Katedra buněčné biologie a genetiky garantuje a poskytuje studium oboru Molekulární a buněčná biologie v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském programu.

Ve vědecké a výzkumné oblasti se katedra věnuje třem základním směrům:

  1. Molekulární toxikologie a molekulární farmakologie se zaměřením na transkripčně regulační mechanismy systémů metabolizujících léčiva a škodliviny
  2. Molekulární biologie mikroorganismů se zaměřením na rostlinnou virologii
  3. Populační genetika se zaměřením na ptáky


Moderně vybavené laboratoře katedry buněčné biologie a genetiky umožňují využívat řadu genetických, imunochemických a molekulárně-biologických postupů včetně hybridomové technologie, elektromigračních metod, chromatografie, ultracentrifugace, fluorescenční mikroskopie, PCR, kvantitativní RT-PCR, RFLP nebo DNA hybridizace, klonování a práce s buněčnými kulturami E. coli, práce s buněčnými kulturami zdravých a nádorových buněk za sterilních podmínek, gene reporter assays apod.

Katedra úzce spolupracuje s ostatními biologickými katedrami fakulty, se špičkovými Olomouckými výzkumnými pracovišti např. Ústav biologie LF UP, Ústav farmakologie LF UP, Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP, Transplantační centrum při II. Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Olomouc, Soudně lékařské oddělení FN Olomouc, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Státní rostlinolékařská správa.

Dále spolupracuje katedra s řadou tuzemských pracovišt, např. Biofyzikální ústav AV ČR Brno, Ústav molekulární genetiky AV ČR Praha, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové, Biologické centrum České Budějovice, Ústav biochemie Masarykovy University v Brně, Výzkumný ústav rostlinné výroby Ruzyně atd. Ze zahraničních spoluprací patří mezi nejvýznamnější partnery INSERM U632 Montpellier - Francie, Albert Einstein college of medicine of Yeshiva University – New York, Chemical Research Institute - Maďarská akademie věd Budapešt, Ústav experimentální endokrinologie AV SR Bratislava, Ontario Veterinary College - Guelph, Kanada, Virologický ústav SAV, Bratislava.

Nejnovější publikace