Biochemie je přírodovědná disciplína zkoumající živé systémy chemickými a biologickými metodami. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech. Předmětem studia biochemie je struktura a funkce základních stavebních kamenů živé hmoty, jako jsou například cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny a další biomolekuly.

Katedra biochemie PřF UP v Olomouci garantuje vysokoškolské studium v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studijního programu Biochemie, Bioinformatika a v doktorském stupni studijního programu Biochemie. Katedra biochemie dále zajišťuje výuku biochemie v rámci odborného studia systematické biologie a ekologie, molekulární biologie, experimentální biologie, odborné chemie, biofyziky a v učitelských kombinacích s chemií.

Cílem studijních programů Biochemie je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří mají hluboké teoretické a praktické znalosti získané studiem specializovaných biochemických a molekulárně biologických disciplín, které umožňují rychle a tvůrčím způsobem se orientovat v nové problematice dle požadavků praxe. Rozšíření základních znalostí z biochemie získaných v rámci bakalářského studia je dosaženo v magisterském studiu absolvováním odborných přednášek zaměřených např. na oblast enzymologie, regulačních procesů v metabolických drahách, problematiky molekulární biologie, klonování a genového inženýrství, moderních biotechnologických přístupů, rostlinné biochemie, forenzní chemie, klinické biochemie a fytochemie. Z důvodů potřeby pracovního trhu a zvýšení potenciálu uplatnitelnosti absolventů v praxi získávají studenti kvalitní experimentální zkušenosti absolvováním řady praktických cvičení zaměřených na moderní experimentální techniky a v průběhu řešení závěrečných prací. Získané teoretické a praktické znalosti umožňují absolventům navazujícího magisterského studijního programu Biochemie uplatnit se v moderním a v současnosti rychle se rozvíjejícím vědním odvětví biochemie jak v praxi, tj. v biochemických, chemických, potravinářských, zemědělských, farmaceutických a zdravotnických laboratořích zaměřených na bioanalytické metody, v průmyslových laboratořích zaměřených na biotechnologie a v oblasti výzkumu, tak i v doktorském studijním programu Biochemie.

Cílem studijních programů Bioinformatika je příprava odborníků na analýzu, zpracování a interpretaci dat získaných pro oblasti biologie, biochemie a medicíny, případně další související odvětví lidské činnosti. Absolventi se profilují v oblastech strukturní bioinformatiky proteinů a nukleových kyselin, proteomiky a genomiky. Samozřejmostí je další vzdělávání v informačních technologiích, jako jsou teorie informace a kódování, algoritmy, databáze, umělá inteligence aj. Absolvent, který se stává odborníkem s ucelenými znalostmi informačních technologií, výpočetní techniky, biochemie a biologických oborů věnujících se studiu nejvýznamnějších buněčných makromolekul – proteinů a nukleových kyselin, bude schopen navrhovat nové bioinformatické algoritmy, programovat, konstruovat databáze, provádět statistickou analýzu dat, zejména pro oblast věd o živé přírodě.

Výzkumná činnost katedry biochemie, na které se podílejí i studenti, je zaměřena na studium obranných mechanismů rostlin, konkrétně na úlohu reaktivních forem kyslíku a dusíku v reakci na biotické a abiotické stresové faktory. Druhá významná oblast výzkumu je orientována na studium imunity a zdraví včel. Jedná se např. o izolaci a kvantifikaci antimikrobiálních peptidů včel, testování antimikrobiální aktivity peptidů a dalších látek proti různým kmenům bakterií, výzkum imunitního systému včel v reakci na patogeny či parazity, analýza příčin ztrát včelstev. Třetí výzkumná oblast se týká vývoje bioinformatických nástrojů pro práci s velkými daty Sequence Guide Dog, spojenou se studiem genomů sóji a ostatních významných plodin a organismů. Identifikace mutací způsobujících fenotyp, vývoj nástrojů pro vizualizace haplotypů, příprava a charakterizace mutantů a design nových kultivarů. Dále se na katedře biochemie věnujeme studiu enzymů, zejména rostlinného a mikrobiálního původu, (jedná se např. o dehydrogenasy, oxidasy a proteasy). Metoda hmotnostní spektrometrie je využívána v analýze proteinů, jejich identifikace (peptidové mapování a peptidové sekvencování), relativní a absolutní kvantifikace a analýze posttranslačních modifikací (glykosylace, fosforylace).

Odkaz na webové stránky projektů řešených členy Katedry biochemie:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)