Studium v zahraničí

Aktuální nabídky

9. 7. 2024

NOVA University Lisbon nabízí možnost praktické stáže v International Mobility Unit na rektorátu univerzity.

4. 7. 2024

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek

3. 7. 2024

Centrum jazykového vzdělávání UP ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce při MŠMT připravilo kurz Interkulturní kompetence určený pro studenty, kteří si chtějí rozšířit své interkulturní schopnosti a komunikaci.

23. 5. 2024

Česká centra vyhlašují výběrová řízení na rok 2024.

20. 5. 2024

Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu vyhlašuje výběrové řízení na stáž v období srpen 2024 až leden 2025.

10. 4. 2024

Od 1. dubna 2024 se mohou zájemci přihlásit do Fulbrightova programu pro pobyty v USA v akademickém roce 2025/2025.

5. 4. 2024

Get ready for our summer semester tours happening this month. Secure your spot now to explore the wonders and hidden treasures of Olomouc and Palacký University.

2. 4. 2024

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek

27. 3. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nabízí i v roce 2024 finanční příspěvek pro ukrajinské studenty. Podpora je určena studentům s ukrajinským státním občanstvím bez ohledu na typ studovaného studijního programu a formu...

1. 3. 2024

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek.

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2021—2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.

Podmínky pro účast studenta v programu Erasmus+

Mezi fakultou a partnerskou institucí musí být uzavřena bilaterální smlouva ERASMUS+.

Musí být studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na PřF (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).

Musí mít řádně ukončen minimálně první ročník bakalářského studia.

Délka studijního pobytu bude minimálně 3 měsíce, maximálně 12 měsíců - vždy v rámci jednoho akademického roku.

Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců.

Po celou dobu plánovaného pobytu musí být studentem PřF UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).

Student si musí zjistit, jak je program na fakultě organizován. Nejlépe je kontaktovat referentku pro zahraniční vztahy na PřF nebo koordinátora dané katedry.

Student se musí informovat na katedře, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení. Termín stanovuje katedra. Většinou se výběrová řízení na katedrách stanovují na začátek měsíce února.

Student si musí zjistit důsledky studia v zahraničí pro jeho studium na PřF (uznání absolvovaných předmětů v zahraničí).

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus: Student získává 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.

Před výjezdem musí student na Portále vyplnit předměty, které bude v zahraničí absolvovat. V Portále – Moje studium – STAG jiné – ECTS výjezdy.

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou v účastnické smlouvě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory.

Tento výpis výsledků předloží koordinátorovi na dané katedře a ten mu předměty ze zahraničí uzná za předměty, které by si zapsal na semestr nebo na celý akademický rok.

Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr studia (doporučuje se 20–30 kreditů). PřF má platnou směrnici děkana pro uznání studia ze zahraničí.

Praktické stáže

Tato mobilitní aktivita programu Erasmus+ stimuluje a intenzivně podporuje vzdělávání a odbornou přípravu vysokoškolských studentů a čerstvých absolventů formou zahraničních praktických stáží.

Nabízí jim příležitost aplikovat jejich stávající teoretické znalosti a praktické dovednosti vztažené k danému studijnímu oboru v konkrétním pracovním prostředí, rozšířit je o nové odborné poznatky a schopnosti či posílit takové klíčové kompetence jako je efektivní komunikace včetně komunikace v cizích jazycích, interkulturní kompetence, týmová práce, organizační dovednosti, řešení problémů, informační gramotnost, kreativita apod. Tímto stáže významným způsobem rozšíří kvalifikační profil studentů a čerstvých absolventů, přispějí k jejich profesnímu a osobnímu rozvoji a navýší jejich atraktivitu z pohledu zaměstnavatelů.

Praktická stáž nevyžaduje bilaterální smlouvu, ale musí být předem vyjednána, resp. dohodnuta a potvrzena formou dopisu o přijetí/Letter of Admission (LoA), potažmo pracovního plánu stáže/Learning Agreement for Traineeships (LA). Praktická stáž musí úzce souviset s vaším studiem a po jejím ukončení musí být plně uznána příslušnou katedrou/ústavem jako součást studijního programu, do něhož jste na UP zapsán/a (přidělením dohodnutého počtu kreditů ECTS a/nebo zaznamenáním absolvované stáže v dodatku k diplomu).

Zájemci a vyjíždějící musí vždy kontaktovat paní Danu Gronychovou, dana.gronychova@upol.cz.

Podklady žadatele

  • motivační dopis
  • pracovní plán stáže/Learning Agreement for Traineeships (podrobný a dobře strukturovaný pracovní program odpovídající studijnímu oboru a motivačním faktorům uchazeče; příslušná délka mobility atd.)
  • doporučení odborného garanta praktických stáží na příslušné katedře
  • potvrzení o jazykových schopnostech

Kontaktní osoba pro zahraniční mobility studentů

Dana Gronychová
dana.gronychova@upol.cz
+420 585 634 058

Studijní pobyty v rámci Evropy i mimo Evropu, mezinárodní smlouvy, studium v anglickém jazyce, zahraniční vědecko-výzkumné stáže, nostrifikace diplomů, studijní smlouvy (Learning Agreements).

Každá mobilita musí být předem nahlášena paní Gronychové.

Úřední hodiny:

Pondělí 9.00—11.00 13.30—14.30
Úterý 9.00—11.00 13.30—14.30
Středa 13.30—14.30
Čtvrtek 9.00—11.00 13.30—14.30
Pátek podle domluvy  

Katederní koordinátoři mobilit studentů

Výběrová řízení v programu Erasmus, konzultace a schvalování studijních smluv (Learning Agreements) včetně změn, uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí.

  

Pracoviště Kontaktní osoba e-mail
Katedra algebry a geometrie Mgr. Eliška Beránková eliska.berankova01@upol.cz
Katedra analytické chemie doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D. david.jirovsky@upol.cz
Katedra anorganické chemie doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. pavel.starha@upol.cz
Katedra biofyziky prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D. dusan.lazar@upol.cz
Katedra biochemie prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. marek.petrivalsky@upol.cz
Katedra botaniky doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. vladan.ondrej@upol.cz
Katedra buněčné biologie a genetiky Mgr. Dana Šafářová, Ph.D. dana.safarova@upol.cz
Katedra ekologie a životního prostředí prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. borivoj.sarapatka@upol.cz
  doc. Mgr. Martin Dančák, Ph.D. martin.dancak@upol.cz
Katedra experimentální fyziky doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D. jiri.pechousek@upol.cz
Katedra fyzikální chemie RNDr. Eva Otyepková, Ph.D. eva.otyepkova@upol.cz
Katedra geografie Mgr. Petr Šimáček, Ph.D. petr.simacek@upol.cz
Katedra geoinformatiky doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. jaroslav.burian@upol.cz
Katedra geologie doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D. jakub.jirasek@upol.cz
Katedra informatiky Alena Kolovratníková alena.kolovratnikova@upol.cz
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. karel.hron@upol.cz
Katedra optiky – optometrie doc. RNDr. František Pluháček, Ph.D. frantisek.pluhacek@upol.cz
Katedra optiky – všechny ostatní obory prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. zdenek.hradil@upol.cz
Katedra organické chemie doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. lucie.brulikova@upol.cz
Katedra rozvojových a environmentálních studií Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. simona.safarikova@upol.cz
  doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D. miroslav.syrovatka@upol.cz
Katedra zoologie doc. RNDr. Milan Veselý, Ph.D. milan.vesely@upol.cz
Laboratoř růstových regulátorů PřF a ÚEB AVČR doc. Mgr. Danuše Tarkowská, Ph.D. danuse.tarkowska@upol.cz

 

Další informace

Další informace, které by se vám mohly hodit, pokud uvažujete o studiu v zahraničí.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)