknout zkrácenou verzi přihlášky a potvrdit ji podpisem.

K přihlášce je třeba přiložit:

  • ověřený opis diplomu, pokud již uchazeč o studium úspěšné ukončil magisterské studium (ověření není třeba u diplomů vydaných na Přírodovědecké fakultě UP)
  • životopis
  • přehled publikační činnosti
  • tématické zaměření doktorské práce (v elektronické přihlášce lze vybrat ze seznamu aktuálních témat)

Adresa pro podání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, studijní oddělení, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.

Kontakt pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Studijní oddělení
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc

e-mail: studijni.prf@upol.cz

tel.: 585 634 010

Kontakt na studijní oddělení je možné volit i podle oboru.