Studium v zahraničí

Aktuální nabídky

24. 5. 2024

Chystáte se v akademickém roce letech 2024-2025 vycestovat za studiem do Francii? Pak je tato akce právě pro vás!

23. 5. 2024

Česká centra vyhlašují výběrová řízení na rok 2024.

20. 5. 2024

Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu vyhlašuje výběrové řízení na stáž v období srpen 2024 až leden 2025.

26. 4. 2024

Dům zahraniční spolupráce zve na další ročník akce Příští stanice svět. I letos všem, kteří touží po zahraničních zážitcích, pomůže roztáhnout křídla a vyletět do světa plného nových možností.

17. 4. 2024

Institute Catholique de Vendée (ICES) nabízí třítýdenní nebo čtyřtýdenní intenzivní program francouzského jazyka s rodilými učiteli specializovanými na výuku francouzského jazyka.

10. 4. 2024

Partnerká Konkuk University, Seoul, Korejská republika zve všechny zájemce na mezinárodní letní školu zaměřenou na korejskou kulturu a jazyk.

10. 4. 2024

Od 1. dubna 2024 se mohou zájemci přihlásit do Fulbrightova programu pro pobyty v USA v akademickém roce 2025/2025.

5. 4. 2024

Get ready for our summer semester tours happening this month. Secure your spot now to explore the wonders and hidden treasures of Olomouc and Palacký University.

4. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných...

2. 4. 2024

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2021—2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.

Informace ke studijním pobytům Erasmus+ v zimním semestru 2022/2023

Nominace a přihlášky

Pokud vaše hostitelská instituce vyžaduje, aby vaší přihlášce předcházela oficiální nominace z Univerzity Palackého, kontaktujte na Zahraničním oddělení RUP Mgr. Terezu Zapletalovou na tereza.zapletalova01@upol.cz a požádejte o odeslání nominace. Na instituce, které nás o této povinnosti informovaly, jsou nominace odesílány automaticky, v tom případě by s vámi měla hostitelská instituce sama spojit s pokyny k dalšímu postupu.
Pokud jste student/ka FTK, LF, FZV a právnické fakulty, o nominaci žádat nemusíte, budete automaticky nominován/a vaší fakultní koordinátorkou.
Přihlášky na partnerské instituce si podávají studenti sami. Na webu vaší partnerské instituce si musíte vyhledat nebo případně zjistit od vašeho zahraničního koordinátora na partnerské instituci, jakou formou a v jakém termínu se na vaši instituci přihlásit jako Erasmus+ student (hledejte pokyny pro International students, Erasmus students, Incoming students, Exchange students apod.). Velká část institucí zašle studentovi pokyny k přihláškám po přijetí studentovy nominace.
Některé instituce mají poměrně časné termíny pro doručení přihlašovací dokumentace (např. Skandinávie nebo Holandsko), proto s vyhledáním informací, které se vás týkají, neotálejte.

Learning Agreement

Learning Agreement (LA) je studijní smlouva s předměty, které budete v zahraničí absolvovat. Zároveň je v LA popsán způsob uznání na UP.
Letošní rok spadá do přechodného období, kdy evropské univerzity postupně přecházejí na přípravu a schvalování LA ve vlastních informačních systémech, tzv. EWP (Erasmus Without Paper). Možnost schvalování LA přes IS STAG je nyní ve fázi příprav a není ještě funkční, v případě změny budete informováni. Do doby, než bude EWP pro schvalování LA v provozu, používejte pro přípravu LA klasický formulář LA. Způsob vyplnění konzultujte s vaším katederním/fakultním koordinátorem.
Vždy platí, že v LA musíte mít vyplněnou jak tabulku A, do které zapisujete zahraniční předměty (doktorandi uvádějí popis své studijní/výzkumné činnosti), tak tabulku B, do které se uvádí, jak vám budou zahraniční předměty vaší fakultou po návratu uznány (uznání po návratu je povinné i v případě, že kredity získané na Erasmu takzvaně "nepotřebujete"). V případě celoročního výjezdu je zapotřebí si do LA zapsat předměty na oba semestry. Do LA si vyplníte také vaši úroveň jazyka výuky. LA musí být vždy potvrzen třemi stranami: student, katederní koordinátor na UP a zahraniční koordinátor. (Oskenovaný LA stačí odeslat do zahraničí k podpisu e-mailem, zasílání originálu poštou není potřeba.)
Seznam koordinátorů UP oprávněných k podpisu LA je zveřejněn zde.
Vyřízení LA může trvat i několik měsíců, doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu. Bez Learning Agreementu potvrzeného všemi stranami není možné podepsat před odjezdem účastnickou smlouvu a vyjet na studijní pobyt.Student je povinen v zahraničí získat minimálně 20 kreditů za semestr studia, aby byl oprávněn k nároku na finanční podporu z programu Erasmus+.
Po zahájení studijního pobytu lze v LA provést změny (Changes to the Learning Agreement).

Sazby finanční podpory a socio-ekonomické stipendium

Pro výjezdy v letním semestru akademického roku 2022/23 jsou platné sazby finanční podpory.
Finanční podpora vám pak bude zaslána jednou splátkou do 30 dní od podpisu účastnické smlouvy, v případě celoročních výjezdů dvěma splátkami ve dvou termínech.
Finanční podpora je stanovena za každý den, kdy je institucí vyžadována vaše přítomnost, tzn. od začátku semestru (případně od začátku jazykového kurzu nebo orientačního programu) až po zkouškové období.
Grant, který je studentovi přidělen, představuje pouze příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů během pobytu v zahraničí. Počítejte tedy s finanční spoluúčastí.
Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí mají možnost si zažádat o přiznání socio-ekonomického stipendia (250 EUR/měsíc), které se odvíjí od pobírání sociálního stipendia na UP nebo od pobírání přídavků na dítě, resp. od rozhodného příjmu domácnosti nepřevyšujícího součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4, více viz https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/studenti-ze-znevyhodneneho-socio-ekonomickeho-prostredi/ (později se přemístí na www.dzs.cz)
O přiznání socio-ekonomického stipendia si může zažádat i student, který je rodičem.
Žádost o socio-ekonomické stipendium je zapotřebí si na našem oddělení podat nejpozději v den uzavření účastnické smlouvy.

Ubytování

Některé hostitelské univerzity zařizují pro výměnné studenty ubytování, jiné ubytovacími kapacitami nedisponují a student si musí zajistit soukromé ubytování. V každém případě doporučujeme začít se zařizováním s dostatečným předstihem.
Při hledání ubytování se můžete zkusit inspirovat např. databází závěrečných zpráv českých studentů.

Cestovní pojištění

Po dobu zahraničního studijního pobytu můžete zdarma využívat cestovního pojištění UP.

Odstoupení z programu

V případě odstoupení z programu o této skutečnosti neprodleně písemně informujte příslušnou rektorátní koordinátorku programu Erasmus prostřednictvím formuláře.
Informaci o odstoupení podejte také svému katedernímu/fakultnímu koordinátorovi, a to jak na UP, tak na straně zahraničního partnera.
Nominace k výjezdu je závazná a k rušení výjezdu by mělo docházet pouze ve výjimečných případech.

Podmínky pro účast studenta v programu Erasmus+

Mezi fakultou a partnerskou institucí musí být uzavřena bilaterální smlouva ERASMUS+.

Musí být studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na PřF (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).

Musí mít řádně ukončen minimálně první ročník bakalářského studia.

Délka studijního pobytu bude minimálně 3 měsíce, maximálně 12 měsíců - vždy v rámci jednoho akademického roku.

Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců.

Po celou dobu plánovaného pobytu musí být studentem PřF UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).

Student si musí zjistit, jak je program na fakultě organizován. Nejlépe je kontaktovat referentku pro zahraniční vztahy na PřF nebo koordinátora dané katedry.

Student se musí informovat na katedře, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení. Termín stanovuje katedra. Většinou se výběrová řízení na katedrách stanovují na začátek měsíce února.

Student si musí zjistit důsledky studia v zahraničí pro jeho studium na PřF (uznání absolvovaných předmětů v zahraničí).

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus: Student získává 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.

Před výjezdem musí student na Portále vyplnit předměty, které bude v zahraničí absolvovat. V Portále – Moje studium – STAG jiné – ECTS výjezdy.

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou v účastnické smlouvě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory.

Tento výpis výsledků předloží koordinátorovi na dané katedře a ten mu předměty ze zahraničí uzná za předměty, které by si zapsal na semestr nebo na celý akademický rok.

Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr studia (doporučuje se 20–30 kreditů). PřF má platnou směrnici děkana pro uznání studia ze zahraničí.

Bilaterální smlouva

ERASMUS+ PROGRAMME,  Inter-institutional agreement between programme countries

(předvyplněný dokument – bilaterální smlouva)

Praktické stáže

Tato mobilitní aktivita programu Erasmus+ stimuluje a intenzivně podporuje vzdělávání a odbornou přípravu vysokoškolských studentů a čerstvých absolventů formou zahraničních praktických stáží.

Nabízí jim příležitost aplikovat jejich stávající teoretické znalosti a praktické dovednosti vztažené k danému studijnímu oboru v konkrétním pracovním prostředí, rozšířit je o nové odborné poznatky a schopnosti či posílit takové klíčové kompetence jako je efektivní komunikace včetně komunikace v cizích jazycích, interkulturní kompetence, týmová práce, organizační dovednosti, řešení problémů, informační gramotnost, kreativita apod. Tímto stáže významným způsobem rozšíří kvalifikační profil studentů a čerstvých absolventů, přispějí k jejich profesnímu a osobnímu rozvoji a navýší jejich atraktivitu z pohledu zaměstnavatelů.

Praktická stáž nevyžaduje bilaterální smlouvu, ale musí být předem vyjednána, resp. dohodnuta a potvrzena formou dopisu o přijetí/Letter of Admission (LoA), potažmo pracovního plánu stáže/Learning Agreement for Traineeships (LA). Praktická stáž musí úzce souviset s vaším studiem a po jejím ukončení musí být plně uznána příslušnou katedrou/ústavem jako součást studijního programu, do něhož jste na UP zapsán/a (přidělením dohodnutého počtu kreditů ECTS a/nebo zaznamenáním absolvované stáže v dodatku k diplomu).

Zájemci a vyjíždějící musí vždy kontaktovat paní Danu Gronychovou, dana.gronychova@upol.cz.

Podklady žadatele

  • motivační dopis
  • pracovní plán stáže/Learning Agreement for Traineeships (podrobný a dobře strukturovaný pracovní program odpovídající studijnímu oboru a motivačním faktorům uchazeče; příslušná délka mobility atd.)
  • doporučení odborného garanta praktických stáží na příslušné katedře
  • potvrzení o jazykových schopnostech

Kontaktní osoba pro zahraniční mobility studentů

Dana Gronychová
dana.gronychova@upol.cz
+420 585 634 058

Studijní pobyty v rámci Evropy i mimo Evropu, mezinárodní smlouvy, studium v anglickém jazyce, zahraniční vědecko-výzkumné stáže, nostrifikace diplomů, studijní smlouvy (Learning Agreements).

Každá mobilita musí být předem nahlášena paní Gronychové.

Úřední hodiny:

Pondělí 9.00—11.00 13.30—14.30
Úterý 9.00—11.00 13.30—14.30
Středa 13.30—14.30
Čtvrtek 9.00—11.00 13.30—14.30
Pátek podle domluvy  

Katederní koordinátoři mobilit studentů

Výběrová řízení v programu Erasmus, konzultace a schvalování studijních smluv (Learning Agreements) včetně změn, uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí.

  

Pracoviště Kontaktní osoba e-mail
Katedra algebry a geometrie Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D. vladimir.vanek@upol.cz
Katedra analytické chemie doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D. david.jirovsky@upol.cz
Katedra biofyziky prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D. dusan.lazar@upol.cz
Katedra biochemie prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. marek.petrivalsky@upol.cz
Katedra botaniky doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. vladan.ondrej@upol.cz
Katedra buněčné biologie a genetiky Mgr. Dana Šafářová, Ph.D. dana.safarova@upol.cz
Katedra ekologie a životního prostředí prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. borivoj.sarapatka@upol.cz
  doc. Mgr. Martin Dančák, Ph.D. martin.dancak@upol.cz
Katedra experimentální fyziky doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D. jiri.pechousek@upol.cz
Katedra fyzikální chemie RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. jana.soukupova@upol.cz
Katedra geografie Mgr. Petr Šimáček, Ph.D. petr.simacek@upol.cz
Katedra geoinformatiky doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. jaroslav.burian@upol.cz
Katedra geologie Ing. Lada Hýlová, Ph.D. lada.hylova@upol.cz
Katedra informatiky Alena Kolovratníková alena.kolovratnikova@upol.cz
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. karel.hron@upol.cz
Katedra optiky – optometrie doc. RNDr. František Pluháček, Ph.D. frantisek.pluhacek@upol.cz
Katedra optiky – všechny ostatní obory prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. zdenek.hradil@upol.cz
Katedra organické chemie RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. lucie.brulikova@upol.cz
Katedra rozvojových a environmentálních studií Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. simona.safarikova@upol.cz
  doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D. miroslav.syrovatka@upol.cz
Katedra zoologie prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. stanislav.bures@upol.cz
Laboratoř růstových regulátorů PřF a ÚEB AVČR doc. RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D. jitka.frebortova@upol.cz

 

Další informace

Další informace, které by se vám mohly hodit, pokud uvažujete o studiu v zahraničí.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)