Studium v zahraničí - Stránka 11 z 10

Aktuální nabídky

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2021—2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.

Informace ke studijním pobytům Erasmus+ v zimním semestru 2022/2023

Nominace a přihlášky

Pokud vaše hostitelská instituce vyžaduje, aby vaší přihlášce předcházela oficiální nominace z Univerzity Palackého, kontaktujte na Zahraničním oddělení RUP Mgr. Terezu Zapletalovou na tereza.zapletalova01@upol.cz a požádejte o odeslání nominace. Na instituce, které nás o této povinnosti informovaly, jsou nominace odesílány automaticky, v tom případě by s vámi měla hostitelská instituce sama spojit s pokyny k dalšímu postupu.
Pokud jste student/ka FTK, LF, FZV a právnické fakulty, o nominaci žádat nemusíte, budete automaticky nominován/a vaší fakultní koordinátorkou.
Přihlášky na partnerské instituce si podávají studenti sami. Na webu vaší partnerské instituce si musíte vyhledat nebo případně zjistit od vašeho zahraničního koordinátora na partnerské instituci, jakou formou a v jakém termínu se na vaši instituci přihlásit jako Erasmus+ student (hledejte pokyny pro International students, Erasmus students, Incoming students, Exchange students apod.). Velká část institucí zašle studentovi pokyny k přihláškám po přijetí studentovy nominace.
Některé instituce mají poměrně časné termíny pro doručení přihlašovací dokumentace (např. Skandinávie nebo Holandsko), proto s vyhledáním informací, které se vás týkají, neotálejte.

Learning Agreement

Learning Agreement (LA) je studijní smlouva s předměty, které budete v zahraničí absolvovat. Zároveň je v LA popsán způsob uznání na UP.
Letošní rok spadá do přechodného období, kdy evropské univerzity postupně přecházejí na přípravu a schvalování LA ve vlastních informačních systémech, tzv. EWP (Erasmus Without Paper). Možnost schvalování LA přes IS STAG je nyní ve fázi příprav a není ještě funkční, v případě změny budete informováni. Do doby, než bude EWP pro schvalování LA v provozu, používejte pro přípravu LA klasický formulář LA. Způsob vyplnění konzultujte s vaším katederním/fakultním koordinátorem.
Vždy platí, že v LA musíte mít vyplněnou jak tabulku A, do které zapisujete zahraniční předměty (doktorandi uvádějí popis své studijní/výzkumné činnosti), tak tabulku B, do které se uvádí, jak vám budou zahraniční předměty vaší fakultou po návratu uznány (uznání po návratu je povinné i v případě, že kredity získané na Erasmu takzvaně "nepotřebujete"). V případě celoročního výjezdu je zapotřebí si do LA zapsat předměty na oba semestry. Do LA si vyplníte také vaši úroveň jazyka výuky. LA musí být vždy potvrzen třemi stranami: student, katederní koordinátor na UP a zahraniční koordinátor. (Oskenovaný LA stačí odeslat do zahraničí k podpisu e-mailem, zasílání originálu poštou není potřeba.)
Seznam koordinátorů UP oprávněných k podpisu LA je zveřejněn zde.
Vyřízení LA může trvat i několik měsíců, doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu. Bez Learning Agreementu potvrzeného všemi stranami není možné podepsat před odjezdem účastnickou smlouvu a vyjet na studijní pobyt.Student je povinen v zahraničí získat minimálně 20 kreditů za semestr studia, aby byl oprávněn k nároku na finanční podporu z programu Erasmus+.
Po zahájení studijního pobytu lze v LA provést změny (Changes to the Learning Agreement).

Sazby finanční podpory a socio-ekonomické stipendium

Pro výjezdy v letním semestru akademického roku 2022/23 jsou platné sazby finanční podpory.
Finanční podpora vám pak bude zaslána jednou splátkou do 30 dní od podpisu účastnické smlouvy, v případě celoročních výjezdů dvěma splátkami ve dvou termínech.
Finanční podpora je stanovena za každý den, kdy je institucí vyžadována vaše přítomnost, tzn. od začátku semestru (případně od začátku jazykového kurzu nebo orientačního programu) až po zkouškové období.
Grant, který je studentovi přidělen, představuje pouze příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů během pobytu v zahraničí. Počítejte tedy s finanční spoluúčastí.
Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí mají možnost si zažádat o přiznání socio-ekonomického stipendia (250 EUR/měsíc), které se odvíjí od pobírání sociálního stipendia na UP nebo od pobírání přídavků na dítě, resp. od rozhodného příjmu domácnosti nepřevyšujícího součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4, více viz https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/studenti-ze-znevyhodneneho-socio-ekonomickeho-prostredi/ (později se přemístí na www.dzs.cz)
O přiznání socio-ekonomického stipendia si může zažádat i student, který je rodičem.
Žádost o socio-ekonomické stipendium je zapotřebí si na našem oddělení podat nejpozději v den uzavření účastnické smlouvy.

Ubytování

Některé hostitelské univerzity zařizují pro výměnné studenty ubytování, jiné ubytovacími kapacitami nedisponují a student si musí zajistit soukromé ubytování. V každém případě doporučujeme začít se zařizováním s dostatečným předstihem.
Při hledání ubytování se můžete zkusit inspirovat např. databází závěrečných zpráv českých studentů.

Cestovní pojištění

Po dobu zahraničního studijního pobytu můžete zdarma využívat cestovního pojištění UP.

Odstoupení z programu

V případě odstoupení z programu o této skutečnosti neprodleně písemně informujte příslušnou rektorátní koordinátorku programu Erasmus prostřednictvím formuláře.
Informaci o odstoupení podejte také svému katedernímu/fakultnímu koordinátorovi, a to jak na UP, tak na straně zahraničního partnera.
Nominace k výjezdu je závazná a k rušení výjezdu by mělo docházet pouze ve výjimečných případech.

Podmínky pro účast studenta v programu Erasmus+

Mezi fakultou a partnerskou institucí musí být uzavřena bilaterální smlouva ERASMUS+.

Musí být studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na PřF (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).

Musí mít řádně ukončen minimálně první ročník bakalářského studia.

Délka studijního pobytu bude minimálně 3 měsíce, maximálně 12 měsíců - vždy v rámci jednoho akademického roku.

Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců.

Po celou dobu plánovaného pobytu musí být studentem PřF UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).

Student si musí zjistit, jak je program na fakultě organizován. Nejlépe je kontaktovat referentku pro zahraniční vztahy na PřF nebo koordinátora dané katedry.

Student se musí informovat na katedře, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení. Termín stanovuje katedra. Většinou se výběrová řízení na katedrách stanovují na začátek měsíce února.

Student si musí zjistit důsledky studia v zahraničí pro jeho studium na PřF (uznání absolvovaných předmětů v zahraničí).

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus: Student získává 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.

Před výjezdem musí student na Portále vyplnit předměty, které bude v zahraničí absolvovat. V Portále – Moje studium – STAG jiné – ECTS výjezdy.

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou v účastnické smlouvě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory.

Tento výpis výsledků předloží koordinátorovi na dané katedře a ten mu předměty ze zahraničí uzná za předměty, které by si zapsal na semestr nebo na celý akademický rok.

Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr studia (doporučuje se 20–30 kreditů). PřF má platnou směrnici děkana pro uznání studia ze zahraničí.

Bilaterální smlouva

ERASMUS+ PROGRAMME,  Inter-institutional agreement between programme countries

(předvyplněný dokument – bilaterální smlouva)

Praktické stáže

Tato mobilitní aktivita programu Erasmus+ stimuluje a intenzivně podporuje vzdělávání a odbornou přípravu vysokoškolských studentů a čerstvých absolventů formou zahraničních praktických stáží.

Nabízí jim příležitost aplikovat jejich stávající teoretické znalosti a praktické dovednosti vztažené k danému studijnímu oboru v konkrétním pracovním prostředí, rozšířit je o nové odborné poznatky a schopnosti či posílit takové klíčové kompetence jako je efektivní komunikace včetně komunikace v cizích jazycích, interkulturní kompetence, týmová práce, organizační dovednosti, řešení problémů, informační gramotnost, kreativita apod. Tímto stáže významným způsobem rozšíří kvalifikační profil studentů a čerstvých absolventů, přispějí k jejich profesnímu a osobnímu rozvoji a navýší jejich atraktivitu z pohledu zaměstnavatelů.

Praktická stáž nevyžaduje bilaterální smlouvu, ale musí být předem vyjednána, resp. dohodnuta a potvrzena formou dopisu o přijetí/Letter of Admission (LoA), potažmo pracovního plánu stáže/Learning Agreement for Traineeships (LA). Praktická stáž musí úzce souviset s vaším studiem a po jejím ukončení musí být plně uznána příslušnou katedrou/ústavem jako součást studijního programu, do něhož jste na UP zapsán/a (přidělením dohodnutého počtu kreditů ECTS a/nebo zaznamenáním absolvované stáže v dodatku k diplomu).

Zájemci a vyjíždějící musí vždy kontaktovat paní Danu Gronychovou, dana.gronychova@upol.cz.

Podklady žadatele

  • motivační dopis
  • pracovní plán stáže/Learning Agreement for Traineeships (podrobný a dobře strukturovaný pracovní program odpovídající studijnímu oboru a motivačním faktorům uchazeče; příslušná délka mobility atd.)
  • doporučení odborného garanta praktických stáží na příslušné katedře
  • potvrzení o jazykových schopnostech

Partnerské instituce

 Aktuální přehled programů a hostitelských institucí spolupracujících s přírodovědeckou fakultou.

Aplikovaná matematika

E BARCELO03 Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A WIEN02 Vienna University of Technology (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
celkem 30 měsíců, 2014/15–2020/21.
E GIRONA02 Universitat De Girona (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
3 studenti, celkem 15 měsíců, 2014/15–2020/21.
I MILANO 16 Universita degli Studi di Milano-Bicoca (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
3 studenti, celkem 15 měsíců, 2014/15–2020/21.
P PORT02 FEP – School of Economics and Management (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
3 studenti, celkem 15 měsíců, 2014/15–2020/21.
B LEUVEN01 KU Leuven, Faculty of Science (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.

Biochemie

NL GRONING03 Hanze University Groningen (koordinátor prof. RNDr. I. Frébort, CSc., Ph.D.)
1 student, celkem 5 měsíců, 2014/15–2020/21.
F PARIS77 Agro ParisTech (koordinátor Mgr. D. Kopečný, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
F PARIS011 Iniversizé de Paris-Sud (koordinátor Mgr. D. Kopečný, Ph.D.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2014/15–2020/21.
D HAMBURG01 Hamburk Universität (koordinátor Mgr. D. Kopečný, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
I PADOVA01 Universita degli studi di Padova (koordinátor prof. Mgr. M. Šebela, Dr.)
2 studenti, celkem 8 měsíců, 2014/15–2020/21.
SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (koordinátor prof. Mgr. M. Šebela, Dr.)
4 studenti, celkem 40 měsíců, 2014/15–2020/21.

Biologie

Botanika

HR OSIJEK01 University of Osijek (koordinátor doc. RNDr. V. Ondřej, Ph.D.)
2 studenti, celkem 5 měsíců, 2017/18–2020/21.
PL KRAKOW01 Jagiellonian University in Kraków (koordinátor doc. RNDr. V. Ondřej, Ph.D.)
3 studenti, celkem 90 měsíců, 2014/15–2020/21.
NL WAGENIN01 Wageningen University (koordinátor doc. RNDr. V. Ondřej, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.

Experimentální biologie

B GENT01 Universiteit Gent (koordinátor prof. RNDr. M. Fellner, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
LT KUNAS02 Kaunas University of Technology (koordinátor dr. A. Žukauskaite, Ph.D.)
4 studenti, celkem 4 měsíce, 2014/15–2020/21.

Zoologie

TR DIYARBA01 Dicle University (koordinátor prof. Ing. S. Bureš, CSc.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.

Ekologie a ochrana prostředí

E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche (prof. Dr. Ing. B. Šarapatka, CSc.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2017/18–2020/21.
Coimbra02 Polytechnic Institute of Coimbra (prof. Dr. Ing. B. Šarapatka, CSc., doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2016/17–2020/21. 
KZ S.Toraighyrov Pavlodar State University, KZ (koordinátor PřF D. Gronychová)
2 studenti Ph.D., celkem 6 měsíců, 2015/16–2017/18.
SK NITRA01 Univerzita Konštantína Filozófa (prof. Dr. Ing. B. Šarapatka, CSc.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2014/15–2020/21.

Fyzika

Biofyzika

SF Helsinky01 University of Helsinky (koordinátor RNDr. J. Švec, Ph.D.)
1 student, celkem 3 měsíců, 2017/18 – 2020/21.

Experimentální fyzika

TR IMANISA01 Celal Bayar University (koordinátor doc. RNDr. J. Pechoušek, Ph.D.)
1 student, celkem 5 měsíců, 2016/17–2020/21.
SK BRATISL01 Slovenská technická univerzita (koordinátor doc. RNDr. J. Pechoušek, Ph.D.)
4 studenti, celkem 24 měsíců, studijní stáž, 2 studenti, celkem 6 měsíců, pracovní stáž pro akademický rok 2014/15–2020/21.
TR IZMIR02 Ege Univeritesi (koordinátor doc. RNDr. J. Pechoušek, Ph.D.)
2014/15–2020/21.

Optika

PL GLIWICE01 Silesian University of Technology (koordinátor prof. RNDr. Z. Hradil, CSc.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2016/17–2020/21.
E GRANADA01 University of Granada (koordinátor RNDr. F. Pluháček, Ph.D.)
1 student, celkem 9 měsíců, 2016/17–2020/21.
D AALEN01 Hochschule Aalen (koordinátor RNDr. F. Pluháček, Ph.D.)
2014/15–2020/21.
S UMEA01 Umea Univeritet (koordinátor prof. RNDr. Z. Hradil, CSc.)
2014/15–2020/21.
D ERLANGER01, Friedrich-Alexander-Univerität (koordinátor doc. Mgr. R. Filip, Ph.D.)
5 studentů, celkem 25 měsíců, 2014/15–2020/21.

Geografie

Geoinformatika a geografie

E SASTELL01 Universitat Jaume I (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2017/18–2020/21.
PL Krakow02 AGH University of Science and Technology (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, 2017/18–2020/21.
G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2017/18–2020/21.
N TRONDHE01 Norwegian University of Science (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
PL WRCLAW01 University of Wroclav (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10, měsíců 2014/15–2020/21.
HU BUDAPES01 Faculty of Informatics (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A WIEN02 University of Vienna (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.

Mezinárodní rozvojová studia

PL LODZ 01 Uniwersytet Lodzkieg (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 5 měsíců, 2016/17–2020/21
KZ S.Toraighyrov Pavlodar State University, KZ (koordinátor PřF D. Gronychová)
2 studenti Ph.D., celkem 6 měsíců, 2015/16–2017/18.
UK BRIGHTO02 University of Brighton, UK (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2016/17–2020/21.
N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
4 studenti, celkem 40 měsíců, 2016/17–2020/21.
SF HELSINK01 University of Helsinky (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2016/17–2021/22.
E MALAGA01 Universidad De Malaga (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21
E GRANADA01 Universidad De Granada (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
A WIEN01 Universität Wien (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
E HUELVA01 University of Huelva (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
E MADRID01 Universidad Politécnica De Madrid (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
F POINT – P05 Université des Antilles et de la Guyane (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 24 měsíců, 2014/15–2020/21.
PL WARSZAW62 IFiA PAN Graduate School for Social Research (koord. Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
F GRENOBLE02 Université Pierre Mendes France (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
F CLERMON01 Université d´Auvergne (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
5 studentů, celkem 50 měsíců, 2014/15–2020/21.
DK RISSKOV06 VIA University College (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
B ANTWERP01 Universiteit Antwerpen (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 24 měsíců 2014/15–2020/21.
B GENT01 Universiteit Gent (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SF HELSINK01 University of Helsinky (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2016.
S MALMO01 Malmö University (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2016/17.
N OSLO01 University of Oslo (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
3 studenti, celkem 18 měsíců, 2014/15–2020/21.
NL UTRECHT01 Utrecht University (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2018/19.
TR ISTANBU13 Fatih Üniversitesi (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21.
B-BRUXEL04 Universite Libre de Bruxelles (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 6 měsíců, 2014/15–2020/21.
FR NOUMEA03 Université de la Nouvelle-Calédonie (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
F MONTPEL 01 Université Montpellier 1 (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21.
E ALICANT01 Universidad de Alicante (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
ES LASPAL 01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21.
UK MANCHES01 University of Manchester (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21
I TORINO01 University of Turin (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
4 studenti, celkem 36 měsíců, 2015–2021

Regionální geografie

PL LODZ01 University of Lodz (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
3 studenti, celkem 18 měsíců, 2017/18–2020/21.
B SOFI01 Sofijski universitet "Sv. Kliment Ohridski" (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
ET TARTU01  Tartu Ülikool (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
F CLERMON02 Université Blaise Pascal (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 8 měsíců, 2014/15–2020/21.
HR ZADAR01 Sveučilište u Zadru (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
D CHEMNIT01  Technische Universität (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A KLAGENF01 Alpen-Adria Universität (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
RO BUCURESTI01 Universitatea din Bucureşti (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SK BRAT Univerzita Komenského v Bratislavě (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SK PRESOV01 Prešovská univerzita v Prešově (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
SI MARIBOR01 Univerza v Mariboru (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
3 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
E KATAL Universitat de Girona (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SF FALUN01 Högskolan Dalarna (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
3 studenti, celkem 30 měsíců, 2014/15–2020/21. 

Geologie

SI LJUBLJA01 Univerza v Ljublani, Lublaň (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21.
F TOURS01, Univeristé Francois Rabelais–Tours (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2015/16–2017/18.
E BARCELO02 Facultat De Filosofia, Barcelona (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
B LIEGE01 Univerity of Liege (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A GRAZ01 University of Graz (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.

Chemie

Analytická chemie

F PARIS063 École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (koordinátor RNDr. J. Skopalová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2015/16–2020/21.
A WIEN01 Universität Wien (koordinátor prof. RNDr. K. Lemr, Ph.D.)
1 student, celkem 5 měsíců, 2014/15–2020/21.

Fyzikální chemie

F LIMOGES01 Université de Limoges (koordinátor prof. RNDr. M. Otyepka, Ph.D.)
2014/15–2020/21.
UK BIRMING02 University of Birmingham (koordinátor prof. Ing. L. Lapčík, CSc.)
2014/15–2020/21.

Organická chemie

DK ODENSE01 University of Southern Denmark (koordinátor RNDr. L. Brulíková, Ph.D.)
2014/15–2020/21.

Matematika

G PATRA01 University of  Patras (koordinátor Mgr. V. Vaněk, Ph.D.)
4 studenti, celkem 24 měsíců, 2014/15–2020/21.
SK KOSICE Pavol Jozef Šafárik University in Košice
(koordinátor Mgr. V. Vaněk, Ph.D.)
4 studenti, celkem 4 měsíce, 2014/15–2020/21.

Kontaktní osoba pro zahraniční mobility studentů

Dana Gronychová
dana.gronychova@upol.cz
+420 585 634 058

Studijní pobyty v rámci Evropy i mimo Evropu, mezinárodní smlouvy, studium v anglickém jazyce, zahraniční vědecko-výzkumné stáže, nostrifikace diplomů, studijní smlouvy (Learning Agreements).

Každá mobilita musí být předem nahlášena paní Gronychové.

Úřední hodiny:

Pondělí 9.00—11.00 13.30—14.30
Úterý 9.00—11.00 13.30—14.30
Středa 13.30—14.30
Čtvrtek 9.00—11.00 13.30—14.30
Pátek podle domluvy  

Katederní koordinátoři mobilit studentů

Výběrová řízení v programu Erasmus, konzultace a schvalování studijních smluv (Learning Agreements) včetně změn, uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí.

  

Pracoviště Kontaktní osoba e-mail
Katedra algebry a geometrie Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D. vladimir.vanek@upol.cz
Katedra analytické chemie doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D. david.jirovsky@upol.cz
Katedra biofyziky a Centrum regionu Haná – Oddělení biofyziky prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D. dusan.lazar@upol.cz
Katedra biochemie prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. marek.petrivalsky@upol.cz
Katedra botaniky doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. vladan.ondrej@upol.cz
Katedra buněčné biologie a genetiky Mgr. Dana Šafářová, Ph.D. dana.safarova@upol.cz
Katedra ekologie a životního prostředí prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. borivoj.sarapatka@upol.cz
  Mgr. Martin Dančák, Ph.D. martin.dancak@upol.cz
Katedra experimentální fyziky doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D. jiri.pechousek@upol.cz
Katedra fyzikální chemie RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. jana.soukupova@upol.cz
Katedra geografie Mgr. Petr Šimáček, Ph.D. petr.simacek@upol.cz
Katedra geoinformatiky doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. jaroslav.burian@upol.cz
Katedra geologie Ing. Lada Hýlová, Ph.D. lada.hylova@upol.cz
Katedra informatiky Alena Kolovratníková alena.kolovratnikova@upol.cz
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. karel.hron@upol.cz
Katedra optiky – optometrie doc. RNDr. František Pluháček, Ph.D. frantisek.pluhacek@upol.cz
Katedra optiky – všechny ostatní obory prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. zdenek.hradil@upol.cz
Katedra organické chemie RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. lucie.brulikova@upol.cz
Katedra rozvojových a environmentálních studií Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. simona.safarikova@upol.cz
  doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D. miroslav.syrovatka@upol.cz
Katedra zoologie a ornitologická laboratoř prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. stanislav.bures@upol.cz
Laboratoř růstových regulátorů PřF a ÚEB AVČR doc. RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D. jitka.frebortova@upol.cz

 

Další informace

Další informace, které by se vám mohly hodit, pokud uvažujete o studiu v zahraničí.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)