Biologie, ekologie a životní prostředí

Katedra botaniky

V rámci odborného studia systematické biologie a ekologie, molekulární biologie, biochemie, biofyziky, ochrany a tvorby životního prostředí a v učitelských kombinacích s biologií katedra zajišťuje výuku botanických a obecně biologických předmětů. Je garantem učitelského studia biologie a magisterského a doktorského studia botaniky.

Vědecká činnost míří do oblastí teoretické a aplikované botaniky, odborníci provádějí například anatomicko-histologický výzkum vybraných skupin rostlin, výzkum mechanismů rezistence genových zdrojů rostlin, společenstev a biodiverzity rostlin, zaměřují se na reprodukční biologii a ochranu genofondu a další oblasti.

Katedra spravuje Národní sbírku UPOC (fytopatogenní houby, řasy a sinice) a herbář. Součástí katedry je také unikátní kolekce masožravých rostlin. Katedra botaniky rovněž úzce spolupracuje s Botanickou zahradou přírodovědecké fakulty. 

web katedry

Katedra buněčné biologie a genetiky

Katedra garantuje a poskytuje studium oboru Molekulární a buněčná biologie v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském programu. Učivo zahrnuje progresivní, rychle se rozvíjející biologické disciplíny. Absolventi se uplatní například v diagnostických a výzkumných laboratořích, v lékařství, zemědělství,  potravinářství, biotechnologiích i ve vědecko-výzkumné činnosti v základním i aplikovaném výzkumu.

Vědecká činnost se ubírá třemi základními směry. Jedná se o molekulární toxikologii a molekulární farmakologii se zaměřením na transkripčně regulační mechanismy systémů metabolizujících léčiva a škodliviny, molekulární biologie mikroorganismů se zaměřením na rostlinnou virologii a populační genetiku se zaměřením na ptáky. Moderně vybavené laboratoře katedry umožňují využívat řadu genetických, imunochemických a molekulárně-biologických postupů. Katedra úzce spolupracuje se špičkovými výzkumnými pracovišti v tuzemsku i zahraničí. Její pracovníci publikují zejména v prestižních zahraničních časopisech a ročně podávají řadu přihlášek národních a mezinárodních patentů.

web katedry

Katedra ekologie a životního prostředí

Katedra garantuje bakalářské studium oboru Ekologie a ochrana životního prostředí a navazující magisterské studium oborů Ekologie a ochrana životního prostředí a Ochrana a tvorba krajiny. Zajišťuje rovněž výuku učitelství bakalářského oboru Biologie a environmentální výchova a magisterského oboru Učitelství biologie a environmentální výchova pro střední školy. Nabízí i doktorský studijní program Ekologie a životní prostředí – obor Ekologie.

Vedle výuky studentů je hlavní náplní katedry vědecký výzkum v oblasti ekologie, ochrany přírody a krajiny, využití území a revitalizací. Kromě výzkumných projektů v rámci  národních a resortních grantových agentur se členové katedry podílejí na přípravě vysokoškolských učebnic a zpracování celé řady odborných expertiz v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (EIA, biologické hodnocení, expertní činnost pro resortní ministerstva: životního prostředí a zemědělství).

web katedry

Katedra zoologie

Katedra zoologie garantuje bakalářský studijní program Biologie a ekologie a magisterský studijní program oboru Zoologie. Pracovníci katedry se podílejí také na výuce v bakalářském i magisterském studijním programu ve všech kombinacích učitelství biologie a na výuce v oborech Hydrobiologie, Ochrana a tvorba životního prostředí, Molekulární a buněčná biologie, Biochemie a Biofyzika. Katedra má také akreditaci pro doktorské studium, habilitační a profesorská řízení v oboru Zoologie.

Výzkum zdejší vědci provádějí zejména v oblasti biologie obratlovců, entomologie a aplikované hydrobiologie. Ornitologická laboratoř řeší komplexně pojaté výzkumné projekty zaměřené hlavně na evoluční biologii a ekoetologii ptáků a Laboratoř molekulární systematiky studuje fylogenezi a evoluci především u brouků. Vědci mají bohaté kontakty se zahraničními univerzitami.

web katedry

Laboratoř růstových regulátorů

Laboratoř růstových regulátorů (LRR), je společným pracovištěm Přírodovědecké fakulty UP a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Účelem pracoviště je integrovat kapacity pro společné řešení vědecko-výzkumných projektů v oblasti molekulárních a fyziologických mechanismů účinků růstových regulátorů u živých organismů. Laboratoř garantuje bakalářský a magisterský studijní program Experimentální biologie a magisterský studijní program Experimentální biologie rostlin. Magisterský obor Experimentální biologie je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR jako zdravotnický obor.

Pracoviště se zabývá vědecko-výzkumnou a pedagogickou činností v oboru experimentální biologie, zejména pak přípravou nových, vysoce biologicky účinných růstových regulátorů na bázi purinů, vývojem metod jejich analýzy, studiem jejich funkcí a účinků v růstových a vývojových procesech normální a nádorové buňky včetně vývoje protinádorových látek odvozených od rostlinných hormonů-cytokininů. Jedním ze světově uznávaných výsledků LRR je rozšíření řady cytokininů zejména o tzv. aromatické cytokininy topoliny a z nich odvozené deriváty na bázi olomoucinu a využití regulačních účinků těchto derivátů při léčení nádorů. Pracoviště publikuje zejména v prestižních zahraničních časopisech a ročně podává i řadu přihlášek národních a mezinárodních patentů. LRR je v rámci ÚEB AV ČR od roku 2014 zapojeno do výzkumu Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

web pracoviště

Katedra experimentální biologie

Katedra se významně podílí na realizaci teoretické a praktické výuky oboru Experimentální biologie v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském programu. Během ní studenti získávají zkušenosti s instrumentálně analytickými, biochemickými a molekulárně biologickými metodami. Po dokončení studia se úspěšně uplatňují například v segmentech zdravotnictví, hygieny, farmacie, potravinářství a zemědělství.

Výzkumná činnost členů katedry experimentální biologie je zaměřena zejména na farmakognozii, medicinální chemii, chemickou a strukturní biologii. Věnují se přípravě a charakterizaci nových syntetických sloučenin využitelných pro terapii nebo diagnostiku lidských nemocí a identifikaci neznámých přírodních sloučenin. Jejich biologické a chemické vlastnosti detailně studují pomocí metod strukturní a molekulární biologie, biochemie a moderní instrumentální analýzy. Výsledky pravidelně publikují v prestižních vědeckých časopisech.

web katedry

Katedra chemické biologie

Katedra chemické biologie je novou interdisciplinární katedrou, která pomáhá vzdělávat studenty v oblasti chemických a biologických věd. Hlavní zaměření je orientováno na studium biologických vlastností přírodních látek a jejich derivátů. Pracoviště vzniklo reorganizací Laboratoře růstových regulátorů a Oddělení chemické biologie a genetiky CRH v roce 2021 za účelem zkoncentrování výzkumné problematiky vývoje, vyhledávání a popisu přírodních látek a (bio)potravin na jedno výzkumné pracoviště. Přírodní látky a nutraceutika mají klíčovou úlohu v mnoha oblastech lidské činnosti, např. v lidské výživě, hygieně, kosmetice anebo ve farmacii. Přirozeně se vyskytující rostlinné látky a jejich deriváty se uplatňují také v moderním pojetí ekologických a netoxických hnojiv v udržitelném zemědělství nebo v biotechnologiích, zejména v mikropropagaci rostlin.

Kromě vývoje a popisu nových derivátů se katedra zabývá také studiem mechanismů účinku těchto molekul a přenosem nových technologií do řady oblastí lidského života. S tím souvisí výrazná publikační i patentová aktivita. Nedílnou součástí výzkumného zaměření je také izolace a identifikace přírodních látek a biostimulantů a výzkum jejich biologických vlastností. Klíčovým je také vývoj vhodných biotestů a zavádění jejich použití do rutinního screeningu chemických knihoven. Výzkum zahrnuje i testování látek v polních podmínkách na hospodářsky významných plodinách, jakými jsou obiloviny, okopaniny nebo luštěniny. Ve spolupráci s mnoha tuzemskými i zahraničními pracovišti probíhá studium účinků těchto látek, a to zejména stanovení antioxidační, antisenesceční, antibakteriální nebo antivirové aktivity.

web katedry

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)