Úřední deska

Oznámení

2. 10. 2018

Děkan přírodovědecké fakulty oznamuje konání obhajoby disertační práce

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
PřF-A-16/03-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu PřF UP I. úplné znění 16. 5. 2018
4 Jednací řád Vědecké rady PřF UP 1. 3. 2006
5 Statut Přírodovědecké fakulty UP (úplné znění účinné dnem 24. 2. 2017) 22. 9. 2004
2 Volební řád Akademického senátu PřF UP (úplné znění účinné dnem 1. 1. 2017) 17. 3. 1999

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
PřF B-18/05 Děkanské volno 15. 10. 2018
PřF B-18/05 Děkanské volno 15. 10. 2018
PřF-B-18/04-ÚZ01 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP 6. 9. 2018
A-15/6-ÚZ01 Metodický pokyn děkana PřF UP k poskytování cestovních náhrad na PřF UP ze dne 11.11.2015, 1. úplné znění účinné dnem 1.9.2018 1. 9. 2018
A-14/8-N03 Novela č. 3 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 1. 9. 2018
PřF-B-18/03 Opatření děkana PřF UP o přiřazení počtů kreditů vyučovacím předmětům 26. 6. 2018
PřF-B-18/02 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 15. 6. 2018
A-17/2-MPD-N01 Novela č. 1 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů 19. 3. 2018
PřF-B-17/02 Hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců PřF UP 21. 12. 2017
A-17/11-RD Dodatek č. 2 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 9. 2017
A-17/8-SD Dodatek č. 1 k Hospodářské směrnici pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 28. 4. 2017
A-17/6-SD Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 30. 3. 2017
A-17/2-MPD Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 20. 3. 2017
A-17/1/PD Stanovení termínu pro vložení rozhodujících údajů pro dělení příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na pracoviště PřF UP pro rok 2017 do databáze OBD 17. 1. 2017
A-16/6/RD Změna hodnoty stravovacích poukázek na PřF UP 1. 1. 2017
A-15/7/SD Směrnice děkana PřF UP, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1. 1. 2016
A-15/9/RD Dodatek č. 1 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 12. 2015
A-14/10/OD Opatření děkana, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP 1. 9. 2014
A-14/8/RD Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 9. 2014
A-17/4-SD Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1. 9. 2014
A-14/9/OD Opatření děkana k udělování ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací a vynikajícím pedagogům PřF UP 18. 6. 2014
1/2014 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13. 1. 2014
1/2011 Opatření děkana upřesňující harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů 14. 6. 2011
1/2010 Opatření děkana PřF UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP a Rigorózního řádu UP 1. 1. 2010
4/2008 Výnos o registraci a proplácení dokladů za knihy 16. 12. 2008

Anglické verze inzerce — English version

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Alfredo Saavedra, osobní číslo R170520, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 122521/3907-2018, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12. října 2018, oznámení bude sňato 22. října 2018.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Gleb Markin, osobní číslo R170255, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 123538/3907-2018, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování.

Oznámení vyvěšeno dne 10. října 2018, oznámení bude sňato 19. října 2018.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Christian Gormaz, osobní číslo R17191, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 122476/3907-2018, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování.

Oznámení vyvěšeno dne 10. října 2018, oznámení bude sňato 19. října 2018.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Vojtěch Bajer, osobní číslo R170308, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 133241/3907-2018, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování.

Oznámení vyvěšeno dne 10. října 2018, oznámení bude sňato 8. listopadu 2018.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Alena Bocková, osobní číslo R170332, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 122469/3907-2018, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování.

Oznámení vyvěšeno dne 10. října 2018, oznámení bude sňato 19. října 2018.

Akademický senát

Mimořádné zasedání Akademického senátu PřF UP v Olomouci ve věci nového vysokoškolského ústavu CIST se uskuteční 17. října 2018 od 13:00.

Příští řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 24. října 2018 od 13:00 v zasedací místnosti 6.014 děkanátu PřF UP v Olomouci.

(podrobnější informace viz Akademický senát PřF)

Vědecká rada

Zasedání vědecké rady se uskuteční 10. října 2018 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty.

(podrobnější informace viz Vědecká rada PřF)