Studentské soutěže

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

Ve stávající podobě soutěž existuje od roku 2007, navazuje ale na předchozí dlouholetou tradici tzv. SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti. Smyslem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu. Mohou se jí zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

http://svoc.prf.upol.cz/

Hýčkejte svou Přírodu

Soutěž Hýčkejte svou Přírodu (dříve Hýčkejte svou alma mater) každoročně vyhlašuje děkan fakulty. Cílem projektu je motivovat studenty k nápadům, které mohou přispět ke zviditelnění fakulty či popularizaci některého z přírodovědných oborů. Studenti mohou rovněž přicházet s aktivitami, které oživí dění na fakultě či zkrášlí její prostředí. Mohou například uspořádat výstavu, vytvořit učební pomůcku, vylepšit prostředí na fakultě nebo navrhnout konkrétní formu spolupráce se středoškoláky, nebo najít jinou oblast záměru svého projektu.

Podmínky soutěže Hýčkejte svou Přírodu

Máte nápad týkající se popularizace vašeho oboru, zviditelnění fakulty na veřejnosti, vylepšení prostředí na fakultě, vytvoření učební pomůcky, uspořádání výstavy fotografií, konkrétní spolupráce se středoškolskými studenty apod.?

Požádejte o fakultní podporu! Nápad může být i přiměřeně šílený.
 

Děkan PřF UP vyhlašuje IX. výzvu na podávání studentských projektů
na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě za akademický rok 2021/2022.


Žádost o podporu projektu může podat kterýkoli student v prezenční formě bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Úspěšní řešitelé získají odměnu, která bude vyplacena formou mimořádného stipendia. Jeden student může ve výzvě podat maximálně dva projekty. Projekt může mít více spoluřešitelů, odměna však bude vyplacena pouze jednomu hlavnímu řešiteli.

Řešitelé přijatých projektů obdrží bezprostředně částku 500 Kč/projekt. K přijetí projektu a jeho podpoře ve výzvě bude kompetentní rozhodnout proděkan pro vnější vztahy. Bude-li projekt na konci úspěšně obhájen, řešitel obdrží další mimořádné stipendium ve výši 3 500 Kč až 9 500 Kč; o konkrétní výši rozhodne komise hodnotící tyto aspekty:

 • nápaditost  projektu a originalita  řešení;
 • význam projektu pro fakultu;
 • finanční náročnost projektu;
 • časová náročnost řešení projektu;
 • kvalita závěrečné zprávy a její včasné odevzdání;
 • veřejná obhajoba projektu (cca 10 min. na projekt) s osobní účastí řešitele, úspěšnost obhájení projektu.

Odborná komise bude jmenována děkanem PřF UP. Obhajoby se uskuteční v 2. polovině června 2022.

Úspěšný řešitel obdrží výše uvedenou odměnu, veškeré další náklady spojené s řešením projektu jsou v režii řešitele, nelze je refundovat z titulu této výzvy. Z přijetí projektu nevyplývají PřF UP žádné další finanční nebo jiné závazky.

Projekt může být realizován ihned po schválení podpory projektu. Všechny projekty musí být ukončeny a odevzdána závěrečná zpráva do 10. června 2022.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

 1. Stručný popis řešení projektu (co, kdo, kdy, kde) – maximálně půl strany A4.
 2. Stručný seznam kontrolovatelných výstupů a jejich naplnění / nenaplnění se zdůvodněním.
 3. Naplnění cílové skupiny včetně seznamů/prezenčních listin účastníků.
 4. Přesvědčivé doklady o splnění cílů vytýčených v žádosti o podporu projektu (fotografie z akcí, popis a fotografie konkrétních produktů, jako jsou např. webové stránky, umělecké artefakty, učební pomůcky apod., zprávy z médií atd.), a to v přiměřeném rozsahu.

Podmínky pro uznání výstupů projektu k jeho obhájení:

 1. V případě tvorby software, webových stránek, filmu, uměleckého předmětu, učební pomůcky nebo podobného fyzického či elektronického produktu musí být tento výstup projektu předveden na obhajobě projektu.
 2. V případě kulturní, sportovní, popularizační, tvůrčí, poradenské nebo jiné podobné akce zaměřené na studenty středních nebo žáky základních škol nebo na veřejnost musí být prokazatelná účast nejméně 15 osob z cílové skupiny. Akce musí být nejméně s dvoutýdenním předstihem zveřejněna alespoň na webových stránkách nebo FB fakulty/univerzity (např. prostřednictvím studentského spolku). Náplň akce musí být jasně specifikována. U akcí pro veřejnost je požadována fotodokumentace (předvedená na obhajobě projektu).
 3. V případě kulturní, sportovní, popularizační, tvůrčí, poradenské nebo jiné podobné akce zaměřené na studenty nebo zaměstnance UP musí být prokazatelná účast nejméně 20 osob. Akce musí být nejméně s dvoutýdenním předstihem zveřejněna alespoň na webových stránkách fakulty/univerzity nebo v regionálním tisku. Náplň akce musí být jasně specifikována.
 4. V případě výstavy fotografií, uměleckých děl nebo jiných zajímavých exponátů bude vyžadována fotodokumentace akce (předvedená na obhajobě projektu). Výstava musí trvat nejméně 5 dní. Akce musí být alespoň s dvoutýdenním předstihem zveřejněna na webových stránkách fakulty/univerzity nebo v médiích.
 5. V případě sociologických průzkumů mezi středoškoláky, studenty či zaměstnanci UP či v případě jiných statistických studií musí být součástí závěrečné zprávy příloha shrnující výsledky studie a popisující použité metody.
 6. V případě individuální práce se středoškoláky nebo žáky základních škol musí mít projekt konkrétní výstup (podle odstavce 1.) pro tuto cílovou skupinu.

Pro žádost použijte formulář, který obsahuje všechny závazné položky. Žádosti zasílejte v elektronické formě Mgr. Dagmar Petrželové na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz průběžně od vyhlášení výzvy do 10. června 2022.

Výsledky soutěže Hýčkejte svou Přírodu 2019

Veni Vidi Vici - dobrodružná hra v okolí univerzity

Ukliďme Olomouc

Šicí dílna: Udržitelnost na míru

 • řešitelé Rozálie Stejskalová, studentka oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj, Viktorie Víchová, studentka oboru Nanotechnologie
 • závěrečná zpráva z projektu

Univerzitní klub go

Student Guide

Klub deskových her DoUPě Olomouc

Soutěž o nejlepší novoroční přání

Děkan přírodovědecké fakulty každoročně vyhlašuje pro studenty, zaměstnance UP  a seniory PřF soutěž o nejlepší návrh novoročního přání.

Výsledky a další podrobnosti naleznete níže.

Výsledky soutěže:

Pan děkan se rozhodl využít svého práva nevyhlásit vítěze. Všem soutěžícím děkujeme za účast.


Podmínky účasti v soutěži:

 • návrh musí být vlastní tvorbou soutěžícího
 • do soutěže budou přijímány návrhy malované, kreslené, vymodelované nebo jinak výtvarně zpracované a převoditelné do elektronické podoby z důvodu tisku přání, dále mohou být předloženy návrhy obsahující vlastní fotografie nebo vlastní počítačově zpracované návrhy
 • návrh musí být v souladu s vizuálním stylem UP a obsahovat vizuální prvky UP
 • souhlas vítěze s použitím návrhu jako oficiálního přání PřF a jeho aktivní účast na zpracování návrhu do finální podoby tisku

Vyhodnocení soutěže:

 •  přihlášené soutěžní návrhy bude hodnotit komise stanovená děkanem
 • výsledky soutěže budou zveřejněny na webu PřF
 • děkan si vyhrazuje právo vítěze nevyhlásit

Ocenění:

autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3.000–5.000 Kč a poukázku na 3denní pobyt pro 2 osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově

Příjem návrhů a případné informace:

soutěžní návrhy zasílejte ideálně v elektronické podobě na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz

nebo poštou, popř. po předchozí dohodě osobně Mgr. Magdaléně Ondrušákové,
děkanát PřF, 6. podlaží, kancelář č. 6.010, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc

Soutěž o nejlepší narozeninové přání

Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje každoročně v období května soutěž O nejlepší narozeninové přání. Se svými návrhy mohou soutěžit studenti a zaměstnanci UP i absolventi přírodovědecké fakulty. Vítězný návrh se pak stane pro následující akademický rok oficiálním narozeninovým přáním fakulty.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)