Doktorský studijní program se ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“). Doktorské studijní programy jsou na PřF UP akreditovány v prezenční nebo kombinované formě s dobou studia čtyři roky.

  • Prezenční studium – studenti jsou podpořeni stipendiem 11 250 Kč měsíčně, od druhého ročníku 18 000 Kč. Rozdíl mezi částkami doplácí katedry. Další zvýšení stipendia je možné na základě studijních a vědeckých výsledků.
    Studenti prezenčního studia mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
  • Kombinované studium – studenti výše uvedené výhody nemají.

Katalog studijních programů na rok 2021/2022

Seznam všech programů doktorského studia najdete v katalogu.

Přihláška ke studiu a poplatek

Lhůta pro podání přihlášky: od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021.
Lhůta pro podání přihlášky v druhém kole přijímacího řízení: od 1. června do 15. srpna 2021.

Administrativní poplatek: 690 Kč.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce.

Studenti mohou být přijati na základě přijímací zkoušky, která je obvykle ústní. Přijímací zkoušky se uskuteční v červnu 2021, termín bude bude upřesněn.

Před podáním přihlášky je nutná dohoda o tématu disertační práce.
Přehled témat pro akademický rok 2021/2022

Přihláška se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky . Je třeba vytisknout zkrácenou verzi přihlášky a potvrdit ji podpisem.

K přihlášce je třeba přiložit:

  • ověřený opis diplomu, pokud již uchazeč o studium úspěšné ukončil magisterské studium (ověření není třeba u diplomů vydaných na Přírodovědecké fakultě UP)
  • životopis
  • přehled publikační činnosti
  • tématické zaměření doktorské práce (v elektronické přihlášce lze vybrat ze seznamu aktuálních témat)

Adresa pro podání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, studijní oddělení, tř. 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.

Den otevřených dveří

Informace, které byly prezentovány na Dni otevřených dveří, jsme použili na stránkách určených zájemcům o studium.

Kontakt pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Studijní oddělení
17. listopadu 1192/12
779 00 Olomouc

Pro konzultace k přihlášce je možné využít adresu studijni.prf@upol.cz nebo 585 634 010. Kontakt na studijní oddělení je možné volit i podle programu.

Dotazy k jednotlivým studijním programům směřujte na e-maily uvedené na stránce studujprf.upol.cz u vybraného studia.