1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

Mgr. Jiří Hrubý
doktorand
585 634 907
jiri.hruby01@upol.cz

Téma: Mimikry mikrobiálních metabolitů ve střevním zdraví prostřednictvím pregnanového X receptoru
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)

Curriculum Vitae:

2017 - 2020

Bakalářské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

2020 - 2022

Navazující magisterské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

2022 - dosud

Doktorské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Publikační činnost

Zahraniční pobyty a stáže

3. ROČNÍK

Mgr. Lucia Sládeková
doktorand
585 634 907
lucia.sladekova01@upol.cz

Téma: Střevní mikrobiální metabolity jako modulátory signální dráhy aryl uhlovodíkového receptoru
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)

Curriculum Vitae:

2016 - 2019

Bakalářské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

2019 - 2021

Navazující magisterské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

2021 - dosud

Doktorské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Zahraniční pobyty a stáže

Mgr. Šimon Pavlů
doktorand

pavlu@ueb.cas.cz

Téma: Identifikace a analýza regulačních elementů kontrolujících transkripci v genomu ječmene
Školitel: Ing. Hana Šimková, CSc. (KBBG PřF UP a ÚEB AVČR)

Curriculum Vitae:

Publikační činnost

Zahraniční pobyty a stáže

4. ROČNÍK

Mgr. Zuzana Korchanová
doktorand
585 238 704
korchanova@ueb.cas.cz

Téma: Identifikace, charakterizace a funkční validace genů zapojených do interakcí hostitele a patogenu padlí travní u obilovin
Školitel: Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D. (ÚEB)

Curriculum Vitae:

Publikační činnost

Korchanová, Z., Švec, M., Janáková, E., Lampar, A., Majka, M., Holušová, K., Bonchev, G., Juračka, J., Cápal, P., Valárik, M. (2022) Identification, high-density mapping, and characterization of new major powdery mildew resistance loci from the emmer wheat landrace GZ1. FRONTIERS IN PLANT SCIENCE 13 897697

Zahraniční pobyty a stáže

Mgr. Adam Lampar
doktorand
585 634 907
lampar@ueb.cas.cz

Téma: Identifikace, charakterizace a funkční validace regulačních elementů promotorů u obilovin
Školitel: Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D. (ÚEB)

Curriculum Vitae:

Publikační činnost

Zahraniční pobyty a stáže

Mgr. Petr Urbiš
doktorand

urbis@ueb.cas.cz

Téma: Využití mikrofluidních systémů pro analýzu komplexních genomů
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)

Curriculum Vitae:

Publikační činnost

Zahraniční pobyty a stáže

5. ROČNÍK

Mgr. Eliška Zgarbová
doktorand
585 634 907
eliska.zgarbova01@upol.cz

Téma: Imunodulační účinky xenobiotik aktivujících aryluhlovodíkový receptor (AhR)
Školitel doc. Ing. Radim vrzal, Ph.D. (KBBG)
 

Curriculum Vitae:

2014 - 2017 Bakalářské studium, PřF UPOL, Katedra biochemie, obor Biotechnologie a genové inženýrství
2017 - 2019 Navazující magisterské studium, PřF UPOL, Katedra biochemie, obor Biotechnologie a genové inženýrství
2019 - dosud Doktorské studium, PřF UPOL, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie

Publikační činnost:

Zahraniční pobyty a stáže:

Řešené projekty:

Mgr. Lucie Hloušková (Šimková)
doktorand
585 238 728
simkoval@ueb.cas.cz

Téma: Analýza genových oblastí B chromozomů rostlin
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)

Curriculum Vitae:

Education and Academic Degrees

  • 2019 – present – Ph.D. student, Cell and molecular biology, Faculty of Sciences, Palacký University, Olomouc, Topic of Ph.D. thesis: Analysis of gene domains in B chromosomes
  • 2017-2019 - Mgr. (M.Sc.), Bioinformatics, Faculty of Sciences, Palacký University, Olomouc, Topic of master thesis: Comparative analysis of Pachycladon exilis subgenomes
  • 2013-2017 - Bc., Bioinformatics, Faculty of Sciences, Palacký University, Olomouc, Topic of bachelor thesis: Processing of database informations about plant superoxide dismutases by using bioinformatics methods

Position and Employment

  • 2019 - present - Ph.D. student, Centre of structural and functional genomics, IEB AS CR, Olomouc

Research Focus

  • Maize B chromosomes
  • Bioinformatics

Publikační činnost

Nicolas Blavet, Hua Yang, Handong Su, Pavel Solanský, Ryan N. Douglas, Miroslava Karafiátová, Lucie Šimková, Jing Zhang, Yalin Liu, Jie Hou, Xiaowen Shi, Chen Chen, Mohamed El-Walid, Morgan E. McCaw, Patrice S. Albert, Zhi Gao, Changzeng Zhao, Gil Ben-Zvi, Lior Glick, Guy Kol, Jinghua Shi, Jan Vrána, Hana Šimková, Jonathan C. Lamb, Kathleen Newton, R. Kelly Dawe, Jaroslav Doležel, Tieming Ji, Kobi Baruch, Jianlin Cheng, Fangpu Han, James A. Birchler, Jan Bartoš (2021): Sequence of the supernumerary B chromosome of maize provides insight into its drive mechanism and evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences Jun 2021, 118 (23) e2104254118; DOI: 10.1073/pnas.2104254118

Zahraniční pobyty a stáže

6. ROČNÍK

Absolventi doktorkého studijního programu

Mgr. Jovanka Vladejic, Ph.D.
vladejic@ueb.cas.cz

Téma:  Charakterizace vybraných jaderných proteinů rostlin: Opravy poškození DNA u rostlin s malým a velkým genomem
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)

Mgr. Martin Kovačik, Ph.D.
kovacik@ueb.cas.cz

Téma: Analýza organizace a dynamiky buněčných jader v endospermu ječmene
Školitel: Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (ÚEB)

Mgr. Kateřina Kaduchová, Ph.D.
kaduchova@ueb.cas.cz

Téma:  Analýza dynamiky a 3D organizace jaderného genomu u ječmene setého (Hordeum vulgare)
Školitel: Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (ÚEB)

Mgr. Karolína Ondrová, Ph.D.
 karolina.ondrova@upol.cz

Téma: Interakce nutraceutik s regulačními drahami metabolismu xenobiotik
Školitel prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)
 

Mgr. Klára Procházková, Ph.D.
prochazkova@ueb.cas.cz

Téma: Identifikace genů podílejících se na opravách toxických DNA-proteinových vazeb u huseníčku rolního (2023)
Školitel: Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (ÚEB)

Po ukončení doktorského studia pracuje jako postdoktorand v Centru stukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky AV ČR

 

Mgr. Beáta Strejčková, Ph.D.
strejckova@ueb.cas.cz

Téma: Funkční analýza genů ovlivňujících kvetení u obilovin (2023)
Školitel: RNDr. Jan Šafář, Ph.D (ÚEB)

Po ukončení doktorského studia pracuje jako postdoktorand v Centru stukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Mgr. Barbora Vyhlídalová, Ph.D.
barbora.vyhlidalova@upol.cz

Téma: Endogenní a xenobiotické indoly jako modulátory signálních drah AhR a PXR (2022)
Školitel prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)

Po dokončení doktorského studia působí jako vědecký pracovník na Katedře buněčné biologie a genetiky UPOL

 

 

Fen Yang, Ph.D.
585 238 728
yang@ueb.cas.cz

Téma: Understanding functions of STRUCTURAL MAINTENANCE OF CHROMOSOMES 5/6 complex in seed developmet (2021)
Školitel: Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (ÚEB)

Po ukončení doktorského studia získala fellowship pro podporu perspektivních lidských zdrojů (PPPLZ) Akademie věd České republiky a působí jako postdoktorand v Centru stukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky AV ČR

 

 

Mgr. Jana Zwyrtková, Ph.D.
585 238 728
zwyrtkova@ueb.cas.cz

Téma: Komparativní analýza genomů vybraných zástupců Poaceae (2021)
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)

Po ukončení doktorského studia pracuje jako postdoktorand v Centru stukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Mgr. Radim Svačina, Ph.D.

Fyzické mapování Ph2 regionu u pšenice seté (2021)
Školitel: Mgr. Jan Bartoš, Ph.D (ÚEB)

Po ukončení doktorského studia pracuje jako postdoktorand v Centru stukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky AV ČR

 

 

 

Mgr. Šárka Mascaretti, Ph.D.

Vztah struktury a účinku chemoterapeutik na bakteriálních filmech a screeningu dynamiky antimikrobiálního účinku
Školitel: prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. (RCPTM)

Po dokončení doktorského studia působí jako koordinátor podpory QPPV ve společnosti Zentiva

 

 

Mgr. Alžběta Němečková, Ph.D.
Studium replikace DNA v průběhu buněčného cyklu rostlin (2021)
Školitel: Mgr. Eva Hřibová, Ph.D (ÚEB)

Po ukončení doktorského studia pracuje jako postdoktorand v Centru stukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky AV ČR

 

 

 

Mgr. Ondřej Ženata, Ph.D

Studium regulace transkripční aktivity receptoru pro vitamín D (2019)
Školitel doc. Ing. Radim vrzal, Ph.D. (KBBG)

Po ukončení doktorského studia působí jako obchodní zástupce společnosti Avantor Sciences

 

 

 

Mgr. Eva Janáková, Ph.D.
Genetický základ interakcí hostitele a patogenu v systému obilovin a padlí travního (Blumeria graminis) (2019)
Školitel: Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D. (ÚEB)

Po ukončení doktorského studia pracuje jako postdoktorand v Centru stukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky AV ČR

 

Mgr. Zuzana Tulpová Ph.D
Sekvence a funkční analýza krátkého ramene chromozómu 7D pšenice (2019)
Školitel: Ing. Hana Šimková Hana, CSc. (ÚEB)

Po ukončení doktorského studia pracuje jako postdoktorand v Centru stukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky AV ČR

  Elodie REY, Ph.D.
Reakce rostlinného genomu na přenos chromozómů (2018)
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)
  Moses Nyine
Genomic Selection to Accelerate Banana Breeding: Genotyping by Sequencing of Banana Hybrids (2018)
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)
 

Mgr. Kateřina Kubešová, DiS. Ph.D.
Biologická aktivita in vitro vybraných komplexů přechodných kovů (2018)
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)

Po ukončení doktorského studia pracuje jako vedoucí ve společnosti AeskuLab

 

Mgr. Iveta Bartoňková, Ph.D.
Konstrukce reportérových buněčných linií pro toxikologické a environmentální aplikace (2017)
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)

Po ukončení doktorského studia pracuje jako odborný asistent na katedře buněčné biologie a genetiky, UPOL

  Mgr. Martina Štěpánková, Ph.D.
Enantiospecifické interakce mezi klinicky užívanými chirálními léčivy a regulačními drahami humánních cytochromů P450 (2017)
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.  (KBBG)

Mgr. Petr CÁPAL, Ph.D.
Analýza genomu rostlin pomocí tříděných chromozómů (2016)
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)

Po ukončení doktorského studia pracuje jako vedoucí výzkumné skupiny v Centru stukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky AV ČR

  Mgr. Alžběta Srovnalová Ph.D
In vitro účinky potravinových složek na signální dráhu aryluhlovodíkový receptor-CYP1A1 (2014)
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)