RNDr. Renata HOLUBOVÁ, CSc.

Employee photo
Contact

585634165

Katedra experimentální fyziky

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

4.010

odborný asistent

mechanics, molecular physics and thermodynamics, didactics of physics, laboratory experiments in mechanichs, acoustics, laboratory experiments in molecular physics and thermodynamics, environmental physics, simple and low cost experiments, interdisciplinary relations

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Tuesday –07:50 4.010

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Jednota českých matematiků a fyziků (ostatní, 1983–)
ČLÁNEK
Holubová R. Žáci se ptají - Jak se stanoví správná úroveň hladiny moře. Matematika - fyzika - informatika. .
Holubová R. Teaching Physics at High Schools and University – Key Problems. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education. 2023.
Holubová R. Wellbeing a měření jednoho z faktorů tepelné pohody. Matematika - fyzika - informatika. 2023.
Holubová R. Bezdotykové měření teploty – termovize. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. 2022.
Holubová R. Fermiho úlohy jako prostředek motivace žáků ve výuce fyziky. Československý časopis pro fyziku. 2022.
Holubová R. Teaching Physics With Realistic Context. IOSR Journal of Research & Method in Education. 2020.
Holubová R. Physics lessons taught by pre-service teachers and in-service teachers – didactic case report and comparison. International Journal for Innovation Education and Research. 2018.
Holubová R. Využití mezipředmětových vztahů k motivaci žáků. Matematika - fyzika - informatika. 2018.
Holubová R., Straus J. Cross-Curricular Physics and Criminology Relationship on Example of Handwriting. US-China Education Review A. 2017.
Holubová R. Fyzika kapalin ve spojení s problémy každodenního života. Matematika - fyzika - informatika. 2017.
Holubová R. Přesýpací hodiny v hodině fyziky. Matematika - fyzika - informatika. 2016.
Holubová R. Environmental Education - A Model of the Gulf Stream. American Journal of Educational Research. 2015.
Holubová R. How to Motivate our Students to Study Physics? Universal Journal of Educational Research. 2015.
Holubová R. The Analysis around Strategies How to Engage Generation Y Learners. American Journal of Educational Research. 2015.
Holubová R. Physics and Everyday Life-New Modules to Motivate Students. US-China Education Review A. 2013.
JEŘÁBEK O., HOLUBOVÁ R. Interactive and ordinary physics tasks. Technológia vzdelávania. 2011.
Holubová R. Kulinářská fyzika. Matematika - fyzika - informatika. 2010.
Látal F., Holubová R. Remote experiments - New approaches to physical experimentation. Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5. 2010.
Holubová R., Kainzová V., Říha J., Vyšín I. Education of teachers in ICT applications for teaching physics at primary and secondary schools. Problems of Education in the 21st Century. 2008.
Holubová R. Effective teaching methods - PBL in Physics. US-China Education Review A. 2008.
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Nevěčná T., Müller L., Dopita M. Jak (ne)popularizovat přírodní vědy. Chemické listy. 2008.
Holubová R. Research of new forms of competitions in fostering the creativity of youth. Problems of Education in the 21st Century. 2008.
Holubová R. The Innovation of Physics Teacher Training at the Palacky University. The International Journal of Learning. 2007.
Holubová R. The motivation and recruitment of physics students and teachers. Journal of Physics Teacher Education Online. 2007.
Klečková M., Holubová R., Kainzová V. Integrace v přírodovědném vzdělávání - studium východisek. Chemické listy. 2006.
Holubová R. Environmental physics: Motivation in physics teaching and learning. Journal of Physics Teacher Education Online. 2005.
Holubová R. Tsunami na talíři. Matematika - fyzika - informatika. 2005.
Holubová R. Multimedia in teaching physics. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica. 2004.
Holubová R. Aplikace fyziky při studiu vlastností stavebních materiálů. Matematika - fyzika - informatika. 2003.
Kubínek R., Vůjtek M., Holubová R., Zapletalová Z., Kolářová H. Biologické aplikace AFM. Československý časopis pro fyziku. 2003.
Wilke H-J. Demonstrace elektromagnetické indukce s plastovými lahvemi. In Holubová R. (Eds.) Matematika - fyzika - informatika. 2002.
Holubová R. Žáci se ptají - Jak pracuje mikrovlnná trouba a je zdraví škodlivá? Matematika - fyzika - informatika. 2002.
Holubová R. Žáci se ptají - Jak pracují sněhová děla. Matematika - fyzika - informatika. 2002.
Kubínek R., Vůjtek M., Holubová R. Mikroskopie atomárních sil. Matematika - fyzika - informatika. 2001.
Holubová R. Žáci se ptají - Je možné "chodit po vodě?". Matematika - fyzika - informatika. 2001.
Holubová R. Žáci se ptají - Zmrzne dříve voda horká nebo studená ? Matematika - fyzika - informatika. 2001.
Holubová R. Optické klamy I. Matematika - fyzika - informatika. 2000.
Holubová R. Optické klamy II. Matematika - fyzika - informatika. 2000.
Holubová R. Vlastnosti stavebních materiálů z hlediska úspor energie. Matematika - fyzika - informatika. 1999.
Holubová R. Třírozměrné magnetické pole. Matematika - fyzika - informatika. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Holubová R. Does generation Z (and Alpha) need physics as a separate school subject? Journal of Physics: Conference Series. 2023.
Holubová R. Soutěž Fermiho úlohy - ano či ne? Veletrh nápadů učitelů fyziky 28. 2023.
Holubová R. IBSE and simple physics experiments in online environment. AIP Conference Proceedings. 2022.
Holubová R. STEM subjects and generation Alpha. Proceedings of the IUPAP International Conference on Physics Education, ICPE 2022. 2022.
Krčmářová A., Chvátal R., Holubová R. Analysis of some selected FCI tasks using eye-tracking. Journal of Physics: Conference Series. 2021.
Holubová R. Education of Physics Teachers in the 21st Century. Journal of Physics: Conference Series. 2021.
Holubová R., Slezáková J. Bridging courses for mathematics and science teacher students. In Džubinská A., Reiffers M. (Eds.) 20th conference of Czech and Slovak physicists proceedings. 2020.
Holubová R. Fyzika na stopě - když se při chůzi rozvazují tkaničky. In Koudelková V., Kácovský P. (Eds.) Veletrh nápadů učitelů fyziky 25. 2020.
Holubová R., Krčmářová A., Richterek L., Říha J. Analysis of some selected force concept inventory tasks using eye-tracking and correlation with scientific reasoning skills. Science and technology education: Current challenges and possible solutions. Proceedings of the 3rd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2019). 2019.
Holubová R. The impact of experiments in physics lessons – “Why, when, how often?”. In Valovičová Ľ., Ondruška J., Zelenický Ľ. (Eds.) AIP Conference Proceedings 2152. 2019.
Holubová R. Miniexperimenty odvozené z pozorování každodenního života. In Šerý M. (Eds.) Veletrh nápadů učitelů fyziky 23. 2018.
Holubová R. Vzdělávání učitelů fyziky na přírodovědecké fakultě v Olomouci. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 2018.
Holubová R. Krev jako ne-newtonovská kapalina ve fyzice a kriminalistice. In Holubová R. (Eds.) Veletrh nápadů učitelů fyziky 22. 2017.
Holubová R. STEM Education and Fermi Problems. AIP Conference Proceedings. 2017.
Holubová R. Teaching physics nowadays - quo vadis gen Y? In Štubňa M., Valovičová Ľ., Ondruška J. (Eds.) Vymedzenie obsahu školskej fyziky. 2016.
Holubová R. Zkušenosti s inovací studia učitelství fyziky. In Randa M. (Eds.) Sborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7 - Deset let zkušeností s realizací RVP ve výuce fyzice. 2016.
Holubová R. Is it difficult to motivate our students to study physics? In Fazio C. (Eds.) Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice. 2015.
Holubová R. Mezipředmětové vztahy - matematika a přírodovědné předměty. In Seifert R. (Eds.) Elektronický sborník z konference: Jak získat žáky pro fyziku 2 - Vlachovice 2015. 2015.
Holubová R. Mezipředmětové vztahy - matematika a přírodovědné předměty. In Piskač V. (Eds.) Jak získat žáky pro fyziku 2 – Vlachovice 2015. 2015.
Holubová R. Moduly jako prostředek integrace fyziky a chemie. In Štubňa M., Benko M. (Eds.) Physics Teaching in Reformed System of Education. 2013.
Holubová R. Computer based experiments. In Koktavý P., Brüstlová J. (Eds.) New trends in physics. 2012.
HOLUBOVÁ R. Práce s talentovanými žáky středních škol. In Mgr. Ján Ondruška, PhD. FN. (Eds.) Aktuálne problémy fyzikálného vzdelávania v evropskom priestore. 2011.
Holubová R., Hrdý J., Krchňák P. Fermiho úlohy a Mladý vynálezce. Možné cesty pozitivní změny postoje mládeže k přírodním vědám. 2008.
Holubová R. Fermiho úlohy - zajímavé výsledky a zkušenosti. Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2007.
Klečková M., Holubová R., Kainzová V., Bílek M., Marek J. Výzkum vybraných přírodovědných prekonceptů. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 2007.
Holubová R. Environmental Physics - is this the Way How to Motivate Students. NSTA- Science: The Universal Language. 2006.
Holubová R. Evaluace multimediálních zdrojů. Pedagogický software. 2006.
Holubová R. Fyzika gyroskopu. Veletrh nápadů učitelů fyziky XI. Sborník z konference. 2006.
Holubová R. Mladý vynálezce a Fermiho úlohy. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Müller L. Pojďme soutěžit? Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Klečková M., Kvítek L., Dopita M., Holubová R., Kubala M., Maier V., Molnár J., Müller L., Novák B., Otyepka M., Richterek L., Švrček J., Zajoncová L. Soutěže tvořivosti mládeže zaměřené na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd. Súčasnosť a perspektivy didaktiky chémie. 2006.
Holubová R. Viscous flow. Provide motivation through exciting materials in mathematics and science. 2006.
Holubová R., Lepil O., Nezvalová D., Bílek M., Jurčák J., Klečková M., Hrbáčková K., Švec V. Bibliografie publikací. Sborník - bibliografie. 2005.
Holubová R. Internet ve výuce fyziky - evaluace MM zdrojů. Sborník konference "...aby fyzika žáky bavila .. 2". 2005.
Holubová R. Projekty ve vyučovací pryxi. Sborník konference Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice. 2005.
Holubová R. Environmentální problematika v základním kursu fyziky na PřF. Sborník 14. Konference českých a slovenských fyziků. 2002.
Kubínek R., Vůjtek M., Holubová R. Aplikace AFM při studiu povrchů a nanočástic oxidů železa. Nové trendy ve fyzice. 2001.
Holubová R. Hagen-Poiseuilleův zákon netradičně a s mnoha aplikacemi. Veletrh nápadů učitelů fyziky. 2001.
Wilke JJ. Pokusy s keramickými magnety. In Holubová R. (Eds.) Veletrh nápadů učitelů fyziky. 2001.
KNIHA - CELEK
Holubová R., Straus J., Slezáková J. Forensics and Physics. 2022.
Holubová R., Richterek L. Fyzika III. 2. díl. 2014.
Holubová R., Richterek L. Fyzika III. 2. díl. Pracovní sešit. 2014.
Holubová R., Richterek L. Fyzika III. 2. díl pracovní sešit. 2014.
Baizová P., Ginterová P., Holubová R., Znaleziona J. Modul Kriminalistika. 2014.
Holubová R. Didaktika fyziky. 2012.
HOLUBOVÁ R. Fyzika a kriminalistika. 2012.
Holubová R., Richterek L., Kubínek R. Fyzika III. 2012.
Holubová R., Richterek L., Kubínek R. Fyzika III. 1. díl. 2012.
Holubová R., Richterek L. Fyzika III. 1. díl pracovní sešit. 2012.
Holubová R. Integrovaný kurz fyziky. 2012.
HOLUBOVÁ R. Kulinářská fyzika. 2012.
Holubová R. Mechanika. 2012.
HOLUBOVÁ R., LÁTAL F., VOLNÁ M. Průvodce laboratoří FYZEXPO. 2012.
Holubová R., Keprtová P. Repetitorium středoškolské fyziky. 2012.
Říha J., Kaštilová D., Holubová R., Medřík T., Richterek L. Zajímavé úlohy z fyziky. 2012.
Kubínek R., Kolářová H., Holubová R. Fyzika pro každého. Fyzika pro každého. 2009.
Kubínek R., Kolářová H., Holubová R. Fyzika pro každého. Fyzika pro každého. 2009.
Holubová R. Fermiho úlohy a Mladý vynálezce. Fermiho úlohy a Mladý vynálezce. 2007.
Holubová R. Soubor podpůrných materiálů pro transformaci didaktického modelu výuky přírodovědných předmětů ? část fyzikální. Soubor podpůrných materiálů pro transformaci didaktického modelu výuky přírodovědných předmětů. 2007.
Holubová R., Kubínek R., Davidová J., Weinlich R. Fyzika I, pracovní sešit 1.díl. Kniha nakladatelství Prodos. 2005.
Holubová R., Kubínek R., Davidová J., Weinlich R. Fyzika I, 1. díl. Kniha nakladatelství Prodos. 2005.
Kubínek R., Holubová R., Davidová J., Weinlich R. Fyzika I., 2. díl. Kniha vydaná v nakladatelství Prodos. 2005.
Kubínek R., Holubová R., Davidová J., Weinlich R. Fyzika I,pracovní sešit 2.díl. Kniha v nakladatelství Prodos. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Holubová R. Emphasizing the Impact of Experiments in Physics Lessons – “Why, When, How Often?”. In Khan F. (Eds.) Current Perspectives on Chemical Sciences Vol. 9. 2021.
Holubová R. Vzdělávání v Německu a Rakousku. In Dvořák L., Dvořáková I., Koudelková V. (Eds.) K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP. 2019.
HOLUBOVÁ R. Fyzika a kriminalistika. Sborník seminárních materiálů. 2012.
ABSTRAKT
Holubová R. Doplňkové kurzy (bridging courses) pro studenty 1. ročníků na vysokých školách. In Džubinská A., Reiffers M. (Eds.) The book of abstracts of 20th Conference of Czech and Slovak Physicists. 2020.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kvítek L., Holubová R., Kubala M., Richterek L. Pojďme si hrát a soutěžit. 12. veletr nápadů učitelů fyziky. 2007.
SBORNÍK - CELEK
Holubová R., Klečková M., Lepil O., Bílek M., Hrbáčková K., Švec V., Kašpárková S. Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání - Úvodní studie. In Nezvalová D. (Eds.) Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání. 2006.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Holubová R. Multimedia and Interdisciplinary Education. 11th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Mechanics and Molecular Physics OPT/MMF ZS Cv 2
Hands free experiments KEF/PJD LS Cv 7
Bachelor Thesis 1 PRF/SBPU1 ZS Se 0
Bachelor Thesis 2 PRF/SBPU2 LS Se 2
Solutions of Physical Problems KEF/ŘFU ZS Se 2
Solutions of Physical Problems KEF/ŘFUX ZS Se 2
Teacher Observation Practice - Group KEF/SNPF ZS Cv 0
Teacher Observation Practice - Group KEF/SNPF LS Cv 0
Pedagogical Practice for Supplementary Study KEF/SPPR ZS Cv 0
Student Teaching of Physics 1 KEF/SPP1 LS Cv 0
Student Teaching of Physics 2 KEF/SPP2 ZS Cv 0
Actual Problems of Teaching Secondary School Physics KEF/APVF LS Se 1
Actual Problems of Teaching Secondary School Physics KEF/APVF LS 1
Didactics of Physics 1 KEF/DIDF1 ZS 0
Didactics of Physics 1 KEF/DIDF1 ZS Cv 0
Didactics of Physics 2 KEF/DIDF2 LS 2
Didactics of Physics 2 KEF/DIDF2 LS Cv 2
Didactics of Physics 1 KEF/DID1 LS Cv 1
Didactics of Physics 1 KEF/DID1 LS 2
Didactics of Physics 2 KEF/DID2 ZS Cv 2
Didactics of Physics 2 KEF/DID2 ZS 9
Extracurricular Practice - Physics KEF/MPF ZS Cv 0
Extracurricular Practice - Physics KEF/MPF LS Cv 0

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
KAINZOVÁ PRF Fyzika 2012
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)