Proč studovat u nás?

  • skvělé renomé absolventů v praxi
  • možnost studia v zahraničí (např. v rámci projektu ERASMUS)
  • zapojení do řady projektů (atraktivní exkurze a stáže, možnost výdělku, aj.)
  • studium v téměř "rodinné" atmosféře malého kolektivu (20-30 studentů), zasazené v kulisách sympatické a kulturní Olomouce
  • provázanost s ostatními biologickými obory formou mnoha společných akcí
  • možnost spoluúčasti na řadě studentských projektů
  • nejdelší tradice oboru na českých VŠ

Pojďte studovat atraktivní obor ve starobylém univerzitním městě, kypícím studentským životem!

Možnosti studia

Katedra Vám nabízí možnost bakalářského studia programu Ekologie a ochrana životního prostředí a učitelského programu Biologie a environmentální výchova. V navazujícím magisterském studium máme pro Vás opět připravený program Ekologie a ochrana životního prostředí, dále Ochrana a tvorba krajiny, Hydrobiologie nebo Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy. Katedra je také garantem doktorského studijního programu (Ph.D.) Ekologie.

Jak se stát studentem aneb Přijímací zkoušky

Základní informace k přímacímu řízení najdete na stránkách Přírodovědecké fakulty. Jsou zde rovněž uvedeny podmínky, za kterých můžete děkana žádat o prominutí přijímacích zkoušek. Bližší informace k průběhu přijímacích zkoušek lze získat na Konzultačním dnu Katedry ekologie a ŽP, který se koná 21. dubna 2018 v budově Přírodovědecké fakulty 17. listopadu 12, Olomouc. Zde si mohou studenti vyzkoušet cvičný test. O konání Konzultačního dne budou všichni přihlášení studenti vyrozuměni poštou.

Co vás čeká aneb Náplň studia

Kostru tvoří základní přednášky biologického zaměření, doplněné o kurzy z portfolia věd o zemi, samozřejmostí jsou nosné předměty z teoretické ekologie, na něž navazuje ekologie aplikovaná v podobě praktických kurzů ochrany přírody a krajiny, managementu, nápravných opatřemí atd. Nedílnou součástí výuky je řada terénních exkurzí a cvičení, vhodně doplňujících látku probíranou během přednášek. V rámci studia mohou studenti absolvovat vybrané výměnné stáže v zahraničí. Vedle vlastních pracovníků katedry se na zajištění výuky podílí celá řada externích spolupracovníků z jiných vysokých škol, z vědeckých institucí i z praxe.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi nalézají uplatnění v různých organizacích jako je státní správa (např. odbor Životního prostředí), dále na Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), správě Chráněných krajinných oblastí (CHKO), či Národních parcích (NP). Někteří naleznou uplatnění ve vědě a výzkumu (akademické ústavy, muzea, VŠ), soukromých firmách činných v oblasti ŽP (odborné posudky, plánovací činnost, poradenství, revitalizace, cestovní ruch), nebo také školní a mimoškolní pedagogice (ZŠ, SŠ, VŠ, Střediska ekologické výchovy, DDM).