Akademický senát

Aktuálně

Termín příštího řádného zasedání byl stanoven na 27. říjen na 13:00 hodin do velké zasedací místnosti děkanátu. Senát je připraven se sejít na mimořádném zasedání, aby urychlil schválení rozpočtu UP.


AS PřF UP na svém zasedání dne 15. září 2021 přijal tato usnesení:

 • AS PřF UP schvaluje návrh programu svého 9. zasedání a usnáší se na tom, že slovo bude uděleno pouze oprávněným osobám a členům akademické obce PřF. 
 • AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 8 konaného dne 26. května 2021 ve znění rozeslaném senátorům a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 4. června 2021.
 • Akademický senát PřF UP se ztotožňuje s pohledávkami PřF UP vůči CATRIN předloženými děkanem PřF a žádá jej, aby tyto nároky zohlednil při přípravě rozpočtu PřF na rok 2021. Akademický senát PřF UP konstatuje, že děkan PřF postupuje plně v souladu s usnesením AS UP ze dne 30. června požadujícím zohlednit výstupy auditu při přípravě rozpočtu fakulty.
 • Akademický senát PřF UP vyhlašuje volbu Ochránce práv studentů PřF a stanovuje lhůtu, do které je možné předkládat návrhy kandidátů, na 31. říjen 2021. V souladu s normou zřizující ochránce práv studentů jsou návrhy zasílány druhé místopředsedkyni AS PřF UP a to elektronicky emailem nebo v listinné podobě prostřednictvím vnitřní pošty adresované senátu. Formulář pro předkládání návrhů je přílohou.
 • Akademický senát PřF UP schvaluje Výroční zprávu o činnosti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého za rok 2020.
 • Akademický senát PřF UP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého za rok 2020.
 • AS PřF se usnáší na tom, aby hlasování ve věci doplnění členů Disciplinární komise PřF bylo veřejné.
 • Akademický senát PřF UP uděluje děkanovi PřF souhlas ke jmenování Mgr. Jany Pospíšilové členkou Disciplinární komise PřF.
 • Na začátku čl 1. návrhu novely se vkládá věta, která zní: „Statut  PřF UP ze dne 2.6.2004 ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto:“
 • Akademický senát PřF UP schvaluje návrh novely Statutu PřF UP ve znění po jednání LK AS PřF ze dne 10. září 2021 a přijatého pozměňujícího návrhu.
 • Akademický senát PřF UP odsuzuje neoprávněné zcizení majetku Katedry zoologie PřF UP, považuje je za zcela nepřijatelné. AS PřF UP vítá, že vedení UP zajistilo důslednou realizaci pracovněprávního postihu proti těm osobám, které toto zcizení organizovaly.


Dokumenty k zasedáním Akademického senátu PřF UP jsou k dispozici zde.

Zápisy z jednání Akademického senátu PřF UP jsou zveřejňovány zde.

Zápisy ze zasedání

Dokumenty k zasedáním akademického senátu

2021

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 15. září 2021:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 26. května 2021:

Pozvánka na zasedání a návrh programu
1. doplnění pozvánky
2. doplnění pozvánky


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 28. dubna 2021:

Program zasedání
 

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 7. dubna 2021:

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 3. února 2021:

Program zasedání

2020


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 16. prosince 2020

Program zasedání

Materiály k připomínkování:


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 4. listopadu 2020

Upozornění: v rámci protiepidemických opatření proběhne jednání senátu formou on-line v prostředí Zoom. Senátoři, vedení PřF a zájemci o účast dostanou přihlašovací údaje e-mailem (žádost pošlete předsedovi AS na tomas.opatrny@upol.cz).

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 7. října 2020 (13:00, velká zasedací místnost PřF UP)

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 16. září 2020

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 27. května 2020

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 18. května 2020

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 4. března 2020

Program zasedání

Materiály k připomínkování - návrhy vnitřních předpisů UP:

Mezní termín pro zasílání stanovisek členů akademické obce a zaměstnanců UP k navrženým legislativním návrhům je stanoven na 3. března 2020.
Připomínky je možné zasílat prostřednictvím formulářů (viz odkazy níže), po stanoveném termínu budou předloženy Legislativní komisi AS UP.

Formuláře na připomínky:

Materiály k připomínkování na AS UP v souvislosti se vznikem nového VŠ ústavu CATRIN:


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 29. ledna 2020

Program zasedání

2019


Dokumenty  k zasedání Akademického senátu PřF UP 4. prosince 2019

Program zasedání

Návrh rektora na změnu Statutu Univerzity Palackého v Olomouci.
Důvodová zpráva k návrhu novely č. 5 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci.

Návrh rektora na nový Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci.
Důvodová zpráva k návrhu Statutu vysokoškolského ústavu Univerzity Palackého v Olomouci.
Navržené vnitřní předpisy souvisí s navrhovaným zřízením nového Vysokoškolského ústavu.
Další související dokumenty.


Dokumenty  k zasedání Akademického senátu PřF UP 23. října 2019

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 18. září 2019

Program zasedání

Podmínky pro přijímací řízení - doplnění
Návrh postupu ve věci pravidel pro pořizování zápisu ze zasedání AS PřF UP


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 15. května 2019

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 10. dubna 2019

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 6. března 2019

Program zasedání

2018


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 13. prosince 2018

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 24. října 2018

Program zasedání


Dokumenty k mimořádnému zasedání Akademického senátu PřF UP v Olomouci dne 17. října 2018

Program zasedání

 
Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 26. září 2018

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 16. května 2018

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 11. dubna 2018

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 7. března 2018


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 31. ledna 2018

Usnesení z hlasování per rollam

2021

Dne 16. června 2021 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

Akademický senát PřF UP schvaluje navýšení finančního limitu investiční položky Novostavba vstupního objektu botanické zahrady, původně schválené na zasedání č. 5 dne 3. února 2021, na celkovou hodnotu 21 500 tis. Kč. (zápis)


Dne 27. března 2021 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

Akademický senát PřF UP se usnáší na tom, že zasedání AS PřF UP dne 7. dubna 2021 proběhne formou videokonference.
 

Dne 4. března 2021 AS PřF UP schválil v per rollam hlasování usnesení:

AS PřF UP dne 4. března 2021 v per rollam hlasování přijal usnesení "Akademický senát PřF UP bere na vědomí předložený záměr akreditace studijního programu Optometrie". Záměr akreditace byl senátu předložen k vyjádření dne 23. února 2021.


Dne 10. února 2021 AS PřF UP schválil v per rollam hlasování usnesení:

Akademický senát PřF UP schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Environmentální rizika a klimatická změna.

Pozn.: Podmínky jsou specifikovány v žádosti, kterou zaslal prof. Ondřej Bábek 31. ledna, a která byla vyvěšena na webových stránkách AS PřF 2. února.


Dne 26. ledna 2021 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

Akademický senát PřF UP se usnáší na tom, že zasedání AS PřF UP dne 3. února 2021 proběhne formou videokonference.

2020


AS PřF UP přijal dne 22. prosince 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP schvaluje návrh Statutu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů ve znění po jednání Legislativní komise.

Veškeré materiály byly podkladem pro jednání AS PřF 16. listopadu, kde také k tomuto bodu proběhla důkladná diskuse. Nevyjasněným bodem tam zůstalo, zda schválením tohoto statutu dochází k podstatné změně v projektech, u nichž byl původní statut RCPTM přílohou projektových žádostí. K vyjasnění této věci byl dotázán náměstek MŠMT V. Velčovský, jeho odpověď je v příloze.

Na základě usnesení AS PřF z 4. listopadu 2020 ("Akademický senát PřF UP ukládá předsedovi AS PřF, aby informoval akademické senáty fakult UP o záměru zahájit proces odvolávání rektora UP a posléze ve smyslu Jednacího řádu AS UP (článek 25, odstavec 1) podal návrh na odvolání rektora Univerzity Palackého.

V případě, že z diskuze s fakultními senáty UP nebo orgány fakult vyplynou alternativní návrhy nebo jiné relevantní skutečnosti, AS PřF zmocňuje předsedu AS PřF, aby podání návrhu na odvolání rektora UP odložil a současně o těchto návrzích či skutečnostech informoval AS PřF.") podal předseda AS PřF dne 16. 12. 2020 návrh na odvolání rektora UP. Text návrhu je v příloze.


Akademický senát PřF UP přijal 9. srpna 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP sdílí pochybnosti o tom, zda usnesením akademického senátu UP ze dne 17. 6. 2020, kterým byl schválen Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci nebylo zasaženo do zákonem garantované autonomie fakulty a jejích orgánů. Z tohoto důvodu akademický senát PřF UP:

i. souhlasí s tím, aby byly v zájmu dosažení právní jistoty využity všechny právní kroky, kterými by mohlo dojít k přezkoumání tohoto usnesení a pověřuje děkana PřF UP, aby takové kroky činil.

ii. souhlasí s podáním správní žaloby proti tomuto usnesení, a to jak jménem svým, tak jménem fakulty jako celku.

iii. souhlasí s podáním podnětu k přezkoumání tohoto usnesení ministerstvem školství.


Akademický senát PřF UP přijal 25. července 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP ostře nesouhlasí s předloženým návrhem Novely č. 1 Řádu o nakládání s majetkem Univerzity Palackého v Olomouci. Tento návrh nesplňuje "Minimální nepodkročitelné požadavky PřF UP pro technickou dohodu o vzniku VŠ ústavu" schválené AS PřF 18. září 2019 ve věci užívání budov i přístrojů. Také je návrh novely v rozporu s návrhem Rámcové dohody o podmínkách realizace organizační změny spočívající ve zřízení vysokoškolského ústavu „Český institut výzkumu a pokročilých technologií“ (CATRIN) v podobě, se kterou se ztotožnil Akademický senát UP. Akademický senát PřF UP důrazně žádá Akademický senát UP o odmítnutí předložené novely s tím, že veškeré převody majetku se budou realizovat teprve po oboustranném odsouhlasení Rámcové dohody a dílčích technických dohod týkajících se majetku.


Akademický senát PřF UP přijal 5. května 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP v souladu s čl. 7 odst. 2 Volebního řádu AS PřF rozhoduje, že volby pro 11. volební období proběhnou elektronickým hlasováním.

Volby do AS PřF budou probíhat v původně stanovených termínech 20. května 2020 od 8:00 do 16:00 hodin, 21. května 2020 od 8:00 do 16:00 hodin.

Volby do ASUP budou probíhat od 19. května do 25. května (od půlnoci do půlnoci), detailní informace na tomto odkazu:
https://www.upol.cz/univerzita/univerzitni-organy/volby-do-akademickeho-senatu-up/)


Akademický senát PřF UP přijal 21. dubna 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP schvaluje návrh změny Volebního řádu AS PřF UP ve znění úprav Legislativní komise AS PřF.

Schválené materiály včetně zápisu z LK


Akademický senát PřF UP přijal 6. dubna 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP bere na vědomí předložený záměr studijního programu." (usnesení se týká studijního programu Analytik - specialista).

K návrhu Statutu VŠÚ AS PřF UP konstatuje, že projednávání tohoto dokumentu je v kontextu současné situace s pandemií COVID-19 a jejími důsledky pro budoucí fungování UP neaktuální. K projednání a případnému přijetí dokumentu by mělo být přistoupeno až poté, kdy budou známy dopady pandemie na celkovou společenskou a ekonomickou situaci v České republice, možnosti získávat významné grantové prostředky, priority ve vzdělávání a výzkumu a možnosti mezinárodní spolupráce. V souvislosti se zřízením VŠÚ apeluje AS PřF UP na vedení UP a AS UP, aby byla jednání přerušena a další kroky všech zainteresovaných subjektů byly procesovány až po ukončení stávajících, mimořádných opatření. AS PřF UP vyzývá k tomu, aby v aktuálním období byly samosprávou UP prioritně řešeny naléhavější potřeby této instituce.


Akademický senát PřF UP přijal 23. března 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP s ohledem na usnesení Akademického senátu UP z 18. března 2020  mění své usnesení o stanovení místa a času voleb do AS UP na PřF UP přijaté dne 4. prosince 2019 takto: volby do AS UP na PřF UP se konají ve dnech 20. a 21. května 2020. První den se volby konají v přízemí PřF UP, tř. 17. listopadu 12, druhý den se konají v knihovně PřF UP, Šlechtitelů  27, a to v době 8:00-16:00 v obou dnech.

Zasedání AS UP dne 18. března 2020 - důležité dokumenty

Z důvodů mimořádných opatření se zasedání AS PřF plánované na 8. dubna konat nebude.


Akademický senát PřF UP přijal 11. března 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát mění a doplňuje své usnesení o stanovení místa a času voleb pro 11. volební období 8. května 2020 - 8. května 2023 přijaté dne 4. prosince 2019 takto:

Článek I.

(1) Termíny voleb jsou stanoveny na dny 1. a 2. dubna 2020 (1. termín), 20. a 21. května 2020 (2. termín), 17. a 18. června 2020 (3. termín) a 23. a 24. září 2020 (4. termín).

(2) Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v termínu č.1, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb termín č.2;

(3) Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v termínu č.1 ani č.2, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb termín č.3;

(4) Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v termínu č.1, č.2 ani  č.3, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb termín č.4;

(5) Platí, že první den voleb se tyto konají v přízemí PřF UP, tř. 17. listopadu 12, druhý den se konají v knihovně PřF UP, Šlechtitelů 27, a to v době 8:00-16:00 v obou dnech.

Článek II.

Vyšší mocí se pro účely tohoto usnesení rozumí zejména situace, kdy volby nebylo možno konat z důvodu překážky vyplývající z opatření stanovených orgány ochrany veřejného zdraví nebo opatření rektora či děkana UP přijatého na základě opatření orgánu ochrany veřejného zdraví, a to především v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Článek III.

(1) O tom, zda se jedná o vyšší moc, rozhodne volební komise pro volby do AS PřF UP nejméně třípětinovou většinou svých členů, přičemž se připouští obdobné použití ustanovení čl. 4 Jednacího řádu AS PřF UP s tím, že hlasování per rollam vyhlašuje předseda volební komise PřF UP.

(2) Volební komise je oprávněna rovněž povolat náhradníka za člena volební komise, skončil-li již mandát předsedy AS PřF UP.

(3) Volební komise je oprávněna zvolit si místopředsedu, který zastupuje předsedu.

2019


AS PřF UP přijal dne 3. června 2019 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP vyzývá všechny, kterých se to může týkat, aby svým jednáním nedávali příčinu neodůvodněnému neklidu na UP.

Dokumenty

Základní dokumenty definující činnost senátu:

Složení akademického senátu

Akademičtí pracovníci

doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
předseda
společná laboratoř optiky
tel.: 58563 1547
e-mail: k.lemr@upol.cz

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
1. místopředseda
katedra geografie
tel.: 58563 4504
e-mail: milos.fnukal@upol.cz

doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
katedra algebry a geometrie
tel.: 58563 4640
e-mail: michal.botur@upol.cz

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
katedra analytické chemie 
tel.: 58563 4403
e-mail: petr.bednar@upol.cz

prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
laboratoř růstových regulátorů
tel.: 58563 4905
e-mail: martin.fellner@upol.cz

prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
katedra optiky
tel.: 58563 4067
e-mail: jaromir.fiurasek@upol.cz

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
katedra matem. anal. a aplik.matematiky
tel.: 58563 4603
e-mail: tomas.furst@upol.cz

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
katedra algebry a geometrie
tel.: 58563 4649
e-mail: marek.jukl@upol.cz

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
katedra informatiky
tel.: 58563 4705
e-mail: michal.krupka@upol.cz

doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
katedra biochemie
tel.: 58563 4925
e-mail: lenka.luhova@upol.cz

doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
katedra botaniky
tel.: 58563 4825
e-mail: vladan.ondrej@upol.cz

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
katedra experientální fyziky
tel.: 58563 4104
e-mail: lukas.richterek@upol.cz

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
katedra geografie
tel.: 58563 4511
e-mail: irena.smolova@upol.cz

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
katedra organické chemie
tel.: 58563 2196
e-mail: miroslav.soural@upol.cz

Studenti

Mgr. Viktorie Nesrstová
2. místopředsedkyně
e-mail: viktorie.nesrstova01@upol.cz

Mgr. Šimon Bräuer
e-mail: simon.brauer@upol.cz

Mgr. Lucia Brisudová
e-mail: lucia.brisudova01@upol.cz

Bc. Dominik Hlubek
e-mail: dominik.hlubek01@upol.cz

Mgr. Kamil Kotrle
e-mail: kamil.kotrle@upol.cz

Mgr. Aleš Stejskal
e-mail: ales.stejskal@upol.cz

Mgr. Ludmila Včelařová
e-mail: ludmila.vcelarova@upol.cz

Pracovní komise

Ekonomická komise

zápisy

Složení:

prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. - předseda
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Mgr. Viktorie Nesrstová

Legislativní komise

zápisy

Složení:

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. - předseda
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
Mgr. Šimon  Bräuer
Mgr. Lucia Brisudová
Mgr. Kamil Kotrle


Zápisy ekonomické komise

Zápis z jednání ze dne 10. září 2021 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 1. února 2021 (pdf), příloha Dotazy k plánu investičních výdajů pro r. 2021 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 10. prosince 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 2. listopadu 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 30. září 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 21. května 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 2. března 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 27. ledna 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 27. listopadu 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 20. září 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 16. září 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 8. dubna 2019 (pdf)

Zápisy legislativní komise

Zápis z jednání ze dne 10. září 2021 (pdf, příloha 1, příloha 2)
Zápis z jednání ze dne 20. května 2021 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 2. dubna 2021 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 10. prosince 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 1. listopadu 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 30. září 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 25. května 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 1. dubna 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 2. března 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 27. ledna 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 27. listopadu 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 17. října 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 13. září 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 9. května 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 3. dubna 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 1. února 2019 (pdf)

Volební období 2020-2023

Závěrečná zpráva volební komise o průběhu a výsledcích voleb do AS PřF UP pro volební období 2020 - 2023 konaných ve dnech 20. až 21. května 2020 (pdf).
Opravené výsledky voleb do AS PřF UP ze dne 29. května 2020 jsou dostupné v závěrečné zprávě zde.