Archiv Konference mladých přírodovědců

2. 6. 2023

XVII. ročník

2. června 2023, 8:00 – 15:30

Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc, místnost 2.006 ve 2. podlaží


Tradiční Konference mladých přírodovědců se letos uskuteční po sedmnácté. Je vyvrcholením práce studentů zapojených na řešení projektových témat v programu Badatel a dalších nadaných středoškoláků, kteří mají zájem svoji práci v oblasti přírodních věd prezentovat na oficiální konferenci.


Forma účasti:

Akce se uskuteční prezenčně, tedy s osobní účastí soutěžících.

Preferujeme formu ústní prezentace (přineste si ji na flash disku ve formátu PDF), případně také podle zájmu a počtu příspěvků formou posteru. Diskuze nad postery proběhne během přestávek mezi ústními příspěvky.

Mimo aktivní účast s vlastním příspěvkem nabízíme také zapojení v roli diváků (pasivní účast).


Pokyny k prezentovaným příspěvkům:

Prezentace by měla být srozumitelná vašim vrstevníkům s přírodovědnými zájmy, ale nikoli jen těm přímo z vašeho oboru. Kromě úvodu do vašeho tématu by mělo být patrné, na čem přesně jste pracovali sami, jakými metodami a jakých výsledků jste dosáhli.

Délka příspěvku je zatím stanovena na 7 minut + 3 minuty diskuse a může být upravena podle počtu prezentujících.

Příspěvky budou zpracovány v elektronickém sborníku konference.


Vyhodnocení příspěvků:

Příspěvky vyhodnotí odborná komise vědeckých pracovníků Přírodovědecké fakulty UP, ale také publikum složené ze středoškolských studentů. Pro nejlepší autory jsou připravené zajímavé ceny. Zvláštní cenou bude cena publika.

Badatel je členem mezinárodní organizace Network of Youth Excellence; v rámci tohoto sdružení podporuje výjezdy nejúspěšnějších studentů na mezinárodní letní školy a soutěže, pokud takové budou probíhat.


Jazyk konference:

Přednášet je možné v českém, slovenském či anglickém jazyce. Na konferenci bude hodnocena odborná úroveň příspěvku, nicméně prokázání schopnosti komunikovat v angličtině je předpokladem pro to, aby student mohl být případně nominován na některou z mezinárodních akcí.


Stravování:

Pro aktivní účastníky bude zajištěn oběd (zdarma).
Drobné občerstvení nabídneme všem návštěvníkům akce (zdarma).
Pro zakoupení oběda pasivních účastníků nebo dalšího občerstvení je možné využít Bistro B6 v 6. podlaží (možná platba kartou i v hotovosti) nebo bufet FreshUP v 1. podlaží (platba v hotovosti).


Poplatky:

Bez účastnického poplatku.
 

Registrace:

Registrace byly uzavřeny. Možnost přihlášení byla do 25. května 2023.


Kontakt: badatel@upol.cz

Program

08:00-08:45 Registrace
08:45-08:50 Zahájení
08:50-09:50 Sekce I (moderátor dr. Jiří Kvita)
 

Daniel Čtvrtečka | První analýza širokopásmových spekter ze sluneční erupce (Fyzika)

Nikolas Pippal | Identifikace typu tkáně pomocí Ramanovy spektroskopie (Matematika)

Kateřina Malíková | Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení (Fyzika)

Soňa Grossová | Analýza tvrdých tkání za účelem stanovení stresu (Biologie)

Magdaléna Smyčková | Jak se ženské slzy liší od mužských? (Biologie)

Tomáš Ferbas | Studium ne-Newtonovských kapalin – Hele-Shawova buňka (Fyzika)

09:50-10:00 Čas pro občerstvení a neformální diskuzi
10:00-10:50 Sekce II
 

Janis Bojko | Syntéza nových selektivně-duálních inhibitorů cyklin dependentních kináz (Chemie)

Nela Přibylová | Metastatický potenciál buněk kolorektálního karcinomu (Biologie)

Terezie Štěpánková | Vývoj metod pro využití látek s axiální chiralitou v asymetrické syntéze (Chemie)

Júlia Pavelčíková | Dědičnost chloroplastové DNA u rodu Campanula (Biologie)

Adam Panáček | Vývoj biokompatibilního a antibakteriáního povrchu titanových implantátů za využití nanočástic stříbra (Chemie)

10:50-11:00 Přestávka
11:00-12:00 Sekce III
 

Jana Vyhlídalová | Cytologická diverzita jarních modřenců ve střední Evropě (Biologie)

Barbora Králová | Kratom (Chemie)

Barbora Dopitová | Dobrodružná cesta k syntéze selamoelleninu A a B a ohodnocení jejich biologické aktivity (Chemie)

Jakub Pavlík | Odolnost želvušek k radiačnímu a tepelnému stresu (Biologie)

Zora Lisníková | Zapojení fotoreceptorů fototropinů a aniontových kanálů ve fotomorfogenezi rostlin rajčete jedlého (Biologie)

Eva Ježková | Chemická analýza 3000 let starého bronzového meče (Chemie)

12:00-12:45 Oběd
12:45-13:00 Sdílení zkušeností
13:00-13:20 Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen
13:20-13:30 Závěrečné slovo


Změna programu vyhrazena.


1. 7. 2022

1. července 2022, 8:00 – 15:30

POZOR!!! Změna místa konání konference:

Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc (prezence 8:00-8:30 v přízemí vedle vchodu do budovy)


Tradiční Konference mladých přírodovědců se letos uskuteční po šestnácté. Je vyvrcholením práce studentů zapojených na řešení projektových témat v programu Badatel a dalších nadaných středoškoláků, kteří mají zájem svoji práci v oblasti přírodních věd prezentovat na oficiální konferenci.

Forma účasti:

Akce se uskuteční prezenčně, tedy s osobní účastí soutěžících. Protože chceme poskytnout možnost účasti co nejširšímu počtu zájemců, počítáme také s tím, že pokud to situace u některého účastníka nedovolí (např. ze zdravotních důvodů či karantény), umožníme mu prezentaci přednést online.

Preferujeme formu ústní prezentace (přineste si ji na flash disku ve formátu PDF), případně také podle zájmu a počtu příspěvků formou posteru. Diskuze nad postery proběhne během přestávek mezi ústními příspěvky.

Mimo aktivní účast s vlastním příspěvkem nabízíme také zapojení v roli diváků (pasivní účast).

Pokyny k prezentovaným příspěvkům:

Prezentace by měla být srozumitelná vašim vrstevníkům s přírodovědnými zájmy, ale nikoli jen těm přímo z vašeho oboru. Kromě úvodu do vašeho tématu by mělo být patrné, na čem přesně jste pracovali sami, jakými metodami a jakých výsledků jste dosáhli.

Délka příspěvku je stanovena na 9 minut + 3 minuty diskuse.

Příspěvky budou zpracovány ve sborníku konference.

Vyhodnocení příspěvků:

Příspěvky vyhodnotí odborná komise, pro nejlepší autory jsou připravené zajímavé ceny. Badatel je členem mezinárodní organizace Network of Youth Excellence; v rámci tohoto sdružení podporuje výjezdy nejúspěšnějších studentů na mezinárodní letní školy a soutěže.

Bude udělována také cena publika, kterou budou tvořit pasivní účastníci konference.

Jazyk konference:

Přednášet je možné v českém, slovenském či anglickém jazyce. Na konferenci bude hodnocena odborná úroveň příspěvku, nicméně prokázání schopnosti komunikovat v angličtině je předpokladem pro to, aby student mohl být nominován na některou z mezinárodních akcí.

Program

Program konference
Program může být upřesňován, prosíme o jeho sledování.
Změna programu vyhrazena

Poplatky:

Bez účastnického poplatku.
Občerstvení zdarma.

Registrace:

Registrace jsou otevřeny do 13. června 2022.

V případě zájmu o účast na konferenci se registrujte zde:

Konference je začleněna do Letní školy Badatele, která se uskuteční 1. – 7. července 2022. Letní škola bude zahájena Konferencí mladých přírodovědců. Pro účastníky konference je Letní škola Badatele nepovinným, ale vhodným pokračováním pro jejich komunikaci s nadšenými přírodovědci a získávání dalších znalostí i sdílení zajímavých zkušeností. Účast je tedy možná samostatně na konferenci nebo pouze na letní škole či na obou akcích současně.
 

Sborník KMP 2022

Fotografie KMP 2022 (foto: Jiří Kvita, Ota Blahoušek)


Kontakt: badatel@upol.cz

Program

08:00-09:00 Registrace, seznámení účastníků za možnosti malého občerstvení
09:00-09:10 Úvodní slovo zakladatele programu Badatel
09:10-10:30 Sekce "Mix I"
 

Jiří Šalajka | Mapa s příběhem Bruntálska (Vědy o Zemi)

Silvie Bravencová | Dormance semen vybraných bobovitých druhů (Biologie)

Tereza Havlíková | Vývoj imidazopyrimidinů jako inhibitorů cyklin dependentních kinas (Chemie)

Stanislava Javrová | Zmena trabekulárnej kostnej stavby u stredovekej ženskej populácie (Biologie)

10:30-10:50 Čas pro občerstvení a neformální diskuzi
11:00-12:30 Sekce "Mix II"
 

Tomáš Flídr | Metody strojového učení a jejich využití v analýze FTIR spektroskopie tkáně prostaty (Matematika)

Kateřina Lišková | Zalesnění kalamitních holin a rozbor příčin nezdaru umělé obnovy lesa na lesním hospodářském celku /LHC/ 17111 Libavá (Biologie)

David Chudožilov | Detekce rozpadů mionu scintilačním detektorem (Fyzika)

Jiří Šalajka | Detekce grafen oxidu v různých oxidačních stupních v HeLa buňkách s možností studia nosičů léčiv (Chemie)

Michaela Bakajová | Toxicita na vlastní oči - obrazová analýza v in vitro toxikologii (Biologie)

12:30-13:15 Oběd
13:15-13:30 Sdílení zkušeností
13:30-13:55 Slavnostní vyhodnocení s předáním cen
13:55-14:00 Závěrečné slovo
14:00-15:30 Komentovaná prohlídka Pevnosti poznání


Program bude průběžně upřesňován. Změna programu vyhrazena.


3. 7. 2021

3. července 2021, 8:00 – 15:00
Pevnost poznání PřF UP (info k místu konání), 17. listopadu 7, Olomouc

Tradiční Konference mladých přírodovědců se letos uskuteční po patnácté. Je vyvrcholením práce studentů zapojených na projektu Badatel a dalších nadaných středoškoláků, kteří mají zájem svoji práci v oblasti přírodních věd prezentovat na oficiální konferenci.


Forma účasti:

Rádi bychom akci uskutečnili prezenčně, tedy s osobní účastí soutěžících. Pokud prezenční forma v návaznosti na vládní opatření nebude možná, konference proběhne online. Protože chceme poskytnout možnost účasti co nejširšímu počtu zájemců, samozřejmě počítáme také s tím, že pokud to situace u některého účastníka nedovolí (např. ze zdravotních důvodů či karantény), umožníme mu prezentaci přednést online.

Pokyny k prezentovaným příspěvkům:

Prezentace by měla být srozumitelná vašim vrstevníkům s přírodovědnými zájmy, ale nikoli jen těm přímo z vašeho oboru. Kromě úvodu do vašeho tématu by mělo být patrné, na čem přesně jste pracovali sami, jakými metodami a jakých výsledků jste dosáhli. Ideální délka vašeho příspěvku je kolem 15 minut s tím, že bude následovat 5 minutová diskuze. Příspěvky budou zpracovány ve sborníku konference.

Vyhodnocení příspěvků:

Příspěvky vyhodnotí odborná komise, pro nejlepší autory jsou připravené zajímavé ceny. Badatel je členem mezinárodní organizace Network of Youth Excellence; v rámci tohoto sdružení podporuje výjezdy nejúspěšnějších studentů na mezinárodní letní školy a soutěže.

Jazyk konference:

Přednášet je možné v českém, slovenském či anglickém jazyce. Na konferenci bude hodnocena odborná úroveň příspěvku, nicméně prokázání schopnosti komunikovat v angličtině je předpokladem pro to, aby student mohl být nominován na některou z mezinárodních akcí.

Poplatky:

Bez účastnického poplatku.
Občerstvení zdarma.

Registrace:

Registrace na konferenci byla prodloužena do 29. června 2021. V případě zájmu použijte registrační formulář.
 

Konference je letos začleněna do Letní školy Badatele, která se uskuteční 3. – 9. července 2021. Letní škola bude zahájena Konferencí mladých přírodovědců. Pro účastníky konference je Letní škola Badatele nepovinným, ale vhodným pokračováním pro jejich komunikaci s nadšenými přírodovědci a získávání dalších znalostí i sdílení zajímavých zkušeností. Účast je tedy možná pouze na konferenci nebo pouze na letní škole či na obou akcích současně.


Kontakt: badatel@upol.cz

Sborník Konference mladých přírodovědců 2021 (pdf)

Program

08:00-09:00 Registrace, seznámení účastníků za možnosti malého občerstvení
09:00-09:10 Úvodní slovo zakladatele programu Badatel
09:10-10:30 Sekce "Mix I"
 

Jiří Šalajka | Mapa s příběhem Bruntálska (Vědy o Zemi)

Silvie Bravencová | Dormance semen vybraných bobovitých druhů (Biologie)

Tereza Havlíková | Vývoj imidazopyrimidinů jako inhibitorů cyklin dependentních kinas (Chemie)

Stanislava Javrová | Zmena trabekulárnej kostnej stavby u stredovekej ženskej populácie (Biologie)

10:30-10:50 Čas pro občerstvení a neformální diskuzi
11:00-12:30 Sekce "Mix II"
 

Tomáš Flídr | Metody strojového učení a jejich využití v analýze FTIR spektroskopie tkáně prostaty (Matematika)

Kateřina Lišková | Zalesnění kalamitních holin a rozbor příčin nezdaru umělé obnovy lesa na lesním hospodářském celku /LHC/ 17111 Libavá (Biologie)

David Chudožilov | Detekce rozpadů mionu scintilačním detektorem (Fyzika)

Jiří Šalajka | Detekce grafen oxidu v různých oxidačních stupních v HeLa buňkách s možností studia nosičů léčiv (Chemie)

Michaela Bakajová | Toxicita na vlastní oči - obrazová analýza v in vitro toxikologii (Biologie)

12:30-13:15 Oběd
13:15-13:30 Sdílení zkušeností
13:30-13:55 Slavnostní vyhodnocení s předáním cen
13:55-14:00 Závěrečné slovo
14:00-15:30 Komentovaná prohlídka Pevnosti poznání


Program bude průběžně upřesňován. Změna programu vyhrazena.


Fotogalerie

16. 5. 2019

Datum: 16. května 2019
Místo konání: Pevnost Poznání

Výsledky

Sekce I – Matematika, Fyzika, Vědy o Zemi
1. místo Jakub Salaj Laser welding of AISI 304 steel and titanium
2. místo Vojtěch Dientsbier Determination of physical properties of newly discovered delta Scuti type variable star
3. místo Anna Minarovičová a Františka Sandroni Emergence radikalizace v komplexních sítích

Sekce II – Chemie, Biologie
1. místo Štěpán Hartman Synthesis and supramolecular behaviour of salts derived from 4-(3-(4-aminophenyl) adamantane-1-yl) aniline
2. místo Natálie Rudolfová Wheat, roots and stress
3. místo Michaela Ondráková Comparison between Demethylation Effects of Decitabine and Vidasa on Multiple Myeloma Cells

Program konference

8:00–9:00 Registrace

9:00–9:10 Zahájení

9:10–10:25 Sekce I – Matematika, Fyzika, Vědy o Zemi (Přednáškový sál)
Emergence radikalizace v komplexních sítích (Anna Minarovičová, Františka Sandroni)
Riemannova zeta funkce (Tomáš Sklenář)
Determination of physical properties of newly discovered delta Scuti type variable star (Vojtěch Dienstbier)
Laser welding of AISI 304 steel and titanium (Jakub Salaj)
Hodnocení kvality webových map pomocí metody eye-trackingu (Michaela Pařilová)

10:25–11:00 Přestávka

11:00–12:30 Sekce II – Chemie, Biologie
Synthesis and supramolecular behaviour of salts derived from 4-(3-(4-aminophenyl) adamantane-1-yl) aniline (Štěpán Hartman)
Syntéza nových potenciálních antituberkulotik (Ondřej Ježowicz, Max Mrštík)
Comparison between Demethylation Effects of Decitabine and Vidasa on Multiple Myeloma Cells (Michaela Ondráková)
Study of the chemical essence of physical dormancy of pea seeds (Veronika Babyrádová)
Detection of bicarbonate effect in photosystem II by chlorophyll thermoluminescence (Karolína Letochová)
Wheat, roots and stress (Natálie Rudolfová)

12:30–13:00 Oběd

13:45 Slavnostní vyhodnocení (Přednáškový sál)

Exkurze v Pevnosti poznání

Starší fotogalerie

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)