Úřední deska

Oznámení

29. 5. 2020

Výsledky voleb do AS UP pro volební období 2020–2023 konaných ve dnech 19.–25. května 2020.

Harmonogram akademického roku

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
PřF-A-99/01-N09 Změna Volebního řádu Akademického senátu PřF UP 30.4.2020
PřF-A-99/01-ÚZ09 Volební řád Akademického senátu PřF UP, IX. úplné znění 30.4.2020
PřF-A-04/05-N11 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 1.9.2019
PřF-A-04/05-ÚZ11 Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (XI. úplné znění) 1.9.2019
PřF-A-19/01 Vnitřní předpis PřF UP o provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP 1.9.2019
PřF-A-16/03-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu PřF UP I. úplné znění 16.5.2018
4 Jednací řád Vědecké rady PřF UP 1.3.2006

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
PřF-B-19/08-ÚZ1 Statut Etické komise PřF UP (I. úplné znění) 15.10.2020
PřF-B-19/08-N01 Novela č.1 ke Statutu Etické komise PřF UP 15.10.2020
PřF-B19/05-N01 Novela č.1 k Metodice dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP 18.5.2020
PřF-B-19/05-ÚZ01 Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP (I.úplné znění) 18.5.2020
PřF-B-20/02 Novela č.3 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 24.4.2020
A-14/8-N06 Novela č.6 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu 1.4.2020
PřF-B-18/04-N02 Novela č. 2 k Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF 6.1.2020
PřF-B-18/04-ÚZ02 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP (II. úplné znění) 6.1.2020
A-15/7/SD-N02 Novela č. 2 ke Směrnici děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP 4.11.2019
A-15/7/SD-ÚZ02 Směrnice děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (II. úplné znění účinné dnem 4.11.2019) 4.11.2019
A-14/8-NO4 Novela č.4 k Rozhodnutí děkana PřF UP č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 1.9.2019
A-14/8-ÚZ01 Rozhodnutí děkana PřF Up č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP (I. úplné znění) 1.9.2019
A-14/8-NO5 Novela č.5 k Rozhodnutí děkana PřF UP č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 1.8.2019
PřF-B-19/07 Statut Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor 21.5.2019
PřF-B-19/06 Novela č.2 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 18.4.2019
PřF-B-19/04 Hlášení škod na PřF UP 11.4.2019
PřF-B-19/05 Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF Up 10.4.2019
PřF-B-19/03 Rozhodnutí o zrušení normy 6.3.2019
PřF-B-18/11-ÚZ01 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF UP (první úplné znění) 11.1.2019
PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF 1.12.2018
PřF-B-18/10 Provozní řád podzemních garáží PřF UP v Olomouci 26.11.2018
PřF-B-18/09 Provozní řád autoprovozu PřF UP 20.11.2018
A-15/6-ÚZ01 Metodický pokyn děkana PřF UP k poskytování cestovních náhrad na PřF UP ze dne 11.11.2015, 1. úplné znění účinné dnem 1.9.2018 1.9.2018
PřF-B-18/03 Opatření děkana PřF UP o přiřazení počtů kreditů vyučovacím předmětům 26.6.2018
PřF-B-18/02 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 15.6.2018
A-17/2-MPD-N01 Novela č. 1 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů 19.3.2018
A-17/11-RD Dodatek č. 2 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1.9.2017
A-17/8-SD Dodatek č. 1 k Hospodářské směrnici pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 28.4.2017
A-17/2-MPD Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 20.3.2017
A-14/10/OD Opatření děkana, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP 1.9.2014
A-17/4-SD Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1.9.2014
1/2011 Opatření děkana upřesňující harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů 14.6.2011
1/2010 Opatření děkana PřF UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP a Rigorózního řádu UP 1.1.2010
4/2008 Výnos o registraci a proplácení dokladů za knihy 16.12.2008

Rozhodnutí

Číslo normy Název Účinnost od
Rozhodnutí o zrušení části normy PrF-B-18/11 Rozhodnutí rektora o zrušení části normy PřF UP č. PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků na PřF UP 11.1.2019

Ostatní dokumenty

  Název Účinnost od
Návštěvní řád Návštěvní řád PřF UP, 17. listopadu 12 1. 3. 2020
Metodický pokyn pro
distanční zkoušení
Metodický postup pro distanční (online) formy kontroly splnění studijních povinností studentů na UP 27. 4. 2020

Anglické verze inzerce — English version

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Amr Nour, osobní číslo R190698, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 160904/3907-2020, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 20. října 2020, oznámení bude sňato 29. října 2020.

Obhajoby disertačních prací

doktorand studijní program studijní obor datum konání pozvánka
Mgr. Tereza Vavrdová Biochemie Biochemie 21. říjen 2020
Obhajoba proběhne distančním způsobem v aplikaci Zoom. Odkaz na videokonferenci:
https://cesnet.zoom.us/j/94367543402?pwd=UUE0QTdLU2JCakhBV1NKaEEvbmZ4UT09
Meeting ID: 943 6754 3402
Passcode: 475773
pdf
Mgr. Radka Pechancová Chemie Analytická chemie 22. říjen 2020 pdf
Mgr. Jan Kollár Biologie Botanika 23. říjen 2020 pdf

Akademický senát

Informace k Akademickému senátu PřF UP jsou vedeny na samostatné stránce zde.

Vědecká rada

Informace k Vědecké radě PřF UP jsou vedeny na samostatné stránce zde.